Teksti suurus:

Tervise- ja tööministri ning sotsiaalkaitseministri 22. veebruari 2016. a määruse nr 15 „Töövõime hindamiseks, puude raskusastme tuvastamiseks ning hüvitiste määramiseks ja maksmiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister ning tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 09.12.2016, 10

Tervise- ja tööministri ning sotsiaalkaitseministri 22. veebruari 2016. a määruse nr 15 „Töövõime hindamiseks, puude raskusastme tuvastamiseks ning hüvitiste määramiseks ja maksmiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid” muutmine

Vastu võetud 06.12.2016 nr 69

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 491 lõike 4, ohvriabi seaduse § 111 lõike 5, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 lõike 5, riikliku pensionikindlustuse seaduse § 31 lõike 9, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 245 lõike 4 ja töövõimetoetuse seaduse § 7 lõike 5 alusel.

§ 1.  Tervise- ja tööministri ning sotsiaalkaitseministri 22. veebruari 2016. a määruse nr 15 „Töövõime hindamiseks, puude raskusastme tuvastamiseks ning hüvitiste määramiseks ja maksmiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid” muutmine

Tervise- ja tööministri ning sotsiaalkaitseministri 22. veebruari 2016. a määruses nr 15 „Töövõime hindamiseks, puude raskusastme tuvastamiseks ning hüvitiste määramiseks ja maksmiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulit täiendatakse pärast tekstiosa „avaliku teenistuse seaduse § 491 lõike 4,” tekstiosaga „ohvriabi seaduse § 111 lõike 5,”;

2) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Määrusega kehtestatakse töövõime hindamiseks, puude raskusastme, töövõime ulatuse ja vigastuse või haiguse vahelise seose, tööõnnetusest ja kutsehaigusest tingitud töövõime kaotuse, vägivallakuriteo ja tervisekahjustuse vahelise seose ning vägivallakuriteost tingitud funktsiooni kõrvalekalde ja selle kestuse tuvastamiseks ja välislepingute alusel andmete töötlemiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid.”;

3) paragrahvi 2 lõike 3 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Eesti Töötukassal on töövõime hindamiseks ja välislepingute alusel andmete töötlemiseks ning Sotsiaalkindlustusametil on puude raskusastme, töövõime ulatuse ja vigastuse või haiguse vahelise seose, tööõnnetusest ja kutsehaigusest tingitud töövõime kaotuse, vägivallakuriteo ja tervisekahjustuse vahelise seose ning vägivallakuriteost tingitud funktsiooni kõrvalekalde ja selle kestuse tuvastamiseks ja välislepingute alusel andmete töötlemiseks õigus saada päringule eelneva viie aasta kohta tervise infosüsteemist järgmisi andmeid:”;

4) paragrahvi 2 lõike 4 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Töövõime hindamiseks, välislepingute alusel andmete töötlemiseks, puude raskusastme, töövõime ulatuse ja vigastuse või haiguse vahelise seose, tööõnnetusest ja kutsehaigusest tingitud töövõime kaotuse, vägivallakuriteo ja tervisekahjustuse vahelise seose ning vägivallakuriteost tingitud funktsiooni kõrvalekalde ja selle kestuse tuvastamiseks valitakse lõike 3 punktis 2 nimetatud diagnoosidest need, mis on konkreetseks menetluseks vajalikud.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json