Teksti suurus:

Paikse heiteallika käitaja kasvuhoonegaaside heitkoguse loa taotluse kohta esitatavad täpsustatud nõuded ja taotluse vorm, heitkoguse loa muutmise taotluse täpsustatud nõuded ja heitkoguse loa vorm

Paikse heiteallika käitaja kasvuhoonegaaside heitkoguse loa taotluse kohta esitatavad täpsustatud nõuded ja taotluse vorm, heitkoguse loa muutmise taotluse täpsustatud nõuded ja heitkoguse loa vorm - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.10.2019
Avaldamismärge:RT I, 09.12.2016, 18

Paikse heiteallika käitaja kasvuhoonegaaside heitkoguse loa taotluse kohta esitatavad täpsustatud nõuded ja taotluse vorm, heitkoguse loa muutmise taotluse täpsustatud nõuded ja heitkoguse loa vorm

Vastu võetud 07.12.2016 nr 63

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 145 lõike 2 ja § 148 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse:
  1) nõuded paikse heiteallika käitaja kasvuhoonegaaside heitkoguse loa (edaspidi heitkoguse luba) taotluse ja heitkoguse loa kohta;
  2) heitkoguse loa taotluse vorm ja heitkoguse loa vorm;
  3) nõuded heitkoguse loa muutmise taotluse kohta.

§ 2.   Nõuded heitkoguse loa taotluse sisu kohta

  (1) Heitkoguse loa taotlus tuleb esitada Keskkonnaministeeriumile võimaluse korral elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna ning see peab sisaldama järgmist:
  1) heitkoguse loa taotluse esitamise kuupäeva;
  2) käitaja andmeid;
  3) käitise andmeid;
  4) emaettevõtte olemasolu korral emaettevõtte andmeid;
  5) teavet käitise muude kehtivate keskkonnalubade kohta;
  6) teavet käitise tegevusalade kohta, sealhulgas käitises kasvuhoonegaaside teket põhjustavate tegevusalade lühikirjeldust;
  7) teavet käitises kasutatavate tehnoloogiate kohta ning nende lühikirjeldust;
  8) tekkivate kasvuhoonegaaside loetelu heiteallikate kaupa, tekkimise lühikirjeldust ning kasvuhoonegaaside heitkogust ümberarvutatuna süsinikdioksiidi ekvivalendiks;
  9) kasvuhoonegaaside heitkoguse vähendamise kavandatavaid meetmeid loa kehtivusperioodil;
  10) heitkoguse loa taotletavat kehtivusperioodi;
  11) heitkoguse loa taotluse esitaja nime, allkirja ja ametikohta.

  (2) Heitkoguse loa taotluse vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  (3) Heitkoguse loa taotlusele lisatakse seirekava, mis on koostatud vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EL) nr 601/2012, millega kehtestatakse suunised Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohase kasvuhoonegaaside heiteseire ja aruandluse kohta (ELT L 181, 12.07.2012, lk 30–104).

§ 3.   Nõuded heitkoguse loa sisu kohta

  (1) Heitkoguse luba sisaldab:
  1) heitkoguse loa numbrit ja kuupäeva;
  2) heitkoguse loa kehtivusperioodi;
  3) käitaja andmeid;
  4) käitise andmeid;
  5) emaettevõtte olemasolu korral emaettevõtte andmeid;
  6) teavet käitise muude kehtivate keskkonnalubade kohta;
  7) käitise kasvuhoonegaaside teket põhjustavate tegevusalade lühikirjeldust;
  8) kasvuhoonegaaside seirenõudeid;
  9) kasvuhoonegaaside heitkoguse vähendamise meetmeid loa kehtivusperioodil;
  10) heitkoguse loa andja nime, allkirja ja ametikohta.

  (2) Heitkoguse loa vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 2.

§ 4.   Nõuded heitkoguse loa muutmise taotluse kohta

  (1) Heitkoguse loa muutmise taotlus tuleb esitada Keskkonnaministeeriumile võimaluse korral elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna.

  (2) Heitkoguse loa muutmise taotlus peab sisaldama kõiki heitkoguse loale kantud andmete muudatusi.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 1 Paikse heiteallika käitaja kasvuhoonegaaside heitkoguse loa taotluse vorm

Lisa 2 Paikse heiteallika käitaja kasvuhoonegaaside heitkoguse loa vorm
02.02.2017 08:58
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus lisade päises, määruse pealkirja teksti lisatud sõna "loa", Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel

/otsingu_soovitused.json