Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. veebruari 2014. a määruse nr 13 „Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumistega seotud andmete vahetamise kord ja andmete vahetamiseks vajalike andmete loetelu ning aruandluse kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 09.12.2021, 8

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. veebruari 2014. a määruse nr 13 „Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumistega seotud andmete vahetamise kord ja andmete vahetamiseks vajalike andmete loetelu ning aruandluse kord” muutmine

Vastu võetud 01.12.2021 nr 71

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 2003 lõike 6 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. veebruari 2014. a määruses nr 13 „Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumistega seotud andmete vahetamise kord ja andmete vahetamiseks vajalike andmete loetelu ning aruandluse kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes;

2) määruse pealkirja ja § 1 täiendatakse pärast sõna „rikkumistega” sõnadega „ning teemaksu tasumata jätmisega”;

3) paragrahvi 2 lõikest 1 ja § 4 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis ning”;

4) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu „lõigetes 2 ja 3” sõnadega „ning teemaksu tasumata jätmise korral § 3 lõikes 31”;

5) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõnad „lõigetes 2 ja 3” sõnadega „lõikes 2 ning lõikes 3 või 31”;

6) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Teemaksu tasumata jätmisega seotud andmed:
1) Euroopa Liidu liikmesriigi nimetus, kelle territooriumil teemaks tasumata jäeti;
2) teemaksu tasumata jätmise kuupäev;
3) teemaksu tasumata jätmise kellaaeg.”;

7) paragrahvi 3 lõike 4 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „lõikes 2” sõnadega „lõike 2 punktides 1–8”;

8) paragrahvi 3 lõike 6 punkti 4 täiendatakse pärast sõna „ja” sõnadega „mudel või”;

9) paragrahvi 3 lõiget 6 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) EURO heitgaasiklass, kui päring puudutab teemaksu tasumata jätmist.”;

10) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Transpordiamet edastab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile üksikasjaliku aruande koostamiseks 2023. aasta 1. veebruariks ning seejärel iga kolme aasta tagant § 2 lõikes 2 nimetatud teemaksu tasumata jätmist käsitlevate päringute ja päringute vastuste arvu.”;

11) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium edastab lõikes 31 nimetatud andmete alusel koostatud üksikasjaliku aruande Euroopa Komisjonile hiljemalt 2023. aasta 19. aprilliks ja seejärel iga kolme aasta tagant.”;

12) määruse normtehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/520 liidu elektrooniliste teemaksu kogumise süsteemide koostalitusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamise kohta (ELT L 91, 29.03.2019, lk 45–76)”.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json