Teksti suurus:

Vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetuse määramise, arvutamise ja maksmise kord

Vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetuse määramise, arvutamise ja maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.12.2016, 8

Vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetuse määramise, arvutamise ja maksmise kord

Vastu võetud 03.03.2008 nr 20
RTL 2008, 20, 291
jõustumine 10.03.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.04.2013RT I, 09.04.2013, 112.04.2013, rakendatakse alates 1.04.2013
05.12.2016RT I, 09.12.2016, 112.12.2016

Määrus kehtestatakse «Päästeteenistuse seaduse» § 19 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetuse (edaspidi toetus) määramise, arvutamise ja maksmise kord.

§ 2.   Toetuse määramine

  (1) Päästeteenistujal, kellel on «Päästeteenistuse seaduse» § 19 lõike 1 alusel õigus jääda vanaduspensioni ootele, esitab toetuse saamiseks päästeasutusele taotluse määruse lisas esitatud vormis.
[RT I, 09.04.2013, 1 - jõust. 12.04.2013, rakendatakse alates 1.04.2013]

  (2) Vanaduspensioni oote toetus määratakse päästeteenistujale, kes ei saa riikliku pensioni.

  (3) Toetuse määramise otsuse tegemiseks kontrollib päästeasutus:
[RT I, 09.04.2013, 1 - jõust. 12.04.2013, rakendatakse alates 1.04.2013]
  1) taotleja päästeteenistuse staaži;
  2) taotleja töötamise lõpetamist päästeteenistuja teenistuskohal.
[RT I, 09.04.2013, 1 - jõust. 12.04.2013, rakendatakse alates 1.04.2013]

  (4) Päästeasutus saadab toetuse määramise otsuse taotlejale ühe kuu jooksul toetuse taotluse esitamise päevast.
[RT I, 09.04.2013, 1 - jõust. 12.04.2013, rakendatakse alates 1.04.2013]

  (5) Vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetus määratakse toetuse õiguse tekkimise päevast, kui taotlus esitati kolme kuu jooksul, arvates toetuse õiguse tekkimise päevast. Teistel juhtudel määratakse toetus alates toetuse taotlemise päevast.

  (6) Toetus määratakse ja makstakse «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudmiseni või riikliku pensioni määramiseni.

§ 3.   Toetuse arvutamine

  (1) Päästeteenistuja toetuse arvutamisel rakendatakse «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» sätteid.

  (2) Toetuse suurus on võrdne päästeteenistuja vanaduspensioni suurusega koos «Päästeteenistuse seaduses» § 18 lõikes 2 sätestatud erisustega.

§ 4.   Toetuse maksmine

  (1) Päästeasutus maksab toetust igakuiselt jooksva kuu eest panka toetust saava isiku poolt näidatud arvelduskontole.
[RT I, 09.04.2013, 1 - jõust. 12.04.2013, rakendatakse alates 1.04.2013]

  (2) Toetuse maksmine peatatakse:
  1) toetust saava isiku päästeteenistuja teenistuskohale tööle asumise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast;
[RT I, 09.04.2013, 1 - jõust. 12.04.2013, rakendatakse alates 1.04.2013]
  2) toetust saava isiku «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudmise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast;
  3) toetust saavale isikule mõne teise riikliku pensioni määramise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast.

  (3) Toetust saav isik on kohustatud kümne päeva jooksul, arvates päästeteenistuja teenistuskohale asumisest või riikliku pensioni määramisest, teatama sellest kirjalikult päästeasutusele.
[RT I, 09.04.2013, 1 - jõust. 12.04.2013, rakendatakse alates 1.04.2013]

§ 5.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. märtsist 2008. a.

Lisa Toetuse taotluse vorm
[RT I, 09.12.2016, 1 - jõust. 12.12.2016]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json