HALDUSÕIGUSLiiklus ja transportVälislepingud

HALDUSÕIGUSMerendusVälislepingud

HALDUSÕIGUSSisejulgeolek ja avalik kordVälislepingud

ÜROEriagentuuridRahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO)

Teksti suurus:

1966. aasta rahvusvahelise laadungimärgi konventsiooni 1988. aasta protokoll

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.10.2002
Avaldamismärge:RT II 2002, 15, 65

1966. aasta rahvusvahelise laadungimärgi konventsiooni 1988. aasta protokoll

Vastu võetud 11.11.1988

1966. aasta rahvusvahelise laadungimärgi konventsiooni 1988. aasta protokolli ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Rahvusvaheline laadungimärgi konventsioon

Rahvusvahelise laadungimärgi konventsiooni muudatused [Vastu võetud 1. detsembri 2005. a resolutsiooniga A.972(24)]

Rahvusvahelise laadungimärgi konventsiooni 1988. aasta protokolli B-lisa muudatused [Vastu võetud 05.06.2003. a resolutsiooniga MSC.143(77) ]

Rahvusvahelise laadungimärgi konventsiooni 1988. aasta protokolli B-lisa muudatused [Vastu võetud 09.12.2004. a resolutsiooniga MSC.172(79)]

Rahvusvahelise laadungimärgi konventsiooni 1988. aasta protokolli B-lisa muudatused [Vastu võetud 08.12.2006. a resolutsiooniga MSC.223(82)]

Rahvusvahelise laadungimärgi konventsiooni 1988. aasta protokolli B-lisa muudatused [Vastu võetud 04.12.2008. a resolutsiooniga MSC.270(85)]

Rahvusvahelise laadungimärgi konventsiooni 1988. aasta protokolli B-lisa muudatused [Vastu võetud 24.05.2012. a resolutsiooniga MSC.329(90)]

Rahvusvahelise laadungimärgi konventsiooni 1988. aasta protokolli B-lisa muudatused [Vastu võetud 22.05.2014. a resolutsiooniga MSC.375(93)]

Rahvusvahelise laadungimärgi konventsiooni 1988. aasta protokolli B-lisa muudatused [Vastu võetud 30.11.2012. a resolutsiooniga MSC.345(91)]

Rahvusvahelise laadungimärgi konventsiooni 1988. aasta protokolli B-lisa muudatused [Vastu võetud 21.06.2013. a resolutsiooniga MSC.356(92)]

1996. a rahvusvahelise laadungimärgi konventsiooni 1988. aasta protokolli lisa B 2021. a muudatused [Vastu võetud 08.10.2021. a resolutsiooniga MSC.491(104)]


Käesoleva protokolli osalisriigid,

olles Londonis 5. aprillil 1966 alla kirjutatud 1966. aasta rahvusvahelise laadungimärgi konventsiooni osalisriigid,

tunnustades eespool nimetatud konventsiooni märkimisväärset panust laevade, vara ja inimelude ohutuse edendamisel,

tunnustades vajadust täiendada eespool nimetatud konventsiooni tehnilisi nõudeid,

tunnustades vajadust lisada eespool nimetatud konventsioonile ülevaatuste ja

tunnistuste väljaandmise kooskõlastamist puudutavad sätted, mis on vastavuses teiste rahvusvaheliste dokumentidega,

arvestades, et sellised vajadused on paremini arvesse võetud 1966. aasta rahvusvahelise laadungimärgi konventsiooni protokolli järeldustes,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel I. Üldkohustused

1. Käesoleva protokolli osalisriigid võtavad kohustuse kehtestada käesoleva protokolli sätted ja selle juurde kuuluvad lisad, mis moodustavad käesoleva protokolli lahutamatu osa. Igasugune viide käesolevale protokollile on samal ajal ka viide selle juurde kuuluvatele lisadele.

2. Käesoleva protokolli osalisriikide vahel kohalduvad 1966. aasta laadungimärgi konventsiooni (edaspidi konventsioon) sätted, välja arvatud artikkel 29, muudatuste ja täiendustega, mis on sätestatud käesolevas protokollis.

3. Laevade suhtes, mis sõidavad nende riikide lipu all, mis ei ole konventsiooni ega käesoleva protokolli osalisriigid, kohaldavad käesoleva protokolli osalisriigid vajadusel konventsiooni ja käesoleva protokolli meetmeid kindlustamaks, et sellistele laevadele ei saa osaks soodsam kohtlemine.

Artikkel II. Olemasolevad tunnistused

1. Olenemata käesoleva protokolli muudest sätetest, jääb laadungimärgi tunnistus, mis on kehtiv käesoleva protokolli jõustumisel selle riigi suhtes, mille lippu laev kannab, kehtima kuni kehtivusaja lõpuni.

2. Käesoleva protokolli osalisriik ei anna välja tunnistusi vastavalt 1966 aasta 5. aprillil vastu võetud 1966. aasta rahvusvahelise laadungimärgi konventsioonile.

Artikkel III. Informatsiooni edastamine

Käesoleva protokolli osalisriigid kohustuvad Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (edaspidi organisatsioon) peasekretärile edastama ja hoiule andma:
a) seaduste, käskkirjade, korralduste, määruste ja teiste aktide tekstid, mis on vastu võetud erinevates käesoleva protokolli reguleerimisala küsimustes;
b) levitamiseks osalisriikidele vastavate ametiasutuste informeerimiseks: nimekirja määratud ülevaatuse teostajatest või tunnustatud organisatsioonidest, kes on volitatud nende nimel tegutsema laadungimärgi küsimustes, samuti teatise neile volitatud ülevaatuse teostajatele või tunnustatud organisatsioonidele delegeeritud ülesannete ning volituste tingimuste kohta; ning
c) piisaval hulgal käesoleva protokolli sätete alusel väljaantavate tunnistuste näidiseid.

Artikkel IV. Allakirjutamine, ratifitseerimine, vastuvõtmine, kinnitamine ja ühinemine

1. Protokoll on allakirjutamiseks avatud organisatsiooni peakorteris alates 1. märtsist 1989 kuni 28. veebruarini 1990. Pärast seda on protokoll avatud ühinemiseks. Vastavalt punkti 3 sätetele võib riik protokolli osaliseks saada:
a) sellele ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisreservatsioonita alla kirjutades; või
b) kirjutades sellele alla kohustusega ratifitseerida, vastu võtta või kinnitada; või
c) sellega ühinedes.

2. Ratifitseerimine, vastuvõtmine, kinnitamine või ühinemine jõustub asjakohase kirja hoiuleandmisel organisatsiooni peasekretäri juures.

3. Käesolevale protokollile reservatsioonideta alla kirjutada, seda vastu võtta või kinnitada või sellega ühineda võivad üksnes riigid, mis on konventsioonile reservatsioonideta alla kirjutanud, selle vastu võtnud, seda kinnitanud või sellega ühinenud.

Artikkel V. Jõustumine

1. Käesolev protokoll jõustub kaheteistkümne kuu möödudes päevast, mil on täidetud mõlemad järgmised tingimused:
a) vähemalt viisteist riiki, mille kaubalaevastik moodustab vähemalt viiskümmend protsenti maailma kaubalaevastiku kogutonnaažist, on nõustunud protokolli kehtivusega enda suhtes vastavalt artiklile IV, ja
b) on täidetud tingimused 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel 1988. aasta protokolli jõustumiseks,
eeldusel, et käesolev protokoll ei jõustu enne 1. veebruari 1992.

2. Riikide suhtes, kes on ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemiskirja hoiule andnud käesoleva protokolli suhtes pärast jõustumise tingimuste täitmist, kuid enne jõustumise päeva, jõustub ratifitseerimine, vastuvõtmine, kinnitamine või ühinemine käesoleva protokolli jõustumise päeval või kolm kuud pärast volikirja hoiuleandmist, kui see on hilisem.

3. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitus- või ühinemiskiri, mis antakse hoiule pärast käesoleva protokolli jõustumise päeva, jõustub kolme kuu möödudes hoiuleandmise päevast.

4. Päevast, mil käesoleva protokolli osalisriigid on artikli VI alusel heaks kiitnud käesoleva protokolli või konventsiooni muudatuse, kehtib ükskõik missugune hoiule antud ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemiskiri muudetud käesoleva protokolli või konventsiooni suhtes.

Artikkel VI. Muudatused

1. Käesolevat protokolli ja konventsiooni võib muuta, järgides üht järgnevates punktides sätestatud menetlustest.

2. Muudatus pärast organisatsioonisisest kaalumist:
a) Igasugune käesoleva konventsiooni osalisriigi esitatav muudatus esitatakse organisatsiooni peasekretärile, kes seejärel saadab selle organisatsiooni liikmetele ja kõikidele konventsiooni osalisriikidele vähemalt kuus kuud enne arutelu.
b) Igasugune eespool nimetatud korras esitatud ja edastatud muudatus saadetakse organisatsiooni meresõiduohutuse komiteesse arvamuse avaldamiseks.
c) Olenemata sellest, kas nad on organisatsiooni liikmed, võivad käesoleva protokolli osalisriigid osaleda muudatuste arutelul ja vastuvõtmisel meresõiduohutuse komitees.
d) Muudatused võetakse vastu käesoleva protokolli osalisriikide kahekolmandikulise häälteenamusega laiendatud meresõiduohutuse komitees, hääletades vastavalt punktis c (edaspidi viidatud laiendatud meresõiduohutuse komitee) sätestatule, tingimusel, et vähemalt üks kolmandik osalisriikidest osaleb hääletamisel.
e) Punkti d kohaselt vastuvõetud muudatused edastatakse organisatsiooni peasekretäri poolt käesoleva protokolli osalisriikidele heakskiitmiseks.
f) i) Käesoleva protokolli artikli või lisa A muudatus või käesoleva protokolli osalisriikide poolt tehtud konventsiooni artikli muudatus loetakse vastuvõetuks päeval, mil see võeti vastu kahe kolmandiku käesoleva protokolli osalisriikide poolt.
ii) Käesoleva protokolli lisa B muudatus või käesoleva protokolli osalisriikide poolt tehtud konventsiooni lisa muudatus loetakse vastuvõetuks:
aa) kahe aasta möödumisel päevast, mil see edastati käesoleva protokolli osalisriikidele heakskiitmiseks; või
bb) muu ajavahemiku möödumisel, mis ei ole lühem kui üks aasta, kui muudatuse vastuvõtmisel on kahekolmandikulise häälteenamusega nii otsustanud laiendatud meresõiduohutuse komitees kohal viibivad ja hääletavad osalisriigid.
Muudatus loetakse vastuvõtmata jäetuks, kui kindla ajavahemiku jooksul rohkem kui üks kolmandik osalisriikidest või osalisriigid, kelle kaubalaevastik moodustab vähemalt viiskümmend protsenti kõigi osalisriikide kaubalaevastiku kogutonnaažist, teavitavad organisatsiooni peasekretäri, et nad on muudatusele vastu.
g) i) Punkti f alapunktis i viidatud muudatus jõustub käesolevat protokolli tunnustanud osalisriigi suhtes kuue kuu möödudes muudatuse vastuvõtmise päevast ja iga osalisriigi suhtes, kes tunnustab muudatust pärast jõustumise päeva kuue kuu möödudes muudatuse heakskiitmisest osalisriigi poolt.
ii) Punkti f alapunktis ii viidatud muudatus jõustub käesoleva protokolli kõigi osalisriikide suhtes, välja arvatud need, kes on käesoleva alapunkti alusel vastu ja ei ole vastuseisust loobunud, kuus kuud pärast päeva, kui muudatus loeti heakskiidetuks. Enne määratud jõustumise päeva võib iga osalisriik anda organisatsiooni peasekretärile teate, et ta vabastab ennast sellise muudatuse kohaldamisest mitte kauemaks kui üheks aastaks alates muudatuse jõustumise päevast, või pikemaks ajaks, mis võib olla määratud kahekolmandikulise häälteenamusega osalisriikide poolt, kes osalesid ja hääletasid laiendatud meresõiduohutuse komitees muudatuse vastuvõtmise ajal.

3. Konverentsil tehtavad muudatused:
a) Käesoleva protokolli osalisriigi nõudmisel ja vähemalt ühe kolmandiku osalisriikide nõusolekul peab organisatsioon kokku kutsuma osalisriikide konverentsi, et arutada käesoleva protokolli ja konventsiooni muudatusi.
b) Konverentsil osalenud ja hääletanud osalisriikide poolt kahekolmandikulise häälteenamusega vastu võetud muudatuse edastab organisatsiooni peasekretär kõigile osalisriikidele heakskiitmiseks.
c) Kui konverents ei otsusta teisiti, loetakse muudatus vastuvõetuks ja ta jõustub lõike 2 punktides f ja g sätestatud korras, eeldusel, et viited laiendatud meresõiduohutuse komiteele loetakse viideteks konverentsile.

4. a) Käesoleva protokolli osalisriik, mis on heaks kiitnud lõike 2 punkti f alapunktis ii viidatud jõustunud muudatuse, ei ole kohustatud laiendama käesoleva protokolli kehtivust tunnistuste suhtes, mis väljastatakse laevale, millel on õigus sõita niisuguse osalisriigi lipu all, mis vastavalt nimetatud alapunktile on vastu seisnud muudatustele ja ei ole sellist vastuseisu tühistanud, niivõrd kui need tunnistused on seotud kõnesoleva muudatusega.
b) Käesoleva protokolli osalisriik, mis on heaks kiitnud lõike 2 punkti f alapunktis ii viidatud jõustunud muudatuse, peab laiendama käesoleva protokolli kehtivust tunnistuste suhtes, mis väljastatakse laevale, millel on õigus sõita osalisriigi lipu all, mis vastavalt nimetatud alapunktile on teavitanud organisatsiooni peasekretäri, et vabastab ennast muudatuste kohaldamisest.

5. Kui ei ole sätestatud teisiti, siis kohaldatakse igasugust käesoleva artikli alusel tehtud laeva konstruktsiooni käsitlevat muudatust ainult laevade suhtes, mille kiil on maha pandud või mis on sarnases ehitusstaadiumis muudatuste jõustumise päeval või sellele järgnevalt.

6. Igasugune muudatuse heakskiitmise või sellega mittenõustumise avaldus või igasugune vastavalt lõike 2 punkti g alapunktile ii edastatav teade esitatakse kirjalikult organisatsiooni peasekretärile, kes informeerib kõiki osalisriike ettepanekust ja selle saabumise kuupäevast.

7. Organisatsiooni peasekretär teavitab käesoleva protokolli kõiki osalisriike igast muudatusest, mis jõustub käesoleva artikli alusel ning iga sellise muudatuse jõustumise tähtpäevast.

Artikkel VII. Denonsseerimine

1. Käesoleva protokolli võib iga osalisriik denonsseerida igal ajal pärast viie aasta möödumist päevast, mil käesolev protokoll jõustus.

2. Denonsseerimine teostatakse denonsseerimiskirja hoiuleandmisega organisatsiooni peasekretäri juures.

3. Denonsseerimine jõustub ühe aasta jooksul või denonsseerimiskirjas märgitud pikema ajavahemiku jooksul pärast seda, kui organisatsiooni peasekretär on selle vastu võtnud.

4. Konventsiooni denonsseerimine osalisriigi poolt loetakse käesoleva protokolli denonsseerimiseks selle osalisriigi poolt. Selline denonsseerimine jõustub konventsiooni denonsseerimise päeval vastavalt konventsiooni artiklile 30.

Artikkel VIII. Hoiuleandmine

1. Käesolev protokoll antakse hoiule organisatsiooni peasekretäri juurde (edaspidi depositaar).

2. Depositaar:
a) teavitab kõigi käesolevale protokollile allakirjutanud või sellega ühinenud riikide valitsusi:
i) igast uuest allakirjutamisest või ratifitseerimis-, tunnustamis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiuleandmisest, koos kuupäevaga;
ii) käesoleva protokolli jõustumise tähtpäevast;
iii) iga käesoleva protokolli denonsseerimiskirja hoiuleandmisest koos saabumise ja jõustumise kuupäevaga;
b) edastab käesoleva protokolli ametlikult kinnitatud koopiad kõigi käesolevale protokollile allakirjutanud või sellega ühinenud riikide valitsustele.

3. Käesoleva protokoll jõustumisel edastab depositaar ametlikult kinnitatud koopia Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni sekretariaadile registreerimiseks ja avaldamiseks vastavalt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni harta artiklile 102.

Artikkel IX. Keeled

Käesolev protokoll on koostatud ühes originaalis araabia, hiina, hispaania, inglise, prantsuse ja vene keeles, kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Koostatud üheteistkümnendal novembril ühe tuhande üheksasaja kaheksakümne kaheksandal aastal Londonis.

Selle kinnituseks on oma valitsuste volitatud esindajad konventsioonile alla kirjutanud.

 

Lisa A
1966. AASTA RAHVUSVAHELISE LAADUNGIMÄRGI KONVENTSIOONI ARTIKLITE MUUDATUSED JA TÄIENDUSED

Artikkel 2. Mõisted

Lõike 8 tekst asendatakse järgmiselt:

«8. Pikkuseks loetakse 96% kogupikkusest veeliinil mõõdetuna vähemalt 85% teoreetilisest pardakõrgusest, mida mõõdetakse kiilu tipust või, pikkust vöörtäävi esipoolest kuni roolipalleri telgjooneni veeliinil, kui see on suurem. Kui vöörtäävi kontuur on veeliini kohal nõgus 85% teoreetilisest pardakõrgusest, võetakse nii vööri kogupikkus kui ka vöörtäävi esipunkti vertikaalne projektsioon veeliinile vöörtäävi kontuuri ahtripoolseimast punktist. Kiilukaldega ehitatud laevade puhul on veeliin, millelt pikkust mõõdetakse, paralleelne projekteeritud veeliiniga.»

Lisatakse uus lõige 9 järgmiselt:

«9. Tähtpäev tähendab päeva ja kuud aastal, mis vastab vastava tunnistuse aegumise päevale.»

Artiklid 3, 12, 16 ja 21

Nende artiklite olemasolevas tekstis kustutatakse kõik viited «(1966)» rahvusvahelise laadungimärgi tunnistuse suhtes.

Artikkel 4. Kohaldamine

Lõike 3 tekst asendatakse järgmiselt:

«3. Lisa I sätted kehtivad uute laevade kohta, kui ei ole sätestatud teisiti.»

Artikkel 5. Erandid

Lõike 2 punktis c asendatakse sõnad «Punta Norte» sõnadega «Punta Rasa (Cabo San Antonio)».

Artikkel 13. Ülevaatus, inspekteerimine ja märgistamine

Pealkiri asendatakse järgmiselt: «Ülevaatused ja märgistamine».

1., 4. ja 7. reas asendatakse sõnad «ülevaatus, inspekteerimine ja märgistamine» sõnadega «ülevaatus ja märgistamine».

Artikkel 14. Esmane ja perioodiline ülevaatus ja inspekteerimine

Pealkiri asendatakse järgmiselt: «Ülevaatus tunnistuste uuendamiseks ja iga-aastane ülevaatus».

Tekst asendatakse järgmiselt:

«1. Laev peab läbima ülevaatused alljärgnevalt kehtestatud korras:
a) Esmane ülevaatus enne laeva kasutuselevõtmist peab hõlmama laeva keret, varustuse täielikku inspekteerimist ulatuses nagu on ette nähtud käesoleva konventsiooniga. Ülevaatus peab kindlustama, et seadmed, materjalid ja konstruktsioonielementide mõõtmed vastavad täielikult käesoleva konventsiooni nõuetele.
b) Ülevaatus tunnistuste uuendamiseks administratsiooni kehtestatud ajavahemike möödudes, kuid mitte pikemate vaheaegadega kui viis aastat, välja arvatud artikli 19 lõigete 2, 5, 6 ja 7 kohaldamisel, peab kindlustama laeva kere, varustuse, seadmete, materjalide ja konstruktsioonielementide mõõtmete täieliku vastavuse käesoleva konventsiooni nõuetele.
c) Iga-aastane ülevaatus kolme kuu jooksul enne või pärast tunnistuse kehtivuse tähtaja saabumist, kindlustamaks et
i) laeva keres või pealisehituses ei ole tehtud muudatusi, mis võiksid mõjutada laadungimärgi asukohta määravaid arvutusi;
ii) laevapereliikmete majutusruumi sissepääsuavade kaitseks mõeldud varustus ja seadmed, avad, kaitsereelingud ja tormiluugid on hoitud normaalses seisukorras;
iii) vabaparda märgid on õigesti ja püsivalt pardale kantud;
iv) eeskirjas 10 nõutud informatsioon on esitatud.

2. Käesoleva artikli lõike 1 punktis c sätestatud iga-aastase ülevaatuse kinnitus on kantud rahvusvahelise laadungimärgi tunnistusse või rahvusvahelise laadungimärgi vabastamise tunnistusse, mis väljastatakse laevale, mis on vabastatud vastavalt käesoleva konventsiooni artikli 6 lõikele 2.»

Artikkel 16. Tunnistuste väljastamine

Lõige 4 tühistatakse.

Artikkel 17. Tunnistuste väljastamine või kinnitamine teise valitsuse poolt

Pealkiri asendatakse järgmiselt: «Tunnistuste väljastamine või kinnitamine teise valitsuse poolt».

Lõike 1 tekst asendatakse järgmiselt:

«1. Lepinguosaline valitsus võib teise lepinguosalise valitsuse palvel korraldada laeva ülevaatuse ja veendudes, et käesoleva konventsiooni sätted on täidetud, väljastada või volitada rahvusvahelise laadungimärgi tunnistuse väljastamise laevale ning vastavalt käesolevale konventsioonile vajadusel kinnitada või volitada tunnistuste kinnitamine.»

Lõikes 4 viide «(1966)» tühistatakse.

Artikkel 18. Tunnistuste vorm

Tekst asendatakse järgmiselt:

«Tunnistused peavad olema koostatud vastavalt käesoleva konventsiooni lisas III sätestatud näidistele. Kui tunnistused ei ole inglise või prantsuse keeles, peab tekstile olema lisatud tõlge ühte nendest keeltest.»

Artikkel 19. Tunnistuste kestus

Pealkiri asendatakse järgmiselt: «Tunnistuste kestus ja kehtivus».

Tekst asendatakse järgmiselt:

«1. Rahvusvaheline laadungimärgi tunnistus väljastatakse administratsiooni määratud tähtajaks kehtivusega kuni viis aastat.

2. a) Sõltumata lõike 1 nõudest, et ülevaatus tunnistuse uuendamiseks lõpetatakse kolme kuu jooksul enne kehtiva tunnistuse lõppemistähtaja saabumist, hakkab uus tunnistus kehtima tunnistuse uuendamiseks tehtava ülevaatuse lõpetamise kuupäevast ja kehtib tähtajani, mis ei ületa viit aastat alates kehtiva tunnistuse tähtaja lõppemisest.
b) Kui ülevaatus tunnistuse uuendamiseks lõpetatakse pärast kehtiva tunnistuse tähtaja lõppemist, siis uus tunnistus hakkab kehtima tunnistuse uuendamiseks tehtava ülevaatuse lõpetamise kuupäevast ja kehtib tähtajani, mis ei ületa viit aastat kehtiva tunnistuse tähtaja lõppemisest.
c) Kui ülevaatus tunnistuse uuendamiseks korraldatakse rohkem kui kolm kuud enne kehtiva tunnistuse tähtaja lõppemist, siis uus tunnistus hakkab kehtima tunnistuse uuendamiseks tehtava ülevaatuse lõpetamise kuupäevast ja kehtib päevani, mis ei ületa viit aastat kehtiva tunnistuse tähtaja lõppemisest.

3. Kui tunnistus väljastatakse lühemaks ajavahemikuks kui viis aastat, võib administratsioon pikendada tunnistuse kehtivust üle selle kehtivuse lõpptähtaja kuni lõikes 1 märgitud maksimaalse ajavahemikuni, tingimusel, et artiklis 14 nimetatud iga-aastased ülevaatused, mis on rakendatavad tunnistuse väljaandmisel viieks aastaks, on nõuetekohaselt korraldatud.

4. Kui pärast artikli 14 lõike 1 punktis b viidatud ülevaatust tunnistuse uuendamiseks ei ole võimalik väljastada laevale uut tunnistust enne kehtiva tunnistuse tähtaja lõppemist, siis võib ülevaatust korraldav isik või organisatsioon pikendada kehtivat tunnitust, kuid mitte üle viie kuu. Pikendus peab olema tunnistusele märgitud ja on lubatud ainult juhul, kui laeva kere, varustuse, seadmete, materjalide või konstruktsioonielementide mõõtmete osas ei ole tehtud muudatusi, mis võiksid mõjutada laeva vabaparrast.

5. Kui laev ei ole tunnistuse tähtaja lõppemisel sadamas, kus korraldatakse ülevaatus, võib administratsioon pikendada tunnistuse kehtivust, kuid pikendus on lubatud ainult laevareisi jätkamiseks sadamasse, kus korraldatakse ülevaatus, ja ainult juhtudel, kui on ilmne, et selline pikendamine on õige ja õigustatud. Ühtegi tunnistust ei või pikendada rohkem kui kolmeks kuuks ja laeval, millele selline pikendus võimaldati, ei ole ülevaatuse toimumiskoha sadamasse saabumisel õigust sellise pikenduse põhjal sadamast uue tunnistuseta lahkuda. Kui ülevaatus tunnistuse uuendamiseks on tehtud, kehtib uus tunnistus tähtajani, mis ei ületa viit aastat kehtiva tunnistuse lõppemise tähtajast enne tunnistuse pikendamist.

6. Lühireise sooritavale laevale väljastatud tunnistus, mida ei ole vastavalt käesoleva artikli eelnevatele sätetele pikendatud, võib administratsioon pikendada kuni üheks kuuks, arvates tunnistuse lõppemise tähtajast. Kui ülevaatus tunnistuse uuendamiseks on korraldatud, siis uus tunnistus kehtib tähtajani, mis ei ületa viit aastat kehtiva tunnistuse tähtaja lõppemisest enne tunnistuse pikendamist.

7. Administratsiooni kindlaks määratud asjaoludel ei pea uus tunnistus vastavalt lõigete 2, 5 ja 6 nõuetele olema dateeritud kehtiva tunnistuse tähtaja lõppemise päeval. Sellistel asjaoludel kehtib uus tunnistus tähtajani, mis ei ületa viit aastat tunnistuse uuendamiseks korraldatud ülevaatuse lõpetamise päevast.

8. Kui iga-aastane ülevaatus korraldatakse enne artiklis 14 kindlaks määratud tähtaega, siis:
a) tunnistusel näidatud tähtaeg muudetakse kinnitusega uueks tähtajaks, mis ei tohi olla hilisem kui kolm kuud alates ülevaatuse lõpetamise tähtajast;
b) vastavalt artiklile 14 nõutav järgmine iga-aastane ülevaatus korraldatakse selles artiklis ettenähtud ajavahemiku möödumisel, lähtudes uuest tähtajast;
c) kehtivuse tähtaeg võib jääda muutmata tingimusel, et üks või mitu iga-aastast ülevaatust korraldatakse artiklis 14 ettenähtud maksimaalset ülevaatustevahelist ajavahemikku ületamata.

9. Rahvusvahelise laadungimärgi tunnistuse kehtivus lõppeb ühe alljärgneva asjaolu esinemisel:
a) laeva kere või pealisehituse osas on tehtud olulisi muudatusi, mis võivad olla suurema vabaparda määramise aluseks;
b) artikli 14 lõike 1 punktis c sätestatud varustust ja seadmeid ei ole hooldatud nii, et need oleksid hoitud normaalses seisukorras;
c) tunnistusel puudub kinnitus vastavalt artikli 14 lõike 1 punktis c sätestatud ülevaatuse läbimise kohta;
d) laeva konstruktsiooni tugevus on vähenenud sellisel määral, et laev ei ole ohutu.

10. a) Laevale administratsiooni väljastatav rahvusvaheline laadungimärgi vabastamise tunnistus, mis on antud vastavalt artikli 6 lõikele 2 kehtivus ei tohi ületada viit aastat. Tunnistuse uuendamine, kinnitamine, pikendamine või tühistamine toimub vastavalt laadungimärgi tunnistuse artiklile;
b) laevale vastavalt artikli 6 lõikele 4 väljastatud rahvusvahelise laadungimärgi vabastamise tunnistuse kehtivus on piiratud reisiga, milleks tunnistus väljastati.

11. Administratsiooni poolt laevale väljastatud tunnistus kaotab kehtivuse laeva üleviimisel teise riigi lipu alla.»

Artikkel 21. Kontroll

Lõike 1 punktis c asendatakse viide lõikele 3 viitega lõikele 9.

 

Lisa B
1966. AASTA RAHVUSVAHELISE LAADUNGIMÄRGI KONVENTSIOONI LISADE MUUDATUSED JA TÄIENDUSED

  Lisa I

LAADUNGIMÄRGI MÄÄRAMISE EESKIRJAD

Peatükk I
ÜLDOSA

Eeskiri 1. Kere tugevus

Pealkirjas asendatakse sõnad «kere tugevus» sõnadega «laeva tugevus».

Eeskirja esimeses lauses asendatakse sõna «kere» sõnaga «laev».

Eeskiri 2. Kohaldamine

Lisada uued lõiked 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

«6. Eeskirja 22 lõiget 2 ja eeskirja 27 kohaldatakse ainult nende laevade suhtes, mille kiil on maha pandud või mis on sarnases ehitusstaadiumis 1966. aasta rahvusvahelise laadungimärgi konventsiooni 1988. aasta protokolli jõustumise päeval või pärast selle jõustumist.

7. Uued laevad, välja arvatud lõikes 6 määratletud, peavad vastavalt administratsiooni poolt määratule vastama käesoleva konventsiooni (muudetud) eeskirjale 27 või 1966. aasta rahvusvahelise laadungimärgi konventsiooni (vastu võetud 5. aprillil 1966) eeskirjale 27.»

Eeskiri 3. Lisades kasutatavate mõistete definitsioonid

Lõike 1 tekst asendatakse järgmises sõnastuses:

«1. Pikkuseks loetakse 96% kogupikkusest veeliinil mõõdetuna kõrgusel 85% minimaalsest teoreetilisest pardakõrgusest, mida mõõdetakse kiilu ülemisest tasapinnast või pikkust vöörtäävi esiservast kuni roolipalleri telgjooneni veeliinil, kui see on suurem. Kui vöörtäävi kuju pealpool veeliini, mis on kõrgusel 85% minimaalsest teoreetilisest pardakõrgusest, on nõgus, mõõdetakse laeva kogupikkust punktist, mis on pealpool veeliini oleva nõgusa vöörtäävi esiserva kõige ahtripoolsema punkti projektsioon veeliinile. Laevadel, mis on ehitatud kiilukaldega, on veeliin, millelt pikkust mõõdetakse, paralleelne projekteeritud veeliiniga.»

Lõike 5 punktis b asendatakse sõnad «teki ja parda välisplaadistuse teoreetilised jooned» sõnadega «teki ja parraste teoreetilised jooned».

Eeskiri 5. Laadungimärk

Eeskirja viimases lauses kustutatakse sõnad «(nagu kujutatud joonisel 2)».

Eeskiri 9. Märgi kontroll

Viide «(1966)» rahvusvahelise laadungimärgi tunnistuse kohta kustutatakse.


Peatükk II
VABAPARDA MÄÄRAMISE TINGIMUSED

Eeskiri 10. Kaptenile esitatav informatsioon

Lõike 2 tekst asendatakse järgmiselt:

«2. Laeva, millelt ei nõuta vastavalt kehtivale rahvusvahelisele konventsioonile inimelude ohutusest merel kreenikatse läbimist pärast laeva valmimist:
a) on kreenitud, et määrata tühja laeva tegelik veeväljasurve ja raskuskeskme asukoht;
b) kaptenile antakse nõuetekohaselt vormistatud usaldusväärne informatsioon, mis võimaldab kaptenil kiiresti ja lihtsalt saada täpseid juhiseid laeva püstuvuse kohta igas olukorras, mis normaalse töö käigus võib ette tulla;
c) hoitakse pardal püstuvuse informatsiooni koos kinnitusega, et nimetatud informatsiooni on heakskiitnud administratsioon;
d) valmimisel võib administratsiooni heakskiidul ära jätta kreenikatse, tingimusel, et sõsarlaeva kreenikatsest saadud põhilised püstuvusandmed on kättesaadavad ning administratsioon on nende põhjal veendunud, et nimetatud andmed sisaldavad usaldusväärset informatsiooni antud laeva püstuvuse kohta.»

Eeskiri 15. Laadluugid, mis on kaetud äravõetavate luugikaantega ja tihendatud veekindla presendiga ning kinnitatud

Lõike 5 viimases lauses lisatakse sõna «lineaarne» sõna «interpolatsioon» ette.

Eeskiri 22. Piigatid, sisse- ja väljalaskeavad

Lõike 1 esimeses lauses lisatakse sõnad «, välja arvatud lõikes 2 sätestatud,» sõnade «peab» ja «olema» vahele.

Lisatakse uus lõige järgmises sõnastuses:
«2. Piigatid, mis läbivad pardaplaadistust kinnistest kaubaveoks kasutatavatest pealisehitistest, on lubatud juhul, kui laeva viiekraadisel kreeni kaldumisel ühele või teisele poole, ei lähe vabaparda tekiserv vee alla. Muudel juhtudel juhitakse äravool laeva sisemusse vastavalt kehtivale rahvusvahelisele konventsioonile inimelude ohutusest merel.»

Lõiked 2 kuni 5 loetakse lõigeteks 3 kuni 6.

Uues lõikes 4 asendatakse viide «lõige 1» viitega «lõige 2».

Uue lõike 6 esimeses lauses asendatakse sõnad «Kõik klapid ja kere armatuur» sõnadega «Kogu kere armatuur ja klapid».

Eeskiri 23. Parda illuminaatorid

Eeskirja lõikes 2 asendatakse sõnad «laadungi veeliin» sõnadega «suvine laadungimärk (või suvine metsamaterjali laadungimärk, kui on määratud).»

Eeskiri 24. Tormiluugid

Lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõnad «arvestatud ala» sõnadega «ala arvestatud vastavalt lõikele 1».

Lõike 2 teises lauses lisatakse sõna «lineaarne» sõna «interpolatsioon» ette.

Lõikes 3 asendatakse sõnad «laev, mis on varustatud karbikujulise tekiehitisega, mis» sõnadega «laev, varustatud karbikujulise tekiehitisega».


Peatükk III
VABAPARDAD

Eeskiri 27. Laevatüübid

Tekst asendatakse järgmiselt:

«1. Vabaparda arvestamisel jagatakse laevad A- ja B-tüübiks.

A-tüüpi laevad

2. A-tüüpi laevad on laevad, mis:
a) on projekteeritud ainult vedela lasti veoks mahtlastina;
b) on lahtise tervikliku tekiga väikeste juurdepääsuavadega lastiruumidesse, mis on suletud terasest või samaväärsest materjalist veekindlate tihenditega varustatud luukidega; ja
c) täislaaditud lastiruum on väikese täitumisteguriga.

3. A-tüüpi laev, mis on pikem kui 150 meetrit ning millele on määratud väiksem vabaparras kui B-tüüpi laevale, ning mis on lastitud vastavalt lõike 11 nõuetele, peab vastu pidama lõikes 12 täpsustatud võimalikest vigastustest põhjustatud vaheruumi või vaheruumide uputusele, eeldatava täituvusteguriga 0,95 ning jääma rahuldavatel tasakaalutingimustel ujuvaks nagu on täpsustatud lõikes 13. Niisuguse laeva puhul käsitletakse masinaruumi kui uputatavat vaheruumi, täituvusteguriga 0,85.

4. A-tüüpi laevale peab olema määratud mitte väiksem vabaparras, kui on sätestatud eeskirja 28 tabelis A.

B-tüüpi laevad

5. Laevad, mis ei kuulu lõigete 2 ja 3 alusel sätestatud A-tüüpi laevade hulka, loetakse B-tüüpi laevadeks.

6. B-tüüpi laevadel, millel piirkonnas 1 on luugiavad varustatud luugikatetega, mis vastavad eeskirja 15 nõuetele, ning mida ei hõlma lõige 7, määratakse vabaparras eeskirja 28 tabelis B toodud väärtuste alusel, mida suurendatakse järgnevas tabelis toodud väärtuste võrra:


B-tüüpi laevade vabaparda suurendamine lisaks tabelis toodule, kui luugikatted ei vasta eeskirja 15 lõikele 7 või eeskirjale 16

7. B-tüüpi laevadel, millel piirkonnas 1 on luugiavad varustatud luugikatetega, mis vastavad eeskirja 15 lõikele 7 või eeskirja 16 nõuetele, välja arvatud käesoleva eeskirja lõigetes 8 kuni 13 (kaasa arvatud) toodud juhtudel, määratakse vabaparras eeskirja 28 tabel B alusel.

8. Ükskõik millisele üle 100 meetrit pikale B-tüüpi laevale võib olla määratud väiksem vabaparras kui lõikes 7 sätestatud, eeldusel, et vähendamise määra osas on administratsioon veendunud, et:
a) meetmed laevapere kaitsmiseks on piisavad;
b) vee äravooluseadmed on piisavad;
c) piirkondades 1 ja 2 olevad luugikatted vastavad eeskirja 16 sätetele ja on piisavalt tugevad ning nende tihendid ja lukustusseadmed nõuavad erilist hooldust; ja
d) vastavalt lõike 11 nõuetele lastitud laev peab olema võimeline vastu pidama mis tahes vaheruumi või vaheruumide uputusele, eeldatava täituvusteguriga 0,95, võimaliku vigastuse tagajärjel vastavalt lõikes 12 märgitule ja jääma ujuvaks rahuldavas tasakaaluasendis vastavalt lõikes 13 märgitule. Sellise üle 150 meetri pika laeva puhul käsitletakse masinaruumi uputatud vaheruumina, täituvusteguriga 0,85.

9. Lõigete 8, 11, 12 ja 13 nõuetele vastava B-tüübi laevale vabaparrast arvestades ei või eeskirja 28 tabelis B toodud väärtusi vähendada rohkem kui 60% B ja A tabeliväärtuste erinevusest vastava laeva pikkuse kohta.

10. a) Lõike 9 alusel lubatud tabelis toodud vabaparda vähendusi võib suurendada kuni täieliku erinevuseni eeskirja 28 tabelite A ja tabeli B väärtuste vahel, tingimusel, et laev vastab järgmistele nõuetele:
i) eeskirjale 26, välja arvatud lõikele 4, kui see on A-tüüpi laev;
ii) käesoleva eeskirja lõigetele 8, 11 ja 13; ja
iii) käesoleva eeskirja lõikele 12, eeldusel, et kogu laeva pikkuse ulatuses on ükskõik milline üks põikivahesein vigastatud selliselt, et kaks kõrvuti asetsevat vaheruumi täituvad üheaegselt veega, välja arvatud masinaruumi piiravad veekindlad vaheseinad.
b) Sellise üle 150 meetri pika laeva puhul käsitletakse masinaruumi, kui uputatavat vaheruumi täituvusteguriga 0,85.

Laadimise algseisund

11. Laadimise algseisund enne uputust määratakse järgmiselt:
a) Laeva laaditakse suvise veeliinini kujuteldaval tasakiilul.
b) Vertikaalset raskuskeset arvutades rakendatakse järgmisi nõudeid:
i) Veetakse ühtse koostisega lasti.
ii) Kõiki lastiruume, välja arvatud alapunktis iii viidatud, kaasa arvatud ruumid, mida kavatsetakse täita osaliselt, käsitatakse täielikult laadituna, välja arvatud vedela lasti puhul, mil kõiki lastiruume käsitletakse 98% täidetuna.
iii) Kui laeva on kavas kasutada suvise veeliini järgi tühjade vaheruumidega, siis loetakse need vaheruumid tühjaks tingimusel, et nii arvutatud raskuskeskme kõrgus ei ole väiksem kui alapunkti ii põhjal arvutatu.
iv) Arvestatakse 50% kõikide kulutatavate vedelike ja varude hoidmiseks mõeldud tankide või ruumide individuaalsest mahtuvusest. Eeldatakse, et iga vedeliku liigi kohta on maksimaalne vaba pind vähemalt ühes põikiasetsevas tankide paaris või üksikus keskses tankis ning arvesse võetakse tank või tankide ühendus, kus vabade pindade efekt on kõige suurem; iga tanki sisu raskuskeset mõõdetakse tanki mahukeskme kõrgusel. Ülejäänud tankid eeldatakse olevat täiesti tühjad või täis ning kulutatava vedeliku jaotamine nende mahutite vahel toimub nii, et saavutataks raskuskeskme võimalikult suurem kõrgus kiilust.
v) Maksimaalset vabapinna mõju tuleb arvestada kreenil mitte rohkem kui 5° iga vedelikku sisaldava tanki kohta vastavalt alapunktis ii kirjeldatule, välja arvatud tankid, mis sisaldavad kulutatavaid vedelikke vastavalt alapunktis iv kirjeldatule.
Alternatiivselt lubatakse arvesse võtta vaba pinna tegelikku mõju, eeldusel, et administratsioon aktsepteerib arvestamise meetodeid.
vi) Kaal arvestatakse järgmiste erikaalu suuruste alusel:

soolane vesi 1,025
mage vesi 1,000
kütteõli 0,950
diislikütus 0,900
määrdeõli 0,900

Eeldatavad vigastused

12. Rakendatakse järgmisi printsiipe eeldatava vigastuse omaduste suhtes:
a) Eeldatakse, et igasuguse vigastuse vertikaalne ulatus on baasjoonest ülespoole piiramatu.
b) Põikivigastuse ulatus võrdub B/5 või 11,5 meetrit, ükskõik kumb on väiksem, mõõdetuna suvise veeliini kõrgusel pardast sissepoole risti vertikaalse ristitasandiga.
c) Kui punktides a ja b kirjeldatuist väiksem vigastus toob kaasa raskeimaid tagajärgi, siis võetakse eelduseks niisuguse väiksema vigastuse ulatus.
d) Välja arvatud juhul, kui lõike 10 punkt a näeb ette teisiti, piiratakse uputus ühe põikivaheseinte vahelise vaheruumiga, tingimusel, et vaheruumi pikivahesein ei kattu eeldatava vigastuse põikiulatusega. Pardatankide põikivaheseinad, mis ei ulatu üle kogu laeva laiuse, eeldatakse jäävat kahjustamata, tingimusel, et need ulatuvad üle punktis b ettenähtud eeldatava vigastuse põikiulatuse.
Kui põikivaheseinas on kuni 3 meetri pikkused astmed või orvad, mis jäävad punktis b ette nähtud eeldatava vigastuse põikiulatuse sisse, siis võib niisuguse põikivaheseina lugeda vigastamatuks ning sellega külgnevad vaheruumid võivad olla üksikult uputatavad. Kui põikivaheseinas eeldatava vigastuse põikiulatuses asetsevad astmed või orvad on pikemad kui 3 meetrit, siis loetakse kaht selle vaheseinaga külgnevat vaheosa uputatuks. Astet, mille moodustavad ahterpiigi vahesein ja ahterpiigi tanki ülaosa, ei loeta selles eeskirjas astmeks.
e) Kui peamine põikivahesein eeldatava põikivigastuse ulatuses moodustab kahekordse põhja või pardatanki piires astme pikkusega üle 3 meetri, siis loetakse peamise põikivaheseina astmelise osaga külgnev kahekordne põhi või pardatankid üheaegselt uputatuks. Kui pardatankil on avad ühte või mitmesse lastiruumi (nt vilja lastimiseks), siis loetakse selline ruum või ruumid üheaegselt uputatuteks. Ka vedela lasti vedamiseks ehitatud laevadel, mille pardatankidel on avad sellega külgnevatesse vaheruumidesse, loetakse sellised piirnevad vaheruumid tühjadeks ning üheaegselt uputatuteks. Käesolevat sätet rakendatakse isegi juhul, kui sellised avad on varustatud sulguritega, välja arvatud juhul, kui tankidevaheline vahesein on varustatud ülevooluklappidega, mida juhitakse tekilt. Lähestikku asetsevate poltidega varustatud luugikaaned loetakse vastavaks avadeta veekindlale vaheseinale, välja arvatud tankide ülemises osas asetsevate avade puhul, mis muudavad ülemised tankid lastiruumiga ühtseks.
f) Kui eeldatakse kahe teineteisega külgneva vööri- või ahtriruumi uputamist, siis paigaldatakse peamine veekindel põikvahesein vähemalt 1/3L2/3 või 14,5 meetri ulatuses, ükskõik kumb on väiksem, et seda saaks pidada tõhusaks. Kui põikivaheseinte vaheline kaugus on väiksem, siis üht või enamat vaheseintest käsitatakse kui olematut, eesmärgiga saavutada minimaalne kaugus vaheseinte vahel.

Tasakaalutingimused

13. Tasakaalutingimused pärast uputust loetakse rahuldavaks eeldusel:
a) Lõplik veeliin pärast uputust, võttes arvesse laeva vajumise, kreeni ja diferendi, on allpool mõne avause alumist serva, kust vee sissevool võib suureneda. Selliste avauste hulka arvatakse õhutorud, ventilaatorid ja ilmastikukindlate ustega suletavad avaused (isegi kui need vastavad eeskirjale 12) või luugikatted (isegi kui need vastavad eeskirjale 16 või eeskirja 19 lõikele 4), ning sellisteks avausteks ei pea lugema avausi, mis suletakse luugikattega ja tekiilluminaatoritega (mis vastavad eeskirjale 18), eeskirja 27 lõikes 2 kirjeldatud tüüpi lastiluugi katteid, distantsjuhtimisega veekindlaid liuguksi ja mitteavanevat tüüpi pardailluminaatoreid (mis vastavad eeskirjale 23). Uste puhul, mis eraldavad peamasinaruumi rumpliruumist, võivad veekindlad uksed olla hingedel, kiiresti sulguvad, eeldusel, et uste alumine kooming on kõrgemal suvisest veeliinist ning on merel suletud ajal, kui neid ei kasutata.
b) Kui torud, kanalid või tunnelid asetsevad eeldatava vigastuse ulatuses, nagu on viidatud lõike 12 punktis b, peavad need asetsema nii, et suurenev vee sissevool ei ulatu muudesse vaheruumidesse kui need, kuhu vee tungimist konkreetse vigastuse puhul eeldatakse.
c) Vee ebaühtlasel sissetungimisel ei ületa kreeninurk 15°. Kui ükski teki osa ei ole vette vajunud, võib kreeninurk olla kuni 17°.
d) Metatsentriline kõrgus uputatud olekus on positiivne.
e) Kui mõni teki osa väljaspool vaheruumi, mis võib vigastuse puhul täituda veega, on vajunud vette või juhul, kui püstuvuse varu uputuse tingimustes võib pidada kahtlaseks, peab jääkpüstuvust kontrollima. Püstuvust võib pidada piisavaks, kui taastava õla diagrammi ulatus pärast tasakaaluasendit on minimaalselt 20° ning maksimaalne taastava momendi õlg selles ulatuses on vähemalt 0,1 meetrit. Taastava momendi õla kõvera aluse pindala ei tohi olla väiksem kui 0,0175 meeterradiaani. Administratsioon peab pöörama tähelepanu võimalikule riskile, mida kannavad endas kaitstud või kaitsmata avad, mis võivad ajutiselt vette vajuda jääkpüstuvuse diagrammi ulatuses.
f) Administratsioon on veendunud, et laeva püstuvus vee sissetungimise vahepealsetes etappides on piisav.

Käikuvuseta laevad

14. Lihterile, pargasele või mõnele teisele käikuvuseta laevale määratakse vabaparras vastavalt käesoleva eeskirja sätetele. Pargastele, mis vastavad lõigete 2 ja 3 nõuetele, võib määrata A-tüüpi laeva vabaparda järgmiselt:
a) Administratsioon peab arvestama pargase püstuvust tekilastiga. Tekilasti võib vedada ainult pargastega, millele on määratud tavaline B-tüüpi laeva vabaparras.
b) Mehitamata pargaste puhul ei rakendata eeskirja 25 ja eeskirja 26 lõigete 2 ja 3 ning eeskirja 39 nõudeid.
c) Mehitamata pargastele, millel on vabaparda tekil ainult väikesed juurdepääsuavad, mis on suletud terasest või samaväärsest materjalist veekindlalt tihendatud kaantega, võib määrata 25% väiksema vabaparda kui käesoleva eeskirja alusel on arvestatud.»

Eeskiri 37. Pealisehituste ja karbikujuliste tekiehitiste vähendused

Lõikes 2 A- ja B-tüüpi laevade mõlema tabeli viites lisatakse sõnad «ja karbikujuliste» sõna «tekiehitis» järele.

Eeskiri 38. Nõgusus

Lõike 12 definitsioonis «y» asendatakse sõnad «nõgususe lõpp» sõnadega «ahtri või vööri perpendikulaar».

Eeskiri 40. Minimaalne vabaparras

Lõike 4 esimeses lauses asendatakse sõnad «lõike 1» sõnadega «lõike 3».


Peatükk IV
METSAVEOLAEVADE VABAPARDA MÄÄRAMISE ERINÕUDED

Eeskiri 44. Paigutamine

Tekst asendatakse järgmiselt:

«Üldosa

1. Avatud tekil asuvad avad, millele paigutatakse kaup, peavad olema kindlalt suletud ja salgitud. Ventilaatorid ja õhutorud peavad olema tõhusalt kaitstud.

2. Metsamaterjali tekilast peab ulatuma vähemalt üle pealisehituste vahelise kaevu või kaevude kogupikkuse.

Piirava ahtripealisehitise puudumisel peab metsamaterjal ulatuma vähemalt ahtri ahtripoolseima luugiava lõpuni.

Metsamaterjali tekilast peab põiki ulatuma laeva parrastele nii lähedale kui võimalik, jättes vaba ruumi takistusteni, nagu näiteks reelingud, umbreelingu titšid, püsttoed, lootsile läbipääs jne, eeldusel, et vaba ruum ei ületa keskmiselt 4% laeva laiusest. Puit peab olema paigutatud nii tihedalt kui võimalik, vähemalt pealisehitise standardkõrguselt, kuid madalamal kõrgendatud kvartertekist.

3. Talvel hooajalises talvetsoonis asuval laeval ei tohi tekilasti kõrgus üle lahtise teki ületada ühte kolmandikku laeva suurimast laiusest.

4. Metsamaterjali tekilast peab olema kompaktselt paigutatud, soritud ja kinnitatud. See ei tohi mingil moel segada laeva navigeerimist ja vajalikke töid laeval.

Püsttoed

5. Kui metsamaterjali omadused nõuavad püsttugede kasutamist, siis peavad toed olema piisavalt tugevad arvestades laeva laiust; püsttugede tugevus ei tohi ületada umbreelingu tugevust ja paigutus peab olema vastav veetava metsamaterjali pikkusele ja laadile, kuid nendevaheline kaugus ei tohi ületada 3 meetrit. Püsttugede kinnitamiseks peab kasutama tugevaid nurkraudu või metalseid pesasid või muid sama tõhusaid vahendeid.

Soringud

6. Metsamaterjali tekilast peab olema kogu pikkuses kindlalt kinnitatud administratsiooni poolt tunnustatud vastava metsamaterjali liigi vedamise soringusüsteemiga.*

Püstuvus

7. Reisi iga etapi jaoks peab olema ette nähtud turvaline püstuvusvaru, arvestusega, et lisakaal võib suureneda lasti märgumise või jäätumise tagajärjel või väheneda kütuse ja laevavarude kulutamise tagajärjel.*

Laevapere kaitse, juurdepääs masinaruumidele jne.

8. Lisaks eeskirja 25 lõike 5 nõuetele peavad kaitsereelingud või päästeliinid, mitte suuremate vertikaalsete vahedega kui 350 mm, olema tekilasti igal küljel vähemalt 1 meetri kõrgusel lasti kohal.

Lisaks paigaldatakse päästeliin (soovitavalt talrepiga pingutatud terastross), laeva keskosale nii lähedale kui võimalik. Tugipostid, millele kinnitatakse kaitsereelingud ja päästeliinid, peavad olema asetatud nii, et vältida viimaste lõdvendumist. Kohal, kus laadung on ebaühtlane, peab olema tagatud vähemalt 600 mm lai ohutu käimispind üle lasti, samuti peab olema käimispind kindlalt kinnitatud päästeliinist allpool või sellega külgnevalt.

9. Juhul, kui lõikes 8 viidatud nõudeid ei ole võimalik täita, võib kasutada administratsiooni rahuldavaid alternatiivseid vahendeid.

Rooliseadmed

10. Rooliseadmed peavad olema kindlalt kaitstud lasti poolt tekitatavate vigastuste eest ja ligipääsetavad niipalju kui võimalik. Tuleb võtta tarvitusele vajalikud meetmed juhitavuse kindlustamiseks peamise rooliseadme rikke puhul.

Eeskiri 45. Vabaparda arvestus

Lõikes 5 lisatakse pärast sõna «veeliin» sõnad «või eeskirja 40 lõikega 8, mis põhineb suvisel metsamaterjali jaoks kavandatud süvisel mõõdetuna kiilu ülemisest tasapinnast kuni suvise metsamaterjali laadliinini».

 

  Lisa II

TSOONIDE JA HOOAJALISTE PIIRKONDADE KIRJELDUS

Eeskiri 46. Talvised hooajalised tsoonid ja piirkond põhjas

Lõike 1 punkti b viimane lause asendatakse järgmiselt:

«Käesolevast tsoonist on välja arvatud Põhja-Atlandi talvise hooaja tsoon I, Põhja-Atlandi talvise hooaja piirkond ja Läänemeri, piiratuna Skaw paralleeliga Skagerrakis. Shetlandi saared loetakse Põhja-Atlandi talvise hooaja tsooni I ja II piiriks.

Hooajalised perioodid:
TALV: 1. novembrist 31. märtsini;
SUVI: 1. aprillist 31. oktoobrini.»

Eeskiri 47. Talvine hooajaline tsoon lõunas

Sõnad «kuni Ameerika kontinendi läänerannikuni» eeskirja lõpus asendatakse järgmiselt:
«kuni punktini 33° lõunalaiust, 79° läänepikkust, sealt mööda sirgjoont kuni punktini 41° lõunalaiust, 75° läänepikkust, sealt mööda sirgjoont Punta Corona tuletornini Chiloe saarel, 41°47’ lõunalaiust, 73°53’ läänepikkust, sealt piki Chiloe saare põhja-, ida- ja lõunarannikut kuni punktini 43°20’ lõunalaiust, 74°20’ läänepikkust ja sealt mööda meridiaani 74°20’ läänepikkust kuniparalleelini 45°45’ lõunalaiust, kaasa arvatud Chiloe kanalite sisemine ala meridiaanist 74°20’ läänepikkust suunaga itta.»

Eeskiri 48. Troopiline tsoon

Lõike 2 esimese punkti lõpus asendatakse sõnad «ja sealt mööda sirgjoont kuni Ameerika kontinendi läänerannikuni 30° lõunalaiust» sõnadega «sealt mööda sirgjoont kuni punktini 32°47’ lõunalaiust, 72° läänepikkust ja sealt kuni paralleelini 32°47’ lõunalaiust Lõuna-Ameerika läänerannikuni».

Lõike 2 teises alapunktis asendatakse sõna «Coquimbo» sõnaga «Valparaiso».

Eeskiri 49. Hooajalised troopilised piirkonnad

Lõike 4 punktis b asendatakse sõnad «kuni 120° idapikkust ja sealt mööda meridiaani 120° idapikkust kuni Austraalia rannikuni» sõnadega «kuni 114° idapikkust ja sealt mööda meridiaani 114° idapikkust kuni Austraalia rannikuni».

Tsoonide ja hooajaliste piirkondade kaart

Kus sõnad «hooajaline talvine tsoon» näitavad piirkonda piki Ameerika Ühendriikide idarannikut, asendatakse need sõnadega «talvine hooajaline piirkond».

Kus sõnad «hooajaline talvine tsoon» on märgitud kaardile (välja arvatud eespool mainitud juhud), asendatakse need sõnadega «talvine hooajaline tsoon» ja sõnad «troopiline hooajaline» asendatakse sõnadega «hooajaline troopiline piirkond».

Märkustes asendatakse sõna «lääne» sõnaga «ida».

Hooajalise troopilise piirkonna piir Austraalia rannikul nihutatakse 120° idapikkuselt 114° idapikkuseni.

Lõunas suvise tsooni lõunapiir punktist 33° lõunalaiust, 79° läänepikkust itta kuni Ameerika kontinendi läänerannikuni, kustutatakse. Sirgjoon punktist 33° lõunalaiust, 79° läänepikkust kuni punktini 41° lõunalaiust,75° läänepikkust, lisatakse. Sealt sirgjoon kuni Punta Corona tuletornini Chiloe saarel 41°47’ lõunalaiust, 73°53’ läänepikkust, lisatakse. Sealt alates Chiloe saare põhja-, ida- ja lõunarannik märgitakse kui piir kuni punktini 43°20’ lõunalaiust,74°20’ läänepikkust. Meridiaan 74°20’ läänepikkust kuni paralleelini 45°45’ lõunalaiust, märgitakse see paralleel Lõuna-Ameerika läänerannikuni.

Sirgjoon punktist 26° lõunalaiust, 75° läänepikkust Lõuna-Ameerika läänerannikuni laiusel 30° lõunalaiust kustutatakse alates troopilise tsooni lõunapiirist. Sirgjoon punktist 26° lõunalaiust, 75° läänepikkust kuni punktini 32°47’ lõunalaiust, 72° läänepikkust ja seejärel paralleel 32°47’ lõunalaiust Lõuna-Ameerika läänerannikuni, lisatakse.

 

  Lisa III

TUNNISTUSED

Olemasolev 1966. aasta rahvusvaheline laadungimärgi tunnistuse vorm ja rahvusvahelise laadungimärgist vabastamise tunnistuse vorm asendatakse järgmiselt:

Magevee parandus igale vabapardale, välja arvatud puitlasti korral … mm.

Puitlasti vabapardale …… mm.

Tekijoone ülemine serv, millest vabaparda kõrgus mõõdetakse, on … mm kaugusel laeva …… tekist.

Tõendame, et:

1. Laev on läbinud ülevaatuse vastavalt konventsiooni artikli 14 nõuetele.

2. Ülevaatusel tehti kindlaks, et vabaparras on määratud ja ülalmärgitud laadungimärgid on kantud pardale vastavalt konventsioonile.

Käesolev tunnistus kehtib kuni ……………5 tingimusel, et iga-aastane ülevaatus teostatakse vastavalt käesoleva konventsiooni artikli 14 lõike 1 punktile c.

Märkused.
1. Laeva lahkumisel jõe- või siseveekogu sadamast on lubatud suurendada laeva koormust kütuse ja teiste materjalide kaalu võrra, mis on mõeldud kasutamiseks lahkumiskohast avamerele jõudmiseks.
2. Kui laev on magedas vees tihedusega üks, võib vabaparda märk olla uputatud ülaltoodud magevee paranduse ulatuses. Kui vee tihedus erineb ühest, tehakse parandus proportsionaalselt 1,025 ja tegeliku tiheduse vahel.

1 Teine võimalus on märkida andmed laeva kohta horisontaalselt kastidesse.
2 Vastavalt resolutsioonile A.600 (15)- IMO laeva identifitseerimise numbriskeem; see informatsioon lisatakse vabatahtlikult.
3 Mittevajalik kustutada.
4 Vabaparda märki, mida ei kohaldata, ei ole vaja tunnistusse märkida. Vaheruumideks jaotamise laadungimärkide märkimine tunnistusse on vabatahtlik.
5 Märkida administratsiooni poolt vastavalt konventsiooni artikli 19 lõikele 1 määratud tähtaeg. Tähtaja kuu ja päev peavad vastama konventsiooni artikli 2 lõikele 9, kui neid ei ole vastavalt käesoleva konventsiooni artikli 19 lõikele 8 muudetud.

* Viide on tehtud metsa tekilaadungiga vedavate laevade ohutu praktika koodeksile, mis on algselt vastu võetud organisatsiooni resolutsiooniga A.287(VIII) ja muudetud Meresõiduohutuse komitee kolmekümne üheksandal istungil.

 

 

PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966
London, 11 November 1988


The Parties to the Present Protocol,

Being parties to the International Convention on Load Lines, 1966, done at London on 5 April 1966,

Recognizing the significant contribution which is made by the above-mentioned Convention to the promotion of the safety of ships and property at sea and the lives of persons on board,

Recognizing also the need to improve further the technical provisions of the above-mentioned Convention,

Recognizing further the need for the introduction into the above-mentioned Convention of provisions for survey and certification harmonized with corresponding provisions in other international instruments,

Considering that these needs may best be met by the conclusion of a Protocol relating to the International Convention on Load Lines, 1966,

Have agreed as follows:

Article I. General obligations

1. The Parties to the present Protocol undertake to give effect to the provisions of the present Protocol and the Annexes hereto, which shall constitute an integral part of the present Protocol. Every reference to the present Protocol constitutes at the same time a reference to the Annexes hereto.

2. As between the Parties to the present Protocol, the provisions of the International Convention on Load Lines, 1966 (hereinafter referred to as “the Convention”), except article 29, shall apply subject to the modifications and additions set out in the present Protocol.

3. With respect to ships entitled to fly the flag of a State which is not a Party to the Convention and the present Protocol, the Parties to the present Protocol shall apply the requirements of the Convention and the present Protocol as may be necessary to ensure that no more favourable treatment is given to such ships.

Article II. Existing certificates

1. Notwithstanding any other provisions of the present Protocol, any International Load Line Certificate which is current when the present Protocol enters into force in respect of the Government of the State whose flag the ship is entitled to fly shall remain valid until it expires.

2. A Party to the present Protocol shall not issue certificates under, and in accordance with, the provisions of the International Convention on Load Lines, 1966, as adopted on 5 April 1966.

Article III. Communication of information

The Parties to the present Protocol undertake to communicate to, and deposit with, the Secretary-General of the International Maritime Organization (hereinafter referred to as “the Organization”):
(a) the text of laws, decrees, orders and regulations and other instruments which have been promulgated on the various matters within the scope of the present Protocol;
(b) a list of nominated surveyors or recognized organizations which are authorized to act on their behalf in the administration of load line matters for circulation to the Parties for information of their officers, and a notification of the specific responsibilities and conditions of the authority delegated to those nominated surveyors or recognized organizations; and
(c) a sufficient number of specimens of their certificates issued under the provisions of the present Protocol.

Article IV. Signature, ratification, acceptance, approval and accession

1. The present Protocol shall be open for signature at the Headquarters of the Organization from 1 March 1989 to 28 February 1990 and shall thereafter remain open for accession. Subject to the provisions of paragraph 3, States may express their consent to be bound by the present Protocol by:
(a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
(b) signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval; or
(c) accession.

2. Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the Secretary-General of the Organization.

3. The present Protocol may be signed without reservation, ratified, accepted, approved or acceded to only by States which have signed without reservation, accepted or acceded to the Convention.

Article V. Entry into force

1. The present Protocol shall enter into force twelve months after the date on which both the following conditions have been met:
(a) not less than fifteen States, the combined merchant fleets of which constitute not less than fifty per cent of the gross tonnage of the world’s merchant shipping, have expressed their consent to be bound by it in accordance with article IV, and
(b) the conditions for the entry into force of the Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 have been met,

provided that the present Protocol shall not enter into force before 1 February 1992.

2. For States which have deposited an instrument of ratification, acceptance, approval or accession in respect of the present Protocol after the conditions for entry into force thereof have been met but prior to the date of entry into force, the ratification, acceptance, approval or accession shall take effect on the date of entry into force of the present Protocol or three months after the date of deposit of the instrument, whichever is the later date.

3. Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited after the date on which the present Protocol enters into force shall take effect three months after the date of deposit.

4. After the date on which an amendment to the present Protocol or an amendment, as between the Parties to the present Protocol, to the Convention is deemed to have been accepted under article VI, any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited shall apply to the present Protocol or the Convention as amended.

Article VI. Amendments

1. The present Protocol and, as between the Parties to the present Protocol, the Convention may be amended by either of the procedures specified in the following paragraphs.

2. Amendments after consideration within the Organization:
(a) Any amendment proposed by a Party to the present Protocol shall be submitted to the Secretary-General of the Organization, who shall then circulate it to all Members of the Organization and all Contracting Governments to the Convention at least six months prior to its consideration.
(b) Any amendment proposed and circulated as above shall be referred to the Maritime Safety Committee of the Organization for consideration.
(c) States which are Parties to the present Protocol, whether or not Members of the Organization, shall be entitled to participate in the proceedings of the Maritime Safety Committee for the consideration and adoption of amendments.
(d) Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the Parties to the present Protocol present and voting in the Maritime Safety Committee expanded as provided for in subparagraph (c) (hereinafter referred to as “the expanded Maritime Safety Committee”) on condition that at least one third of the Parties shall be present at the time of voting.
(e) Amendments adopted in accordance with subparagraph (d) shall be communicated by the Secretary-General of the Organization to all Parties to the present Protocol for acceptance.
(f) (i) An amendment to an article or Annex A to the present Protocol or an amendment, as between Parties to the present Protocol, to an article of the Convention, shall be deemed to have been accepted on the date on which it is accepted by two thirds of the Parties to the present Protocol.
(ii) An Amendment to Annex B to the present Protocol or an amendment, as between Parties to the present Protocol, to an Annex to the Convention, shall be deemed to have been accepted:
(aa) at the end of two years from the date on which it is communicated to Parties to the present Protocol for acceptance; or
(bb) at the end of a different period, which shall not be less than one year, if so determined at the time of its adoption by a two-thirds majority of the Parties present and voting in the expanded Maritime Safety Committee.
However, if within the specified period either more than one third of the Parties, or Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than fifty per cent of the gross tonnage of all the merchant fleets of all Parties, notify the Secretary-General of the Organization that they object to the amendment, it shall be deemed not to have been accepted.
(g) (i) An amendment referred to in subparagraph (f)(i) shall enter into force with respect to those Parties to the present Protocol which have accepted it, six months after the date on which it is deemed to have been accepted, and with respect to each Party which accepts it after that date, six months after the date of that Party’s acceptance.
(ii) An amendment referred to in subparagraph (f)(ii) shall enter into force with respect to all Parties to the present Protocol, except those which have objected to the amendment under that subparagraph and which have not withdrawn such objections, six months after the date on which it is deemed to have been accepted. However, before the date set for entry into force, any Party may give notice to the Secretary-General of the Organization that it exempts itself from giving effect to that amendment for a period not longer than one year from the date of its entry into force, or for such longer period as may be determined by a two-thirds majority of the Parties present and voting in the expanded Maritime Safety Committee at the time of the adoption of the amendment.

3. Amendment by a Conference:
(a) Upon the request of a Party to the present Protocol concurred in by at least one third of the Parties, the Organization shall convene a Conference of Parties to consider amendments to the present Protocol and the Convention.
(b) Every amendment adopted by such a Conference by a two-thirds majority of the Parties present and voting shall be communicated by the Secretary-General of the Organization to all Parties for acceptance.
(c) Unless the Conference decides otherwise, the amendment shall be deemed to have been accepted and shall enter into force in accordance with the procedures specified in subparagraphs 2(f) and 2(g) respectively, provided that references in these paragraphs to the expanded Maritime Safety Committee shall be taken to mean references to the Conference.

4. (a) A Party to the present Protocol which has accepted an amendment referred to in subparagraph 2(f)(ii) which has entered into force shall not be obliged to extend the benefit of the present Protocol in respect of the certificates issued to a ship entitled to fly the flag of a State Party which, pursuant to the provisions of that subparagraph, has objected to the amendment and has not withdrawn such an objection, in so far as such certificates relate to matters covered by the amendment in question.
(b) A Party to the present Protocol which has accepted an amendment referred to in subparagraph 2(f)(ii) which has entered into force shall extend the benefit of the present Protocol in respect of the certificates issued to a ship entitled to fly the flag of a State Party which, pursuant to the provisions of the subparagraph 2(g)(ii), has notified the Secretary-General of the Organization that it exempts itself from giving effect to the amendment.

5. Unless expressly provided otherwise, any amendment made under this article which relates to the structure of a ship shall apply only to ships the keels of which are laid or which are at a similar stage of construction on or after the date on which the amendment enters into force.

6. Any declaration of acceptance of, or objection to, an amendment or any notice given under subparagraph 2(g)(ii) shall be submitted in writing to the Secretary-General of the Organization, who shall inform all Parties to the present Protocol of any such submission and the date of its receipt.

7. The Secretary-General of the Organization shall inform all Parties to the present Protocol of any amendments which enter into force under this article, together with the date on which each such amendment enters into force.

Article VII. Denunciation

1. The present Protocol may be denounced by any Party at any time after the expiry of five years from the date on which the present Protocol enters into force for that Party.

2. Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument of denunciation with the Secretary-General of the Organization.

3. A denunciation shall take effect one year, or such longer period as may be specified in the instrument of denunciation, after its receipt by the Secretary-General of the Organization.

4. A denunciation of the Convention by a Party shall be deemed to be a denunciation of the present Protocol by that Party. Such denunciation shall take effect on the same date as denunciation of the Convention takes effect according to paragraph (3) of article 30 of the Convention.

Article VIII. Depositary

1. The present Protocol shall be deposited with the Secretary-General of the Organization (hereinafter referred to as “the depositary”).

2. The depositary shall:
(a) inform the Governments of all States which have signed the present Protocol or acceded thereto of:
(i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date thereof;
(ii) the date of entry into force of the present Protocol;
(iii) the deposit of any instrument of denunciation of the present Protocol together with the date on which it was received and the date on which the denunciation takes effect;
(b) transmit certified true copies of the present Protocol to the Governments of all States which have signed the present Protocol or acceded thereto.

3. As soon as the present Protocol enters into force, a certified true copy thereof shall be transmitted by the depositary to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article IX. Languages

The present Protocol is established in a single original in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic.

Done at London this eleventh day of November one thousand nine hundred and eighty eight.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized by their respective Governments for that purpose, have signed the present Protocol.


Annex A

MODIFICATIONS AND ADDITIONS TO ARTICLES OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966

Article 2. Definitions

The existing text of paragraph (8) is replaced by the following:

“(8) ‘Length’ means 96% of the total length on a waterline at 85% of the least moulded depth measured from the top of the keel, or the length from the fore-side of the stem to the axis of the rudder stock on that waterline, if that be greater. Where the stem contour is concave above the waterline at 85% of the least moulded depth, both the forward terminal of the total length and the fore-side of the stem respectively shall be taken at the vertical projection to that waterline of the aftermost point of the stem contour (above that waterline). In ships designed with a rake of keel the waterline on which this length is measures shall be parallel to the designed waterline.”

Add a new paragraph (9) to read as follows:

“(9) ‘Anniversary date’ means the day and the month of each year which will correspond to the date of expiry of the relevant certificate.”

Articles 3, 12, 16 and 21

In the existing text of these articles all references to “(1966)” in relation to the International Load Line Certificate are deleted.

Article 4. Application

The existing text of paragraph (3) is replaced by the following:

“(3) The regulations contained in annex I, unless expressly provided otherwise, are applicable to new ships.”

Article 5. Exceptions

In paragraph (2)(c) the words “Punta Norte” are replaced by “Punta Rasa (Cabo San Antonio)”.

Article 13. Survey, inspection and marking

The existing heading is replaced by the following: “Surveys and marking”.

In lines 1, 4 and 7 replace the words “survey, inspection and marking” by “surveys and marking”.

Article 14. Initial and periodical surveys and inspections

The existing heading is replaced by the following: “Initial, renewal and annual surveys”.

The existing text is replaced by the following:

“(1) A ship shall be subjected to the surveys specified below:
(a) An initial survey before the ship is put in service, which shall include a complete inspection of its structure and equipment in so far as the ship is covered by the present Convention. The survey shall be such as to ensure that the arrangements, materials and scantlings fully comply with the requirements of the present Convention.
(b) A renewal survey at intervals specified by the Administration but not exceeding 5 years, except where paragraphs (2), (5), (6) and (7) of article 19 are applicable, which shall be such as to ensure that the structure, equipment, arrangements, materials and scantlings fully comply with the requirements of the present Convention.
(c) An annual survey within 3 months before or after each anniversary date of the certificate to ensure that:
(i) alterations have not been made to the hull or superstructures which would affect the calculations determining the position of the load line;
(ii) the fittings and appliances for the protection of openings, guard rails, freeing ports and means of access to crew’s quarters are maintained in an effective condition;
(iii) the freeboard marks are correctly and permanently indicated;
(iv) the information required by regulation 10 is provided.

(2) The annual surveys referred to in paragraph (1)(c) of this article shall be endorsed on the International Load Line Certificate or the International Load Line Exemption Certificate issued to a ship exempted under paragraph (2) of article 6 of the present Convention.

Article 16. Issue of certificates

Delete paragraph (4).

Article 17. Issue of certificates by another Government

The existing heading is replaced by the following: “Issue or endorsement of certificates by another Government”.

The existing text of paragraph (1) is replaced by the following:

“(1) A Contracting Government may at the request of another Contracting Government cause a ship to be surveyed and, if satisfied that the provisions of the present Convention are complied with, shall issue or authorize the issue of the International Load Line Certificate to the ship and, where appropriate, endorse or authorize the endorsement of the certificate on the ship in accordance with the present Convention.”

In paragraph (4) reference to “(1966)” is deleted.

Article 18. Form of certificates

The existing text is replaced by the following:

“The certificates shall be drawn up in the form corresponding to the models given in Annex III to the present Convention. If the language used is neither English nor French, the text shall include a translation into one of these languages.”

Article 19. Duration of certificates

The existing heading is replaced by the following: “Duration and validity of certificates”.

The existing text is replaced by the following:

“(1) An International Load Line Certificate shall be issued for a period specified by the Administration, which shall not exceed 5 years.

(2) (a) Notwithstanding the requirements of paragraph (1), when the renewal survey is completed within 3 months before the expiry date of the existing certificate, the new certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding 5 years from the date of expiry of the existing certificate.
(b) When the renewal survey is completed after the expiry date of the existing certificate, the new certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding 5 years from the date of expiry of the existing certificate.
(c) When the renewal survey is completed more than 3 months before the expiry date of the existing certificate, the new certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding 5 years from the date of completion of the renewal survey.

(3) If a certificate is issued for a period of less than 5 years, the Administration may extend the validity of a certificate beyond the expiry date to the maximum period specified in paragraph (1), provided that the annual surveys referred to in article 14 applicable when a certificate is issued for a period of 5 years are carried out as appropriate.

(4) If, after the renewal survey referred to in paragraph (1)(b) of article 14, a new certificate cannot be issued to the ship before the expiry date of the existing certificate, the person or organization carrying out the survey may extend the validity of the existing certificate for a period which shall not exceed 5 months. This extension shall be endorsed on the certificate, and shall be granted only where there have been no alterations in the structure, equipment, arrangements, materials or scantlings which affect the ship’s freeboard.

(5) If a ship at the time when a certificate expires is not in a port in which it is to be surveyed, the Administration may extend the period of validity of the certificate but this extension shall be granted only for the purpose of allowing the ship to complete its voyage to the port in which it is to be surveyed, and then only in cases where it appears proper and reasonable to do so. No certificate shall be extended for a period longer than 3 months, and a ship to which an extension is granted shall not, on its arrival in the port in which it is to be surveyed, be entitled by virtue of such extension to leave that port without having a new certificate. When the renewal survey is completed, the new certificate shall be valid to a date not exceeding 5 years from the date of expiry of the existing certificate before the extension was granted.

(6) A certificate issued to a ship engaged on short voyages which has not been extended under the foregoing provisions of this article may be extended by the Administration for a period of grace of up to one month from the date of expiry stated on it. When the renewal survey is completed the new certificate shall be valid to a date not exceeding 5 years from the date of expiry of the existing certificate before the extension was granted.

(7) In special circumstances, as determined by the Administration, a new certificate need not be dated from the date of expiry of the existing certificate as required by paragraphs (2), (5) and (6). In these special circumstances, the new certificate shall be valid to a date not exceeding 5 years from the date of completion of the renewal survey.

(8) If an annual survey is completed before the period specified in article 14 then:
(a) the anniversary date shown on the certificate shall be amended by endorsement to a date which shall not be more than 3 months later than the date on which the survey was completed;
(b) the subsequent annual survey required by article 14 shall be completed at the intervals prescribed by that article using the new anniversary date;
(c) the expiry date may remain unchanged provided one or more annual surveys are carried out so that the maximum intervals between the surveys prescribed by article 14 are not exceeded.

(9) An International Load Line Certificate shall cease to be valid if any of the following circumstances exist:
(a) material alterations have taken place in the hull or superstructures of the ship such as would necessitate the assignment of an increased freeboard;
(b) the fittings and appliances mentioned in paragraph (1)(c) of article 14 are not maintained in an effective condition;
(c) the certificate is not endorsed to show that the ship has been surveyed as provided in paragraph (1)(c) of article 14;
(d) the structural strength of the ship is lowered to such an extent that the ship is unsafe.

(10) (a) The duration of an International Load Line Exemption Certificate issued by an Administration to a ship exempted under paragraph (2) of article 6 shall not exceed 5 years. Such certificate shall be subject to a renewal, endorsement, extension and cancellation procedure similar to that provided for an International Load Line Certificate under this article.
(b) The duration of an International Load Line Exemption Certificate issued to a ship exempted under paragraph (4) of article 6 shall be limited to the single voyage for which it is issued.

(11) A certificate issued to a ship by an Administration shall cease to be valid upon the transfer of such a ship to the flag of another State.”

Article 21. Control

In paragraph (1)(c) the reference to “paragraph (3)” is replaced by “paragraph (9)”.


Annex B

MODIFICATIONS AND ADDITIONS TO ANNEXES TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966

  Annex I

REGULATIONS FOR DETERMINING LOAD LINES

Chapter I
GENERAL

Regulation 1. Strength of hull

In the heading the words “Strength of hull” are replaced by the words “Strength of ship”.

In the first sentence of the regulation the word “hull” is replaced by the word “ship”.

Regulation 2. Application

Add new paragraphs (6) and (7) to read as follows:

“(6) Regulation 22(2) and regulation 27 shall apply only to ships the keels of which are laid or which are at a similar stage of construction on or after the date on which the Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966 enters into force.

(7) New ships, other than those specified in paragraph (6), shall comply either with regulation 27 of the present Convention (as amended) or with regulation 27 of the International Convention on Load Lines, 1966 (as adopted on 5 April 1966), as determined by the Administration.”

Regulation 3. Definitions of terms used in the annexes

The existing text of paragraph (1) is replaced by the following:

“(1) Length. The length (L) shall be taken as 96% of the total length on a waterline at 85% of the least moulded depth measured from the top of the keel, or as the length from the fore-side of the stem to the axis of the rudder stock on that waterline, if that be greater. Where the stem contour is concave above the waterline at 85% of the least moulded depth, both the forward terminal of the total length and the fore-side of the stem respectively shall be taken at the vertical projection to that waterline of the aftermost point of the stem contour (above that waterline). In ships designed with a rake of keel the waterline on which this length is measured shall be parallel to the designed waterline.”

In paragraph (5)(b) the words “the moulded lines of the deck and side shell plating” are replaced by the words “the moulded lines of deck and sides”.

Regulation 5. Load line mark

In the last sentence of the regulation the words “(as illustrated in figure 2)” are deleted.

Regulation 9. Verification of marks

The reference to “(1966)” in relation to the International Load Line Certificate is deleted.


Chapter II
CONDITIONS OF ASSIGNMENT OF FREEBOARD

Regulation 10. Information to be supplied to the master

The existing text of paragraph (2) is replaced by the following:

“(2) Every ship which is not required under the International Convention for the Safety of Life at Sea in force to undergo an inclining test upon its completion shall:
(a) be so inclined and the actual displacement and position of the centre of gravity shall be determined for the light ship condition;
(b) have supplied for the use of its master such reliable information in an approved form as is necessary to enable him by rapid and simple processes to obtain accurate guidance as to the stability of the ship under all conditions likely to be encountered in normal service;
(c) carry on board at all times its approved stability information together with evidence that the information has been approved by the Administration;
(d) if the Administration so approves, have its inclining test on completion dispensed with, provided basic stability data are available from the inclining test of a sister ship and it is shown to the satisfaction of the Administration that reliable stability information for the ship can be obtained from such basic data.”

Regulation 15. Hatchways closed by portable covers and secured weathertight by tarpaulins and battening devices

In the last sentence of paragraph (5) the word “linear” is inserted before the word “interpolation”.

Regulation 22. Scuppers, inlets and discharges

In the first sentence of paragraph (1) the words “, except as provided in paragraph (2),” are inserted between the words “shall” and “be”.

The following paragraph is added to the existing text:

“(2) Scuppers led through the shell from enclosed superstructures used for the carriage of cargo shall be permitted only where the edge of the freeboard deck is not immersed when the ship heels 5deg. either way. In other cases the drainage shall be led inboard in accordance with the requirements of the International Convention for the Safety of Life at Sea in force.”

The existing paragraphs (2) to (5) are renumbered (3) to (6).

In renumbered paragraph (4) the reference to “paragraph (1)” is replaced by “paragraph (2)”.

In the first sentence of renumbered paragraph (6) the words “All valves and shell fittings” are replaced by the words “All shell fittings, and the valves”.

Regulation 23. Side scuttles

In paragraph (2) of the regulation the words “load waterline” are replaced by the words “summer load line (or summer timber load line, if assigned)”.

Regulation 24. Freeing ports

In the first sentence of paragraph (2) the words “calculated area” are replaced by the words “area calculated according to paragraph (1)”.

In the second sentence of paragraph (2) the word “linear” is inserted before the word “interpolation”.

In paragraph (3) the words “a ship is fitted with a trunk which” are replaced by the words “a ship fitted with a trunk”.


Chapter III
FREEBOARDS

Regulation 27. Types of ships

The existing text is replaced by the following:

“(1) For the purposes of freeboard computation, ships shall be divided into type “A” and type “B”.

Type “A” ships

(2) A type “A” ship is one which:
(a) is designed to carry only liquid cargoes in bulk;
(b) has a high integrity of the exposed deck with only small access openings to cargo compartments, closed by watertight gasketed covers of steel or equivalent material; and
(c) has low permeability of loaded cargo compartments.

(3) A type “A” ship if over 150 m in length to which a freeboard less than type “B” has been assigned, when loaded in accordance with the requirements of paragraph (11), shall be able to withstand the flooding of any compartment or compartments, with an assumed permeability of 0.95, consequent upon the damage assumptions specified in paragraph (12), and shall remain afloat in a satisfactory condition of equilibrium as specified in paragraph (13). In such a ship the machinery space shall be treated as a floodable compartment, but with a permeability of 0.85.

(4) A type “A” ship shall be assigned a freeboard not less than that based on table A of regulation 28.

Type “B” ships

(5) All ships which do not come within the provisions regarding type “A” ships in paragraphs (2) and (3) shall be considered as type “B” ships.

(6) Type “B” ships, which in position 1 have hatchways fitted with hatch covers which comply with the requirements of regulation 15, other than paragraph (7), shall be assigned freeboards based upon the values given in table B of regulation 28, increased by the values given in the following table:


Freeboard increase over tabular freeboard for type “B” ships, for ships with hatch covers not complying with regulation 15(7) or regulation 16

(7) Type “B” ships, which in position 1 have hatchways fitted with hatch covers complying with the requirements of regulation 15(7) or regulation 16, shall, except as provided in paragraphs (8) to (13) inclusive of this regulation, be assigned freeboards based on table B of regulation 28.

(8) Any type “B” ship over 100 m in length may be assigned freeboards less than those required under paragraph (7), provided that, in relation to the amount of reduction granted, the Administration is satisfied that:
(a) the measures provided for the protection of the crew are adequate;
(b) the freeing arrangements are adequate;
(c) the covers in positions 1 and 2 comply with the provisions of regulation 16 and have adequate strength, special care being given to their sealing and securing arrangements; and
(d) the ship, when loaded in accordance with the requirements of paragraph (11), shall be able to withstand the flooding of any compartment or compartments, with an assumed permeability of 0.95, consequent upon the damage assumptions specified in paragraph (12), and shall remain afloat in a satisfactory condition of equilibrium, as specified in paragraph (13). In such a ship, if over 150 m in length, the machinery space shall be treated as a floodable compartment, but with a permeability of 0.85.

(9) In calculating the freeboards for type “B” ships which comply with the requirements of paragraphs (8), (11), (12) and (13), the values from table B of regulation 28 shall not be reduced by more than 60% of the difference between the B and A tabular values for the appropriate ship lengths.

(10) (a) The reduction in tabular freeboard allowed under paragraph (9) may be increased up to the total difference between the values in table A and those in table B of regulation 28 on condition that the ship complies with the requirements of:
(i) regulation 26, other than paragraph (4), as if it were a type “A” ship;
(ii) paragraphs (8), (11) and (13) of this regulation; and
(iii) paragraph (12) of this regulation, provided that throughout the length of the ship any one transverse bulkhead will be assumed to be damaged, such that two adjacent fore and aft compartments shall be flooded simultaneously, except that such damage will not apply to the boundary bulkheads of a machinery space.
(b) In such a ship, if over 150 m in length, the machinery space shall be treated as a floodable compartment but with a permeability of 0.85.

Initial condition of loading

(11) The initial condition of loading before flooding shall be determined as follows:
(a) The ship is loaded to its summer load waterline on an imaginary even keel.
(b) When calculating the vertical centre of gravity, the following principles apply:
(i) Homogeneous cargo is carried.
(ii) All cargo compartments, except those referred to under (iii), but including compartments intended to be partially filled, shall be considered fully loaded except that in the case of fluid cargoes each compartment shall be treated as 98% full.
(iii) If the ship is intended to operate at its summer load waterline with empty compartments, such compartments shall be considered empty provided the height of the centre of gravity so calculated is not less than as calculated under (ii).
(iv) 50% of the individual total capacity of all tanks and spaces fitted to contain consumable liquids and stores is allowed for. It shall be assumed that for each type of liquid, at least one transverse pair or a single centreline tank has maximum free surface, and the tank or combination of tanks to be taken into account shall be those where the effect of free surfaces is the greatest; in each tank the centre of gravity of the contents shall be taken at the centre of volume of the tank. The remaining tanks shall be assumed either completely empty or completely filled, and the distribution of consumable liquids between these tanks shall be effected so as to obtain the greatest possible height above the keel for the centre of gravity.
(v) At an angle of heel of not more than 5°. in each compartment containing liquids, as prescribed in (ii) except that in the case of compartments containing consumable fluids, as prescribed in (iv), the maximum free surface effect shall be taken into account.
Alternatively, the actual free surface effects may be used, provided the methods of calculation are acceptable to the Administration.
(vi) Weights shall be calculated on the basis of the following values for specific gravities:

salt water 1.025
fresh water 1.000
oil fuel 0.950
diesel oil 0.900
lubricating oil 0.900

Damage assumptions

(12) The following principles regarding the character of the assumed damage apply:
(a) The vertical extent of damage in all cases is assumed to be from the base line upwards without limit.
(b) The transverse extent of damage is equal to B/5 or 11.5 m, whichever is the lesser, measured inboard from the side of the ship perpendicularly to the centreline at the level of the summer load waterline.
(c) If damage of a lesser extent than specified in subparagraphs (a) and (b) results in a more severe condition, such lesser extent shall be assumed.
(d) Except where otherwise required by paragraph (10)(a), the flooding shall be confined to a single compartment between adjacent transverse bulkheads provided the inner longitudinal boundary of the compartment is not in a position within the transverse extent of assumed damage. Transverse boundary bulkheads of wing tanks which do not extend over the full breadth of the ship shall be assumed not to be damaged, provided they extend beyond the transverse extent of assumed damage prescribed in subparagraph (b).

If in a transverse bulkhead there are steps or recesses of not more than 3 m in length located within the transverse extent of assumed damage as defined in subparagraph (b), such transverse bulkhead may be considered intact and the adjacent compartment may be floodable singly. If, however, within the transverse extent of assumed damage there is a step or recess of more than 3 m in length in a transverse bulkhead, the two compartments adjacent to this bulkhead shall be considered as flooded. The step formed by the afterpeak bulkhead and the afterpeak tank top shall not be regarded as a step for the purpose of this regulation.
(e) Where a main transverse bulkhead is located within the transverse extent of assumed damage and is stepped in way of a double bottom or side tank by more than 3 m, the double bottom or side tanks adjacent to the stepped portion of the main transverse bulkhead shall be considered as flooded simultaneously. If this side tank has openings, into one or several holds, such as grain feeding holes, such hold or holds shall be considered as flooded simultaneously. Similarly in a ship designed for the carriage of fluid cargoes, if a side tank has openings into adjacent compartments, such adjacent compartments shall be considered as empty and as being flooded simultaneously. This provision is applicable even where such openings are fitted with closing appliances, except in the case of sluice valves fitted in bulkheads between tanks and where the valves are controlled from the deck. Manhole covers with closely-spaced bolts are considered equivalent to the unpierced bulkhead except in the case of openings in topside tanks making the topside tanks common to the holds.
(f) Where the flooding of any two adjacent fore and aft compartments is envisaged, main transverse watertight bulkheads shall be spaced at least 1/3 L2/3 or 14.5 m, whichever is the lesser, in order to be considered effective. Where transverse bulkheads are spaced at a lesser distance, one or more of these bulkheads shall be assumed as non-existent in order to achieve the minimum spacing between bulkheads.

Conditions of equilibrium

(13) The condition of equilibrium after flooding shall be regarded as satisfactory provided:
(a) The final waterline after flooding, taking into account sinkage, heel and trim, is below the lower edge of any opening through which progressive downflooding may take place. Such openings shall include air pipes, ventilators and openings which are closed by means of weathertight doors (even if they comply with regulation 12) or hatch covers (even if they comply with regulation 16 or regulation 19(4)), and may exclude those openings closed by means of manhole covers and flush scuttles (which comply with regulation 18), cargo hatch covers of the type described in regulation 27(2), remotely operated sliding watertight doors, and sidescuttles of the non-opening type (which comply with regulation 23). However, in the case of doors separating a main machinery space from a steering gear compartment, watertight doors may be of a hinged, quick-acting type kept closed at sea, whilst not in use, provided also that the lower sill of such doors is above the summer load waterline.
(b) If pipes, ducts or tunnels are situated within the assumed extent of damage penetration as defined in paragraph (12)(b), arrangements shall be made so that progressive flooding cannot thereby extend to compartments other than those assumed to be floodable in the calculation for each case of damage.
(c) The angle of heel due to unsymmetrical flooding does not exceed 15°. If no part of the deck is immersed, an angle of heel of up to 17° may be accepted.
(d) The metacentric height in the flooded condition is positive.
(e) When any part of the deck outside the compartment assumed flooded in a particular case of damage is immersed, or in any case where the margin of stability in the flooded condition may be considered doubtful, the residual stability is to be investigated. It may be regarded as sufficient if the righting lever curve has a minimum range of 20° beyond the position of equilibrium with a maximum righting lever of at least 0.1 m within this range. The area under the righting lever curve within this range shall be not less than 0.0175 m.rad. The Administration shall give consideration to the potential hazard presented by protected or unprotected openings which may become temporarily immersed within the range of residual stability.
(f) The Administration is satisfied that the stability is sufficient during intermediate stages of flooding.

Ships without means of propulsion

(14) A lighter, barge or other ship without independent means of propulsion shall be assigned a freeboard in accordance with the provisions of these regulations. Barges which meet the requirements of paragraphs (2) and (3) may be assigned type “A” freeboards.
(a) The Administration should especially consider the stability of barges with cargo on the weather deck. Deck cargo can only be carried on barges to which the ordinary type “B” freeboard is assigned.
(b) However, in the case of barges which are unmanned, the requirements of regulations 25, 26(2), 26(3) and 39 shall not apply.
(c) Such unmanned barges which have on the freeboard deck only small access openings closed by watertight gasketed covers of steel or equivalent material may be assigned a freeboard 25% less than those calculated in accordance with these regulations.”

Regulation 37. Deduction for superstructures and trunks

In the footnote to tables for both type “A” and type “B” ships in paragraph (2) the words “and trunks” are inserted after the word “superstructures”.

Regulation 38. Sheer

In the definition of “y” in paragraph (12) the words “end of sheer” are replaced by “after or forward perpendicular”.

Regulation 40. Minimum freeboards

In the first sentence of paragraph (4) the words “paragraph (1)” are replaced by the words “paragraph (3)”.


Chapter IV
SPECIAL REQUIREMENTS FOR SHIPS ASSIGNED TIMBER FREEBOARDS

Regulation 44. Stowage

The existing text is replaced by the following:

General

(1) Openings in the weather deck over which cargo is stowed shall be securely closed and battened down.

The ventilators and air pipes shall be efficiently protected.

(2) Timber deck cargoes shall extend over at least the entire available length which is the total length of the well or wells between superstructures.

Where there is no limiting superstructure at the after end, the timber shall extend at least to the after end of the aftermost hatchway.

The timber deck cargo shall extend athwartships as close as possible to the ship’s side, due allowance being made for obstructions such as guard rails, bulwark stays, uprights, pilot access, etc., provided any gap thus created at the side of the ship shall not exceed a mean of 4% of the breadth. The timber shall be stowed as solidly as possible to at least the standard height of the superstructure other than any raised quarterdeck.

(3) On a ship within a seasonal winter zone in winter, the height of the deck cargo above the weather deck shall not exceed one third of the extreme breadth of the ship.

(4) The timber deck cargo shall be compactly stowed, lashed and secured. It shall not interfere in any way with the navigation and necessary work of the ship.

Uprights

(5) Uprights, when required by the nature of the timber, shall be of adequate strength considering the breadth of the ship; the strength of the uprights shall not exceed the strength of the bulwark and the spacing shall be suitable for the length and character of timber carried, but shall not exceed 3 m. Strong angles or metal sockets or equally efficient means shall be provided for securing the uprights.

Lashings

(6) Timber deck cargo shall be effectively secured throughout its length by a lashing system acceptable to the Administration for the character of the timber carried.*

Stability

(7) Provision shall be made for a safe margin of stability at all stages of the voyage, regard being given to additions of weight, such as those arising from absorption of water or icing, if applicable, and to losses of weight such as those arising from consumption of fuel and stores.*

Protection of crew, access to machinery spaces, etc.

(8) In addition to the requirements of regulation 25(5), guard-rails or lifelines not more than 350 mm apart vertically shall be provided on each side of the cargo deck to a height of at least 1 m above the cargo.

In addition a lifeline, preferably wire rope set up taut with a stretching screw, shall be provided as near as practicable to the centreline of the ship. The stanchion supports to all guard-rails and lifelines shall be so spaced as to prevent undue sagging. Where the cargo is uneven a safe walking surface of not less than 600 mm in width shall be fitted over the cargo and effectively secured beneath or adjacent to the lifeline.

(9) Where the requirements prescribed in paragraph (8) are impracticable, alternative arrangements satisfactory to the Administration shall be used.

Steering arrangements

(10) Steering arrangements shall be effectively protected from damage by cargo and, as far as practicable, shall be accessible. Efficient provision shall be made for steering in the event of a breakdown in the main steering arrangements.”

Regulation 45. Computation for freeboard

In paragraph (5) the words “or with regulation 40(8) based on the summer timber draught measured from the top of the keel to the summer timber load line” are added after the word “waterline”.

 

  Annex II

ZONES, AREAS AND SEASONAL PERIODS

Regulation 46. Northern winter seasonal zones and area

The last sentence of paragraph (1)(b) is replaced by the following:

“Excluded from this zone are the North Atlantic winter seasonal zone I, the North Atlantic winter seasonal area and the Baltic Sea bounded by the parallel of latitude of the Skaw in the Skagerrak. The Shetland Islands are to be considered as being on the boundary of the North Atlantic winter seasonal zones I and II.

Seasonal periods:
WINTER: 1 November to 31 March;
SUMMER: 1 April to 31 October”.

Regulation 47. Southern winter seasonal zone

The words “to the west coast of the American continent” at the end of the regulation are replaced by the following:
“to the point latitude 33°S, longitude 79°W, thence the rhumb line to the point latitude 41°S, longitude 75°W, thence the rhumb line to Punta Corona lighthouse on Chiloe Island, latitude 41°47’S, longitude 73°53’W, thence along the north, east and south coasts of Chiloe Island to the point latitude 43°20’S, longitude 74°20’W, and thence the meridian of longitude 74°20’W to the parallel of latitude 45°45’S, including the inner zone of Chiloe channels from the meridian 74°20’W to the east”.

Regulation 48. Tropical zone

At the end of the first subparagraph of paragraph (2) the words “and thence the rhumb line to the west coast of the American continent at latitude 30°S” are replaced by the words “thence the rhumb line to the point latitude 32°47’S, longitude 72°W, and thence to the parallel of latitude 32°47’S to the west coast of South America”.

In the second paragraph of paragraph (2) the word “Coquimbo” is replaced by the word “Valparaiso”.

Regulation 49. Seasonal tropical areas

In paragraph 4(b) the words “to longitude 120°E and thence the meridian of longitude 120°E to the coast of Australia” are replaced by the words “to longitude 114°E and thence the meridian of longitude 114°E to the coast of Australia”.

Chart of zones and seasonal areas

The words “SEASONAL WINTER ZONE” where they indicate the area along the eastern coast of the United States are replaced by the words “WINTER SEASONAL AREA”.

The words “SEASONAL WINTER ZONE” wherever they appear in the chart (except in the cases mentioned above) are replaced by the words “WINTER SEASONAL ZONE” and the words “SEASONAL TROPICAL” are replaced by the words “SEASONAL TROPICAL AREA”.

In the note the word “western” is replaced by the word “eastern”.

The border line of the seasonal tropical area at the coast of Australia is moved from longitude 120oE to longitude 114°E.

The southern border line of the southern summer zone east of the point latitude 33°S, longitude 79°W to the west coast of the American continent is deleted. A rhumb line from the point latitude 33°S, longitude 79°W to the point latitude 41°S, longitude 75°W is inserted. From there a rhumb line to Punta Corona lighthouse on Chiloe Island latitude 41°47’S, longitude 73°53’W is inserted. From there the north, east and south coast of Chiloe Island is marked as border to the point latitude 43°20’S, longitude 74°20’W. The meridian of longitude 74°20’W to the parallel of latitude 45°45’S and then this parallel to the west coast of South America are marked.

The rhumb line from the point latitude 26°S, longitude 75°W to the west coast of South America at latitude 30°S is deleted from the southern boundary of the tropical zone. A rhumb line from the point latitude 26°S, longitude 75°W to the point latitude 32°47’S, longitude 72°W and then the parallel of latitude 32°47’S to the west coast of South America are inserted.

 

  Annex III

CERTIFICATES

The existing forms of the International Load Line Certificate (1966) and the International Load Line Exemption Certificate are replaced by the following:

Allowance for fresh water for all freeboards other than timber ..... mm. For timber freeboards … mm.

The upper edge of the deck line from which these freeboards are measured is … mm ……… deck at side.

THIS IS TO CERTIFY:

1. That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of article 14 of the Convention.

2. That the survey showed that the freeboards have been assigned and load lines shown above have been marked in accordance with the Convention.

This certificate is valid until ……………5 subject to annual surveys in accordance with article 14(1)(c) of the Convention.

Notes:
1. When a ship departs from a port situated on a river or inland waters, deeper loading shall be permitted corresponding to the weight of fuel and all other materials required for consumption between the point of departure and the sea.
2. When a ship is in fresh water or unit density the appropriate load line may be submerged by the amount of fresh water allowance shown above. Where the density is other than unity, an allowance shall be made proportional to the difference between 1.025 and the actual density.

1 Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally in boxes.
2 In accordance with resolution A.600(15) – IMO Ship Identification Number Scheme, this information may be included voluntarily.
3 Delete as appropriate.
4 Freeboards and load lines which are not applicable need not be entered on the certificate. Subdivision load lines may be entered on the certificate on a voluntary basis.
5 Insert the date of expiry as specified by the Administration in accordance with article 19(1) of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date as defined in article 2(9) of the Convention, unless amended in accordance with article 19(8) of the Convention.

* Reference is made to the Code of Safe Practice for Ships carrying Timber Deck Cargoes originally adopted by the Organization as resolution A.287(VIII) and amended by the Maritime Safety Committee at its thirty-ninth session.

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json