Teksti suurus:

Liiklusohutuse audiitori koolituskursuse õppekava

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.12.2021, 7

Liiklusohutuse audiitori koolituskursuse õppekava1
[RT I, 09.12.2021, 2 - jõust. 17.12.2021]

Vastu võetud 02.07.2015 nr 81
RT I, 03.07.2015, 28
jõustumine 06.07.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.11.2021RT I, 09.12.2021, 217.12.2021

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 102 lõike 2 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse liikluse ohutustehnika ja õnnetuste analüüsimise koolituskursuse (edaspidi koolituskursus) õppekava, mille isik peab läbima liiklusohutuse audiitori pädevuse tõendamiseks.

§ 2.   Üldnõuded õppekava läbinud isiku teadmistele ja oskustele

  (1) Õppekava läbinud isik peab teadma:
  1) teehoiu tehnilisi norme ning kehtivaid õigusakte seoses liiklusohutusega;
  2) liiklusohutuse üldiseid aluseid ja liikluskorralduse põhimõtteid;
  3) liiklusohutusele avalduva mõju hindamise nõudeid;
[RT I, 09.12.2021, 2 - jõust. 17.12.2021]
  4) liiklusohutuse auditeerimise nõudeid;
[RT I, 09.12.2021, 2 - jõust. 17.12.2021]
  5) teedevõrgu liiklusohutuse hindamise nõudeid;
[RT I, 09.12.2021, 2 - jõust. 17.12.2021]
  6) tee korrapärase liiklusohutuse kontrollimise nõudeid;
[RT I, 09.12.2021, 2 - jõust. 17.12.2021]
  61) tee sihipärase liiklusohutuse kontrollimise nõudeid;
[RT I, 09.12.2021, 2 - jõust. 17.12.2021]
  62) vähekaitstud liiklejate vajadusi;
[RT I, 09.12.2021, 2 - jõust. 17.12.2021]
  7) erinevate ilmastikutingimuste ja nähtavuse mõju liikleja ohutusele erinevate projektlahenduste puhul;
  8) tee konstruktsioonist põhjustatud liiklusõnnetuste asjaolusid;
  9) liiklusõnnetuste analüüsi üldisi põhimõtteid ning infrastruktuuri komponentide mõju liiklusohutusele;
  10) erinevaid ennetavaid parandusmeetmeid liiklusohutuse tagamiseks;
  11) teiste riikide uurimistulemusi ja praktikat infrastruktuuri ohutuse parandamisel;
  12) audiitori aruannete täitmise põhimõtteid;
  13) liiklusohutuse audiitori vastutuse ulatust.

  (2) Õppekava läbinud isik peab oskama:
  1) analüüsida, kuidas uus tee või olemasoleva teedevõrgu olulised muudatused avaldavad mõju liiklusohutusele;
  2) hinnata auditeeritava teeobjekti liikluskorraldusliku lahenduse potentsiaalseid ohte ning esitada ettepanekuid, mille tulemusena viiakse liiklusõnnetuse tekkimise tõenäosus ja võimalike liiklusõnnetuste tagajärjed (liiklusõnnetuse raskusaste) miinimumini;
  3) analüüsida liiklusõnnetuste põhjuseid ja liiklejate käitumist sõltuvalt projekteeritud liikluskorralduslikust lahendusest.

§ 3.   Koolituskursuse õppekava

  (1) Esmase koolituskursuse õppekava teemad ja õppetundide maht nende teemade käsitlemiseks peavad olema vähemalt järgmised:
  1) Eesti Liiklusohutusprogramm – üks õppetund;
  2) ehitusseadustik ja liiklusseadus ning nende alusel kehtestatud õigusaktid seoses liiklusohutuse ja liiklusõnnetuste analüüsiga – kaks õppetundi;
  3) planeerimisseadus ja tee planeerimisega seotud õigusaktid seoses liiklusohutusele avalduva mõju hindamisega – üks õppetund;
  4) teehoiu tehnilised normid seoses liiklusohutusega – kaks õppetundi;
  5) teede projekteerimise normid – tee projekti hindamine ohutu liiklemise perspektiivist – kolm õppetundi;
  6) ehituse käigus toimunud projekti muudatused ja ehitustööde erinevate etappide tüüpilisemad vead ning nende mõju liiklusohutusele – kolm õppetundi;
  7) erinevate kliimatingimuste mõju arvestamine projektis ja selle mõju liiklusohutusele – üks õppetund;
  8) liikluskorralduse põhimõtted – kolm õppetundi;
  9) liiklusõnnetuse mõiste, põhjused, raskusaste, liiklusohtlike kohtade väljaselgitamine ja liigitus, liiklusõnnetuste statistika ja muud liiklusohutuse üldised alused – kaks õppetundi;
  10) liiklusohutusele avalduva mõju hindamine planeeringutes ja eelprojekti koostamisel – kolm õppetundi;
  11) liiklusohutuse auditeerimine – kaks õppetundi;
  12) teedevõrgu liiklusohutuse hindamine – kaks õppetundi;
  13) tee korrapärase liiklusohutuse kontrollimine – kaks õppetundi;
  14) tee sihipärase liiklusohutuse kontrollimine – kaks õppetundi;
  15) auditi õiguslik tähendus, liiklusohutuse audiitori vastutus ning auditi aruande vormistamise nõuded – üks õppetund;
  16) liiklusõnnetuste analüüs ja erinevate tegurite mõju hindamine õnnetuste toimumise riskile ning raskusastmele, sealhulgas vähekaitstud liiklejate taristu ja vähekaitstud liiklejatega seotud liiklusõnnetused – kaks õppetundi;
  17) liikluskeskkonnast tulenevate riskide tuvastamine teel, mis sisaldab reguleeritud ja reguleerimata ristmiku, ringristmiku, vähekaitstud liiklejate taristu ja raudteeülesõidukoha auditeerimist – seitse õppetundi;
  18) tee ehitusprojekti liiklusohutuse auditeerimine, aruande koostamine koos kaitsmisega – viis õppetundi.
[RT I, 09.12.2021, 2 - jõust. 17.12.2021]

  (2) Korduvkoolituskursuse õppekava teemad ja õppetundide maht nende teemade käsitlemiseks peavad olema vähemalt järgmised:
  1) Eesti Liiklusohutusprogramm – üks õppetund;
  2) ehitusseadustik ja liiklusseadus ning nende alusel välja antud õigusaktid seoses liiklusohutusega ja liiklusõnnetuste analüüsiga – kaks õppetundi;
  3) teehoiu tehnilised normid seoses liiklusohutusega – kaks õppetundi;
  4) teede projekteerimise normid – normide rakendamine arvestades ohutu tee projekteerimise printsiipe, kõrvalekalded normidest – kaks õppetundi;
  5) planeerimisseadus ja planeerimisega seotud õigusaktid seoses liiklusohutusele avalduva mõju hindamisega – üks õppetund;
  6) liiklusohutusele avalduva mõju hindamine planeeringutes – üks õppetund;
  7) liiklusõnnetuste sotsiaalmajanduslik mõju – üks õppetund;
  8) liiklusõnnetuste analüüs ja erinevate tegurite mõju hindamine õnnetuste toimumise riskile ning raskusastmele, sealhulgas vähekaitstud liiklejate taristu ja vähekaitstud liiklejatega seotud liiklusõnnetused – kaks õppetundi;
  9) teedevõrgu liiklusohutuse hindamine – kaks õppetundi;
  10) tee sihipärase liiklusohutuse kontrollimine – kaks õppetundi;
  11) kestliku ohutu tee projekteerimise printsiibid – üks õppetund;
  12) ehituse käigus toimunud projekti muudatused ja ehitustööde erinevate etappide tüüpilisemad vead ning nende mõju liiklusohutusele – kolm õppetundi.
[RT I, 09.12.2021, 2 - jõust. 17.12.2021]

  (3) Liiklusohutuse audiitor peab korduvkoolituskursuse õppekava läbima iga viie aasta tagant.

§ 4.   Koolituskursuse läbiviimine ja eksam

  (1) Koolituskursuse õppetunni kestus on 45 minutit. Iga kahe õppetuni järel on vähemalt veerandtunnine vaheaeg.

  (2) Õppekava teemade läbimise järel peavad koolituskursusest osavõtjad sooritama kirjaliku eksami.

  (3) Eksamiks on vähemalt 60 valikvastusega küsimust. Küsimused koostab ja võtab eksameid vastu Transpordiameti komisjon, milles on vähemalt kolm liiget.
[RT I, 09.12.2021, 2 - jõust. 17.12.2021]

  (4) Koolituskursusest osavõtja eksam loetakse sooritatuks, kui õigeid vastuseid küsimuste üldarvust on vähemalt 75%.

  (5) Esmast koolituskursust ei loeta läbituks, kui eksamil on õigeid vastuseid alla 75% või ei ole osaletud käesoleva määruse § 3 lõike 1 punktides 17 ja 18 sätestatud praktilistel töödel.

  (6) Koolituskursuse läbiviija annab koolituse läbinule sellekohase tunnistuse.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/96/EÜ teetaristu ohutuse korraldamise kohta (ELT L 319, 29.11.2008, lk 59–67), muudetud direktiiviga (EL) 2019/1936 (ELT L 305, 26.11.2019, lk 1–16).
[RT I, 09.12.2021, 2 - jõust. 17.12.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json