Teksti suurus:

Eesti Kasuliku Mudeli Lehe põhimäärus

Eesti Kasuliku Mudeli Lehe põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.09.2023, 16

Eesti Kasuliku Mudeli Lehe põhimäärus

Vastu võetud 03.01.2012 nr 1
RT I, 10.01.2012, 1
jõustumine 13.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.08.2014RT I, 19.08.2014, 201.12.2014
05.09.2023RT I, 08.09.2023, 111.09.2023

Määrus kehtestatakse „Kasuliku mudeli seaduse” § 31 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Eesti Kasuliku Mudeli Leht

  (1) Eesti Kasuliku Mudeli Leht (edaspidi leht) on Patendiameti ametlik perioodiline väljaanne, milles avaldatakse teated kasulike mudelite registris ja mikrolülituste topoloogiate registris tehtud registrikannete kohta.

  (2) Patendiamet võib lehes avaldada ka ametlikke teateid, kasulike mudelite ja mikrolülituste topoloogiate õiguskaitset puudutavaid siseriiklikke õigusakte, rahvusvaheliste kokkulepete mitteametlikke tõlkeid ning muud üldistes huvides vajalikku teavet.

§ 2.  Rahvusvahelised standardid

  (1) Määruses kehtestatud lehe struktuur, vorminõuded ning ilmumissagedus on kooskõlas Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni (edaspidi WIPO) standardiga ST. 18.

  (2) Määruses kasutatakse andmete tähistamiseks WIPO standardi ST. 9 kohaseid numberkoode (edaspidi INID-kood).

  (3) Määruses kasutatakse kasuliku mudeli korral lehe osade tähistamiseks WIPO standardi ST. 17 kohaseid neljapositsioonilisi „täht – täht – number – täht” koode, kui lehe osale on selline kood kehtestatud.

2. peatükk Lehe struktuur ja sisu 

§ 3.  Lehe struktuur

  Leht koosneb tiitellehest ja järgnevast lehest, sisukorrast eesti ja inglise keeles, INID-koodide loendist eesti ja inglise keeles ja järgmistest osadest:
[RT I, 19.08.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]
  1) osa FG1K „Registreeritud kasulikud mudelid”;
  2) osa LD1K „Muudatused kasulikus mudelis”;
  3) osa TZ1K „Kasuliku mudeli registreeringu andmete muudatused”;
  4) osa PZ1K „Registreeritud kasulike mudelite õigusliku staatuse muudatused”;
  5) osa QZ1K „Kasuliku mudeli litsentside registreerimine”;
  6) osa RZ1K „Kasuliku mudeli pantide registreerimine”;
  7) osa MZ1K „Kasuliku mudeli registreeringu kehtivuse lõppemine”;
  8) osa RZ1K „Kasuliku mudeli registreeringut puudutavad muud teated”;
  9) osa „Registreeritud mikrolülituste topoloogiad”;
  10) osa „Mikrolülituse topoloogia registreeringu andmete muudatused”;
  11) osa „Registreeritud mikrolülituste topoloogiate õigusliku staatuse muudatused”;
  12) osa „Mikrolülituse topoloogia litsentside registreerimine”;
  13) osa „Mikrolülituse topoloogia pantide registreerimine”;
  14) osa „Mikrolülituse topoloogia registreeringu kehtivuse lõppemine”;
  15) osa „Mikrolülituse topoloogia registreeringut puudutavad muud teated”;
  16) osa „Loendid”;
  17) osa „Kasuliku mudeli ja mikrolülituse topoloogia alased õigusaktid ja muu info”.

§ 4.  Tiitelleht ja järgnev leht
[RT I, 19.08.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]

  (1) Tiitellehel on järgmised andmed:
[RT I, 19.08.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]
  1) lehe nimi: „Eesti Kasuliku Mudeli Leht”;
  2) märge: Patendiameti ametlik väljaanne;
  3) lehe number, ilmumisaasta, ilmumiskuu, ilmumiskoht;
  4) aastakäigu number;
  5) märge selle kohta, millisest kuupäevast loetakse selles numbris esitatud andmed avaldatuks;
  6) ISSN-kood (rahvusvaheliste perioodiliste väljaannete standardnumber);
  7) Eesti väike riigivapp ja riigi nimi.

  (2) Järgneval lehel on järgmised andmed:
[RT I, 19.08.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]
  1) viide „Kasuliku mudeli seaduse” sättele, mille alusel lehte välja antakse (eesti ja inglise keeles);
  2) lehe nimi ja väljaandja nimi (inglise keeles);
  3) märge selle kohta, millisest kuupäevast loetakse selles lehenumbris esitatud andmed avaldatuks (inglise keeles);
  4) toimetaja nimi ja kontaktandmed (eesti ja inglise keeles);
[RT I, 19.08.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]
  5) autoriõiguse tähis ©, väljaandja nimi ja ilmumisaasta.

§ 5.  Osa FG1K „Registreeritud kasulikud mudelid”

  (1) Osa algab järgmise teabe ja viitega:
„Kasulikud mudelid nr .............. kuni ..............
Teade avaldatakse „Kasuliku mudeli seaduse” § 32 lõike 8 alusel. Patendiamet ei kontrolli kasuliku mudeli vastavust kaitsevõimelisuse kriteeriumidele („Kasuliku mudeli seaduse” § 21).”

  (2) Osas avaldatakse kasulike mudelite registreeringute andmed kasuliku mudeli kirjelduste tiitellehtede kujul.

  (3) [Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

§ 6.  Osa LD1K „Muudatused kasulikus mudelis”

  (1) Osa algab järgmise viitega:
„Teade avaldatakse „Kasuliku mudeli seaduse” § 36 lõike 21 alusel.”

  (2) Osas avaldatakse teated kasulike mudelite registreeringutes tehtud muudatuste kohta.

  (3) Kasuliku mudeli registreeringus tehtud muudatuse teates sisaldub:
  1) lehe number, kus on avaldatud kasuliku mudeli registreerimise teade;
  2) kasuliku mudeli kirjelduse number (dokumendi number) koodiga U2 (või U3, U4 jne), kus U-tähe juurde kuuluv number näitab, mitmenda kasuliku mudeli kirjelduse publikatsiooniga on tegemist;
  3) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeks;
  4) muudatuse lühiiseloomustus.

§ 7.  Osa TZ1K „Kasuliku mudeli registreeringu andmete muudatused”

  (1) Osa algab järgmise viitega:
„Teade avaldatakse „Kasuliku mudeli seaduse” § 36 lõike 21 alusel.”

  (2) Osas avaldatakse teated järgmist liiki muudatuste kohta:
  1) nime parandused (TB1K);
  2) nime muudatused (TC1K);
  3) aadressi parandused (TD1K);
  4) aadressi muudatused (TE1K);
  5) kuupäevade parandused (TF1K);
  6) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeksi parandused (TG1K);
  7) muud parandused ja muudatused (TH1K).

  (3) Registreeringu andmete muudatuse teates sisaldub:
  1) teate liiki iseloomustav WIPO standardi ST. 17 kood;
  2) lehe number, kus on avaldatud kasuliku mudeli registreerimise teade;
  3) kasuliku mudeli registreeringu number;
  4) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeks;
  5) avaldatud andmed;
  6) parandatud ja muudetud andmed.

§ 8.  Osa PZ1K „Registreeritud kasulike mudelite õigusliku staatuse muudatused”

  (1) Osa algab järgmise viitega:
„Teade avaldatakse „Kasuliku mudeli seaduse” § 42 lõike 6 alusel.”

  (2) Osas avaldatakse teated järgmist liiki muudatuste kohta:
  1) kasuliku mudeli üleminek kohtuotsuse alusel (PB1K);
  2) kasulike mudelite üleandmine (PC1K);
  3) kasuliku mudeli üleminek pärijale või muule õigusjärglasele (PD1K).

  (3) Õigusliku staatuse muudatuse teates sisaldub:
  1) teate liiki iseloomustav WIPO standardi ST. 17 kood;
  2) lehe number, kus on avaldatud kasuliku mudeli registreerimise teade;
  3) kasuliku mudeli registreeringu number;
  4) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeks;
  5) avaldatud andmed kasuliku mudeli omaniku kohta;
  6) kasuliku mudeli uue omaniku andmed.

§ 9.  Osa QZ1K „Kasuliku mudeli litsentside registreerimine”

  (1) Osa algab järgmise viitega:
„Teade avaldatakse „Kasuliku mudeli seaduse” § 31 lõike 2 alusel.”

  (2) Osas avaldatakse järgmised teated:
  1) litsentsi registreerimine (QB1K);
  2) litsentsi kehtivuse lõppemine (QC1K).

  (3) Litsentsi registreerimise teates sisaldub:
  1) teate liiki iseloomustav WIPO standardi ST. 17 kood;
  2) lehe number, kus on avaldatud kasuliku mudeli registreerimise teade;
  3) kasuliku mudeli registreeringu number;
  4) litsentsisaaja andmed;
  5) litsentsi iseloom (liik);
  6) litsentsisaaja kasutusse antavate õiguste ulatus;
  7) litsentsi kehtivusaeg.

  (4) Litsentsi kehtivuse lõppemise teates sisaldub:
  1) teate liiki iseloomustav WIPO standardi ST. 17 kood;
  2) lehe number, kus on avaldatud litsentsi registreerimise teade;
  3) kasuliku mudeli registreeringu number;
  4) litsentsisaaja andmed;
  5) litsentsi iseloom (liik);
  6) litsentsi kehtivuse lõppemise kuupäev.

  (5) Litsentsi registreerimise ja litsentsi kehtivuse lõppemise teates võib avaldada ka muid litsentsilepingus sisalduvaid litsentsi iseloomustavaid olulisi andmeid.

§ 10.  Osa RZ1K „Kasuliku mudeli pantide registreerimine”

  (1) Osa algab järgmise viitega:
„Teade avaldatakse „Kasuliku mudeli seaduse” § 31 lõike 2 alusel.”

  (2) Osas avaldatakse järgmised teated:
  1) pandi registreerimine (RC1K);
  2) pandi registrist kustutamine (RF1K).

  (3) Pandi registreerimise teates sisaldub:
  1) teate liiki iseloomustav WIPO standardi ST. 17 kood;
  2) lehe number, kus on avaldatud kasuliku mudeli registreerimise teade;
  3) kasuliku mudeli registreeringu number;
  4) pandipidaja andmed;
  5) järjekoht;
  6) pandi rahaline suurus.

  (4) Pandi registrist kustutamise teates sisaldub:
  1) teate liiki iseloomustav WIPO standardi ST. 17 kood;
  2) lehe number, kus on avaldatud pandi registreerimise teade;
  3) kasuliku mudeli registreeringu number;
  4) pandipidaja andmed;
  5) pandi kustutamise kuupäev.

  (5) Pandi registreerimise ja registrist kustutamise teates võib avaldada ka muid pandilepingus sisalduvaid registerpanti iseloomustavaid olulisi andmeid.

§ 11.  Osa MZ1K „Kasuliku mudeli registreeringu kehtivuse lõppemine”

  (1) Osa algab järgmise viitega:
„Teade avaldatakse „Kasuliku mudeli seaduse” § 36 lõike 21 alusel.”

  (2) Osas avaldatakse järgmised teated:
  1) kasulikust mudeli õiguskaitsest loobumine (MA1K);
  2) registreeringu annulleerimine (MC1K);
  3) registreeringu tühistamine (MF1K);
  4) registreeringu kehtivuse lõppemine seoses registreeringu kehtivuse pikendamise riigilõivu tasumata jätmisega (MM1K).

  (3) Kasuliku mudeli registreeringu kehtivuse lõppemise teates sisaldub:
  1) teate liiki iseloomustav WIPO standardi ST. 17 kood;
  2) lehe number, kus on avaldatud kasuliku mudeli registreerimise teade;
  3) registreeringu number;
  4) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeks;
  5) registreeringu kehtivuse ennetähtaegse lõppemise kuupäev (ei kohaldu registreeringu annulleerimise või registreeringu tühistamise korral).

§ 12.  Osa RZ1K „Kasuliku mudeli registreeringut puudutavad muud teated”

  Osas avaldatakse „Kasuliku mudeli seaduse” § 36 lõike 21 alusel teated, mida Patendiamet peab vajalikuks avaldada ja mis ei kuulu avaldamisele lehe teistes osades.

§ 13.  Osa „Registreeritud mikrolülituste topoloogiad”

  (1) Osa algab järgmise teabe ja viitega:
„Mikrolülituste topoloogiad nr .............. kuni ..............
Teade avaldatakse „Mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse” § 39 lõike 7 alusel.”

  (2) Registreeritud mikrolülituste topoloogiate kohta avaldatakse koos INID-koodiga järgmised andmed:
  1) registreeringu number (11);
  2) registreerimistaotluse number (21);
  3) registreerimistaotluse esitamise kuupäev (22);
  4) mikrolülituse topoloogia esmakordse ärieesmärgil kasutamise päev (23);
  5) mikrolülituse topoloogia nimetus (54);
  6) mikrolülituse topoloogia autori ees- ja perekonnanimi ning aadress (72);
  7) mikrolülituse topoloogia omaniku ees- ja perekonnanimi, tema elukoha või ettevõtte asukoha aadress ja riigi kood, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress ja riigi kood (71);
  8) registreeringu kehtivuse alguse kuupäev (24);
  9) patendivoliniku korral tema ees- ja perekonnanimi ning aadress (74);
  10) ühise esindaja korral tema ees- ja perekonnanimi, juriidilisest isikust ühise esindaja korral nimi (74).

§ 14.  Osa „Mikrolülituse topoloogia registreeringu andmete muudatused”

  (1) Osa algab järgmise viitega:
„Teade avaldatakse „Mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse” § 38 lõike 2 alusel.”

  (2) Osas avaldatakse teated järgmist liiki muudatuste kohta:
  1) nime parandused;
  2) nime muudatused;
  3) aadressi parandused;
  4) aadressi muudatused;
  5) kuupäevade parandused;
  6) muud parandused ja muudatused.

  (3) Registreeringu andmete muudatuse teates sisaldub:
  1) lehe number, kus on avaldatud mikrolülituse topoloogia registreeringu andmete kande teade;
  2) mikrolülituse topoloogia registreeringu number;
  3) avaldatud andmed;
  4) parandatud ja muudetud andmed.

§ 15.  Osa „Registreeritud mikrolülituste topoloogiate õigusliku staatuse muudatused”

  (1) Osa algab järgmise viitega:
„Teade avaldatakse „Mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse” § 49 lõike 7 alusel.”

  (2) Osas avaldatakse teated järgmist liiki muudatuste kohta:
  1) mikrolülituse topoloogia omaniku õiguste üleminek kohtuotsuse alusel;
  2) mikrolülituse topoloogia omaniku õiguste üleandmine;
  3) mikrolülituse topoloogia omaniku õiguste üleminek pärijale või muule õigusjärglasele.

  (3) Õigusliku staatuse muudatuse teates sisaldub:
  1) lehe number, kus on avaldatud mikrolülituse topoloogia registreeringu andmete kande teade;
  2) mikrolülituse topoloogia registreeringu number;
  3) avaldatud andmed mikrolülituse topoloogia omaniku kohta;
  4) mikrolülituse topoloogia uue omaniku andmed.

§ 16.  Osa „Mikrolülituse topoloogia litsentside registreerimine”

  (1) Osa algab järgmise viitega:
„Teade avaldatakse „Mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse” § 38 lõike 2 alusel.”

  (2) Osas avaldatakse järgmised teated:
  1) litsentsi registreerimine;
  2) litsentsi kehtivuse lõppemine.

  (3) Litsentsi registreerimise teates sisaldub:
  1) lehe number, kus on avaldatud mikrolülituse topoloogia registreeringu andmete kande teade;
  2) mikrolülituse topoloogia registreeringu number;
  3) litsentsisaaja andmed;
  4) litsentsi iseloom (liik);
  5) litsentsisaaja kasutusse antavate õiguste ulatus;
  6) litsentsi kehtivusaeg.

  (4) Litsentsi kehtivuse lõppemise teates sisaldub:
  1) lehe number, kus on avaldatud mikrolülituse topoloogia registreeringu andmete kande teade;
  2) mikrolülituse topoloogia registreeringu number;
  3) litsentsisaaja andmed;
  4) litsentsi iseloom (liik);
  5) litsentsi kehtivuse lõppemise kuupäev.

  (5) Litsentsi registreerimise ja litsentsi kehtivuse lõppemise teates võib avaldada ka muid litsentsilepingus sisalduvaid litsentsi iseloomustavaid olulisi andmeid.

§ 17.  Osa „Mikrolülituse topoloogia pantide registreerimine”

  (1) Osa algab järgmise viitega:
„Teade avaldatakse „Mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse” § 38 lõike 2 alusel.”

  (2) Osas avaldatakse järgmised teated:
  1) pandi registreerimine;
  2) pandi registrist kustutamine.

  (3) Pandi registreerimise teates sisaldub:
  1) lehe number, kus on avaldatud mikrolülituse topoloogia registreeringu andmete kande teade;
  2) mikrolülituse topoloogia registreeringu number;
  3) pandipidaja andmed;
  4) järjekoht;
  5) pandi rahaline suurus.

  (4) Pandi registrist kustutamise teates sisaldub:
  1) lehe number, kus on avaldatud mikrolülituse topoloogia registreeringu andmete kande teade;
  2) mikrolülituse topoloogia registreeringu number;
  3) pandipidaja andmed;
  4) pandi kustutamise kuupäev.

  (5) Pandi registreerimise ja registrist kustutamise teates võib avaldada ka muid pandilepingus sisalduvaid registerpanti iseloomustavaid olulisi andmeid.

§ 18.  Osa „Mikrolülituse topoloogia registreeringu kehtivuse lõppemine”

  (1) Osa algab järgmise viitega:
„Teade avaldatakse „Mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse” § 38 lõike 2 alusel.”

  (2) Osas avaldatakse järgmised teated:
  1) mikrolülituse topoloogia registreeringust loobumine;
  2) registreeringu annulleerimine;
  3) registreeringu tühistamine.

  (3) Mikrolülituse topoloogia registreeringu kehtivuse lõppemise teates sisaldub:
  1) lehe number, kus on avaldatud mikrolülituse topoloogia registreeringu andmete kande teade;
  2) mikrolülituse topoloogia registreeringu number;
  3) registreeringu kehtivuse ennetähtaegse lõppemise kuupäev (ei kohaldu registreeringu annulleerimise või registreeringu tühistamise korral).

§ 19.  Osa „Mikrolülituse topoloogia registreeringut puudutavad muud teated”

  Osas avaldatakse teated, mis ei kuulu avaldamisele teistes osades.

§ 20.  Osa „Loendid”

  (1) Osas avaldatakse järgmised loendid:
  1) registreeritud kasulike mudelite süstemaatiline loend (FG1K), kus esimesse veergu on paigutatud rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni järgi süstematiseeritud registreeritud kasulike mudelite põhiklassiindeksid, teise veergu neile vastavad registreeringute numbrid ja kolmandasse veergu neile vastavad registreerimistaotluste numbrid;
  2) registreeritud mikrolülituste topoloogiate numbriline loend, kus esimesse veergu on paigutatud registreeringute numbrid kasvavas järjestuses ja teise veergu neile vastavad registreerimistaotluste numbrid.

  (2) Aasta esimeses lehenumbris avaldatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud loenditele järgmised aastaloendid:
  1) registreeritud kasulike mudelite süstemaatiline loend (FG1K), kus esimesse veergu on paigutatud rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni järgi süstematiseeritud registreeritud kasulike mudelite patendiklassifikatsiooni indeksid, teise veergu neile vastavad registreeringute numbrid, kolmandasse veergu neile vastavad registreerimistaotluste numbrid ja neljandasse veergu lehe numbrid, kus avaldati registreeringu andmete kande teade;
  2) registreeritud kasulike mudelite numbriline loend (FG1K), kus esimesse veergu on paigutatud registreeringute numbrid kasvavas järjestuses, teise veergu neile vastavad registreerimistaotluste numbrid, kolmandasse veergu patendiklassifikatsiooni indeksid ja neljandasse veergu lehe numbrid, kus avaldati registreeringu andmete kande teade;
  3) registreeritud mikrolülituste topoloogiate numbriline loend, kus esimesse veergu on paigutatud registreeringute numbrid kasvavas järjestuses, teise veergu neile vastavad registreerimistaotluste numbrid ja kolmandasse veergu lehe numbrid, kus avaldati registreeringu andmete kande teade;
  4) kasuliku mudeli omanike tähestikuline loend (FG1K), kus esimesse veergu on paigutatud registreeritud kasulike mudelite omanike nimed tähestikulises järjestuses, teise veergu neile vastavad registreeringute numbrid ja kolmandasse veergu lehe numbrid, kus avaldati registreeringu andmete kande teade;
  5) mikrolülituse topoloogia omanike tähestikuline loend, kus esimesse veergu on paigutatud mikrolülituse topoloogia omanike nimed tähestikulises järjestuses, teise veergu neile vastavad registreeringute numbrid ja kolmandasse veergu lehe numbrid, kus avaldati registreeringu andmete kande teade.

  (3) Aasta esimeses lehenumbris avaldatakse lisaks lõigetes 1 ja 2 nimetatud loenditele järgmised loendid:
  1) eelneva aasta 31. detsembri seisuga kehtinud kasulike mudelite registreeringute numbriline loend (KB1K) registreeringute numbrite kasvavas järjestuses;
  2) eelneva aasta 31. detsembri seisuga kehtinud mikrolülituste topoloogiate registreeringute numbriline loend registreeringute numbrite kasvavas järjestuses.

§ 21.  Osa „Kasuliku mudeli ja mikrolülituse topoloogia alased õigusaktid ja muu info”

  Osas avaldatakse vastavalt vajadusele:
  1) kasuliku mudeli ja mikrolülituse topoloogia alaseid õigusakte;
  2) riikide, teiste ühenduste ja valitsustevaheliste organisatsioonide rahvusvahelisi koode;
  3) riiklikus Eesti patendivolinike registris registreeritud patendivolinike nimekirju;
  4) muud infot.

3. peatükk Lehe kujundus, vormindamisnõuded ja väljaandmine 
[RT I, 19.08.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]

§ 22.  Formaat
[Kehtetu - RT I, 19.08.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]

§ 23.  Kujundus

  (1) Lehe kaanel on § 4 lõikes 1 loetletud andmed, välja arvatud punktides 4 ja 5 loetletud andmed, ja Patendiameti embleem.
[RT I, 19.08.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]

  (2) Lehe iga lehekülje pealdisse trükitakse vastavalt WIPO standardile ST. 18 järgmised andmed:
  1) Eesti Vabariigi kahetäheline kood „EE”;
  2) lehe nimi lühendatud kujul – „KASULIKU MUDELI LEHT”;
  3) lehe number ja avaldamise kuupäev;
  4) lehe osa nimetus vastavalt paragrahvis 3 toodud lehe struktuurile;
  5) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeksite vahemik, kui see on põhjendatud üht liiki teadete suure arvuga nende paremaks üksteisest eristamiseks.

§ 24.  Lehe vormindamisnõuded ja väljaandmine
[RT I, 19.08.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]

  (1) Leht ilmub iga kuu 15. kuupäeval. Kui lehe ilmumise päev ei ole tööpäev, ilmub leht nimetatud kuupäevale järgneval esimesel tööpäeval.

  (2) Leht avaldatakse lõikes 1 nimetatud tähtpäeval PDF-vormingus Patendiameti veebilehel.
[RT I, 19.08.2014, 2 - jõust. 01.12.2014]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json