Teksti suurus:

Geograafilise tähise registreerimise taotluse dokumentide vorminõuded

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.09.2023
Avaldamismärge:RT I, 10.01.2012, 5

Geograafilise tähise registreerimise taotluse dokumentide vorminõuded

Vastu võetud 03.01.2012 nr 5

Määrus kehtestatakse „Geograafilise tähise kaitse seaduse” § 24 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldnõuded 

§ 1.  Geograafilise tähise registreerimise taotluse dokumendid

  Geograafilise tähise registreerimise taotluse (edaspidi registreerimistaotlus) dokumendid on:
  1) geograafilise tähise registreerimise avaldus (edaspidi avaldus);
  2) kirjeldus, mis näitab kauba või teenuse konkreetse omaduse, maine või muu iseloomuliku tunnuse seost kauba või teenuse geograafilise päritoluga ja määratleb geograafilise ala (edaspidi kirjeldus);
  3) tõend päritoluriigi pädevalt ametiasutuselt, mis kinnitab kauba või teenuse konkreetse omaduse, maine või muu iseloomuliku tunnuse (edaspidi iseloomulik tunnus) seost kauba või teenuse geograafilise päritoluga;
  4) tõend geograafilise tähise registreerimise taotleja (edaspidi taotleja) õiguse kohta taotleda geograafilise tähise registreerimist geograafilise tähise kaitse seaduse § 9 lõikes 1 sätestatu järgi;
  5) riigilõivu tasumist tõendav dokument;
  6) volikiri, kui taotlejal on esindaja.

§ 2.  Registreerimistaotluse dokumentide eksemplaride arv

  (1) Registreerimistaotluse dokumendid esitatakse ühes eksemplaris.

  (2) Kui registreerimistaotlus esitatakse faksi teel, esitatakse ühe kuu jooksul originaaldokumendid.

§ 3.  Registreerimistaotluse dokumentide keel

  (1) Registreerimistaotluse dokumendid esitatakse eesti keeles. Kui mõni dokument on esitatud võõrkeeles, lisatakse sellele eestikeelne tõlge. Keelekasutus eestikeelsetes dokumentides ja tõlgetes peab vastama eesti kirjakeele normile.

  (2) Ladinakirjalised nimed esitatakse lähtekeelsel kujul, muukirjalised nimed ladinakirjaliseks transkribeerituna. Asutuse nimi tõlgitakse, kusjuures selle esmakordsel kasutamisel dokumendis lisatakse selle lähtekeelne ladinakirjaline või ladinakirjaliseks transkribeeritud vorm.

  (3) Patendiamet käsitab registreerimistaotluse esitamisel ja menetluse käigus tõlkeid autentsete registreerimistaotluse dokumentidena.

  (4) Tõlke õigsuse eest vastutab tõlk või patendivolinik. Tõlke õigsust kinnitatakse teksti lõppu lisatud deklareeringuga „Tõlke õigsust kinnitan” ja tõlgi või patendivoliniku allkirjaga. Allkiri peab olema loetav või dešifreeritud.

2. peatükk Avaldus 

§ 4.  Avalduse vorm

  (1) Avalduses peavad sisalduma geograafilise tähise kaitse seaduse §-s 25 loetletud andmed ja rekvisiidid. Avalduses on soovitav esitada registreerimistaotluse dokumentide loetelu.

  (2) Avalduse võib esitada määruse lisas toodud plangil, mille juures võib kasutada lisalehti. Lisalehed nummerdatakse ja neile kirjutab alla avaldusele allakirjutanud isik.

§ 5.  Taotleja andmed

  (1) Kui taotlejaid on mitu, esitatakse kõigi taotlejate andmed.

  (2) Avaldusest peab ilmnema taotleja juriidiline staatus (füüsiline või juriidiline isik, isikute ühendus, ametiasutus).

  (3) Kui füüsilise isiku nimest ei selgu arusaadavalt, milline nimeosa on ees- ja milline perekonnanimi, tuleb perekonnanimi alla joonida.

  (4) Nimedele ei lisata tiitleid ega muid lisandeid. Nimede kirjutamisel ei tohi kasutada kunstilisi kirjakujunduse elemente ega ilukirja.

  (5) Välisriigis elu- või asukohta omava taotleja puhul võib aadressile lisaks märkida riigi kahekohalise koodi vastavalt Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (edaspidi WIPO) standardile ST. 3 riikide identifitseerimise kohta.

  (6) Kui taotleja on liitriigi isik, võib aadressis peale riigi näidata ka osariigi, kusjuures linna või muu asula nimi tuleb alla kriipsutada.

  (7) Kontaktandmetena võib avalduses esitada teate kõige kiiremat ja kindlamat edastamist tagava kirjavahetuse pidamise aadressi, kui see erineb taotleja elu- või asukoha aadressist, telefoni- või faksinumbri või elektroonilise posti aadressi. Kui taotleja või ühine esindaja ei ole füüsiline isik, võib kontaktandmetes näidata füüsilise isiku, kellele taotleja on teinud ülesandeks taotluse osas Patendiametiga suhelda.

§ 6.  Taotleja esindaja andmed

  (1) Patendivoliniku andmed on tema ees- ja perekonnanimi. Soovitav on lisada patendibüroo nimi, aadress, kontaktandmed ja patendivoliniku registreerimisnumber riiklikus Eesti patendivolinike registris.

  (2) Ühise esindaja korral märgitakse ära ainult tema nimi, mis peab olema identne tema nimega taotlejana.

  (3) Kui üheaegselt on volitatud nii ühine esindaja kui patendivolinik ja taotlejad ei ole kirjalikult täpsustanud, kumb neist on volitatud Patendiametiga kirjavahetust pidama, edastab Patendiamet teated patendivolinikule.

  (4) Kui taotleja esindajat ei ole avalduses näidatud või on näidatud ilmselt valesti, edastab Patendiamet teated taotlejale, mitme taotleja korral esimesena märgitud taotlejale. Kui taotlejate hulgas on nii Eesti Vabariigis elu- või asukohta omavaid isikuid kui ka välismaiseid isikuid, edastatakse teated esimesena märgitud Eesti Vabariigis elu- või asukohta omavale taotlejale.

§ 7.  Allkiri

  Allkirjale lisatakse allakirjutamise koht ja aeg. Kui allkiri ei ole loetav, peab lisama allkirja dešifreeringu. Kui taotleja ei ole füüsiline isik, kirjutab alla taotlejat esindav füüsiline isik, lisades oma ametinimetuse.

§ 8.  Geograafilise tähise reproduktsioon

  (1) Geograafilise tähise reproduktsioon peab andma täieliku ülevaate geograafilisest tähisest.

  (2) Geograafilise tähise reproduktsioon peab võimaldama teha sellest koopiaid paljundusseadmetel.

  (3) Geograafilise tähise graafiline või fotograafiline reproduktsioon kantakse avaldusele mõõtmetega 80 × 80 mm.

  (4) Must-valge sõnaline kujunduseta geograafiline tähis on soovitav esitada standardkirjas Univers Bold kirja suurusega 24. Kui taotleja ei ole reproduktsioonil kasutanud standardkirja Univers Bold, kuid on märkinud kirjeldusse, et tegemist on kujunduseta geograafilise tähisega, muudab Patendiamet kirjastiili ja geograafiline tähis registreeritakse standardkirjas.

  (5) Geograafilise tähise reproduktsiooni juurde võib lisada tähise kohta selgituse, millel ei ole õiguslikku tähendust.

§ 9.  Teave geograafilise tähise registreerimise taotlemise õiguse kohta

  (1) Avalduses viidatakse geograafilise tähise kaitse seaduse § 9 lõike 1 vastavale punktile, mille alusel taotleja geograafilise tähise registreerimist taotleb.

  (2) Kui taotleja on Eesti ametiasutus, viidatakse avalduses lisaks lõikes 1 nimetatule geograafilise tähise kaitse seaduse § 9 lõike 3 alusel antud Vabariigi Valitsuse määruse sättele, millega antakse sellele asutusele õigus geograafilise tähise registreerimist taotleda. Välisriigi asutuse korral võib avalduses näidata, millise õigusaktiga on asutusele vastav õigus antud.

§ 10.  Kirjelduse lühikokkuvõte

  (1) Kirjelduse lühikokkuvõte esitatakse iga geograafilise tähisega tähistatava kauba või teenuse kohta eraldi.

  (2) Kirjelduse lühikokkuvõte ühe kauba või teenuse kohta ei või sisaldada üle 200 sõna.

3. peatükk Muud taotluse dokumendid 

§ 11.  Kirjeldus

  (1) Kirjeldus esitatakse iga geograafilise tähisega tähistatava kauba või teenuse kohta eraldi.

  (2) Kirjelduses peavad sisalduma geograafilise tähise kaitse seaduse § 26 lõikes 1 loetletud andmed.

§ 12.  Tõendid

  (1) Paragrahvi 1 punktides 3 ja 4 nimetatud tõendid esitatakse originaali või selle notariaalselt või Patendiameti poolt tõendatud koopiana.

  (2) Põhjendatud kahtluse korral nõutakse tõendi väljastaja pädevuse, tõendina esitatud dokumentide ja allkirjade ehtsuse või muude asjaolude tõendamist, määrates vastuse esitamiseks mõistliku tähtaja.

§ 13.  Tõend geograafilise tähise kaitstuse kohta selle päritoluriigis

  Tõendiks geograafilise tähise kaitstuse kohta selle päritoluriigis on:
  1) väljavõte päritoluriigis geograafiliste tähiste kohta peetavast registrist;
  2) päritoluriigi kohtu jõustunud otsus, milles tunnistatakse geograafiline tähis kaitstavaks;
  3) muu dokument, mille alusel võib kindlalt väita, et geograafiline tähis on päritoluriigis kaitstud.

§ 14.  Tõend kauba või teenuse iseloomuliku tunnuse seose kohta tema geograafilise päritoluga

  (1) Tõendiks kauba või teenuse iseloomuliku tunnuse seose kohta tema geograafilise päritoluga on päritoluriigi pädeva ametiasutuse antud dokument, milles näidatakse geograafilise tähisega tähistatava kauba või teenuse konkreetse omaduse, maine või muu iseloomuliku tunnuse seost kauba tootmise, töötlemise või müügiks ettevalmistamise või teenuse osutamise kohaga.

  (2) Tõendile lisatakse väljavõte õigusaktist, millest tulenevalt päritoluriigi ametiasutus on pädev vastavat tõendit väljastama.

§ 15.  Tõend taotleja õiguse kohta taotleda geograafilise tähise registreerimist

  (1) Tõendiks taotleja õiguse kohta taotleda geograafilise tähise registreerimist on:
  1) päritoluriigi pädeva ametiasutuse poolt välja antav dokument, milles tõendatakse, et taotleja tegutseb tähisega tähistatava kauba tootja, töötleja või müügiks ettevalmistajana või teenuse osutajana tähises näidatud geograafilisel alal, kui taotleja on geograafilise tähise kaitse seaduse § 9 lõike 1 punktis 1 nimetatud isik;
  2) päritoluriigi pädeva ametiasutuse poolt kinnitatud väljavõte selle isikute ühenduse põhikirjast või ühise tegutsemise lepingust, kui taotleja on geograafilise tähise kaitse seaduse § 9 lõike 1 punktis 2 nimetatud isikute ühendus;
  3) väljavõte õigusaktist, millest tulenevalt päritoluriigi ametiasutus on pädev taotlema geograafilise tähise registreerimist. Kui Eesti pädevast ametiasutusest taotleja on § 9 lõikes 2 nimetatud korras märkinud avaldusele sätte, mille alusel tal on õigus taotlust esitada, ei pea eraldi tõendit esitama.

  (2) Lõike 1 punktis 2 nimetatud põhikirjast või ühise tegutsemise lepingust peab nähtuma, kas tegemist on tarbijate või geograafilise tähise kaitse seaduse § 9 lõike 1 punktis 1 nimetatud isikute ühendusega. Geograafilise tähise kaitse seaduse § 9 lõike 1 punktis 1 nimetatud isikute ühenduse korral peab olema lisatud päritoluriigi pädeva ametiasutuse antud dokument, milles tõendatakse, et ühenduse liikmed tegutsevad tähisega tähistatava kauba tootja, töötleja või müügiks ettevalmistajana või teenuse osutajana tähises näidatud geograafilisel alal.

§ 16.  Riigilõivu tasumist tõendav dokument

  (1) Riigilõivu tasumist tõendavaks dokumendiks võib olla maksekorralduse ärakiri, kviitung, pangakonto väljavõte või muu maksedokument, millel on tasutud summa suurus, Patendiameti riigilõivude konto number ja selgitus toimingu kohta, mille eest lõivu tasutakse. Kui taotlejale on teada registreerimistaotluse number, on soovitav märkida see riigilõivu tasumise dokumendile.

  (2) Interneti kaudu tasumisel esitatakse kviitungi või konto väljatrükk, mis on kinnitatud maksja allkirjaga.

§ 17.  Volikiri

  (1) Volikirjas peavad sisalduma geograafilise tähise kaitse seaduse § 28 lõikes 4 loetletud andmed ja rekvisiidid.

  (2) Volikirjale kirjutab alla taotleja. Kui taotlejaid on mitu, kirjutavad alla kõik taotlejad. Kui taotlejaks on isikute ühendus, kes ei ole juriidiline isik, kirjutavad alla kõik selle ühenduse liikmed. Allkirjale peab lisama dešifreeringu, kui allkiri ei ole loetav. Allakirjutamisel märgitakse ka allakirjutamise koht ning kuupäev.

  (3) Volikirja notariaalset tõestamist ega volikirja legaliseerimist ei nõuta.

  (4) Kui volikirjas ei ole volituse kehtivuse aega märgitud, loetakse volitus tähtajatuks.

  (5) Kui sama toimingu tegemiseks kehtib mitu volikirja eri isikutele, edastab Patendiamet teated hilisemas volikirjas märgitud isikule.

§ 18.  Taotluse tekstidokumentide vormistamine

  (1) Taotluse tekstidokument vormistatakse ja esitatakse heledal vastupidaval paberil formaadis A4 (210 × 297 mm).

  (2) Tekstidokumendi lehe vasak veeris peab olema dokumendi köitmist võimaldava laiusega (minimaalselt 20 mm).

  (3) Dokumentide tekst esitatakse masina- või arvutikirjas.

  (4) Dokumendid peavad olema trükitud kustumatu ja säilimiskindla värviga ning sellise värvitumedusega, mis võimaldab teha dokumentidest koopiaid paljundusseadmetel.

  (5) Dokumentide tekst trükitakse minimaalse reavahega 1,5 intervalli. Arvutikirja suurus peab olema vähemalt 12 punkti, trükimasinakirja suurtähtede kõrgus vähemalt 2,1 mm.

  (6) Üksikud märgid ja sümbolid võivad olla kirjutatud käsitsi musta tindi, pasta või tušiga.

Kristen Michal
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

Lisa Geograafilise tähise registreerimise avalduse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json