Teksti suurus:

Käibemaksuseaduse, Eesti Panga seaduse ning käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2022
Avaldamismärge:RT I, 09.12.2021, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
30.11.2021 otsus nr 24

Käibemaksuseaduse, Eesti Panga seaduse ning käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 24.11.2021

§ 1.  Käibemaksuseaduse muutmine

Käibemaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõiget 3 täiendatakse pärast sõnu „suunamine toimub Eestis” sõnadega „või kui muul juhul on tekkinud tollivõlg ja kaup on toimetatud Eestisse”;

2) paragrahvi 11 lõike 7 esimeses lauses ja § 12 lõikes 11 asendatakse sõnad „maksukohustuslasest tootja” sõnaga „maksukohustuslane” vastavas käändes;

3) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõnad „muud kauba sihtkohta toimetamisega seotud kulud, sealhulgas tolliväärtusesse arvamata vahendustasu, pakkimis-, veo- ja kindlustuskulud kuni esimese sihtkohani Eesti territooriumil” sõnadega „tolliväärtusesse arvamata kaubaveoteenuse, kaubaveo korraldamise teenuse ja kaubaveoga seotud kõrvalteenuste kulud kuni esimese sihtkohani Eesti territooriumil ja kulud seoses kauba toimetamisega teise ühenduses asuva sihtkohani, kui see koht on importimise ajal teada”;

4) paragrahvi 15 lõike 3 punkte 5 ja 51, § 15 lõike 4 punkte 14 ja 142, § 39 pealkirja ning lõike 1 esimest ja teist lauset täiendatakse pärast sõnu „liidu institutsioon” sõnadega „või liidu õiguse alusel asutatud amet või asutus” vastavas käändes;

5) paragrahvi 15 lõiget 3 täiendatakse punktiga 52 järgmises sõnastuses:

„52) kaup, mis võõrandatakse Euroopa Komisjonile või liidu õiguse alusel asutatud ametile või asutusele talle liidu õigusega antud ülesannete täitmise korral COVID-19 pandeemiale reageerimiseks, välja arvatud juhul, kui nimetatud kaup soetatakse tasu eest edasimüügiks;”;

6) paragrahvi 15 lõike 3 punkti 6 täiendatakse pärast sõnu „toimetatakse teise liikmesriiki” sõnadega „mis tahes muu liikmesriigi relvajõudude või nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu ametikohustuste täitmiseks, kui nimetatud relvajõud osalevad kaitsetegevuses, millega rakendatakse ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames liidu meetmeid, või teise liikmesriiki”;

7) paragrahvi 15 lõike 3 punkti 61 täiendatakse pärast sõna „liikmesriigi” sõnadega „või ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames liidu meetmete rakendamiseks ellu viidavas kaitsetegevuses osaleva liikmesriigi”;

8) paragrahvi 15 lõike 4 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 15 lõike 4 punktid 9 ja 10 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„9) kauba toimetamiseks väljapoole liidu tolliterritooriumi või ühendusevälisesse riiki, mis on liidu tolliterritooriumi osa, osutatav kaubaveoteenus, kaubaveo korraldamise teenus ja sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused, kui neid osutatakse kaubasaatjale või -saajale;
10) kauba importimiseks osutatav kaubaveoteenus, kaubaveo korraldamise teenus, sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused, välja arvatud kindlustusteenus, ja sellise kauba teise ühenduses asuva sihtkohani toimetamisega seotud teenus, kui nimetatud teenuste kulu arvatakse imporditava kauba maksustatava väärtuse hulka ja neid osutatakse kaubasaatjale või -saajale;”;

10) paragrahvi 15 lõiget 4 täiendatakse punktiga 101 järgmises sõnastuses:

„101) käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 8 nimetatud tolliprotseduurile suunatava või ajutiselt ladustatava liiduvälise kauba veoteenus, kaubaveo korraldamise teenus ja sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused, välja arvatud kindlustusteenus, kui neid osutatakse kaubasaatjale või -saajale;”;

11) paragrahvi 15 lõiget 4 täiendatakse punktiga 16 järgmises sõnastuses:

„16) teenus, mida osutatakse Euroopa Komisjonile või liidu õiguse alusel asutatud ametile või asutusele talle liidu õigusega antud ülesannete täitmise korral COVID-19 pandeemiale reageerimiseks, välja arvatud juhul, kui nimetatud teenus saadakse selle tasu eest edasi osutamiseks.”;

12) paragrahvi 15 lõikes 51 asendatakse tekstiosa „lõike 4 punktides 14–142” tekstiosaga „lõike 4 punktides 14–142 ja 16”;

13) paragrahvi 15 lõikes 52 asendatakse tekstiosa „lõike 3 punktides 51 ja 61 ning lõike 4 punktides 141 ja 142 nimetatud juhtudel kinnitab Eestis asuva liidu institutsiooni” tekstiosaga „lõike 3 punktides 51, 52 ja 61 ning lõike 4 punktides 141, 142 ja 16 nimetatud juhtudel kinnitab Eestis asuva liidu institutsiooni või liidu õiguse alusel asutatud ameti või asutuse”;

14) paragrahvi 15 lõiget 52 täiendatakse pärast sõna „relvajõudude” sõnadega „või ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames liidu meetmete rakendamiseks ellu viidavas kaitsetegevuses osaleva liikmesriigi relvajõudude”;

15) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Kui käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 52 või lõike 4 punktis 16 sätestatud nullprotsendise käibemaksumäära kohaldamise tingimused enam ei kehti, teavitab Euroopa Komisjon, amet või asutus, kes nullprotsendise käibemaksumääraga maksustatud kaupa või teenust soetas, sellest maksuhaldurit ning tasub käibemaksu nimetatud kauba või teenuse eest nullprotsendise käibemaksumääraga maksustamise tingimuste äralangemisel käesoleva seaduse § 39 lõike 3 alusel kehtestatud korras ja tingimustel.”;

16) paragrahvi 16 lõike 1 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „seadusega” sõnadega „ning töövõimetoetuse seadusega”;

17) paragrahvi 16 lõike 21 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) makseteenused makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse tähenduses, välja arvatud tehingud meenemüntidega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 651/2012 euromüntide emiteerimise kohta (ELT L 201, 27.07.2012, lk 135–137) tähenduses või ühenduseväliste riikide meenemüntidega (edaspidi meenemündid), mis ei ole investeeringukuld;”;

18) paragrahvi 17 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) pangatähed ja mündid, välja arvatud kollektsiooniesemed käesoleva seaduse § 41 tähenduses ja meenemündid, mis ei ole investeeringukuld;”;

19) paragrahvi 17 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) reisija isiklikus pagasis liiduvälisest riigist Eestisse toimetatud alkohol ja tubakatoode alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse §-des 47 ja 57 sätestatud aktsiisivabade piirnormide ulatuses ja tingimustel;”;

20) paragrahvi 17 lõike 1 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„10) ühelt füüsiliselt isikult teisele füüsilisele isikule saadetud mittekaubanduslikku laadi saadetis väärtusega kuni 45 eurot, alkohol või tubakatoode alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses sätestatud aktsiisivabade piirnormide ulatuses ja tingimustel, kuni 500 grammi kohvi või 200 grammi kohviekstrakti või -essentsi ja 100 grammi teed või 40 grammi tee-ekstrakti või -essentsi kuni 45 euro väärtusega ühe mittekaubanduslikku laadi saadetise kohta;”;

21) paragrahvi 17 lõiget 1 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) liiduvälisest riigist Eestisse toimetatud kütus alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse §-s 68 sätestatud aktsiisivabade piirnormide ulatuses ja tingimustel.”;

22) paragrahvi 17 lõike 2 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „välja arvatud artiklites 23, 24, 42, 44–52, 57 ja 58 ning artikli 67 lõike 1 punktis a ja artikli 68 lõike 1 punktis a” tekstiosaga „välja arvatud artiklites 23–27, 42, 44–52, 57, 58, artikli 67 lõike 1 punktis a, artikli 68 lõike 1 punktis a ja artiklites 107–111”;

23) paragrahvi 17 lõikest 2 jäetakse läbivalt välja sõna „tollisoodustusega”;

24) paragrahvi 20 lõike 6 esimene ja teine lause muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„Ettevõtlusega tegelev ühendusevälise riigi isik, kellel puudub püsiv tegevuskoht Eestis, kuid kelle asukohariigiga on liit sõlminud käibemaksuga seotud halduskoostööd, pettusevastast võitlust ja nõuete sissenõudmist käsitleva vastastikuse abi lepingu, või ettevõtlusega tegelev teise liikmesriigi isik, kellel puudub Eestis püsiv tegevuskoht, võib end maksukohustuslasena registreerides määrata maksukorralduse seaduses nimetatud maksuesindaja, kelle maksuhaldur on heaks kiitnud. Ettevõtlusega tegeleval ühendusevälise riigi isikul, kellel puudub püsiv tegevuskoht Eestis ja kelle asukohariigiga ei ole liit sõlminud käibemaksuga seotud halduskoostööd, pettusevastast võitlust ja nõuete sissenõudmist käsitlevat vastastikuse abi lepingut, tuleb end maksukohustuslasena registreerides määrata maksukorralduse seaduses nimetatud maksuesindaja, kelle maksuhaldur on heaks kiitnud.”;

25) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Kassapõhist käibemaksuarvestuse erikorda rakendavalt maksukohustuslaselt kauba soetamise või teenuse saamise korral arvatakse sisendkäibemaks maha maksustamisperioodil, mil kassapõhist erikorda rakendaval maksukohustuslasel tekib selle kauba või teenuse käive.”;

26) paragrahvi 35 lõige 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(13) Teenuse, ühendusesisese kaugmüügi ja internetipõhise kauplemiskoha kaudu kauba võõrandamise käibemaksuga maksustamise erikorda rakendavale teise liikmesriigi maksukohustuslasele või ettevõtlusega tegelevale ühendusevälise riigi isikule tagastatakse erikorraga hõlmatud kaupade ja teenuste tarbeks kasutatava kauba importimisel või soetamisel või teenuse saamisel Eestis tasutud käibemaks, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimusi, välja arvatud lõike 2 punktides 1 ja 4 sätestatud tingimust.”;

27) paragrahvi 37 lõiget 8 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra (§ 44) rakendamise puhul märge „kassapõhine käibemaksuarvestus”.”;

28) paragrahvi 38 lõiked 5 ja 51 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesoleva seaduse § 3 lõike 6 punktis 4 nimetatud isik tasub käibemaksu aktsiisikauba teisest liikmesriigist soetamisel alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses sätestatud aktsiisi tasumise tähtpäevaks.

(51) Käesoleva seaduse § 3 lõike 6 punktides 5 ja 6 nimetatud isik, kes ei ole registreeritud maksukohustuslasena, tasub käibemaksu ilma kauba võõrandamiseta maksuladustamise lõpetamisel või aktsiisikauba aktsiisilaost väljatoimetamisel.”;

29) paragrahvi 38 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isiku poolt aktsiisikauba teisest liikmesriigist soetamisel ja maksukohustuslasena registreerimata isiku poolt ilma kauba võõrandamiseta kauba maksuladustamise lõpetamisel või aktsiisikauba aktsiisilaost väljatoimetamisel käibemaksu deklareerimise ja tasumise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

30) paragrahvi 39 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Käibemaksuga ei maksustata kauba importi Euroopa Komisjonile või liidu õiguse alusel asutatud ametile või asutusele talle liidu õigusega antud ülesannete täitmise korral COVID-19 pandeemiale reageerimiseks, välja arvatud juhul, kui nimetatud kaup imporditakse selle tasu eest edasi müümiseks.

(12) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 11 sätestatud maksuvabastuse tingimused enam ei kehti, teavitab Euroopa Komisjon, amet või asutus, kes maksuvabalt kaupa importis, sellest maksuhaldurit ning tasub käbemaksu kõnealuselt kaubalt käibemaksuvabastuse tingimuste äralangemisel käesoleva seaduse § 39 lõike 3 alusel kehtestatud korras ja tingimustel.”;

31) paragrahvi 39 lõike 2 esimest lauset täiendatakse pärast sõnu „NATO liikmesriigi” sõnadega „või ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames liidu meetmete rakendamiseks ellu viidavas kaitsetegevuses osaleva liikmesriigi”;

32) paragrahvi 39 lõike 2 teises lauses asendatakse sõnad „NATO liikmesriik” sõnadega „liikmesriik ega NATO liikmesriik”;

33) paragrahvi 39 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „lõikes 1 nimetatud esinduse, asutuse, erimissiooni ja institutsiooni” tekstiosaga „lõigetes 1−12 nimetatud esinduse, asutuse, erimissiooni, institutsiooni või liidu õiguse alusel asutatud ameti või asutuse”;

34) paragrahvi 39 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „lõikes 1 nimetatud esinduse, asutuse, erimissiooni, institutsiooni” tekstiosaga „lõigetes 1 ja 11 nimetatud esinduse, asutuse, erimissiooni, institutsiooni või liidu õiguse alusel asutatud ameti või asutuse”;

35) paragrahvi 41 lõiget 3 täiendatakse teise, kolmanda ja neljanda lausega järgmises sõnastuses:

„Kui käesoleva lõike esimeses lauses sätestatud maksustatava väärtuse arvestamise korda on iga üksiku kasutatud kauba puhul keeruline järgida, võib maksuhaldur anda maksukohustuslasele põhjendatud kirjaliku taotluse alusel õiguse arvutada nende kaupade edasimüügi korral maksustamisperioodil deklareerimisele kuuluv maksustatav väärtus kogu maksustamisperioodi jooksul edasi müüdud ja soetatud nimetatud kaupade müügi- ja ostuhindade vahe alusel, mida on vähendatud selles sisalduva käibemaksu võrra. Kui maksustamisperioodil deklareerimisele kuuluv maksustatav väärtus on negatiivne, ei kajastata seda käibedeklaratsioonil ning see kantakse maksukohustuslase käibemaksu igapäevases arvestuses järgmisesse maksustamisperioodi. Kui käesolevas lõikes sätestatud korra kohaselt arvutatud maksustatav väärtus on positiivne, vähendatakse seda eelmistest maksustamisperioodidest edasi kantud negatiivse maksustatava väärtuse võrra kuni nullini.”;

36) paragrahvi 431 lõike 2 punkti 5 täiendatakse pärast sõnu „püsiv tegevuskoht,” sõnadega „või teise liikmesriigi maksukohustuslane,”;

37) paragrahvi 431 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõnad „pettuste vastast” sõnaga „pettusevastast”;

38) paragrahvi 44 lõige 5 ja lõike 11 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

39) paragrahvi 46 täiendatakse lõikega 23 järgmises sõnastuses:

„(23) Euroopa Komisjoni või liidu õiguse alusel asutatud ameti või asutuse poolt talle liidu õigusega antud ülesannete täitmise korral COVID-19 pandeemiale reageerimiseks 2021. aastal soetatud kaubalt või saadud teenuselt või imporditud kaubalt Eestis tasutud käibemaks tagastatakse, välja arvatud juhul, kui nimetatud kaup on soetatud või imporditud tasu eest edasimüügiks või teenus on saadud tasu eest edasi osutamiseks. Käibemaks tagastatakse käesoleva seaduse § 39 lõike 3 alusel kehtestatud korras ja tingimustel valdkonna eest vastutava ministri või tema volitatud ametniku kinnitatud taotluse alusel. Kui käibemaksu tagastamise tingimused enam ei kehti, kuulub selliselt kaubalt või teenuselt käibemaks tasumisele. Käibemaksu tasumisel kohaldatakse käesoleva seaduse § 15 lõikes 8 ja § 39 lõikes 12 sätestatud põhimõtteid.”;

40) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „(EL) 2019/1995 (ELT L 310, 02.12.2019, lk 1–5)” tekstiosaga „, (EL) 2021/1159 (ELT L 250, 15.07.2021, lk 1–3)”;

41) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „(EL) 2019/1995 (ELT L 310, 02.12.2019, lk 1–5)” tekstiosaga „, (EL) 2019/2235 (ELT L 336, 30.12.2019, lk 10–13)”.

§ 2.  Eesti Panga seaduse muutmine

Eesti Panga seaduse § 30 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Eesti Pank riigi keskpangana ei maksa tulumaksu, välja arvatud erisoodustustelt tasutav tulumaks.”.

§ 3.  Käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seaduse muutmine

Käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seaduse (RT I, 23.02.2021, 1) § 1 punktis 32 asendatakse käibemaksuseaduse § 291 lõike 1 punktis 6 tekstiosa „suuremat kui 30 000-eurost” tekstiosaga „suurema kui 30 000-eurose”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2022. aasta 1. juulil.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1, 2, 4, 5, 11–13, 15, 16, 24, 26, 30, 33–37, 39 ja 40 ning § 3 jõustuvad 2022. aasta 1. jaanuaril.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json