Teksti suurus:

Kultuuriministri 21. detsembri 2012. a määruse nr 12 „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetuseks eraldatud vahendite jaotamise kord” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 09.12.2016, 14

Kultuuriministri 21. detsembri 2012. a määruse nr 12 „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetuseks eraldatud vahendite jaotamise kord” muutmine

Vastu võetud 06.12.2016 nr 9

Määrus kehtestatakse spordiseaduse § 9 lõike 3 alusel.

§ 1.  Kultuuriministri 21. detsembri 2012. a määruse nr 12 „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetuseks eraldatud vahendite jaotamise kord” muutmine

Kultuuriministri 21. detsembri 2012. a määruses nr 12 „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetuseks eraldatud vahendite jaotamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punktis 5, § 7 pealkirjas ja lõigetes 1 ja 2, § 10 lõikes 5 ning § 14 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „spordiprogramm” sõnaga „taotlusvoor” vastavas käändes;

2) paragrahvi 3 lõike 2 punkti 2 täiendatakse pärast sõnu „noortega tehtavaks” sõnaga „tulemuslikuks”;

3) paragrahvi 4 lõike 3 punkti 3 täiendatakse pärast sõnu „spordiürituste ja -võistluste korraldamiseks” sõnadega „ning liikumisharrastuse edendamiseks”;

4) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Spordiorganisatsioon esitab Kultuuriministeeriumile toetuse eraldamiseks taotluse digitaalselt allkirjastatuna.”;

6) paragrahvi 10 lõikes 4 asendatakse sõnad „10 tööpäeva jooksul järgmise eelarveaasta riigieelarve seaduse vastuvõtmisest Riigikogus” sõnadega „31. oktoobriks”;

7) paragrahvi 12 lõiked 2–7 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 12 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Sõltumata hindamise tulemusest ei eraldata toetust spordialaliidule, kellele eraldatavad tegevustoetuse ja noortespordi toetuse summad jäävad alla 5000 euro või kes vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest:
1) spordialade harrastajate arv spordiklubides Eesti spordiregistri viimase kinnitatud seisuga on väiksem kui 100;
2) spordialadel puuduvad käesoleva määruse § 10 lõikes 4 sätestatud tähtpäeva seisuga treenerikutsega treenerid;
3) spordialaliidul on käesoleva määruse § 10 lõikes 4 sätestatud tähtpäeva seisuga äriregistrile esitamata viimane majandusaasta aruanne;
4) spordialaliidul on käesoleva määruse § 10 lõikes 4 sätestatud tähtpäeva seisuga kokku 100 eurot ületav riiklike maksude, maksete või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlg, välja arvatud juhul, kui võla tasumine on ajatatud ja tasutud ajakava kohaselt.”;

9) paragrahvi 13 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maakonna spordiliidu toetuse taotlejate hindamisel arvestatakse järgmisi maakonna spordiliidus hea juhtimistava järgimist puudutavaid asjaolusid:
1) viimase majandusaasta aruande seaduses ettenähtud korras ja tähtajal esitamine äriregistrile;
2) aruandevõlgnevuse puudumine Kultuuriministeeriumi ees;
3) kokku 100 eurot ületava riiklike maksude, maksete või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõla puudumine käesoleva määruse § 10 lõikes 4 sätestatud tähtpäeva seisuga, välja arvatud juhul, kui võla tasumine on ajatatud ja tasutud ajakava kohaselt;
4) maakonna spordiliidu juriidilisest isikust liikmete andmete korrektne esitamine Eesti spordiregistrile;
5) koostöö Eesti Spordi Biograafilise Leksikoni ja Eesti spordi aastaraamatu koostajaga;
6) muud asjaolud, mis kujundavad spordi mainet ühiskonnas.”;

10) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Ettepaneku käesoleva määruse § 13 lõike 1 punktis 5 sätestatud koostöö hindamiseks teeb Eesti Spordi Biograafilise Leksikoni ja Eesti spordi aastaraamatu koostaja, edastades selle Kultuuriministeeriumile käesoleva määruse § 10 lõikes 4 sätestatud tähtpäevaks.”;

11) paragrahvi 13 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad „taotluse esitamise aasta 1. detsembri” sõnadega „käesoleva määruse § 10 lõikes 4 sätestatud tähtpäeva”;

12) paragrahvi 16 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Komisjon võib hindamise tulemusena kujunenud toetuse summat vähendada kuni 50% võrra juhul, kui spordiorganisatsioon:
1) eksib spordiseaduse § 11 kohaselt maailma dopinguvastasest koodeksist ja spordis dopingu kasutamise vastasest rahvusvahelisest konventsioonist tulenevate dopinguvastaste reeglite järgimise vastu;
2) eksib olümpiahartast tulenevate ausa mängu reeglite järgimise vastu;
3) saab kahtlustuse spordivõistlustega manipuleerimises;
4) rikub head juhtimistava.”;

13) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

Käesoleva määruse § 1 punkt 6 jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

Indrek Saar
Minister

Paavo Nõgene
Kantsler

Lisa Spordialaliidu toetuse taotlejate hindamise kriteeriumid ja toetuse arvutamise kord

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json