Teksti suurus:

Kaitseliidu liikmele teenistuskohustuse täitmisel tehtud kulu eest hüvitise maksmise tingimused, ulatus, piirmäär ja kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.12.2022, 13

Kaitseliidu liikmele teenistuskohustuse täitmisel tehtud kulu eest hüvitise maksmise tingimused, ulatus, piirmäär ja kord

Vastu võetud 22.05.2018 nr 5
RT I, 25.05.2018, 16
jõustumine 01.06.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.06.2019RT I, 28.06.2019, 801.07.2019
02.12.2022RT I, 09.12.2022, 601.01.2023

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 67 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kulu hüvitamise üldtingimused

  (1) Kaitseliit hüvitab Kaitseliidu liikmele käesolevas määruses sätestatud tingimustel, ulatuses ja korras kulu, mis on tehtud vahetus seoses teenistuskohustusega, mida täideti Kaitseliidu seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud ülesannete täitmise või lõikes 2 nimetatud korrakaitseorgani ülesannete või lõikes 31 nimetatud Kaitseväe ülesannete täitmises osalemise eesmärgil ning mille tegemine oli vajalik ja vältimatu.
[RT I, 28.06.2019, 8 - jõust. 01.07.2019]

  (2) Kulu hüvitatakse ulatuses, millele oli eelnevalt andnud nõusoleku Kaitseliidu ülem või tema määratud isik, kes vastutab struktuuriüksuse eelarvevahendite kasutamise eest (edaspidi kulujuht). Nõusolekut andes või sellest keeldudes arvestab kulujuht kavandatava kulu vajalikkust, seost täidetava teenistuskohustusega ja kulu katmise eelarvelisi võimalusi.

  (3) Kulu hüvitatakse selle tegemist tõendava dokumendi alusel, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (4) Kulu hüvitamisel võetakse käesolevas määruses sätestatud juhul arvesse maakond, kus asub Kaitseliidu liikme maleva staap, Naiskodukaitse ringkond või küberkaitseüksuse allüksus (edaspidi Kaitseliidu liikme asukoha maakond). Lääne maleva Hiiumaa malevkonna ja Naiskodukaitse Lääne ringkonna Hiiumaa jaoskonna korral loetakse Kaitseliidu liikme asukoha maakonnaks Hiiumaa.

  (5) Käesolevat määrust ei kohaldata, kui Kaitseliidu seaduse § 4 lõigete 2 ja 31 alusel kaasamise korral hüvitab Kaitseliidu koosseisus kaasatud Kaitseliidu liikmele teenistuskohustuse täitmisega seotud kulu Kaitseliidu kaasanud valitsusasutus või muu isik.
[RT I, 28.06.2019, 8 - jõust. 01.07.2019]

§ 2.   Hüvitatava kulu liigid

  Kaitseliidu liikmele võib hüvitada järgmise kulu:
  1) toitlustuskulu;
  2) majutuskulu;
  3) sidekulu;
  4) tervisekontrolli ja -tõendi kulu;
  5) sõidukulu.

§ 3.   Toitlustuskulu hüvitamine

  (1) Kaitseliidu liikmele hüvitatakse toitlustuskulu, kui Kaitseliidul oli toitlustamise tagamise kohustus Kaitseliidu seaduse § 68 lõike 2 alusel kehtestatud määruse kohaselt, kuid toitlustamist ei tagatud Kaitseliidu liikmest olenemata põhjusel. Muu hulgas hüvitatakse toitlustuskulu, kui toitlustamist ei toimunud seetõttu, et toitlustusteenuse tellimiseks korraldatud hankemenetluse kõik pakkumused ületasid toitlustusteenuse osutamiseks sõlmitava hankelepingu eeldatavat maksumust ning muul viisil toitlustamine ei olnud võimalik.

  (2) Toitlustuskulu ei hüvitata, kui Kaitseliidu liikmele makstakse välislähetuse päevaraha Kaitseliidu seaduse § 67 lõike 3 alusel.

  (3) Toitlustuskulu hüvitise ulatus on 8,44 eurot ööpäevas.

§ 4.   Majutuskulu hüvitamine

  (1) Kaitseliidu liikmele hüvitatakse majutuskulu, kui see on tehtud lähetusel viibides. Lähetuseks käesoleva määruse tähenduses loetakse teenistuskohustuse täitmist väljaspool Kaitseliidu liikme asukoha maakonda.

  (2) Majutuskulu hüvitise piirmäärad kehtestab Kaitseliidu ülem käskkirjaga.

§ 5.   Sidekulu hüvitamine

  (1) Kaitseliidu liikmele hüvitatakse sidekulu, kui see on tehtud isikliku telefoni kasutamisel sõjaväelise väljaõppe, muu väljaõppe või koolituse või Kaitseliidu tutvustamise või Eesti kodanike kaitsetahte tugevdamise eesmärgil peetava avaliku ürituse korraldamisel.

  (2) Sidekulu võib hüvitada malevkonnapealikule, üksikkompanii pealikule, Naiskodukaitse ringkonna- ja jaoskonna esinaisele, Noorte Kotkaste maleva- ja malevkonnapealikule, Kodutütarde ringkonna- ning jaoskonnavanemale.

  (3) Sidekulu hüvitise piirmäär on 10 eurot kalendrikuus.

§ 6.   Tervisekontrolli ja -tõendi kulu hüvitamine

  (1) Kaitseliidu liikmele hüvitatakse tervisekontrolli ja -tõendi kulu, kui see on tehtud Kaitseliidu seaduse:
  1) paragrahvi 28 lõike 3 alusel tervisekontrolli läbimisel, kui Kaitseliidul oli alust arvata, et tema terviseseisund ei vasta Kaitseliidu liikmele ette nähtud tervisenõuetele;
  2) paragrahvi 43 lõigete 5 ja 9 alusel tervisekontrolli läbimisel, kui Kaitseliit oli tegevliikmele andnud sõjaväerelva tema elukohas hoidmiseks ning kui tervisetõendi kehtivus oli lõppenud või selle väljaandmisest oli möödunud üle viie aasta;
  3) paragrahvi 79 lõike 2 punkti 4 alusel osutatava majutus- või toitlustusteenuse osutamises osalemise õiguse saamiseks.

  (2) Tervisekontrolli ja -tõendi kulu hüvitatakse perearsti ja eriarsti arvel märgitud summa ulatuses.

§ 7.   Sõidukulu hüvitamine

  (1) Kaitseliidu liikmele hüvitatakse sõidukulu, kui see on tehtud järgmiste teenistuskohustuste täitmisel:
  1) sõjaväelises väljaõppes osalemine või selle korraldamine, sealhulgas kulujuhile eelnevalt teatatud elukohast või välisriigis elava Kaitseliidu liikme korral Eestisse saabumise piiripunktist sõjaväelise väljaõppe toimumise kohta või selleks kogunemise kohta ja tagasi sõitmine;
  2) Kaitseliidu korraldatud muus väljaõppes, koolituses või Kaitseliidu tutvustamiseks või Eesti kodanike kaitsetahte tugevdamiseks korraldatud avalikul üritusel osalemine või selle korraldamine.

  (2) Sõidukulu hüvitist makstakse:
  1) ühissõiduki kasutamisel sõidupileti mõistliku maksumuse ulatuses;
  2) isikliku sõiduauto kasutamisel võib maksta hüvitist kuni käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud piirmäärani.
[RT I, 09.12.2022, 6 - jõust. 01.01.2023]

  (3) Isikliku sõiduauto kasutamisel Eesti piires isiku elukohast või asukohast tehtud sõidukulu hüvitise piirmäär ühe sõiduauto ühe läbitud kilomeetri kohta on 0,26 eurot ning seda makstakse järgmistel juhtudel:
  1) sõjaväelises väljaõppes osalemisel või selle korraldamisel;
  2) teenistuskohustuse täitmise kohta ja tagasi sõitmisel;
  3) Kaitseliidu korraldatud muus väljaõppes, koolituses või Kaitseliidu tutvustamiseks ja Eesti kodanike kaitsetahte tugevdamiseks korraldatud avalikul üritusel osalemisel või selle korraldamisel.
[RT I, 09.12.2022, 6 - jõust. 01.01.2023]

  (4) [Kehtetu - RT I, 09.12.2022, 6 - jõust. 01.01.2023]

  (5) Sõidukulu hüvitist makstakse ühele Kaitseliidu liikmele ühes kalendrikuus kokku kuni 335 euro ulatuses.

§ 8.   Hüvitise taotlemine

  (1) Hüvitist taotlev Kaitseliidu liige esitab hüvitise saamiseks kulujuhile kirjaliku taotluse 30 päeva jooksul:
  1) kulu tegemise päevast või sõjaväelise väljaõppe lõppemise päevast arvates;
  2) arvestusperioodi lõppemise päevast arvates, kui eelneval kokkuleppel kulujuhiga peetakse sidekulu arvestust kvartaalselt.

  (2) Taotluses märgitakse:
  1) teenistuskohustus, mille täitmisel kulu tehti;
  2) isikliku sõiduauto kasutamisel tehtud sõidukulu hüvitise taotluse korral lisaks teekonna algus- ja lõpp-punkt ning läbitud vahemaa iga sõidu kohta.

  (3) Taotlusele lisatakse kulu tegemist tõendav dokument, välja arvatud toitlustuskulu hüvitise taotlemisel.

§ 9.   Taotluse läbivaatamine ja hüvitise väljamaksmine

  (1) Kulujuht vaatab taotluse läbi viie tööpäeva jooksul selle saamise päevast arvates.

  (2) Kui taotluses on puudusi, tagastab kulujuht taotluse ja annab vähemalt seitsme päeva pikkuse tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudusi ei kõrvaldata tähtajaks, jätab kulujuht või tema määratud isik taotluse läbi vaatamata.

  (3) Kulujuht keeldub tehtud kulu eest hüvitise maksmisest, kui kulu ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele või eesmärkidele või on tehtud tema eelneva nõusolekuta.

  (4) Kui kulujuht nõustub hüvitise maksmisega, edastab ta taotluse Kaitseliidu peastaapi väljamakse tegemiseks.

  (5) Hüvitis makstakse Kaitseliidu eelarvest Kaitseliidu liikme esitatud arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul taotluse edastamise päevast arvates.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. juunil.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json