Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määruse nr 322 „Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 09.12.2014, 19

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määruse nr 322 „Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord” muutmine

Vastu võetud 04.12.2014 nr 180

Määrus kehtestatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 178 lõike 5, väärteomenetluse seadustiku § 38 lõike 2 ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 152 lõike 3, § 153 lõigete 1 ja 3 ja § 157 alusel.

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määruses nr 322 „Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 178 lõike 5, väärteomenetluse seadustiku § 38 lõike 2 ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 152 lõike 3, § 153 lõigete 1 ja 3 ja § 157 alusel.”;

2) paragrahvi 51 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) eksperdi kohtumenetluses osalemisega kaasnevad kulud, välja arvatud sõidu- ja majutuskulud.”;

3) paragrahvi 51 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui ekspert sõidab oma elu- või tegevuskohast korraga mitme ekspertiisialuse isiku juurde, kellel on sama viibimiskoht, ning teeb seal mitu ekspertiisi, tohib ekspert taotleda sõidukulude hüvitamist vaid üks kord.”;

4) paragrahvi 51 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 52 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kohtupsühhiaatriaekspertiiside ja kohtupsühhiaatria-kohtupsühholoogia kompleksekspertiiside tasud on järgmised:
1) kohtupsühhiaatriaekspertiis – 255 eurot;
2) kohtupsühhiaatria-kohtupsühholoogia kompleksekspertiis – 380 eurot;
3) komisjoniline kohtupsühhiaatriaekspertiis – 380 eurot;
4) kohtupsühholoogiaekspertiis – 125 eurot.

(2) Statsionaarse kohtupsühhiaatriaekspertiisi ja kohtupsühhiaatria-kohtupsühholoogia kompleksekspertiisi tasule lisanduva ühe voodipäevatasu piirsumma on 59 eurot.

(3) Ekspertiisi erilisest keerukusest või mahukusest tingitud vahendite või ajakulu suurenemise tõttu võib kohtupsühhiaatriaekspertiisi ja kohtupsühhiaatria-kohtupsühholoogia kompleksekspertiisi tegemise eest kehtestatud tasu suurendada kuni kolm korda.

(4) Kehtestatud ekspertiisitasu suurendamist taotlev kohtupsühhiaatria- või kohtupsühholoogiaekspert esitab uurimisasutusele, prokuratuurile, väärteoasja kohtuvälisele menetlejale või kohtule koos arvega põhjenduse ekspertiisitasu suurendamiseks. Uurimisasutus, prokuratuur, väärteoasja kohtuväline menetleja või kohus võib ekspertiisitasu suurendamise põhjendatuse kohta küsida riikliku ekspertiisiasutuse arvamust.”;

6) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kriminaal- või väärteomenetluse korral maksab käesoleva määrusega ettenähtud summad pärast ülesande täitmist menetlusest osavõtja väljakutsunud asutus (uurimisasutus, prokuratuur, väärteoasja kohtuväline menetleja või kohus) oma eelarves selleks ettenähtud vahenditest vastavalt kas uurija, prokuröri, kohtuvälise menetleja või kohtu määruse alusel. Menetlusest osavõtja kulude hüvitamise võib menetleja lahendada pealdisena vastaval taotlusel. Menetlusest osavõtja kulud seoses kohtuistungil osalemisega maksab kohus, sõltumata sellest, kes oli menetlusest osavõtja väljakutsujaks.”.

Taavi Rõivas
Peaminister

Andres Anvelt
Justiitsminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json