Teksti suurus:

Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetuseks eraldatud vahendite jaotamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.10.2017
Avaldamismärge:RT I, 09.12.2016, 16

Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetuseks eraldatud vahendite jaotamise kord

Vastu võetud 21.12.2012 nr 12
RT I, 04.01.2013, 29
jõustumine 07.01.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.12.2016RT I, 09.12.2016, 1412.12.2016, osaliselt 01.01.2017

Määrus kehtestatakse spordiseaduse § 9 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsäte 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse iga-aastases riigieelarves spordi toetuseks ette nähtud vahendite jaotamise täpsem kord.

2. peatükk Sporditoetuste liigid ja kasutamine 

§ 2.   Sporditoetuste liigid

  Sporditoetuste liigid on:
  1) spordialaliidu toetus;
  2) maakonna spordiliidu toetus;
  3) rahvusliku olümpiakomitee toetus;
  4) muu spordiorganisatsiooni toetus;
  5) toetus sihtotstarbelistest taotlusvoorudest.
[RT I, 09.12.2016, 14 - jõust. 12.12.2016]

§ 3.   Spordialaliidu toetus

  (1) Spordialaliidu toetus on ette nähtud spordialakeskse spordisüsteemi arendamiseks.

  (2) Spordialaliidule võib eraldada:
  1) spordialaliidu tegevustoetust spordialaliidu põhikirjaliste eesmärkide, tegevuste ning arengukavas kirjeldatud tegevussuundade elluviimiseks ja ühekordsete projektide realiseerimiseks;
  2) noortespordi toetust spordiklubides ja -koolides noortega tehtavaks tulemuslikuks sporditööks.
[RT I, 09.12.2016, 14 - jõust. 12.12.2016]

  (3) Noortespordi toetust võib kasutada spordialaliidu juhatuse otsusel järgmiselt:
  1) vähemalt 75% summast jaotatakse edasi spordiklubidele ja -koolidele;
  2) kuni 25% kasutab spordialaliit kesksete noortespordi ürituste korraldamiseks, rahvusvahelistel noorte ja juunioride võistlustel osalemiseks, treeningkogunemiste organiseerimiseks ja noorsportlaste meditsiiniliste protseduuridega seotud kulude katteks.

§ 4.   Maakonna spordiliidu toetus

  (1) Maakonna spordiliidu toetus on ette nähtud spordi toetamiseks maakonna tasandil.

  (2) Maakonna spordiliidule võib eraldada toetust tema põhikirjaliste eesmärkide ja tegevuste ning arengukavas kirjeldatud tegevussuundade elluviimiseks ja ühekordsete projektide realiseerimiseks.

  (3) Maakonna spordiliidu toetust võib kasutada:
  1) maakonna spordiliidu organisatsiooniliseks tegevuseks;
  2) kohalike spordiorganisatsioonide tegevuse toetamiseks;
  3) maakonna meistrivõistluste ja teiste spordiürituste ja -võistluste korraldamiseks ning liikumisharrastuse edendamiseks;
[RT I, 09.12.2016, 14 - jõust. 12.12.2016]
  4) sportimispaikade heakorrastamiseks ja spordiinventari soetamiseks;
  5) sporditegevuse korraldamisega seotud isikute koolitamiseks;
  6) spordialase teavitustegevuse toetamiseks ja tunnustusürituste korraldamiseks.

§ 5.   Rahvusliku olümpiakomitee toetus

  (1) Rahvuslikule olümpiakomiteele võib toetust eraldada tema põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks, eelkõige:
  1) olümpialiikumise arendamiseks, sealhulgas Eesti olümpiakoondise ettevalmistuse ja osavõtu tagamiseks olümpiamängudest;
  2) ühistegevuse korraldamiseks;
  3) spordiprojektide realiseerimiseks.

  (2) Rahvuslikule olümpiakomiteele toetuse eraldamise ja selle suuruse otsustab kultuuriminister valitsemisala eelarvet kinnitades, lähtudes iga-aastase eelarve võimalustest ja komisjoni ettepanekust.

§ 6.   Muu spordiorganisatsiooni toetus

  Käesoleva määruse §-des 3–5 nimetamata spordiorganisatsioonile, sealhulgas spordi spetsiifilises valdkonnas tegutsevale või tippspordi harrastamise võimalusi arendavale spordiorganisatsioonile, võib eraldada toetust põhikirjaliste eesmärkide, tegevuste ning arengukavas kirjeldatud tegevussuundade elluviimiseks.

§ 7.   Toetus sihtotstarbelistest taotlusvoorudest
[RT I, 09.12.2016, 14 - jõust. 12.12.2016]

  (1) Spordivaldkonna arenguks vajalike sihtotstarbeliste taotlusvoorude loomise otsustab kultuuriminister valitsemisala eelarvet kinnitades, lähtudes iga-aastase eelarve võimalustest ja komisjoni ettepanekust.
[RT I, 09.12.2016, 14 - jõust. 12.12.2016]

  (2) Juhul kui valitsemisala eelarves nähakse ette sihtotstarbeline taotlusvoor, kuulutab selle välja kultuuriminister käskkirjaga, määrates eraldatava toetuse eesmärgid, toetatavad tegevused ning taotlemise tingimused ja korra.
[RT I, 09.12.2016, 14 - jõust. 12.12.2016]

§ 8.   Reserv
[Kehtetu - RT I, 09.12.2016, 14 - jõust. 12.12.2016]

3. peatükk Sporditoetuste komisjon ja toetuse taotlemine 

§ 9.   Sporditoetuste komisjon

  (1) Sporditoetuste jaotamiseks moodustab kultuuriminister käskkirjaga nõuandva komisjoni (edaspidi komisjon) ja kinnitab komisjoni töökorra.

  (2) Komisjonil on kuni 7 liiget, nende hulgas Kultuuriministeeriumi esindajad, Eesti Olümpiakomitee esindaja ja teised spordivaldkonna asjatundjad.

  (3) Komisjoni ülesanded on:
  1) hinnata toetuse eraldamiseks esitatud taotlusi ja hiljem teatavaks saanud toetuse eraldamist mõjutavaid asjaolusid käesolevas määruses sätestatud korras;
  2) teha kultuuriministrile ettepanekuid toetuste eraldamise ja toetuse summa muutmise otsustamiseks;
  3) teha kultuuriministrile ettepanekuid valitsemisala eelarves spordi toetuseks ette nähtud vahendite liigenduste summade määramiseks;
  4) teha kultuuriministrile ettepanekuid käesoleva määruse muutmiseks.

§ 10.   Toetuse taotlemine

  (1) Spordiorganisatsioon esitab Kultuuriministeeriumile toetuse eraldamiseks taotluse digitaalselt allkirjastatuna.
[RT I, 09.12.2016, 14 - jõust. 12.12.2016]

  (2) Taotluse vormi kinnitab kultuuriminister käskkirjaga.

  (3) Taotlus rahvusliku olümpiakomitee või muu spordiorganisatsiooni toetuse eraldamiseks järgmisel eelarveaastal esitatakse hiljemalt jooksva eelarveaasta 30. juunil.

  (4) Taotlus spordialaliidu ja maakonna spordiliidu toetuse eraldamiseks järgmisel eelarveaastal esitatakse 31. oktoobriks.
[RT I, 09.12.2016, 14 - jõust. 01.01.2017]

  (5) Taotlus sihtotstarbelisest taotlusvoorust toetuse eraldamiseks esitatakse taotlusvooru väljakuulutamisel sätestatud tähtpäevaks.
[RT I, 09.12.2016, 14 - jõust. 12.12.2016]

4. peatükk Toetuse taotlejate hindamine 

§ 11.   Spordiorganisatsiooni toetamise üldtingimused

  Spordiorganisatsiooni võib toetada riigieelarvest järgmiste üldtingimuste täitmisel:
  1) spordiorganisatsioonil on spordiseaduse § 9 lõikes 2 esitatud nõuetele vastav arengukava;
  2) spordiorganisatsioon on kantud Eesti Spordiregistrisse;
  3) spordiorganisatsioon on enda kohta eelmisel kalendriaastal Eesti Spordiregistrisse kantud andmed vastutava töötleja määratud tähtpäevaks ajakohastanud.

§ 12.   Spordialaliidu toetuste taotlejate hindamine

  (1) Spordialaliidu toetuste jaotamisel käsitletakse spordialaliite kolmes rühmas:
  1) olümpiaalade spordialaliidud;
  2) võistkondlikke sportmänge arendavad spordialaliidud;
  3) muud spordialaliidud.

  (2) [Kehtetu - RT I, 09.12.2016, 14 - jõust. 12.12.2016]

  (3) [Kehtetu - RT I, 09.12.2016, 14 - jõust. 12.12.2016]

  (4) [Kehtetu - RT I, 09.12.2016, 14 - jõust. 12.12.2016]

  (5) [Kehtetu - RT I, 09.12.2016, 14 - jõust. 12.12.2016]

  (6) [Kehtetu - RT I, 09.12.2016, 14 - jõust. 12.12.2016]

  (7) [Kehtetu - RT I, 09.12.2016, 14 - jõust. 12.12.2016]

  (8) Sõltumata hindamise tulemusest ei eraldata toetust spordialaliidule, kellele eraldatavad tegevustoetuse ja noortespordi toetuse summad jäävad alla 5000 euro või kes vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest:
  1) spordialade harrastajate arv spordiklubides Eesti spordiregistri viimase kinnitatud seisuga on väiksem kui 100;
  2) spordialadel puuduvad käesoleva määruse § 10 lõikes 4 sätestatud tähtpäeva seisuga treenerikutsega treenerid;
  3) spordialaliidul on käesoleva määruse § 10 lõikes 4 sätestatud tähtpäeva seisuga äriregistrile esitamata viimane majandusaasta aruanne;
  4) spordialaliidul on käesoleva määruse § 10 lõikes 4 sätestatud tähtpäeva seisuga kokku 100 eurot ületav riiklike maksude, maksete või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlg, välja arvatud juhul, kui võla tasumine on ajatatud ja tasutud ajakava kohaselt.
[RT I, 09.12.2016, 14 - jõust. 12.12.2016]

  (9) Spordialaliidu toetuse taotlejate hindamise kriteeriumid ja toetuse arvutamise kord, mille alusel kujuneb igale üksikule taotlejale eraldatava toetuse summa osakaal ettenähtud vahenditest, on esitatud käesoleva määruse lisas.

§ 13.   Maakonna spordiliidu toetuse taotlejate hindamine ja jaotamine

  (1) Maakonna spordiliidu toetuse taotlejate hindamisel arvestatakse järgmisi maakonna spordiliidus hea juhtimistava järgimist puudutavaid asjaolusid:
  1) viimase majandusaasta aruande seaduses ettenähtud korras ja tähtajal esitamine äriregistrile;
  2) aruandevõlgnevuse puudumine Kultuuriministeeriumi ees;
  3) kokku 100 eurot ületava riiklike maksude, maksete või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõla puudumine käesoleva määruse § 10 lõikes 4 sätestatud tähtpäeva seisuga, välja arvatud juhul, kui võla tasumine on ajatatud ja tasutud ajakava kohaselt;
  4) maakonna spordiliidu juriidilisest isikust liikmete andmete korrektne esitamine Eesti spordiregistrile;
  5) koostöö Eesti Spordi Biograafilise Leksikoni ja Eesti spordi aastaraamatu koostajaga;
  6) muud asjaolud, mis kujundavad spordi mainet ühiskonnas.
[RT I, 09.12.2016, 14 - jõust. 12.12.2016]

  (11) Ettepaneku käesoleva määruse § 13 lõike 1 punktis 5 sätestatud koostöö hindamiseks teeb Eesti Spordi Biograafilise Leksikoni ja Eesti spordi aastaraamatu koostaja, edastades selle Kultuuriministeeriumile käesoleva määruse § 10 lõikes 4 sätestatud tähtpäevaks.
[RT I, 09.12.2016, 14 - jõust. 12.12.2016]

  (2) Maakonna spordiliitudele ette nähtud toetuse kogusumma jaotatakse järgmiselt:
  1) 70–75% kogusummast jaotatakse maakondade vahel võrdselt;
  2) 25–30% kogusummast jaotatakse arvestades riigi elanike koguarvu ja maakonna elanike arvu suhtarvu rahvastikuregistri andmetel käesoleva määruse § 10 lõikes 4 sätestatud tähtpäeva seisuga. Harjumaa elanike koguarvust jäetakse arvutamisel välja Tallinna linna elanike arv.
[RT I, 09.12.2016, 14 - jõust. 12.12.2016]

5. peatükk Toetuse eraldamise otsustamine, toetuse kasutamise leping, selle lõpetamine ja muutmine 

§ 14.   Toetuse eraldamise ettepanek ja otsustamine

  (1) Spordialaliidu, maakonna spordiliidu, rahvusliku olümpiakomitee, muu spordiorganisatsiooni ja sihtotstarbelise taotlusvooru taotluste hindamise tulemusel teeb komisjon kultuuriministrile ettepaneku toetuste saajate ja summade kohta.
[RT I, 09.12.2016, 14 - jõust. 12.12.2016]

  (2) Spordialaliidu, maakonna spordiliidu, rahvusliku olümpiakomitee, muu spordiorganisatsiooni ja sihtotstarbelise taotlusvooru toetuse eraldamise otsustab kultuuriminister käskkirjaga.
[RT I, 09.12.2016, 14 - jõust. 12.12.2016]

§ 15.   Toetuse kasutamise leping

  (1) Kultuuriministri käskkirjaga eraldatud toetuse kasutamise kohta sõlmitakse leping.

  (2) Toetuse kasutamise lepingu sõlmivad:
  1) Kultuuriministeerium spordiorganisatsiooniga, kes on toetuse lõppkasutaja või edasijaotaja;
  2) Toetust edasijaotav spordialaliit ja maakonna spordiliit toetuse lõppkasutajaga.

  (3) Toetuse kasutamise lepingus sätestatakse toetuse kasutamise eesmärk, lepingupoolte õigused ja kohustused, lepingu täitmise kohta aruande esitamise kord ning lepingu rikkumisest tulenevad sanktsioonid.

  (4) Toetuse kasutamise lepingus nähakse Kultuuriministeeriumile ette võimalus toetuse summat ühepoolselt muuta käesoleva määruse §-s 16 sätestatud juhul.

§ 16.   Toetuse summa muutmine

  (1) Komisjonil on õigus taashinnata toetuse kasutamise perioodi jooksul hea juhtimistava järgimist spordiorganisatsioonides ning võtta arvesse käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud asjaolusid juhul, kui hindamise aluseks olevad asjaolud ilmnesid või asjakohane otsus võeti vastu eelarveaasta jooksul pärast komisjoni ettepaneku tegemist kultuuriministrile.

  (2) Komisjon võib hindamise tulemusena kujunenud toetuse summat vähendada kuni 50% võrra juhul, kui spordiorganisatsioon:
  1) eksib spordiseaduse § 11 kohaselt maailma dopinguvastasest koodeksist ja spordis dopingu kasutamise vastasest rahvusvahelisest konventsioonist tulenevate dopinguvastaste reeglite järgimise vastu;
  2) eksib olümpiahartast tulenevate ausa mängu reeglite järgimise vastu;
  3) saab kahtlustuse spordivõistlustega manipuleerimises;
  4) rikub head juhtimistava.
[RT I, 09.12.2016, 14 - jõust. 12.12.2016]

  (3) Juhul kui taashindamise tulemusena kujunenud toetuse summa erineb ministri eraldatud toetuse summast, on komisjonil õigus teha ettepanek toetuse summa muutmiseks.

  (4) Toetuse summa muutmise otsustab kultuuriminister käskkirjaga, mis muudab ühepoolselt toetuse kasutamise lepingus sätestatud summa vastavaks muudetud summale.

6. peatükk Aruandlus 

§ 17.   Toetuse kasutamise aruanne

  Toetuse kasutamise lepingus sätestatud korras esitatava aruande vormi kinnitab kultuuriminister käskkirjaga ja see tehakse kättesaadavaks Kultuuriministeeriumi veebilehel.

7. peatükk Lõppsäte 

§ 18.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa Spordialaliidu toetuse taotlejate hindamise kriteeriumid ja toetuse arvutamise kord
[RT I, 09.12.2016, 14 - jõust. 12.12.2016]

/otsingu_soovitused.json