Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri määruste muutmine seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/1936 Eesti õigusesse ülevõtmisega

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 09.12.2021, 2

Majandus- ja taristuministri määruste muutmine seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/1936 Eesti õigusesse ülevõtmisega

Vastu võetud 30.11.2021 nr 70

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 102 lõike 2 punktide 1–5 alusel.

§ 1.  Majandus- ja taristuministri 19. mai 2015. a määruse nr 48 „Liiklusohutusele avalduva mõju hindamise tingimused ja nõuded mõju hindamisele” muutmine

Majandus- ja taristuministri 19. mai 2015. a määruses nr 48 „Liiklusohutusele avalduva mõju hindamise tingimused ja nõuded mõju hindamisele” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Liiklusohutusele avalduva mõju hindamise nõuded”;

2) paragrahvi 1 lõikes 2 asendatakse sõnad „Eestis asuvatel üleeuroopalisse teedevõrku kuuluvatel teedel” sõnadega „ehitusseadustiku § 102 lõikes 11 nimetatud teel”;

3) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja viimane lause;

4) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet”;

5) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) mõju liiklustingimustele ja liiklejate käitumisele, sealhulgas mõju vähekaitstud liiklejatele ja teistele liiklejate rühmadele;”;

6) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/96/EÜ teetaristu ohutuse korraldamise kohta (ELT L 319, 29.11.2008, lk 59–67), muudetud direktiiviga (EL) 2019/1936 (ELT L 305, 26.11.2019, lk 1–16).”.

§ 2.  Majandus- ja taristuministri 2. juuli 2015. a määruse nr 83 „Liiklusohutuse auditeerimise tingimused ja nõuded auditi tegemisele” muutmine

Majandus- ja taristuministri 2. juuli 2015. a määruses nr 83 „Liiklusohutuse auditeerimise tingimused ja nõuded auditi tegemisele” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Liiklusohutuse auditeerimise nõuded”;

2) paragrahvi 1 lõikes 2 asendatakse sõnad „Eestis asuvatel üleeuroopalisse teedevõrku kuuluvatel teedel” sõnadega „ehitusseadustiku § 102 lõikes 11 nimetatud teel”;

3) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet”;

4) paragrahvi 5 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõnad „jalakäijate ja jalgratturite” sõnaga „kergliiklejate”;

5) paragrahvi 7 lõike 4 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) tee ristlõiked, sealhulgas ristprofiil ja sõidutee laius;”;

7) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

„71) vähekaitstud liiklejate taristu ja liiklemisvõimalused;”;

8) paragrahvi 8 lõike 2 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) vähekaitstud liiklejate taristu ja liiklemisvõimalused;”;

9) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Põhiprojekti etapis auditeeritakse lisaks § 8 lõikes 1 sätestatud eelprojekti etapi teemasid, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
1) auditeeritava lahenduse osas puudub eelprojekt;
2) auditeeritava lahenduse osas on koostatud eelprojekt, kuid seda ei ole auditeeritud;
3) eelprojekti lahenduse auditeerimisest on möödunud rohkem kui viis aastat;
4) põhiprojektiga on oluliselt muudetud eelprojekti lahendust või nähakse ette eelprojekti etapiviisiline realiseerimine.”;

10) paragrahvi 11 teksti täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Tee kasutusele võtmise alguseks loetakse olukorda, kui tee on avatud liiklusele, kehtestatud on projekti järgne alaline liikluskorraldus ning täielikult on eemaldatud ajutine liikluskorraldus.”;

11) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/96/EÜ teetaristu ohutuse korraldamise kohta (ELT L 319, 29.11.2008, lk 59–67), muudetud direktiiviga (EL) 2019/1936 (ELT L 305, 26.11.2019, lk 1–16).”.

§ 3.  Majandus- ja taristuministri 30. augusti 2016. a määruse nr 52 „Tee ohutuse määramise tingimused ja nõuded tee ohutuse määramisele” muutmine

Majandus- ja taristuministri 30. augusti 2016. a määruses nr 52 „Tee ohutuse määramise tingimused ja nõuded tee ohutuse määramisele” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Teedevõrgu liiklusohutuse hindamise nõuded”;

2) paragrahvi 1 lõiked 1–4 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Teedevõrgu liiklusohutuse hindamise (edaspidi liiklusohutuse hindamine) eesmärk on välja selgitada liiklusohtlikud teedevõrgu osad ja parandada nendel liiklusohutust.

(2) Liiklusohutuse hindamine on kohustuslik ehitusseadustiku § 102 lõikes 11 nimetatud teel.

(3) Liiklusohutuse hindamist korraldab riigiteel Transpordiamet ja kohalikul teel valla- või linnavalitsus (edaspidi pädev asutus).

(4) Liiklusohutuse hindamine viiakse läbi vähemalt iga kolme aasta tagant.”;

3) paragrahvi 1 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 1 lõikes 6 asendatakse läbivalt sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet”;

5) paragrahvi 1 lõikes 7 ja § 2 lõikes 1 asendatakse sõnad „ohutuse määramine” sõnadega „liiklusohutuse hindamine” vastavas käändes;

6) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Objektidele arvutatakse ja määratakse ohutuse numbriline näitaja (edaspidi ohutustase), mille aluseks on vähemalt järgmised kriteeriumid:
1) objekti sisseehitatud ohutus;
2) objekti liiklussagedus;
3) vähemalt kolm aastat kasutusel olnud objekti puhul hukkunuga ja inimvigastusega lõppenud liiklusõnnetused.”;

7) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Objekti sisseehitatud ohutust hinnatakse visuaalse vaatluse käigus, mida teostatakse kohapeal või elektrooniliste vahendite abil. Objekti sisseehitatud ohutuse hindamisel võetakse arvesse kõiki ohutust mõjutavaid olemasoleva tee parameetreid ja elemente, pidades silmas vähekaitstud liiklejate ohutust.”;

8) paragrahvi 3 lõike 4 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Ohutustasemete alusel koostatakse objektide pingerida, mis jagatakse vähemalt kolme kategooriasse ja millest esimesed kümme objekti on prioriteetsed objektid.”;

9) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) prioriteetsete objektide liiklusohutuse analüüs koos sihipärase kohapealse liiklusohutuse kontrollimisega;”;

10) paragrahvi 4 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Prioriteetsete objektide analüüsil kogutakse ja töötatakse vähemalt läbi:
1) objekti üldandmed;
2) varem koostatud asjassepuutuvad analüüsid;
3) objektil toimunud liiklusõnnetuste asjaolud;
4) kehtiva liikluskorralduse loetavus, selgus ja asjakohasus;
5) liikluskorraldusvahendite seisukord ja rakendatud kiiruspiirangud;
6) nähtavustingimused erinevates ilmastiku- ja valgustustingimustes;
7) vähekaitstud liiklejate liikumisvõimalused;
8) katete seisukord;
9) liiklejale ohtu kujutavad esemed ja teeosad.”;

11) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Pädev asutus koostab ja ajakohastab perioodiliselt prioriteetsete objektide parandusmeetmete tegevuskava, mis annab ülevaate prioriteetsetel objektidel rakendatud või kavandatavatest parandusmeetmetest.”;

12) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Liiklusohutuse hindamine viiakse käesoleva määruse 2021. a novembris vastu võetud redaktsiooni kohaselt esmakordselt läbi hiljemalt 2024. aastal.”;

13) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/96/EÜ teetaristu ohutuse korraldamise kohta (ELT L 319, 29.11.2008, lk 59–67), muudetud direktiiviga (EL) 2019/1936 (ELT L 305, 26.11.2019, lk 1–16).”.

§ 4.  Majandus- ja taristuministri 8. veebruari 2017. a määruse nr 8 „Tee ohutuse kontrollimise tingimused ja nõuded tee ohutuse kontrollimisele” muutmine

Majandus- ja taristuministri 8. veebruari 2017. a määruses nr 8 „Tee ohutuse kontrollimise tingimused ja nõuded tee ohutuse kontrollimisele” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Tee korrapärase liiklusohutuse kontrollimise nõuded”;

2) paragrahvi 1 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Tee ohutuse kontrollimine on kohustuslik ehitusseadustiku § 102 lõikes 11 nimetatud teel.”;

3) paragrahvi 1 lõikes 5 asendatakse sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet”;

4) paragrahvi 2 lõike 3 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) liikluskorralduse selgus, liikluskorraldusvahendite loetavus ja täiendavate liikluskorraldusvahendite paigaldamise vajadus;”;

5) paragrahvi 2 lõike 3 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) vähekaitstud liiklejate liiklemise ohutus;”;

6) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/96/EÜ teetaristu ohutuse korraldamise kohta (ELT L 319, 29.11.2008, lk 59–67), muudetud direktiiviga (EL) 2019/1936 (ELT L 305, 26.11.2019, lk 1–16).”.

§ 5.  Majandus- ja taristuministri 2. juuli 2015. a määruse nr 81 „Liikluse ohutustehnika ja õnnetuste analüüsimise koolituskursuse õppekava” muutmine

Majandus- ja taristuministri 2. juuli 2015. a määruses nr 81 „Liikluse ohutustehnika ja õnnetuste analüüsimise koolituskursuse õppekava” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Liiklusohutuse audiitori koolituskursuse õppekava”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punktid 3–6 sõnastatakse järgmiselt:

„3) liiklusohutusele avalduva mõju hindamise nõudeid;
4) liiklusohutuse auditeerimise nõudeid;
5) teedevõrgu liiklusohutuse hindamise nõudeid;
6) tee korrapärase liiklusohutuse kontrollimise nõudeid;”;

3) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktidega 61 ja 62 järgmises sõnastuses:

„61) tee sihipärase liiklusohutuse kontrollimise nõudeid;
62) vähekaitstud liiklejate vajadusi;”;

4) paragrahvi 3 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Esmase koolituskursuse õppekava teemad ja õppetundide maht nende teemade käsitlemiseks peavad olema vähemalt järgmised:
1) Eesti Liiklusohutusprogramm – üks õppetund;
2) ehitusseadustik ja liiklusseadus ning nende alusel kehtestatud õigusaktid seoses liiklusohutuse ja liiklusõnnetuste analüüsiga – kaks õppetundi;
3) planeerimisseadus ja tee planeerimisega seotud õigusaktid seoses liiklusohutusele avalduva mõju hindamisega – üks õppetund;
4) teehoiu tehnilised normid seoses liiklusohutusega – kaks õppetundi;
5) teede projekteerimise normid – tee projekti hindamine ohutu liiklemise perspektiivist – kolm õppetundi;
6) ehituse käigus toimunud projekti muudatused ja ehitustööde erinevate etappide tüüpilisemad vead ning nende mõju liiklusohutusele – kolm õppetundi;
7) erinevate kliimatingimuste mõju arvestamine projektis ja selle mõju liiklusohutusele – üks õppetund;
8) liikluskorralduse põhimõtted – kolm õppetundi;
9) liiklusõnnetuse mõiste, põhjused, raskusaste, liiklusohtlike kohtade väljaselgitamine ja liigitus, liiklusõnnetuste statistika ja muud liiklusohutuse üldised alused – kaks õppetundi;
10) liiklusohutusele avalduva mõju hindamine planeeringutes ja eelprojekti koostamisel – kolm õppetundi;
11) liiklusohutuse auditeerimine – kaks õppetundi;
12) teedevõrgu liiklusohutuse hindamine – kaks õppetundi;
13) tee korrapärase liiklusohutuse kontrollimine – kaks õppetundi;
14) tee sihipärase liiklusohutuse kontrollimine – kaks õppetundi;
15) auditi õiguslik tähendus, liiklusohutuse audiitori vastutus ning auditi aruande vormistamise nõuded – üks õppetund;
16) liiklusõnnetuste analüüs ja erinevate tegurite mõju hindamine õnnetuste toimumise riskile ning raskusastmele, sealhulgas vähekaitstud liiklejate taristu ja vähekaitstud liiklejatega seotud liiklusõnnetused – kaks õppetundi;
17) liikluskeskkonnast tulenevate riskide tuvastamine teel, mis sisaldab reguleeritud ja reguleerimata ristmiku, ringristmiku, vähekaitstud liiklejate taristu ja raudteeülesõidukoha auditeerimist – seitse õppetundi;
18) tee ehitusprojekti liiklusohutuse auditeerimine, aruande koostamine koos kaitsmisega – viis õppetundi.

(2) Korduvkoolituskursuse õppekava teemad ja õppetundide maht nende teemade käsitlemiseks peavad olema vähemalt järgmised:
1) Eesti Liiklusohutusprogramm – üks õppetund;
2) ehitusseadustik ja liiklusseadus ning nende alusel välja antud õigusaktid seoses liiklusohutusega ja liiklusõnnetuste analüüsiga – kaks õppetundi;
3) teehoiu tehnilised normid seoses liiklusohutusega – kaks õppetundi;
4) teede projekteerimise normid – normide rakendamine arvestades ohutu tee projekteerimise printsiipe, kõrvalekalded normidest – kaks õppetundi;
5) planeerimisseadus ja planeerimisega seotud õigusaktid seoses liiklusohutusele avalduva mõju hindamisega – üks õppetund;
6) liiklusohutusele avalduva mõju hindamine planeeringutes – üks õppetund;
7) liiklusõnnetuste sotsiaalmajanduslik mõju – üks õppetund;
8) liiklusõnnetuste analüüs ja erinevate tegurite mõju hindamine õnnetuste toimumise riskile ning raskusastmele, sealhulgas vähekaitstud liiklejate taristu ja vähekaitstud liiklejatega seotud liiklusõnnetused – kaks õppetundi;
9) teedevõrgu liiklusohutuse hindamine – kaks õppetundi;
10) tee sihipärase liiklusohutuse kontrollimine – kaks õppetundi;
11) kestliku ohutu tee projekteerimise printsiibid – üks õppetund;
12) ehituse käigus toimunud projekti muudatused ja ehitustööde erinevate etappide tüüpilisemad vead ning nende mõju liiklusohutusele – kolm õppetundi.”;

5) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse sõna „Maanteeameti” sõnaga „Transpordiameti”;

6) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/96/EÜ teetaristu ohutuse korraldamise kohta (ELT L 319, 29.11.2008, lk 59–67), muudetud direktiiviga (EL) 2019/1936 (ELT L 305, 26.11.2019, lk 1–16).”.

§ 6.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2021. aasta 17. detsembril.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json