Teksti suurus:

Geograafilise tähise registreerimise tunnistuse vorminõuded ja vormistamise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.01.2012, 6

Geograafilise tähise registreerimise tunnistuse vorminõuded ja vormistamise kord

Vastu võetud 03.01.2012 nr 6

Määrus kehtestatakse „Geograafilise tähise kaitse seaduse” § 41 lõike 4 alusel.

§ 1.  Geograafilise tähise registreerimise tunnistuse osad

  Geograafilise tähise registreerimise tunnistus (edaspidi tunnistus) koosneb kaantest ja andmelehest.

§ 2.  Esikaane andmed ja rekvisiidid

  Tunnistuse kaane esiküljele kantakse järgmised andmed ja rekvisiidid:

1) riigi nimi

Eesti Vabariik;

2) riigi vapp

Eesti Vabariigi väike riigivapp;

3) tunnistuse nimetus

Geograafilise tähise registreerimise tunnistus;

4) tunnistuse number

geograafilise tähise registreeringu number;

5) tunnistuse väljaandnud asutus

Patendiamet;

6) Patendiameti juhi ametinimetus

peadirektor;

7) Patendiameti juhi allkiri;

 

 

8) Patendiameti juhi nimi;

 

 

9) Patendiameti pitsati jäljend

Patendiameti väikese riigivapi kujutisega pitsati jäljend;

10) asukoht

Tallinn;

11) tunnistuse väljaandmise kuupäev

tunnistusele allakirjutamise kuupäev;

12) Patendiameti reljeefpitsati jäljend;

 

 

13) tunnistuse väljaandmise õiguslik alus

tunnistus on välja antud geograafilise tähise kaitse seaduse § 42 järgi;

14) tunnistusega tõendatavad õigused

tunnistus tõendab geograafilise tähise registreeringut.

§ 3.  Andmelehe andmed

  Tunnistuse andmelehele kantakse:
  1) geograafilise tähise registreeringu number;
  2) geograafilise tähise registreeringu andmete kande tegemise kuupäev;
  3) geograafilise tähise reproduktsioon;
  4) kaupade ja teenuste loetelu, mille tähistamiseks geograafilist tähist kasutatakse;
  5) geograafilise ala määratlus;
  6) kirjelduse lühikokkuvõte;
  7) registrisse kantud andmed geograafilise tähise kaitstuse kohta selle päritoluriigis või andmed päritoluriigi pädeva ametiasutuse kohta, kes on tõendanud kauba või teenuse konkreetse omaduse, maine või muu iseloomuliku tunnuse seost kauba või teenuse geograafilise päritoluga, ning andmed päritoluriigi pädeva ametiasutuse kohta, kes on tõendanud taotleja õigust taotleda geograafilise tähise registreerimist geograafilise tähise kaitse seaduse § 9 lõikes 1 sätestatu järgi;
  8) taotleja nimi, tema elu- või asukoha aadress;
  9) taotleja esindaja nimi, kui taotlejal on esindaja;
  10) registreerimistaotluse number;
  11) registreerimistaotluse esitamise kuupäev.

§ 4.  Tunnistuse kaante vorm

  (1) Tunnistuse kaante plank on kahepoolne kokkumurtud leht, mille esiküljele on kantud §-s 2 nimetatud andmed ja rekvisiidid (määruse lisa).

  (2) Tunnistuse kaante plangi mõõtmed on: kõrgus 300 mm ja laius 426 mm.

  (3) Tunnistuse kaante plank valmistatakse valgest poolkartongist, millel on valtsitud murdejooned 200 mm ja 213 mm kaugusel paremast servast.

  (4) Paragrahvis 2 nimetatud andmed ja rekvisiidid trükitakse tunnistuse kaane esiküljele musta trükivärviga. Trükkimisel kasutatakse Charlesworth Bold kirja tüüpi.

  (5) Tunnistuse kaane esikülje veeristel olevad humalavanikud trükitakse sinise trükivärviga.

  (6) Tunnistuse kaane esiküljel on sinise turvapõhjaga märgistatud koht tunnistuse numbri jaoks.

  (7) Tunnistuse number kantakse märgistatud kohale numbritempliga.

§ 5.  Andmelehe vorm

  Tunnistuse andmelehe plank on A4 formaadis leht, mille ühele või mõlemale küljele kantakse määruse §-s 3 nimetatud andmed.

§ 6.  Tunnistuse köitmine

  (1) Tunnistus vormistatakse ehisköites.

  (2) Tunnistuse kaante kokkumurtud plangi vahele asetatakse andmeleht, tunnistus kinnitatakse kahe öösiga ja seotakse kokku ehispaelaga.

  (3) Öösid on metallist ja nende läbimõõt on 4 mm. Öösid asetsevad esikaane vasakust servast 8 mm kaugusel ning ülemisest servast vastavalt 69,5 mm ja 149,5 mm kaugusel.

  (4) Ööse läbiv ehispael sõlmitakse alumise öösi kohal ja selle otsad kinnitatakse kleebisega esikaane vasakpoolsesse alaossa.

  (5) Ehispael on tekstiilist, Eesti Vabariigi riigilipu värvides, 6 mm laiune.

  (6) Kleebis on metalliseeritud paberist, ringikujuline ning hõbehalli värvi. Ringi läbimõõt on 42 mm.

  (7) Kleebisele pressitakse Patendiameti reljeefpitsati jäljend.

§ 7.  Tunnistuse väljaandmine

  (1) Vormistatud tunnistusele kirjutab alla Patendiameti juht ja allkiri kinnitatakse Patendiameti pitsati jäljendiga.

  (2) Tunnistus antakse geograafilise tähise registreerimist taotlenud isikule või tema esindajale kätte või väljastatakse kaaskirjaga posti teel.

§ 8.  Tunnistuse lisa

  (1) Tunnistuse lisana antakse välja ainult muudetud registreeringu andmeid sisaldav vastavalt §-le 5 vormistatud andmeleht.

  (2) Tunnistuse lisale kantakse andmete muutmise kande tegemise kuupäev.

  (3) Tunnistuse lisale kirjutab alla Patendiameti juht või tema poolt volitatud Patendiameti töötaja.

  (4) Tunnistuse lisa antakse geograafilise tähise registreerimist taotlenud isikule või tema esindajale kätte või väljastatakse kaaskirjaga posti teel.

Kristen Michal
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

Lisa Geograafilise tähise registreerimise tunnistuse esikaane vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json