Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 09.12.2016, 1

Siseministri määruste muutmine

Vastu võetud 05.12.2016 nr 35

Määrus kehtestatakse päästeteenistuse seaduse § 7 lõike 4, § 9 lõike 1 ja § 19 lõike 4, politsei ja piirivalve seaduse § 42 lõike 2, Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 10, julgeolekuasutuste seaduse § 8 lõike 2, avaliku teenistuse seaduse § 11 lõigete 3 ja 4 ning rakenduskõrgkooli seaduse § 7 lõike 1 alusel.

§ 1.  Siseministri 3. märtsi 2008. aasta määruse nr 17 „Päästeteenistujate hindamise kord” muutmine

Siseministri 3. märtsi 2008. aasta määruse nr 17 „Päästeteenistujate hindamise kord” § 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Päästetöö valdkonnas lähtutakse päästja hindamisel kutsekvalifikatsiooni süsteemist ning teda hinnatakse teadmiste ja oskuste kontrolli käigus Päästeameti peadirektori kinnitatud juhendi kohaselt.”.

§ 2.  Siseministri 3. märtsi 2008. aasta määruse nr 20 „Vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetuse määramise, arvutamise ja maksmise kord” muutmine

Siseministri 3. märtsi 2008. aasta määruse nr 20 „Vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetuse määramise, arvutamise ja maksmise kord muutmine” lisa päises asendatakse sõna „Sideministri” sõnaga „Siseministri” ning lisa pealkirjas sõna „Päästeametile” sõnaga „päästeasutusele”.

§ 3.  Siseministri 28. detsembri 2009. aasta määruse nr 96 „Isikuankeedi vorm” muutmine

Siseministri 28. detsembri 2009. aasta määruse nr 96 „Isikuankeedi vorm” lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 4.  Siseministri 15. veebruari 2011. aasta määruse nr 2 „Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded” muutmine

Siseministri 15. veebruari 2011. aasta määruse nr 2 „Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded” § 6 lõikest 6 jäetakse välja sõna „arvates”.

§ 5.  Siseministri 30. mai 2014. aasta määruse nr 21 „Kaitsepolitseiameti struktuur ning volituse andmine teenistuskohtade koosseisu kehtestamiseks” muutmine

Siseministri 30. mai 2014. aasta määruse nr 21 „Kaitsepolitseiameti struktuur ning volituse andmine teenistuskohtade koosseisu kehtestamiseks” preambulis asendatakse tekstiosa „10. detsembri 2009. a määruse nr 55 „Kaitsepolitseiameti põhimäärus” § 8 lõike 1” tekstiosaga „29. oktoobri 2014. aasta määruse nr 46 „Kaitsepolitseiameti põhimäärus” § 12 lõike 1”.

§ 6.  Siseministri 9. detsembri 2014. aasta määruse nr 52 „Sisekaitselise rakenduskõrgkooli rektori valimise kord” muutmine

Siseministri 9. detsembri 2014. aasta määruse nr 52 „Sisekaitselise rakenduskõrgkooli rektori valimise kord” § 8 lõikes 2 asendatakse sõnad „tippjuhtide valikukomisjon” sõnaga „komisjon”.

§ 7.  Siseministri 17. augusti 2015. aasta määruse nr 40 „Sisekaitselise rakenduskõrgkooli õppekulude arvestamise ja hüvitamise kord” muutmine

Siseministri 17. augusti 2015. aasta määruses nr 40 „Sisekaitselise rakenduskõrgkooli õppekulude arvestamise ja hüvitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) teave akadeemilisel puhkusel viibimise kohta;”;

2) paragrahvi 8 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Taotluse õppekulude hüvitamise ajatamiseks peab esitama kümne tööpäeva jooksul teatise saamisest arvates või viivitamata õppekulude hüvitamise ajatamise vajaduse ilmnemisel.”.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa Isikuankeet

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json