Teksti suurus:

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. juuni 2022. a määruse nr 50 „Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus” ning majandus- ja infotehnoloogiaministri 9. juuni 2023. a määruse nr 33 „Ida-Virumaa väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate investeeringute toetamise tingimused ja kord” ja 19. juuni 2023. a määruse nr 35 „Ida-Viru ettevõtjate teadmusmahukate tegevuste toetus” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.12.2023
Avaldamismärge:RT I, 09.12.2023, 1

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. juuni 2022. a määruse nr 50 „Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus” ning majandus- ja infotehnoloogiaministri 9. juuni 2023. a määruse nr 33 „Ida-Virumaa väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate investeeringute toetamise tingimused ja kord” ja 19. juuni 2023. a määruse nr 35 „Ida-Viru ettevõtjate teadmusmahukate tegevuste toetus” muutmine

Vastu võetud 06.12.2023 nr 68

Määrus kehtestatakse perioodi 2021−2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.  Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. juuni 2022. a määruse nr 50 „Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus” muutmine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. juuni 2022. a määruses nr 50 „Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) paragrahvi 7 lõike 2 punktis 1 sätestatud tegevuseks antav toetus on investeeringuteks ette nähtud regionaalabi Euroopa Komisjoni määruse (EL) 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokku sobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78) (edaspidi üldine grupierandi määrus) artikli 14 tähenduses ning sellele kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut või vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8) (edaspidi VTA määrus) tähenduses ning sellele kohaldatakse VTA määruses ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut;
2) paragrahvi 7 lõike 2 punktis 2 sätestatud tegevuseks antav toetus on investeeringuteks ettenähtud abi taastuvallikatest toodetud energia ja vesiniku ning tõhusa koostootmise edendamiseks üldise grupierandi määruse artikli 41 tähenduses ning sellele kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut või vähese tähtsusega abi VTA määruse tähenduses ning sellele kohaldatakse VTA määruses ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut;”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punktid 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„4) paragrahvi 7 lõike 3 punktis 1 sätestatud tegevusteks antav toetus on vähese tähtsusega abi VTA määruse tähenduses ning sellele kohaldatakse VTA määruses ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut;
5) paragrahvi 7 lõike 3 punktides 2 ja 3 sätestatud tegevusteks antav toetus on teadus- ja arendustegevuse (edaspidi TA tegevus) projektidele antav abi üldise grupierandi määruse artikli 25 tähenduses ning sellele kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut või vähese tähtsusega abi VTA määruse tähenduses ning sellele kohaldatakse VTA määruses ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut;”;

3) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) paragrahvi 7 lõike 3 punktis 5 sätestatud tegevuseks antav toetus on koolitusabi üldise grupierandi määruse artikli 31 tähenduses ning sellele kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut või vähese tähtsusega abi VTA määruse tähenduses ning sellele kohaldatakse VTA määruses ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.”;

4) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) taastuvallikatest toodetud energia ja vesiniku edendamiseks tehtavate investeeringute elluviimine, ning investeeringud päikese- ja tuuleparkide rajamisse, kui nendest toodetav elekter on ette nähtud toetatava projekti elektrivarustuse tagamiseks;”;

5) paragrahvi 7 lõike 3 sissejuhatav lauseosa ja punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„Toetatakse järgmisi tegevusi, kui need on vajalikud projekti ettevalmistamiseks või lõikes 2 sätestatud tegevuste elluviimiseks:
1) konsulteerimine, tasuvusuuringute tegemine, tehnoloogiate võrdlemine, hinnangute koostamine, projekteerimine ja ülevaade ehitusloa taotlemiseks taotleja poolt tehtud ja kavandatavatest tegevustest koos ajakava ning dokumentatsiooniga, infrastruktuuri arendamine, võrkudega liitumine ja toetuse saamisega seotud teavitamine;”;

6) paragrahvi 8 lõige 21 sõnastatakse järgmiselt:

„(21) Kinnisasja soetamise korral kohaldub ühissätete määruse artikli 64 lõike 1 punktis b esitatud piirmäär.”;

7) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 82 järgmises sõnastuses:

„(82) Abikõlblikud on § 7 lõike 3 punktis 1 nimetatud tegevuste kulud ulatuses, mis ei ületa kümmet protsenti projekti abikõlblikest kuludest.”;

8) paragrahvi 8 lõike 12 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 9 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Projekti abikõlblikkuse periood algab taotluse rakendusüksusele esitamise kuupäevast või taotluse rahuldamise otsuses märgitud kuupäevast ning lõppeb taotluse rahuldamise otsuses sätestatud kuupäeval, kuid mitte hiljem kui 31. augustil 2026. a.”;

10) paragrahvi 9 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Taotleja ei tohi alustada projektiga seotud tegevust ega võtta kohustusi nimetatud tegevuse täitmiseks enne taotluse esitamist rakendusüksusele, välja arvatud § 7 lõike 3 punktis 1 nimetatud konsulteerimine, tasuvusuuringute tegemine, tehnoloogiate võrdlemine, hinnangute koostamine, § 13 lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud hinnangu, punktis 18 nimetatud ülevaate või ehitamise korral projekteerimine, kui nimetatud tegevusteks antakse vähese tähtsusega abi. Nimetatud tegevustega võib olla alustatud või võetud seonduvaid kohustusi alates 1. jaanuarist 2021. a.”;

11) paragrahvi 10 lõike 2 punktis 1 asendatakse arv „10” arvuga „13”;

12) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Maksimaalne toetuse summa on 100 000 eurot ühe uue töökoha kohta, kui loodavate töökohtade aritmeetiline keskmine brutokuupalk on väiksem EMTAKi jao ja osa täpsusega kindlaks määratud tegevusvaldkonna, milles projekti ellu viiakse, taotluse esitamisele eelnevalt viimase kvartali kohta Statistikaameti avaldatud Eesti keskmisest brutokuupalgast.”;

13) paragrahvi 10 lõikes 4 asendatakse arv „100 000” arvuga „150 000”;

14) paragrahvi 10 lõikes 5 asendatakse arv „200 000” arvuga „300 000”;

15) paragrahvi 11 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Toetuse taotlemisel vähese tähtsusega abina kooskõlas VTA määrusega on kõikide tegevuste osas toetuse maksimaalne osakaal 80 protsenti abikõlblikest kuludest, sõltumata ettevõtja suurusest.”;

16) paragrahvi 11 lõige 10 sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Omafinantseeringu määr on vähemalt 35 protsenti projekti abikõlblikest kuludest, välja arvatud, kui toetust antakse kooskõlas VTA määrusega, mil omafinantseeringu määr on 20 protsenti.”;

17) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust võib taotleda Eesti äriregistrisse kantud äriühing, kes ei ole välistatud § 2 lõike 4 alusel või kelle tegevusala või projekti, millele toetust taotletakse, tegevusala ei vasta järgmistele EMTAKi jagudele:
1) jagu A – põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük;
2) jagu G – hulgi- ja jaekaubandus, välja arvatud mootorsõidukite ja mootorrataste hooldus ja remont;
3) jao R alajagu 920 – hasartmängude ja kihlvedude korraldamine;
4) jagu K – finants- ja kindlustustegevus;
5) jao J alajagu 62 – programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused;
6) jao M alajagu 69 – juriidilised toimingud ja arvepidamine;
7) jao M alajagu 70 – peakontorite tegevus ja juhtimisalane nõustamine;
8) jao M alajagu 73 – reklaamindus ja turu-uuringud;
9) jao N alajagu 77 – rentimine ja kasutusrent;
10) jao N alajagu 782 – ajutise tööjõu rent.”;

18) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) investeeringu tegemisel taristusse, mille kestvus on vähemalt viis aastat, kliimakindluse tagamise hinnang;”;

19) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 26 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Majandus- ja infotehnoloogiaministri 9. juuni 2023. a määruse nr 33 „Ida-Virumaa väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate investeeringute toetamise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja infotehnoloogiaministri 9. juuni 2023. a määruses nr 33 „Ida-Virumaa väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate investeeringute toetamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 5 punktid 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kooskõlas Euroopa Komisjoni määrusega (EL) 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokku sobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78) (edaspidi üldine grupierandi määrus) toetust taotlevale raskustes olevale ettevõtjale nimetatud määruse artikli 2 punkti 18 tähenduses;
2) toetuse taotlemisel kooskõlas üldise grupierandi määrusega nimetatud määruse artikli 1 lõigetes 2–6 ja artiklis 13 sätestatud juhtudel;
3) toetuse taotlemisel kooskõlas Euroopa Komisjoni määrusega (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8) (edaspidi VTA määrus), nimetatud määruse artikli 1 lõikes 1 sätestatud juhtudel;”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 1 asendatakse tekstiosa „punktis 1” tekstiosaga „punktides 1 ja 11”;

3) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 5 asendatakse tekstiosa „5 ja 6” tekstiosaga „5–9”;

4) paragrahvi 6 lõike 3 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Toetatakse järgmisi tegevusi, mis on vajalikud lõikes 2 sätestatud tegevuse elluviimiseks või projekti ettevalmistamiseks:”;

5) paragrahvi 6 lõiget 3 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) kinnisasja ostmine ning hoonete ja rajatiste ehitamine;”;

6) paragrahvi 6 lõike 3 punktis 5 asendatakse tekstiosa „punktis 1” tekstiosaga „punktides 1 ja 11”;

7) paragrahvi 6 lõiget 3 täiendatakse punktidega 7–9 järgmises sõnastuses:

„7) kliimakindluse tagamise hinnangu koostamine;
8) investeeringut ettevalmistavate tegevustena konsulteerimine, tasuvusuuringute tegemine ja tehnoloogiate võrdlemine;
9) projekteerimine.”;

8) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Lõike 3 punktides 6–9 sätestatud tegevuste osakaal kokku ei tohi ületada kümmet protsenti investeeringu abikõlblikust maksumusest.”;

9) paragrahvi 7 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa „punktis 1” tekstiosaga „punktides 1 ja 11”;

10) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kinnisasja soetamise korral kohaldub ühissätete määruse artikli 64 lõike 1 punktis b esitatud piirmäär.”;

11) paragrahvi 7 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Seadme või masina rentimise korral peab selle rentima kapitalirendi vormis ja rendileping peab sisaldama toetuse saaja kohustust osta vara lepingu lõppedes välja.”;

12) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Olemasolevale ettevõtjale uue toote tootmiseks või teenuse osutamiseks antud üldise grupierandi määruse artikli 14 tähenduses investeeringuteks ette nähtud regionaalabi puhul peavad abikõlblikud kulud ületama vähemalt 200 protsenti uuesti kasutatava vara arvestuslikku väärtust, mis on registreeritud tööde algusele eelnenud majandusaastal.”;

13) paragrahvi 7 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Abikõlblik on § 6 lõike 3 punktides 6 ja 7 nimetatud hinnangu koostamise kulu.”;

14) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 81 ja 82 järgmises sõnastuses:

„(81) Abikõlblik on § 6 lõike 3 punktis 8 nimetatud tegevuste raames projekti ettevalmistamiseks ja elluviimiseks vajaliku välise konsultandi kaasamise kulu.

(82) Abikõlblik on § 6 lõike 3 punktis 9 nimetatud projekteerimise kulu.”;

15) paragrahvi 7 lõike 10 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 8 lõikest 2 jäetakse välja sõna „hilisemast”;

17) paragrahvi 8 lõiked 5 ja 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Taotleja ei tohi alustada projektiga seotud tegevust ega võtta kohustusi nimetatud tegevuse täitmiseks enne rakendusüksusele taotluse esitamist, välja arvatud § 6 lõike 3 punktides 6–9 sätestatud tegevuste puhul.

(6) Juhul kui § 6 lõike 3 punktides 6–9 sätestatud tegevustega on alustatud enne taotluse esitamist, sätestab rakendusüksus taotleja soovil taotluse rahuldamise otsuses nimetatud tegevuste kulude asjus taotluse esitamise kuupäevast kuni 12 kuud varasema projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäeva.”;

18) paragrahvi 9 lõike 2 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Paragrahvi 6 lõike 3 punktides 1–2 esitatud tegevuste korral on toetuse taotlemisel kooskõlas üldise grupierandi määrusega toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest järgmine:”;

19) paragrahvi 9 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Paragrahvi 6 lõike 3 punktides 3–9 esitatud tegevuste puhul on toetuse taotlemisel kooskõlas üldise grupierandi määrusega toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest 50 protsenti.

(4) Paragrahvi 6 lõikes 3 esitatud tegevuste puhul on toetuse taotlemisel kooskõlas vähese tähtsusega abi määrusega toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest 80 protsenti.”;

20) paragrahvi 10 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust võib taotleda Eesti äriregistrisse kantud äriühing, kes ei ole välistatud § 1 lõike 5 alusel või kelle tegevusala või projekti, millele toetust taotletakse, tegevusala ei vasta justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisas 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)” sätestatud järgmistele jagudele:
1) jagu A – põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük;
2) jagu G – hulgi- ja jaekaubandus, välja arvatud mootorsõidukite ja mootorrataste hooldus ja remont;
3) jao R alajagu 920 – hasartmängude ja kihlvedude korraldamine;
4) jagu K – finants- ja kindlustustegevus;
5) jao J alajagu 62 – programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused;
6) jao M alajagu 69 – juriidilised toimingud ja arvepidamine;
7) jao M alajagu 70 – peakontorite tegevus ja juhtimisalane nõustamine;
8) jao M alajagu 73 – reklaamindus ja turu-uuringud;
9) jao N alajagu 77 – rentimine ja kasutusrent;
10) jao N alajagu 782 – ajutise tööjõu rent.”;

21) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) investeeringu tegemisel taristusse, mille kestvus on vähemalt viis aastat, kliimakindluse tagamise hinnang;”;

22) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktiga 151 järgmises sõnastuses:

„151) ehitamise korral ülevaade ehitusloa taotlemiseks taotleja tehtud ja kavandatavatest tegevustest koos ajakava ja asjakohaste dokumentidega;”;

23) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Lõike 1 punktis 31 sätestatud kliimakindluse tagamise hinnang koostatakse lähtudes Euroopa Komisjoni teatisest 2021/C 373/01 „Taristu kliimakindluse tagamise tehnilised suunised aastateks 2021–2027” (ELT C 373, 16.9.2021, lk 1–92) ja rakendusüksuse veebilehel avaldatud juhendist.”;

24) paragrahvi 15 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määruse alusel võib toetust taotleda rohkem kui ühele projektile.”;

25) paragrahvi 15 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Rakendusüksus võib taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus kaasata eksperte, et hinnata, kas hinnang projekti vastavuse kohta põhimõttele „ei kahjusta oluliselt”, kliimakindluse tagamise hinnang ja esitatud dokumendid vastavad § 11 lõigetes 2 ja 21 esitatud teatistele.”.

§ 3.  Majandus- ja infotehnoloogiaministri 19. juuni 2023. a määruse nr 35 „Ida-Viru ettevõtjate teadmusmahukate tegevuste toetus” muutmine

Majandus- ja infotehnoloogiaministri 19. juuni 2023. a määruses nr 35 „Ida-Viru ettevõtjate teadmusmahukate tegevuste toetus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) paragrahvi 7 lõike 1 punktis 5 nimetatud tegevuseks antav toetus on investeeringuteks ette nähtud regionaalabi üldise grupierandi määruse artikli 14 tähenduses või investeeringuteks ettenähtud abi taastuvallikatest toodetud energia ja vesiniku ning tõhusa koostootmise edendamiseks üldise grupierandi määruse artikli 41 tähenduses või ressursitõhususe tagamiseks ja ringmajandusele ülemineku toetamiseks antav investeeringuteks ettenähtud abi üldise grupierandi määruse artikli 47 tähenduses ning nendele kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut või riigiabi Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 tähenduses, mille andmisel järgitakse Euroopa Komisjoni keskkonna- ja energiaalase riigiabi suuniseid ning Euroopa Komisjoni asjakohast riigiabi andmist lubavat otsust, või vähese tähtsusega abi ning sellele kohaldatakse VTA määruses ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut;”;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Tõhus koostootmine on koostootmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1–56) artikli 2 lõike 34 tähenduses.”;

4) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:

„81) taastuvallikatest toodetud energia on üldise grupierandi määruse artikli 2 punktis 109 sätestatud nõuetele vastav taastuvenergia;”;

5) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) projekteerimine, infrastruktuuri arendamine, võrkudega liitumine ja muud tugitegevused, mis on seotud uue toote, teenuse või tehnoloogia esmakordseks tööstuslikuks kasutuselevõtuks vajamineva teadmusmahuka piloottaristu rajamisega.”;

6) paragrahvi 7 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Teadmusmahuka piloottaristu rajamine, kui abi taotletakse kooskõlas üldise grupierandi määruse artikliga 14, peab vastama alginvesteeringule. Suurettevõtja puhul on abikõlblikud üldise grupierandi määruse artikli 2 punktis 51 nimetatud investeeringud materiaalsesse või immateriaalsesse varasse seoses uut majandustegevust soodustava alginvesteeringuga, mille puhul peab uuel tegevusalal olema olemasolevast tegevusalast erinev justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisas 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK) esitatud neljast numbrist koosnev kood.”;

7) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 61‒63 järgmises sõnastuses:

„(61) Teadmusmahuka piloottaristu rajamine taastuvallikatest toodetud energia tootmise edendamiseks peab vastama üldise grupierandi määruse artikli 41 lõigetes 1a, 2, 3, 4 või 4a sätestatud tingimustele.

(62) Teadmusmahuka piloottaristu rajamiseks taastuvallikatest toodetud energia tootmise edendamiseks võib abi anda ainult seoses uute või uuendatud tootmisvõimsustega.

(63) Kui toetust taotletakse kooskõlas üldise grupierandi määruse artikliga 47, peab teadmusmahuka piloottaristu rajamiseks tehtav investeering vastama nimetatud määruse artikli 47 lõigetes 2–6 esitatud tingimustele.”;

8) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

„(41) Kui § 7 lõike 1 punktis 5 nimetatud tegevuse elluviimiseks antakse toetust kooskõlas üldise grupierandi määruse artikliga 41, on abikõlblikud kõik investeeringukulud.

(42) Kui § 7 lõike 1 punktis 5 nimetatud tegevuse elluviimiseks antakse toetust kooskõlas üldise grupierandi määruse artikliga 47, on abikõlblikud artikli 47 lõikes 7 nimetatud põhimõtete alusel arvutatud kulud.”;

9) paragrahvi 8 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Suurettevõtjate puhul on § 7 lõike 1 punktis 5 nimetatud tegevuse elluviimiseks toetuse andmisel kooskõlas üldise grupierandi määruse artikliga 14 immateriaalse vara kulud abikõlblikud kuni 50 protsendi ulatuses alginvesteeringu kõigist abikõlblikest investeeringukuludest.”;

10) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

„(81) Maa ja hoonete rentimise puhul peab rendileping kestma suurettevõtjate puhul vähemalt viis aastat ja VKEde puhul vähemalt kolm aastat pärast projekti eeldatavat lõpuleviimise kuupäeva.”;

11) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 131 järgmises sõnastuses:

„(131) Kui toetust antakse üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 51 alapunkti a tähenduses uue, kõrgema lisandväärtusega toote tootmise abil ettevõtja tegevuse mitmekesistamiseks, on lõike 1 punktis 3 nimetatud kulud abikõlblikud juhul, kui need ületavad vähemalt 200 protsenti uuesti kasutatava vara arvestuslikku väärtust, mis on registreeritud tööde algusele vahetult eelnenud majandusaastal.”;

12) paragrahvi 10 lõike 8 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Kui toetust taotletakse § 7 lõike 1 punktis 5 nimetatud tegevuseks kooskõlas üldise grupierandi määruse artikliga 14, et tööstuslikult esimest korda kasutusele võtta uus toode, teenus või tehnoloogia, või punktis 7 nimetatud tegevusteks, on toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest:”;

13) paragrahvi 10 täiendatakse lõigetega 81 ja 82 järgmises sõnastuses:

„(81) Kui toetust taotletakse § 7 lõike 1 punktis 5 nimetatud tegevuseks kooskõlas üldise grupierandi määruse artikliga 41, et tööstuslikult esimest korda kasutusele võtta uus toode, teenus või tehnoloogia, on toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest:
1) 45 protsenti, kui toetust taotletakse kooskõlas üldise grupierandi määruse artikli 41 lõike 7 punktiga a;
2) 30 protsenti, kui toetust taotletakse kooskõlas üldise grupierandi määruse artikli 41 lõike 7 punktiga b;
3) toetuse osakaalu suurendatakse 20 protsendi võrra väikeettevõtjale antava abi korral ja kümne protsendi võrra keskmise suurusega ettevõtjale antava abi korral.

(82) Kui toetust taotletakse § 7 lõike 1 punktis 5 nimetatud tegevuseks kooskõlas üldise grupierandi määruse artikliga 47, et tööstuslikult esimest korda kasutusele võtta uus toode, teenus või tehnoloogia, on toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest:
1) 60 protsenti väikeettevõtja korral;
2) 50 protsenti keskmise suurusega ettevõtja korral;
3) 40 protsenti suurettevõtja korral.”;

14) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust võib taotleda Eesti äriregistrisse kantud äriühing.”;

15) paragrahvi 12 lõike 2 punkt 17 sõnastatakse järgmiselt:

„17) paragrahvi 7 lõike 1 punktis 5 nimetatud teadmusmahuka piloottaristu, mille kestvus on vähemalt viis aastat, kliimakindluse tagamise hinnang;”;

16) paragrahvi 15 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) dokumendid, mis tõendavad, et projekt on kooskõlas „ei kahjusta oluliselt” põhimõttega ning taristuinvesteeringu korral on tagatud kliimakindlus või nende puudumisel taotleja hinnang projekti vastavusele § 12 lõike 2 punktides 15 ja 17 esitatule koos ülevaatega, missuguses projekti etapis ja millise tähtajaga need dokumendid koostatakse.”;

17) paragrahvi 27 lõige 4 tunnistatakse kehtetutuks.”.

Tiit Riisalo
Majandus- ja infotehnoloogiaminister

Ahti Kuningas
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json