Teksti suurus:

Pikaajalise viisa andmise, viibimisaja vormistamise ja viibimisaja pikendamise kord ja tähtajad ning piisavate rahaliste vahendite määr

Pikaajalise viisa andmise, viibimisaja vormistamise ja viibimisaja pikendamise kord ja tähtajad ning piisavate rahaliste vahendite määr - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.12.2022, 4

Pikaajalise viisa andmise, viibimisaja vormistamise ja viibimisaja pikendamise kord ja tähtajad ning piisavate rahaliste vahendite määr
[RT I, 24.07.2020, 11 - jõust. 01.08.2020]

Vastu võetud 18.12.2015 nr 82
RT I, 29.12.2015, 2
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.01.2017RT I, 14.01.2017, 117.01.2017, osaliselt 18.01.2017
22.03.2017RT I, 28.03.2017, 331.03.2017
16.07.2018RT I, 19.07.2018, 422.07.2018
14.01.2019RT I, 18.01.2019, 228.02.2019, osaliselt 31.05.2019
05.05.2020RT I, 08.05.2020, 811.05.2020
22.07.2020RT I, 24.07.2020, 1101.08.2020
02.12.2022RT I, 09.12.2022, 101.01.2023

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 101 lõike 1 punktide 1, 2 ja 4, lõike 3 punkti 1 ning lõigete 5 ja 6 alusel.
[RT I, 24.07.2020, 11 - jõust. 01.08.2020]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse:
  1) pikaajalise viisa andmise ja viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatavate andmete ja taotlusele lisatavate tõendite loetelu ning nende esitamise nõuded ja taotluste esitamise tähtajad;
  2) viisa andmise ja andmisest keeldumise, viibimisaja pikendamise ja pikendamisest keeldumise, viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise ning viisa tühistamise ja kehtetuks tunnistamise tähtajad;
  3) viisa taotlemiseks ja omamiseks nõutavate kulude kandmiseks piisavate rahaliste vahendite määr;
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  4) tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse pikaajalise viisana vormistamise taotluse täitmise nõuded.
  5) [kehtetu - RT I, 24.07.2020, 11 - jõust. 01.08.2020]
  6) [kehtetu - RT I, 24.07.2020, 11 - jõust. 01.08.2020]

§ 2.   Taotluse esitamine ja taotluse täitmise nõuded

  (1) Pikaajalise viisa ja viibimisaja pikendamise taotleja esitab taotluse (edaspidi taotlus), millele on lisatud käesolevas määruses sätestatud dokumendid. Taotluse elektroonilisel esitamisel lisatakse käesolevas määruses sätestatud dokumendid taotlusele elektrooniliselt.
[RT I, 24.07.2020, 11 - jõust. 01.08.2020]

  (11) Tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse pikaajalise viisana vormistamise taotleja esitab taotluse (edaspidi taotlus), millele on lisatud käesolevas määruses sätestatud dokumendid.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

  (12) Kui taotlus esitatakse elektrooniliselt, võib käesolevas määruses sätestatud dokumendi asemel esitada selle koopia.
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (2) Taotlus peab olema täidetud loetavalt ja üheselt mõistetavalt eesti, inglise või vene keeles ja suurtähtedega.
[RT I, 18.01.2019, 2 - jõust. 28.02.2019]

  (3) Taotlusel ei tohi olla parandusi ning esitatud peavad olema kõik käesolevas määruses taotlejale täitmiseks ettenähtud andmed. Taotluse väljad peab täitma tumedas kirjas.

  (4) Taotluse ametimärkmete väljad täidab selleks volitatud ametiisik.

  (5) Taotluses peab isiku nimi olema kirjutatud vastavalt taotleja isikut tõendavas dokumendis esitatud ladinatähelisele nimekujule.
[RT I, 18.01.2019, 2 - jõust. 28.02.2019]

  (6) Taotluse allkirjastamisel juhindutakse välismaalaste seaduse §-s 32 sätestatust.
[RT I, 18.01.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]

  (61) Elektrooniline taotlus allkirjastatakse Eestis tunnustatud digiallkirjaga.
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (7) Viibimisaja pikendamise taotluse allkirjastamisega kinnitab taotleja, et tal on kehtiv tervisekindlustusleping, mis tagab haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava viisa kehtivusajal.
[RT I, 18.01.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]

  (8) [Kehtetu - RT I, 18.01.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]

  (9) Taotluse allkirjastamisega kinnitab taotleja, et tal on vähemalt käesoleva määruse §-s 15 ette nähtud ulatuses piisavad rahalised vahendid, et katta majutus- ja viibimiskulud Eestis viibimise ajal ning tagasi pöörduda oma päritoluriiki või lahkuda mõnda teise riiki, kuhu tal on õiguslik alus siseneda.
[RT I, 18.01.2019, 2 - jõust. 28.02.2019]

  (10) Taotluse allkirjastamisega kinnitab taotleja, et taotlusele lisatud koopia vastab originaaldokumendile, see ei sisalda valeandmeid ja seda ei ole võltsitud.
[RT I, 18.01.2019, 2 - jõust. 28.02.2019]

§ 3.   Taotlusele lisatavatele dokumentidele ning fotole esitatavad nõuded

  (1) Taotlusele lisatud, välisriigis väljaantud dokument peab nõudmisel olema tõlgitud eesti, inglise, vene või menetleja poolt aktsepteeritud keelde.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

  (2) Taotlemisel esitatav reisidokument peab vastama isikut tõendavate dokumentide seaduse §-s 16 sätestatud nõuetele.

  (3) Reisidokumendis peab olema vähemalt kaks vaba lehekülge või vaheleht ning reisidokument peab kehtima vähemalt kolm kuud pärast viisa kehtivusaja lõppemist. Humaansetel kaalutlustel võib erandkorras pikaajalise viisa vormistada reisidokumenti, mis kehtib vähem kui kolm kuud pärast viisa kehtivusaja lõppemist, kui on tagatud välismaalase Eestist lahkumine Eestist viisas märgitud tähtajal.

  (4) Reisidokument peab olema väljastatud viimase kümne aasta jooksul.

  (5) Taotlusele lisatud foto peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) foto peab olema värviline ning mõõtmetega 35 × 45 millimeetrit kuni 40 × 50 millimeetrit;
  2) foto alusel peab olema võimalik isikusamasust üheselt kontrollida;
  3) fotol peab isik olema otsevaates, peakatteta ja heledal taustal;
  4) usulistel põhjustel võib isik olla fotol peakattega tingimusel, et isiku näokujutis alalõuast kuni otsmiku ülemise osani on selgelt nähtav ja ilma peakattest tingitud varjudeta;
  5) fotol ei tohi olla teisi isikuid ega muid objekte;
  6) foto ei tohi olla tehtud varem kui kuus kuud enne taotluse esitamist.

§ 4.   Riigilõivu tasumine

  (1) Kui taotluse läbivaatamise või toimingu sooritamise eest on ette nähtud riigilõivu tasumine, peab taotluse esitamisel lisama taotlusele riigilõivu tasumist tõendava dokumendi või tasuma riigilõivu kohapeal, kui seaduses või välislepingus ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Riigilõivu tasumist tõendava dokumendi asemel võib isik esitada riigilõivu tasumise kohta kirjalikult järgmised andmed:
  1) selle isiku nimi, kes riigilõivu tasus;
  2) selle isiku nimi, kelle eest riigilõivu tasuti;
  3) selle toimingu nimetus, mille eest riigilõivu tasuti;
  4) viitenumber;
  5) kuupäev, millal riigilõiv tasuti;
  6) krediidiasutuse nimi ja arvelduskonto number, millele ja millelt riigilõiv tasuti;
  7) tasutud summa eurodes.

  (3) Eesti välisesinduses loetakse riigilõivu tasumine tõendatuks pärast selle laekumist Eesti välisesinduse arvelduskontole või Rahandusministeeriumi arvelduskontole Eestis.

  (4) Kui isik on riigilõivu tasumisest vabastatud või tema poolt tasumisele kuuluvat riigilõivu määra on vähendatud, lisab isik taotlusele dokumendi, mis tõendab, et ta on riigilõivu tasumisest vabastatud või tema poolt tasumisele kuuluvat riigilõivu määra on vähendatud, või andmed riigilõivu tasumisest vabastamise või tasumisele kuuluva riigilõivu määra vähendamise kohta, sealhulgas otsuse number ja kuupäev ning otsuse teinud ametiasutus.

2. peatükk Pikaajalise viisa ja viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid 

§ 5.   Pikaajalise viisa taotlemisel esitatavad dokumendid

  (1) Pikaajalise viisa taotlemisel esitatakse:
  1) taotlus;
[RT I, 24.07.2020, 11 - jõust. 01.08.2020]
  2) foto;
  3) taotleja reisidokument;
  4) kehtiv tervisekindlustusleping, mis tagab haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava viisa kehtivusajal, kui seaduses või välislepingus ei ole sätestatud teisiti;
  5) reisi eesmärki, põhjust ja pikaajalise viibimise kavatsust tõendavad dokumendid;
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  6) [kehtetu - RT I, 18.01.2019, 2 - jõust. 28.02.2019]
  7) [kehtetu - RT I, 18.01.2019, 2 - jõust. 28.02.2019]
  8) Eestis viibimise ajal piisavate rahaliste vahendite olemasolu tõendavad dokumendid.
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud asjaolusid tõendavad dokumendid on:
[RT I, 18.01.2019, 2 - jõust. 28.02.2019]
  1) külastatava eraisiku või juriidilise isiku kinnitus;
  2) diplomaatiline noot või rahvusvahelise organisatsiooni kirjalik pöördumine;
  3) kohtukutse;
  4) turismiteenuse kasutamist tõendavad dokumendid või nende koopiad;
  5) [kehtetu - RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  6) [kehtetu - RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  7) kauba- või reisijatevedu tõendavad dokumendid;
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  8) Eestis töötamist tõendavad dokumendid;
  9) Eestis õppimist tõendavad dokumendid;
  10) [kehtetu - RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  101) taotleja kirjalik selgitus pikaajalise viibimise kavatsuse kohta;
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  102) raviteenuse kasutamist tõendavad dokumendid;
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  11) muud dokumendid.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 4, 5 ja 8 nimetatud dokumente ei pea esitama:
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  1) välismaalane, kes viibib Eestis seaduslikult välismaalaste seaduse § 43 lõike 1 punktides 1–4 ja 6–10 või lõikes 32 nimetatud alusel ja kelle lühiajaline töötamine on registreeritud välismaalaste seaduse § 106 alusel ning kes taotleb Politsei- ja Piirivalveametis pikaajalist viisat seoses lühiajalise Eestis töötamise jätkamisega;
[RT I, 24.07.2020, 11 - jõust. 01.08.2020]
  2) välismaalase alaealine laps ja täisealine laps, kes viibivad Eestis seaduslikult välismaalaste seaduse § 43 lõike 1 punktides 1–4 ja 6–10 või lõikes 32 nimetatud alusel ja taotlevad Politsei- ja Piirivalveametis pikaajalist viisat Eestis viibimise jätkamiseks seoses välismaalase lühiajalise Eestis töötamise jätkamisega.
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (4) Kui taotlus esitatakse elektrooniliselt, esitatakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 sätestatud reisidokumendi asemel selle kõikide lehekülgede koopiad ja reisidokument esitatakse isiklikult viisaotsuse kättesaamisel.
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (5) Kui viisaotsuse kättesaamisel selgub, et reisidokument ei vasta elektrooniliselt esitatud reisidokumendi koopiale ja käesoleva määruse § 3 lõigetes 2–4 sätestatud nõuetele, tühistatakse viisaotsus ja keeldutakse viisakleebise väljaandmisest.
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

§ 6.   Pikaajalise viisa taotlemisel esitatavad lisadokumendid

  (1) Välismaalaste seaduse § 621 lõike 2, § 622 lõike 3, 624 lõike 3 või 625 lõike 5 alusel pikaajalist viisat taotlev abikaasa ja alaealine laps esitavad sugulussuhet või perekonnaseisu tõendava dokumendi.
[RT I, 24.07.2020, 11 - jõust. 01.08.2020]

  (2) Välismaalaste seaduse § 621 lõike 2, § 622 lõike 3, 624 lõike 3 või 625 lõike 5 alusel pikaajalist viisat taotlev täisealine laps esitab sugulussuhet tõendava dokumendi ja terviseseisundit või puuet tõendava dokumendi.
[RT I, 24.07.2020, 11 - jõust. 01.08.2020]

  (3) [Kehtetu - RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (4) [Kehtetu - RT I, 24.07.2020, 11 - jõust. 01.08.2020]

  (5) 15–18-aastase taotleja iseseisvalt esitatud taotlusele peab konsulaarametniku nõudmisel olema lisatud seadusliku esindaja notariaalselt kinnitatud nõusolek.

  (6) [Kehtetu - RT I, 24.07.2020, 11 - jõust. 01.08.2020]

  (61) Kui välismaalane taotleb pikaajalist viisat välismaalaste seaduse § 911 lõigete 1 ja 3 või lõigete 11 ja 3 alusel lisatakse taotlusele
  1) taotleja passikoopia kõikidest kannetega lehtedest;
  2) selgitus Schengeni konventsiooni liikmesriigi territooriumi viibimiste kohta viimase 180 päevase perioodi jooksul;
  3) omakäeline kirjalik selgitus, kui taotlust ei esitatud käesoleva määruse § 102 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul.
[RT I, 24.07.2020, 11 - jõust. 01.08.2020]

  (7) Välismaalaste seaduse § 624 lõike 1 alusel viisat taotlev välismaalane esitab iduettevõtte määratlusele vastavuse hindamise eksperdikomisjoni arvamuse või vastavad andmed, sealhulgas eksperdikomisjoni taotluse numbri.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (8) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud dokumendi või andmete asemel võib välismaalane esitada tõendi välismaalaste seaduse § 101 lõike 3 punkti 5 alusel valdkonna eest vastutava ministri määruse lisas loetletud programmis osalemise kohta.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (9) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud dokumenti või andmeid ei pea esitama, kui siseminister on käskkirjaga määratlenud asjassepuutuva äriühingule kuuluva majandusüksuse iduettevõttena.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (10) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumente ei pea esitama, kui välismaalase abikaasa, alaealine laps ja täisealine laps, kes viibivad Eestis seaduslikult välismaalaste seaduse § 43 lõike 1 punktis 1 nimetatud alusel, taotlevad Politsei- ja Piirivalveametis pikaajalist viisat Eestis viibimise jätkamiseks seoses välismaalase lühiajalise Eestis töötamise jätkamisega.
[RT I, 19.07.2018, 4 - jõust. 22.07.2018]

  (11) Välismaalaste seaduse § 625 lõike 1 alusel viisa taotlemisel kaugtöö tegemiseks esitatakse:
  1) dokumendid, mis tõendavad, et taotleja töö ei sõltu asukohast ja tal on võimalik kasutada telekommunikatsioonitehnoloogiat töökohustuste täitmiseks kaugtööna;
  2) dokumendid, mis tõendavad, et taotleja jätkab töötamist välisriigis registreeritud tööandja heaks, kellega tal on lepinguline suhe, või äritegevust välisriigis registreeritud äriühingu heaks, milles tal on osalus, või teenuste pakkumist peamiselt klientidele, kelle tegevuskoht on välisriigis ja kellega tal on lepinguline suhe;
  3) dokumendid, mis tõendavad taotleja legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul ning milles on näidatud sissetuleku suurus, regulaarsus ja allikad;
  4) õpingute- ja tööalase elukäigu kirjeldus;
[RT I, 24.07.2020, 11 - jõust. 01.08.2020]
  5) dokumendid, mis tõendavad, et taotlejal või äriühingul, milles taotlejal on osalus, ei ole taotleja elukohariigis või äriühingu asukohariigis maksuvõlga.
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (12) Käesoleva paragrahvi lõikes 11 punktides 1 ja 2 nimetatud asjaolusid tõendavad dokumendid on:
  1) taotleja kirjalik seletus viisa kaugtöö tegemiseks kasutamise kavatsuse kohta;
  2) tööandja kirjalik kinnitus, et taotlejal on võimalik töökohustusi täita kaugtööna;
  3) tööleping või muu võlaõiguslik leping;
  4) taotleja asukohariigi pädeva ametiasutuse tõend asukohariigis kohustuslike riiklike või kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohta;
  5) äriühingu asukohariigi pädeva ametiasutuse tõend, millest nähtub äriühingu nimi, asukoht, tegevusala, taotleja osalus äriühingus ja andmed äriühingu seaduslike esindajate kohta;
  6) äriühingu asukohariigi pädeva asutuse väljastatud õiend asukohariigis kohustuslike riiklike või kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohta ning maksuvõlgnevuste puudumiste kohta;
  7) muud dokumendid.
[RT I, 24.07.2020, 11 - jõust. 01.08.2020]

§ 61.   Erisused pikaajalise viisa elektroonilisel taotlemisel

  (1) Taotluse võib esitada elektrooniliselt, kui taotleja on viisamenetluses daktüloskopeeritud ja sõrmejälgede võtmisest ei ole taotluse esitamise päevaks möödunud rohkem kui 59 kuud. Taotlus võetakse menetlusse hiljemalt selle haldusorganini jõudmise päevale järgneval tööpäeval.

  (2) Taotlusele lisatakse taotleja reisidokumendi kõikide lehekülgede koopiad.

  (3) Taotlusele lisatakse käesoleva määruse § 5 lõike 2 punktides 4–11, §-s 6 ja käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumentide koopiad, allkirjastades need Eestis tunnustatud digiallkirjaga.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud dokumentide koopiad peavad olema värvilised, terviklikud ja selgelt loetavad.

  (5) Taotleja foto peab olema digitaalne, värviline, töötlemata ning vähemalt 1300 pikslit lai ja 1600 pikslit kõrge. Fail peab olema JPG- või JPEG-vormingus ja suurusega 1 kuni 5 megabaiti.

  (6) Taotlus, taotleja foto ja taotlusele lisatud dokumentide elektroonilised koopiad peavad olema lisatud digiallkirjastatud konteinerisse.

  (7) Taotleja peab haldusorgani nõudmisel esitama haldusorgani määratud tähtajaks käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud dokumentide originaalid. Kui taotleja esitab dokumentide originaalid posti teel, peab ta lähtuma käesoleva määruse §-st 62.

  (8) Kui taotleja viibib taotluse esitamise ajal ajutiselt Eestis, võib ta esitada käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud dokumentide originaalid isiklikult Politsei- ja Piirivalveametile. Dokumentide originaalid tagastatakse taotlejale isiklikult Politsei- ja Piirivalveameti asukohas.

  (9) Politsei- ja Piirivalveamet võtab taotluse menetlusse, kui see on esitatud käesoleva määruse § 102 lõikes 1 või § 103 lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul ning välismaalane on esitanud § 5 lõike 1 punktides 1–3 ja 5 ning §-s 6 nimetatud dokumendid ja § 9 lõike 1 punktis 19 või 26 nimetatud andmed ning tasunud §-s 4 sätestatud tingimuste kohaselt riigilõivu.
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

§ 62.   Erisused pikaajalise viisa posti teel taotlemisel

  (1) Taotluse võib esitada posti teel, kui taotleja on viisamenetluses daktüloskopeeritud ja sõrmejälgede võtmisest ei ole taotluse esitamise päevaks möödunud rohkem kui 59 kuud. Taotlus võetakse menetlusse hiljemalt selle haldusorganini jõudmise päevale järgneval tööpäeval.

  (2) Taotlusele lisatakse käesoleva määruse §-des 5 ja 6 nimetatud dokumentide originaalid. Kui soovitakse esitada ka elektrooniline dokument, lisatakse taotlusele nii digiallkirjastatud dokumendi kui ka digiallkirja kinnituse väljatrükk. Samuti lisatakse taotlusele teave selle kohta, kes, millal ja millisel aadressil on digiallkirjastatud dokumendi haldusorganile elektrooniliselt saatnud.

  (3) Taotlusele peab taotleja lisama enda valitud posti- või kullerteenust pakkuva ettevõtja ettemakstud ja taotlejale adresseeritud ümbriku, millega saadetakse taotlejale taotluse kohta tehtud otsus ja reisidokument või tagastatakse taotlus. Ümbriku ja ettemakstud teenust tõendava dokumendi lisamisega kinnitab taotleja, et on teadlik reisidokumendi posti- või kullerteenusega saatmise riskidest, sealhulgas riskidest, mis seonduvad reisidokumendi üle riigipiiri saatmisega, ning vastutab nende riskide eest ise.

  (4) Kui taotleja ei lisa taotlusele käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud ümbrikku ega ettemakstud teenust tõendavat dokumenti, tagastatakse talle tema reisidokument koos taotluse kohta tehtud otsusega või taotluse tagastamise korral kogu taotlus isiklikult haldusorgani asukohas.

  (5) Kui taotleja viibib taotluse esitamise ajal ajutiselt Eestis, võib ta esitada käesoleva määruse §-des 5 ja 6 nimetatud dokumentide originaalid isiklikult Politsei- ja Piirivalveametile. Dokumentide originaalid tagastatakse taotlejale isiklikult haldusorgani asukohas.

  (6) Politsei- ja Piirivalveamet võtab taotluse menetlusse, kui see on esitatud käesoleva määruse § 102 lõikes 1 või § 103 lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul ning välismaalane on esitanud § 5 lõike 1 punktides 1–3 ja 5 ning §-s 6 nimetatud dokumendid ja § 9 lõike 1 punktis 19 või 26 nimetatud andmed ning tasunud §-s 4 sätestatud tingimuste kohaselt riigilõivu.
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

§ 7.   Viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

  (1) Viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatakse:
[RT I, 19.07.2018, 4 - jõust. 22.07.2018]
  1) taotlus;
[RT I, 24.07.2020, 11 - jõust. 01.08.2020]
  2) foto;
  3) taotleja reisidokument;
  4) [kehtetu - RT I, 18.01.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]
  5) viibimisaja pikendamise põhjust tõendav dokument, millest nähtub asjaolu taotleja Eestist lahkumise võimatuse kohta lubatud viibimisaja jooksul.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud dokumente ei pea esitama:
[RT I, 18.01.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]
  1) välismaalane, kes taotleb pikaajalise viisaga määratud viibimisaja pikendamist seoses lühiajalise Eestis töötamisega;
[RT I, 18.01.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]
  11) välismaalane, kes taotleb pikaajalise viisaga määratud viibimisaja pikendamist seoses iduettevõtlusega;
[RT I, 18.01.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]
  2) välismaalase abikaasa, alaealine laps ja täisealine laps, kes viibivad Eestis seaduslikult Eesti pädeva asutuse antud pikaajalise viisa alusel ja taotlevad pikaajalise viisaga määratud viibimisaja pikendamist Eestis viibimise jätkamiseks seoses välismaalase lühiajalise Eestis töötamise või iduettevõtlusega.
[RT I, 18.01.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]

  (3) Kui viibimisaja pikendamist taotletakse elektrooniliselt, esitatakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 sätestatud reisidokumendi asemel selle kõikide lehekülgede koopiad.
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

§ 8.   Viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatavad lisadokumendid

  (1) [Kehtetu - RT I, 24.07.2020, 11 - jõust. 01.08.2020]

  (2) [Kehtetu - RT I, 18.01.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]

  (3) 15–18-aastase taotleja iseseisvalt esitatud taotlusele peab Politsei- ja Piirivalveameti nõudmisel olema lisatud seadusliku esindaja notariaalselt kinnitatud nõusolek.

  (4) Välismaalaste seaduse § 67 lõike 43 või § 681 lõike 2 alusel viibimisaja pikendamist taotlev abikaasa ja alaealine laps esitavad sugulussuhet või perekonnaseisu tõendava dokumendi.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (5) Välismaalaste seaduse § 67 lõike 43 või § 681 lõike 2 alusel viibimisaja pikendamist taotlev täisealine laps esitab sugulussuhet tõendava dokumendi ja terviseseisundit või puuet tõendava dokumendi.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (6) Kui viibimisaja pikendamist taotletakse välismaalaste seaduse § 67 lõike 42 alusel, lisatakse taotlusele ekspertkomisjoni arvamus iduettevõtte määratlusele vastavuse kohta või vastavad andmed, sealhulgas ekspertkomisjoni taotluse numbri.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud dokumendi või andmete asemel võib välismaalane esitada tõendi välismaalaste seaduse § 101 lõike 3 punkti 5 alusel valdkonna eest vastutava ministri määruse lisas loetletud programmis osalemise kohta.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (8) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud dokumenti või andmeid ei pea esitama, kui siseminister on käskkirjaga määratlenud asjassepuutuva äriühingule kuuluva majandusüksuse iduettevõttena.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (9) Käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 nimetatud dokumente ei pea esitama, kui välismaalase abikaasa, alaealine laps ja täisealine laps, kes viibivad Eestis seaduslikult Eesti pädeva asutuse antud pikaajalise viisa alusel, taotlevad pikaajalise viisaga määratud viibimisaja pikendamist Eestis viibimise jätkamiseks seoses välismaalase lühiajalise Eestis töötamise või iduettevõtlusega.
[RT I, 18.01.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]

§ 81.   Tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tuleneva õiguse Eestis viibida vormistamise taotlemisel esitatavad dokumendid

  (1) Tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tulenev õigus Eestis viibida vormistamise taotlemisel esitatakse:
  1) taotlus;
  2) foto;
  3) taotleja reisidokument.

  (2) Kui tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tuleneva õiguse Eestis viibida vormistamise taotlust ei esita taotleja isiklikult, tuleb esindajal lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentidele esitada esindusõigust tõendav dokument.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

3. peatükk Pikaajalise viisa ja viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatavad andmed 

§ 9.   Pikaajalise viisa taotlemisel esitatavad andmed

  (1) Pikaajalise viisa taotlemisel esitatakse järgmised andmed:
  1) eesnimi või -nimed;
  2) perekonnanimi või -nimed;
  3) eelmised nimed;
  4) isanimi, kui see on kantud taotleja reisidokumenti;
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  5) sünniaeg;
  6) sünnikoht ja -riik;
  7) sugu;
  8) kodakondsus või kodakondsused;
  9) sünnijärgne kodakondsus, kui see erineb praegusest;
  10) andmed taotleja perekonnaseisu kohta;
  11) kontaktandmed, sealhulgas taotleja e-posti aadress ja telefoninumber, kodune aadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), majutuskoha liik, nimi ja aadress Eestis viibimise ajal (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, sihtnumber) ja majutuskoha e-posti aadress ja telefoninumber;
  12) reisidokumendi liik ja number, väljaandja riik ja asutus, väljaandmise kuupäev, kehtivuse lõppkuupäev;
  13) andmed taotleja elukohariigis või asukohariigis asuva viimase tööandja või õppeasutuse kohta, sealhulgas nimi, telefoninumber, aadress ja ametikoht;
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  14) andmed selle kohta, kas taotlejal on sugulusside Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna või Šveitsi kodanikuga ja kui on, esitatakse sugulusside, perekonnaliikme eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, kodakondsus, sünniaeg ja reisidokumendi või isikutunnistuse number;
  15) reisi eesmärk;
  16) soovitav viisa algus- ja lõppkuupäev;
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  17) kavandatava viibimise kestus päevades;
  18) andmed viimase viie aasta jooksul välja antud teise Euroopa Liidu või Schengeni konventsiooni liikmesriigi viisa või elamisloa kohta ning teise Euroopa Liidu või Schengeni konventsiooni liikmesriigi kehtiva viisa või elamisloa omamise kohta, sealhulgas viisa või elamisloa liik ja kehtivusaeg ning väljaandja riik;
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  19) andmed viimase 59 kuu jooksul Eesti või Schengeni viisa taotlemisel võetud sõrmejälgede kohta, sealhulgas sõrmejälgede hõivamise kuupäev;
  20) andmed isiku kohta, kes kannab reisi- ja elamiskulud taotleja viibimise ajal;
  21) andmed elatusvahendite kohta Eestis viibimise ajal;
  22) Eestis elava külastatava eraisiku ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood, e-posti aadress, telefoninumber ja aadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, sihtnumber);
  23) külastatava ettevõtte nimi, registrikood, e-posti aadress, telefoninumber, aadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, sihtnumber) ja sealse kontaktisiku eesnimi ja perekonnanimi, e-posti aadress ja telefoninumber, kui ettevõte ei ole registreerinud välismaalase lühiajalist Eestis töötamist;
  24) seadusliku esindaja andmed, sealhulgas eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, kodakondsus või kodakondsused, sünniaeg, e-posti aadress, telefoninumber, kontaktaadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber);
  25) kuupäev ja taotleja või tema seadusliku esindaja allkiri;
  26) sõrmejäljed.
[RT I, 18.01.2019, 2 - jõust. 28.02.2019]

  (2) Kui välismaalane taotleb pikaajalist viisat välismaalaste seaduse § 911 lõigete 1 ja 3 või lõigete 11 ja 3 alusel esitab välismaalane järgmised andmed:
  1) taotleja asukoha riik taotluse esitamise hetkel;
  2) viisakleebise kättesaamise koht.
[RT I, 24.07.2020, 11 - jõust. 01.08.2020]

§ 10.   Viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatavad andmed

  Viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatakse järgmised andmed:
  1) eesnimi või -nimed;
  2) perekonnanimi või -nimed;
  3) eelmised nimed;
  4) isanimi;
  5) sünniaeg;
  6) sünnikoht ja -riik;
  7) sugu;
  8) kodakondsus või kodakondsused;
  9) sünnijärgne kodakondsus, kui erineb praegusest;
  10) andmed taotleja perekonnaseisu kohta;
  11) kontaktandmed, sealhulgas taotleja e-posti aadress ja telefoninumber, kodune aadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber), majutuskoha liik, nimi ja aadress Eestis viibimise ajal (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, sihtnumber) ja majutuskoha e-posti aadress ja telefoninumber;
  12) kuupäev, milleni viibimisaja pikendamist taotletakse;
  13) viibimisaja pikendamise põhjus;
  14) viibimisaja pikendamise taotlemise asjaolude igakülgne selgitus, kui taotletakse viibimisaja pikendamist välismaalaste seaduse § 67 lõike 4 punktides 1–4 nimetatud põhjustel;
  15) Eestis elava külastatava eraisiku ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood, e-posti aadress, telefoninumber ja aadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, sihtnumber);
  16) külastatava ettevõtte nimi, registrikood, e-posti aadress, telefoninumber, aadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, sihtnumber) ja sealse kontaktisiku eesnimi ja perekonnanimi, e-posti aadress ja telefoninumber, kui ettevõte ei ole registreerinud välismaalase lühiajalist Eestis töötamist;
  17) seadusliku esindaja andmed, sealhulgas eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, kodakondsus või kodakondsused, sünniaeg, e-posti aadress, telefoninumber, kontaktaadress (tänav või talu, maja- ja korterinumber, küla või alev või linn, vald, maakond, riik, sihtnumber);
  18) taotluse esitamise kuupäev ja taotleja või tema seadusliku esindaja allkiri;
  19) sõrmejäljed.
[RT I, 18.01.2019, 2 - jõust. 31.05.2019]

§ 101.   Tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tuleneva õiguse Eestis viibida vormistamise taotlemisel esitatavad andmed

  (1) Tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse vormistamise taotlemisel esitatakse järgmised andmed:
  1) eesnimi või -nimed;
  2) perekonnanimi või -nimed;
  3) isikukood;
  4) kontaktandmed, välja arvatud juhul, kui need kattuvad rahvastikuregistrisse kantud andmetega;
  5) taotluse esitamise kuupäev ning taotleja või tema seadusliku esindaja allkiri.

  (2) Kui taotlust ei esita taotleja isiklikult, esitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele taotleja esindaja kohta järgmised andmed:
  1) esindusõigust tõendava dokumendi liik;
  2) eesnimi või -nimed;
  3) perekonnanimi või -nimed;
  4) kontaktandmed, välja arvatud juhul, kui need kattuvad rahvastikuregistrisse kantud andmetega;
  5) isikukood või sünniaeg;
  6) allkiri.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

4. peatükk TAOTLUSTE ESITAMISE JA OTSUSTE TEGEMISE TÄHTAJAD 
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

§ 102.   Pikaajalise viisa taotluse Politsei- ja Piirivalveametile esitamise tähtaeg

  (1) Kui pikaajalist viisat taotletakse välismaalaste seaduse §-s 911 sätestatud korras, peab taotluse esitama Politsei- ja Piirivalveametile hiljemalt kümme tööpäeva, kuid kõige varem kaks kuud enne viibimisaja lõppemist.
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (2) Välismaalane võib erandina esitada taotluse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtajast hiljem, kuid hiljemalt seadusliku viibimisaja viimasel päeval, kui ta tõendab, et tema terviseseisund või mõjuv isiklik põhjus ei võimaldanud tal taotlust tähtajal esitada.
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

§ 103.   Viibimisaja pikendamise taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Viibimisaja pikendamise taotluse peab esitama Politsei- ja Piirivalveametile hiljemalt kolm tööpäeva enne viibimisaja lõppemist.

  (2) Välismaalane võib erandina esitada viibimisaja pikendamise taotluse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtajast hiljem, kuid hiljemalt viibimisaja viimasel päeval, kui ta tõendab, et viibimisaja pikendamise taotlemise põhjus ilmnes või tekkis pärast nimetatud tähtaega.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

§ 104.   Pikaajalise viisa taotluse esitamine konsulaarametnikule ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Taotlus esitatakse Eesti välisesinduse konsulaarametnikule, kelle konsulaarpiirkonnas asub taotleja elukoht.

  (2) Konsulaarametnik võib põhjendatud juhul, sealhulgas juhul, kui välismaalase elukohariigis ei ole Eesti välisesindust, mis menetleb taotlust, või taotlust ei ole võimalik esitada välise teenuseosutaja kaudu, võtta vastu konsulaarpiirkonnas seaduslikult viibiva, kuid seal mitteelava välismaalase taotluse.

  (3) Taotluse võib esitada Eesti välisesinduse konsulaarametnikule kõige varem kuus kuud enne soovitava viisa alguskuupäeva.
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

§ 11.   Viisataotluse läbivaatamise tähtaeg

  (1) [Kehtetu - RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (2) Pikaajalise viisa andmise või sellest keeldumise otsustab konsulaarametnik 30 päeva jooksul taotluse menetlusse võtmisest arvates, kui Eesti Vabariigile siduv välisleping ei sätesta teisiti.

  (3) Pikaajalise viisa andmise või sellest keeldumise Eestis otsustab Politsei- ja Piirivalveamet kümne tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmisest arvates. Välismaalaste seaduse § 911 lõikes 3 nimetatud juhul 30 päeva jooksul.
[RT I, 24.07.2020, 11 - jõust. 01.08.2020]

  (4) Pikaajalise viisa andmise välismaalaste seaduse § 625 lõike 1 alusel või sellest keeldumise Eestis otsustab Politsei- ja Piirivalveamet 30 päeva jooksul taotluse menetlusse võtmisest arvates.
[RT I, 24.07.2020, 11 - jõust. 01.08.2020]

§ 12.   Viibimisaja pikendamise taotluse läbivaatamise tähtaeg

  Viibimisaja pikendamise või sellest keeldumise otsustab Politsei- ja Piirivalveamet kolme tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmisest arvates.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

§ 13.   Viibimisaja ennetähtaegse lõpetamine

  Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet või Välisministeerium lõpetab viivitamata välismaalase viibimisaja ennetähtaegselt viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise aluseks olevate asjaolude ilmnemisel.

§ 131.   Tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse vormistamise taotluse läbivaatamise tähtaeg

  Tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse vormistamise otsustab Politsei- ja Piirivalveamet kolme tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmisest arvates.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 17.01.2017]

§ 14.   Viisa tühistamise ja kehtetuks tunnistamise tähtaeg

  Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet või Välisministeerium tühistab viisa või tunnistab selle kehtetuks viivitamata viisa tühistamise või kehtetuks tunnistamise aluseks olevate asjaolude ilmnemisel.

5. peatükk Piisavate rahaliste vahendite määr 
[RT I, 24.07.2020, 11 - jõust. 01.08.2020]

§ 15.   Piisavate rahaliste vahendite määr

  (1) Välismaalaste seaduse 2. peatükis nimetatud piisavate rahaliste vahendite määr iga Eestis viibida lubatud päeva kohta on 70 eurot.
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (2) Kui välismaalane taotleb või omab viisat iduettevõtlusega tegelemiseks välismaalaste seaduse tähenduses, on piisavate rahaliste vahendite määr neljakordne sotsiaalhoolekande seaduse § 131 lõike 3 alusel kehtestatud toimetulekupiir iga Eestis viibitava kuu kohta. Iduettevõtlusega tegelemiseks viisat taotleva või omava välismaalase abikaasale viisa taotlemisel on piisavate rahaliste vahendite määr 80 protsenti viisat taotleva või omava välismaalase piisavate rahaliste vahendite määrast. Iduettevõtlusega tegelemiseks viisat taotleva või omava välismaalase alaealisele lapsele ja täisealisele lapsele, kes ei ole terviseseisundi või puude tõttu suuteline tulema iseseisvalt toime, viisa taotlemisel piisavate rahaliste vahendite määra ei kohaldata.
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (3) [Kehtetu - RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (4) Kui välismaalane taotleb viisat lühiajaliseks Eestis töötamiseks, on piisavate rahaliste vahendite määr kuuekordne sotsiaalhoolekande seaduse § 131 lõike 3 alusel kehtestatud toimetulekupiir. Lühiajaliseks Eestis töötamiseks viisat taotleva välismaalase abikaasale, alaealisele lapsele ja täisealisele lapsele, kes ei ole terviseseisundi või puude tõttu suuteline tulema iseseisvalt toime, viisa taotlemisel piisavate rahaliste vahendite määra ei kohaldata.
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (5) Kui välismaalane taotleb viisat lühiajaliseks Eestis töötamiseks iduettevõttes või hooajatöötajana, on piisavate rahaliste vahendite määr neljakordne sotsiaalhoolekande seaduse § 131 lõike 3 alusel kehtestatud toimetulekupiir. Lühiajaliseks Eestis töötamiseks iduettevõttes või hooajatöötajana viisat taotleva välismaalase abikaasale viisa taotlemisel on piisavate rahaliste vahendite määr 80 protsenti viisat taotleva välismaalase piisavate rahaliste vahendite määrast. Lühiajaliseks Eestis töötamiseks iduettevõttes või hooajatöötajana viisat taotleva välismaalase alaealisele lapsele ja täisealisele lapsele, kes ei ole terviseseisundi või puude tõttu suuteline tulema iseseisvalt toime, viisa taotlemisel piisavate rahaliste vahendite määra ei kohaldata.
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (6) Kui välismaalane taotleb või omab viisat õppimiseks, on piisavate rahaliste vahendite määr neljakordne sotsiaalhoolekande seaduse § 131 lõike 3 alusel kehtestatud toimetulekupiir iga Eestis viibitava kuu kohta. Õppimiseks viisat taotleva või omava välismaalase abikaasale, kes taotleb viisat välismaalaste seaduse § 622 lõike 4 alusel, on piisavate rahaliste vahendite määr 80 protsenti viisat taotleva või omava välismaalase piisavate rahaliste vahendite määrast. Õppimiseks viisat taotleva või omava välismaalase alaealisele lapsele viisa taotlemisel piisavate rahaliste vahendite määra ei kohaldata.
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (7) Kui välismaalane taotleb või omab viisat kaugtöö tegemiseks asukohast sõltumatu töötajana, on piisavate rahaliste vahendite määr 0,75-kordne sotsiaalhoolekande seaduse § 131 lõike 3 alusel kehtestatud toimetulekupiir iga Eestis viibitava päeva kohta. Kaugtöö tegemiseks asukohast sõltumatu töötajana viisat taotleva või omava välismaalase abikaasale, alaealisele lapsele ja täisealisele lapsele, kes ei ole terviseseisundi või puude tõttu suuteline tulema iseseisvalt toime, viisa taotlemisel piisavate rahaliste vahendite määra ei kohaldata.
[RT I, 09.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

§ 16.   Tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määr
[Kehtetu - RT I, 24.07.2020, 11 - jõust. 01.08.2020]

6. peatükk Rakendussätted 

§ 17.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 18.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

Lisad 1–7
[Kehtetud - RT I, 24.07.2020, 11 - jõust. 01.08.2020]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json