Teksti suurus:

Päästeteenistujate hindamise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.12.2016, 4

Päästeteenistujate hindamise kord
[RT I, 09.04.2013, 1 - jõust. 12.04.2013, rakendatakse alates 1.04.2013]

Vastu võetud 03.03.2008 nr 17
RTL 2008, 20, 289
jõustumine 10.03.2008, rakendatakse alates 1.03.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.10.2010RT I 2010, 78, 59723.10.2010
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 7201.01.2012
04.11.2012RT I, 09.11.2012, 312.11.2012
02.04.2013RT I, 09.04.2013, 112.04.2013, rakendatakse alates 1.04.2013
05.12.2016RT I, 09.12.2016, 112.12.2016

Määrus kehtestatakse «Päästeteenistuse seaduse» § 9 lõike 1 alusel.
[RT I, 09.04.2013, 1 - jõust. 12.04.2013, rakendatakse alates 1.04.2013]

§ 1.   Päästeteenistujate hindamise üldised tingimused

  (1) Päästeteenistuja hindamine käesoleva määruse mõistes on hinnangu andmine päästeteenistuja töötulemustele ja läbitud täienduskoolituste tulemuslikkusele ning kutsesobivuse nõuetele vastavuse hindamine.
[RT I, 09.04.2013, 1 - jõust. 12.04.2013, rakendatakse alates 1.04.2013]

  (2) Hindamine viiakse läbi üks kord aastas:
  1) arenguvestluse käigus;
  2) teadmiste ja oskuste kontrolli käigus;
  3) arenguvestluse ning teadmiste ja oskuste kontrolli käigus.
[RT I 2010, 78, 597 - jõust. 23.10.2010]

  (3) Arenguvestlus viiakse läbi vahetu juhi poolt. Teadmiste ja oskuste kontroll viiakse läbi hindamiskomisjoni poolt.
[RT I 2010, 78, 597 - jõust. 23.10.2010]

  (4) Päästeasutuse juhti hindab Siseministeeriumi päästepoliitika asekantsler arenguvestluse käigus.
[RT I, 09.11.2011, 3 - jõust. 12.11.2012]

  (5) Sisekaitseakadeemia Päästekolledži direktorit, direktori asetäitjat ja õppejõude hinnatakse Sisekaitseakadeemias ette nähtud korra järgi.

  (6) Päästetööde, tuleohutusjärelevalve ja hädaabiteadete menetlemise valdkondades töötavate päästeteenistujate hindamisel lähtutakse kutsekvalifikatsiooni süsteemist.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (7) Hindamist ei kohaldata tähtajaliselt teenistusse võetud päästeteenistujale.

§ 2.   Hindamine Päästeametis

  (1) Päästeametis toimub päästeteenistujate hindamine arenguvestluse käigus.

  (2) Päästeameti demineerimiskeskuse pommigruppides viiakse hindamine läbi arenguvestluse ning teadmiste ja oskuste kontrolli käigus vastavalt Päästeameti peadirektori poolt kinnitatud juhendile.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (3) Päästetöö valdkonnas lähtutakse päästja hindamisel kutsekvalifikatsiooni süsteemist ning teda hinnatakse teadmiste ja oskuste kontrolli käigus Päästeameti peadirektori kinnitatud juhendi kohaselt.
[RT I, 09.12.2016, 1 - jõust. 12.12.2016]

  (4) Päästetöö valdkonnas meeskonnavanema, rühmapealiku, operatiivkorrapidaja ja vanemoperatiivkorrapidaja hindamisel lähtutakse kutsekvalifikatsiooni süsteemist ning nende hindamine viiakse läbi arenguvestluse ning teadmiste ja oskuste kontrolli käigus vastavalt Päästeameti peadirektori poolt kinnitatud juhendile.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (5) Tuleohutusjärelevalve valdkonnas vaneminspektori, juhtivinspektori ja peainspektori hindamisel lähtutakse kutsekvalifikatsiooni süsteemist ning nendega viiakse läbi arenguvestlus.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 3.   Hindamine Häirekeskuses

  (1) Häirekeskuses toimub päästeteenistujate hindamine arenguvestluse käigus.

  (2) Päästekorraldaja, logistiku, logistik II ja valvevahetuse juhi hindamisel lähtutakse kutsekvalifikatsiooni süsteemist ning nendega viiakse läbi arenguvestlus.
[RT I, 09.04.2013, 1 - jõust. 12.04.2013, rakendatakse alates 1.04.2013]

§ 4.   Hindamine Päästekeskuses
[Kehtetu – RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 5.   Hindamise läbiviimine

  (1) Päästeteenistujate hindamine toimub päästeasutuse juhi poolt kinnitatud hindamise läbiviimise juhendi alusel.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Hindamise läbiviimise juhendis sätestatakse hindamiskomisjoni koosseisu moodustamine ja töökorralduse alused, sh teadmiste ja oskuste kontrolli läbiviimine.

  (3) Hindamise läbiviimise juhend on kättesaadav kõikidele päästeteenistujatele elektrooniliselt või paberkandjal.

§ 6.   Esmane-, perioodiline- ja kordushindamine

  (1) Esmane hindamine viiakse läbi vahetult enne katseaja lõppu.

  (2) Esmasel hindamisel antakse päästeteenistujale hinnang katseaja läbimise ja/või algväljaõppe käigus saadud teadmiste rakendamise oskuste kohta.

  (3) Perioodilisel hindamisel antakse hinnang päästeteenistuja kvalifikatsioonile ja hindamisperioodi jooksul täienduskoolituse käigus omandatud teadmiste rakendamisele.

  (4) Kordushindamine viiakse läbi juhul, kui esmane või perioodiline hindamine loetakse ebaõnnestunuks. Kordushindamine viiakse läbi kolme kuu jooksul hindamistulemuste teatavaks tegemise päevast.

  (5) Esmase-, perioodilise- ja kordushindamise läbiviimine erinevate päästeala valdkondade päästeteenistujatele sätestatakse §-s 5 toodud päästeasutuse juhi poolt kinnitatud hindamise läbiviimise juhendis.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (6) Hindamislehe vorm kinnitatakse päästeasutuse juhi poolt kinnitatud hindamise läbiviimise juhendis.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (7) Hindamistulemused kantakse teenistuslehele või isikukaardile.

§ 7.   Kõrgemate päästeametnike konkursi läbiviimise kord
[Kehtetu RT I, 09.04.2013, 1 - jõust. 12.04.2013, rakendatakse alates 1.04.2013]

§ 8.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. märtsist 2008. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json