Teksti suurus:

Võru Instituudi põhimäärus

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2019
Avaldamismärge:RT I, 09.12.2014, 26

Võru Instituudi põhimäärus

Vastu võetud 03.12.2004 nr 12
RTL 2004, 152, 2295
jõustumine 17.12.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.12.2014RT I, 09.12.2014, 1701.01.2015

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 ja «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 13 lõike 1 punkti 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Võru Instituut

  (1) Võru Instituut (edaspidi instituut) on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev hallatav riigi teadus- ja arendusasutus, mis juhindub oma tegevuses teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusest, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (2) Instituudil on väikese riigivapi kujutise ning oma nimega pitsat, iseseisev eelarve, arveldusarve(d) ning sümboolika.

§ 2.   Instituudi asukoht

  (1) Instituut asub Võrus. Instituudi aadress on Tartu 48, 65609 Võru. Oma tegevuse otstarbekamaks korraldamiseks võib ta moodustada ka eraldi asuvaid struktuuriüksusi.

  (2) Instituudi tegevuspiirkonnaks on eelkõige ajalooline Võrumaa ja sellega seotud alad.

2. peatükk INSTITUUDI EESMÄRK JA PÕHIÜLESANDED 

§ 3.   Instituudi tegevuse eesmärk

  Instituudi tegevuse põhieesmärk on edendada teadus- ja arendustegevust Võrumaale eriomastes küsimustes.

§ 4.   Instituudi põhiülesanded

  (1) Instituudi põhiülesanded on:
  1) traditsioonilise elamisviisi väärtustamise kaudu kohaliku vaimse ja ainelise elukeskkonna parandamine ning arengupotentsiaali suurendamise võimaluste uurimine ja üldsusele tutvustamine;
  2) paikkonna kohanimede uurimine ja korrastamine ning riiklikule kohanimekorraldusele kaasaaitamine;
  3) kohaliku keele eripära uurimine ja avaliku kasutuse normimine, samuti sellealaste publikatsioonide avaldamine;
  4) piirkonna üldhariduskoolide õppetöö ja täienduskoolituse mitmekesistamine kohaliku kultuuri ja keele eripära arvestavate uurimuste ning metoodiliste materjalide, samuti õppekirjanduse ettevalmistamise ning õppe- ja ilukirjanduse avaldamise kaudu;
  5) kohaliku vaimse ja ainelise rahvakultuuri uurimine ja selle säilimisele kaasaaitamine, sh ainelise osa kogumise ja säilitamise korraldamine;
  6) looduskasutuse, elukeskkonna ja tootmistegevuse tasakaalustatud arengu põhimõtete väljatöötamine;
  7) osalemine piirkonna arengukontseptsiooni ja planeeringu aluste väljatöötamises, lähtudes säästliku arengu põhimõtetest;
  8) osalemine regionaalpoliitilistes uurimistöödes;
  9) piirkonna arengu muude küsimuste lahendamisele kaasaaitamine vastavalt vajadusele ja võimalustele.

  (2) Tulenevalt tegevuse eesmärkidest ja ülesannetest instituut:
  1) loob oma töötajatele tingimused teadustööks, erialaseks enesetäiendamiseks ning suhtlemiseks teiste teadlaste ja spetsialistidega;
  2) korraldab teadusüritusi ja arendab kirjastustegevust;
  3) teeb koostööd kodu- ja välismaa organisatsioonide ja asutustega;
  4) konsulteerib ja annab eksperthinnanguid instituudi tegevusvaldkonda kuuluvates küsimustes ning esitab ettepanekuid Võrumaa arengut puudutavates küsimustes;
  5) kannab hoolt oma tegevuse populariseerimise ja Võrumaa tutvustamise eest.

3. peatükk INSTITUUDI JUHTIMINE 

§ 5.   Direktor

  Instituuti juhib direktor. Direktor valitakse avaliku konkursi korras, mille viib läbi instituudi teadusnõukogu. Avaliku konkursi tulemuse alusel sõlmib valdkonna eest vastutav minister direktoriga kuni viieks aastaks töölepingu.
[RT I, 09.12.2014, 17 - jõust. 01.01.2015]

§ 6.   Direktori ülesanded

  (1) Direktor:
  1) tagab instituudi nõuetekohase tegevuse ja vastutab instituudi rahaliste vahendite sihtotstarbelise kasutamise eest;
  2) käsutab instituudi valduses olevat riigivara;
  3) esindab instituuti, sõlmib tema nimel lepinguid ja sooritab muid tehinguid;
  4) kinnitab instituudi struktuuri, töötajate koosseisu ja palgamäärad vastavalt õigusaktidele;
  5) sõlmib ja lõpetab töölepinguid instituudi teadus- ja teiste töötajatega;
[RT I, 09.12.2014, 17 - jõust. 01.01.2015]
  6) [kehtetu - RT I, 09.12.2014, 17 - jõust. 01.01.2015]
  7) [kehtetu - RT I, 09.12.2014, 17 - jõust. 01.01.2015]
  8) annab korraldusi ja käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
  9) annab aru valdkonna eest vastutavale ministrile;
[RT I, 09.12.2014, 17 - jõust. 01.01.2015]
  10) täidab muid instituudi juhtimisega seonduvaid ülesandeid.

  (2) Instituudi tegevuse põhisuundade ja töö ümberkorraldamisel juhindub direktor teadusnõukogu seisukohtadest.

§ 7.   Teadusnõukogu

  (1) Instituudi tegevusega seotud küsimuste otsustamiseks põhimääruses ettenähtud piires moodustatakse teadusnõukogu.

  (2) Teadusnõukogu liikmed valivad enda hulgast nõukogu esimehe ja aseesimehe.

§ 8.   Teadusnõukogu ülesanded

  Teadusnõukogu:
  1) määrab instituudi tegevuse põhisuunad;
  2) viib läbi avaliku konkursi instituudi direktori ametikoha täitmiseks;
  3) vaatab läbi ja kinnitab instituudi tegevuse plaanid ja aruanded;
  4) annab hinnanguid instituudi eelarveliste ja muude varaliste vahendite kasutamise kohta;
  5) teeb direktorile ettepanekuid instituudi struktuuri muutmiseks;
  6) arutab ja otsustab rahvusvahelise koostöö küsimusi;
  7) valib avaliku konkursi korras teadustöötajad;
[RT I, 09.12.2014, 17 - jõust. 01.01.2015]
  71) kehtestab teadustöötajate ametikohtade täitmise korra;
[RT I, 09.12.2014, 17 - jõust. 01.01.2015]
  72) kehtestab teadustöötajate atesteerimise tingimused ja korra;
[RT I, 09.12.2014, 17 - jõust. 01.01.2015]
  8) teeb ettepanekuid instituudi põhimääruse muutmise kohta.

§ 9.   Teadusnõukogu töökord

  (1) Teadusnõukogu tuleb kokku esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või vähemalt ühe kolmandiku liikmete kirjalikul nõudmisel. Teadusnõukogu koosolekud toimuvad vähemalt kord kuue kuu jooksul.

  (2) Teadusnõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool nõukogu liikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees.

  (3) Otsused võetakse vastu häälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel otsustab teadusnõukogu esimehe hääl.

  (4) Üldjuhul võetakse otsused vastu lahtisel hääletamisel, teadusnõukogu esimees ja aseesimees valitakse salajasel hääletamisel.

4. peatükk INSTITUUDI VARA JA FINANTSEERIMINE 

§ 10.   Vara

  Instituut valdab, kasutab ja käsutab tema kasutuses olevat riigivara õigusaktidega kehtestatud korras. Oma põhitegevuse tagamiseks instituut:
  1) soetab, kasutab ja hooldab põhivahendeid;
  2) kasutab sihipäraselt oma rahalisi vahendeid, mis moodustuvad riigieelarvelistest eraldistest, lepingutest laekuvatest summadest, Eesti ja teiste riikide eraldistest ning rahvusvaheliste fondide vahenditest, samuti asutuste, organisatsioonide ja üksikisikute annetustest ning muudest laekumistest.

§ 11.   Finantseerimine

  Instituudi tegevust finantseeritakse vastavalt teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusele.

5. peatükk ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 12.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Instituut peab finants- ja statistilist arvestust õigusaktidega kehtestatud korras.

  (2) Instituudile riigieelarvest eraldatud vahendite sihtotstarbelist kasutamist ning instituudi tegevuse vastavust põhimäärusest tulenevatele eesmärkidele kontrollitakse õigusaktidega sätestatud korras.

  (3) Instituudi teadus- ja arendustegevust evalveeritakse vastavalt teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusele.

6. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 13.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Instituudi korraldab ümber või lõpetab tegevuse Vabariigi Valitsus valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul, kuulanud ära Teadus- ja Arendusnõukogu seisukoha.
[RT I, 09.12.2014, 17 - jõust. 01.01.2015]

/otsingu_soovitused.json