Teksti suurus:

Kasuliku mudeli kirjelduse vorminõuded ja vormistamise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.05.2013, 6

Kasuliku mudeli kirjelduse vorminõuded ja vormistamise kord

Vastu võetud 03.01.2012 nr 9
RT I, 10.01.2012, 9
jõustumine 13.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.05.2013RT I, 31.05.2013, 203.06.2013

Määrus kehtestatakse „Kasuliku mudeli seaduse” § 32 lõike 7 alusel.

1. peatükk Kasuliku mudeli kirjeldus 

§ 1.  Kasuliku mudeli kirjelduse koosseis

  Kasuliku mudeli kirjeldus koosneb tiitellehest, leiutiskirjeldusest, kasuliku mudeli nõudlusest (edaspidi nõudlus) ja illustratsioonidest, millele viidatakse leiutiskirjelduses või nõudluses.

§ 2.  Tiitellehe andmed ja rekvisiidid

  (1) Tiitellehe koostamisel juhindutakse Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni (edaspidi WIPO) standardiga ST. 10/B kehtestatud bibliograafiliste andmete esitamise üldnõuetest.

  (2) Tiitellehele (vt lisa) kantakse järgmised andmed ja rekvisiidid, mis on varustatud WIPO standardi ST. 9 kohase numberkoodiga (edaspidi INID-kood), kui andme või rekvisiidi jaoks on selline kood kehtestatud:

1) riigi nimi – Eesti Vabariik;

 

2) riigi vapp – Eesti väike riigivapp;

 

3) kasuliku mudeli kirjelduse välja andnud asutuse nimetus – Patendiamet

(19);

4) dokumendi nimetus – kasuliku mudeli kirjeldus

(12);

5) dokumendi number

(11);

6) leiutise nimetus

(54);

7) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeks

(51);

8) kasuliku mudeli autori ees- ja perekonnanimi ning aadress

(72);

9) kasuliku mudeli omaniku ees- ja perekonnanimi, tema elukoha või ettevõtteasukoha aadress ja riigi kood, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress ja riigi kood

(73);

10) patendivoliniku korral ees- ja perekonnanimi ning aadress

(74);

11) ühise esindaja korral ees- ja perekonnanimi, juriidilisest isikust ühise esindaja korral nimi

(74);

12) kasuliku mudeli registreerimise taotluse (edaspidi registreerimistaotlus) number

(21);

13) registreerimistaotluse esitamise kuupäev

(22);

14) „Kasuliku mudeli seaduse” § 7 lõikes 2 nimetatud teabe avalikustamise kuupäev

(23);

15) prioriteediandmed (esitamise kuupäev, riik, number)

(30);

16) varasema, jätkatud taotluse andmed (esitamise kuupäev, number)

(66);

17) rahvusvahelise taotluse andmed (esitamise kuupäev, number)

(86);

18) rahvusvahelise registreerimistaotluse siseriiklikku menetlusse esitamise kuupäev

(85);

19) Euroopa patenditaotluse andmed (esitamise kuupäev, number)

(96);

20) kasuliku mudeli kirjelduse avaldamise kuupäev

(45);

21) õiguskaitse kehtivuse alguse kuupäev

(24);

22) leiutise olemuse lühikokkuvõte

(57);

23) illustratsioon.

 

§ 3.  Andmete ja rekvisiitide paigutus tiitellehel

  (1) Andmed ja rekvisiidid koos INID-koodiga paigutatakse tiitellehele järgmiselt:
  1) tiitellehe päise vasakpoolsesse ossa paigutatakse Eesti väike riigivapp, sellest paremale riigi nimi ning viimase alla kasuliku mudeli kirjelduse välja andnud asutuse nimetus;
  2) tiitellehe päise parempoolsesse ossa trükitakse INID-koodi järeldokumendi number, milles numbriosa ees on Eesti Vabariigi kahetäheline kood „EE” ja numbriosa järel dokumendi kood „U1” („U2”, „U3” jne), kus U-tähe juurde kuuluv number näitab, mitmenda kasuliku mudeli kirjelduse publikatsiooniga on tegemist;
  3) samasugune dokumendi number ilma INID-koodita dubleeritakse lehe vasaku veerise ülaossa vertikaalselt ja lehe alumise veerise keskele. Lehe ülaveerisel paremal on dokumendi number dubleeritud vöötkoodina vastavalt Ülemaailmse Intellektuaalomandi standardile ST. 10/B;
  4) päise alla vasakule trükitakse dokumendi nimi;
  5) päise parempoolsesse ossa paigutatakse rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeksi tähis „Int.Cl.:”, millele on lisatud ülaindeksina rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni redaktsiooni tähistav number, millele järgneb rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeks;
  6) lehe keskossa vasakule paigutatakse iga kasuliku mudeli kirjelduse korral vähemalt registreerimistaotluse number, registreerimistaotluse esitamise kuupäev, õiguskaitse kehtivuse alguse kuupäev ja kasuliku mudeli kirjelduse avaldamise kuupäev;
  7) lehe keskossa paremale paigutatakse iga kasuliku mudeli kirjelduse korral kasuliku mudeli omaniku ja kasuliku mudeli autori andmed ning esindaja olemasolu korral ka esindaja andmed;
  8) kui registreerimistaotlus on esitatud rahvusvahelise taotlusena või on muudetud siseriiklikuks registreerimistaotluseks rahvusvahelise taotluse või Euroopa patenditaotluse alusel, täiendatakse lehe keskosa vastava taotluse andmetega;
  9) lehe alaossa trükitakse leiutise nimetus;
  10) leiutise nimetuse alla paigutatakse leiutise olemuse lühikokkuvõte ja illustratsioon, kui viimase paigutamine tiitellehele on ette nähtud. Leiutise olemuse lühikokkuvõtte tekst ja illustratsioon paigutatakse eelistatult kõrvuti asetsevatesse veergudesse. Illustratsioon paigutatakse sel juhul parempoolsesse veergu. Illustratsiooni võib paigutada ka leiutise olemuse lühikokkuvõtte alla, kui illustratsioon seda tingib.

  (2) Andmed ja rekvisiidid trükitakse tiitellehele musta trükivärviga, kasutades kirjatüüpi Times New Roman.

§ 4.  Leiutiskirjelduse, nõudluse ja illustratsioonide vorminõuded

  (1) Leiutiskirjeldus ja nõudlus peavad vastama „Kasuliku mudeli seaduse” § 17 lõike 4 ja § 18 lõike 3 alusel kehtestatud justiitsministri määruse §-s 51 kehtestatud tekstidokumentide vormistamise üldnõuetele.

  (2) Illustratsioonid peavad vastama käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määruse §-s 56 kehtestatud illustratsioonide vormistamise nõuetele.

2. peatükk Kasuliku mudeli kirjelduse koostamine 

§ 5.  Tiitellehe koostamine

  (1) Tiitelleht koostatakse pärast registreeringu andmete kasuliku mudeli registrisse (edaspidi register) kandmist, võttes aluseks registri andmebaasi andmed ja taotleja esitatud või Patendiameti poolt korrigeeritud leiutise olemuse lühikokkuvõtte.

  (2) Tiitellehel illustratsiooni avaldamise vajadus ja avaldatav illustratsioon määratakse kindlaks kasuliku mudeli registreerimise otsuse tegemisel ning kooskõlastatakse taotlejaga.

  (3) Joonise paigutamisel tiitellehele võib vajadusel muuta selle mastaapi. Joonist võib vajadusel pöörata 90°. Joonise juurde kuuluv tähis „FIG” koos kujutise numbriga jäetakse ära.

§ 6.  Leiutiskirjelduse, nõudluse ja jooniste koostamine

  (1) Leiutiskirjeldus, nõudlus ja illustratsioonid koostatakse taotleja poolt Patendiametile edastatud ning kasuliku mudeli registreerimise otsuses Patendiameti poolt märgitud lehtedest.

  (2) Kasuliku mudeli registreerimise otsuses märgitakse leiutiskirjelduse lehtede lehekülje numbrid ja kehtiva redaktsiooni Patendiametisse saabumise kuupäev ning nõudluse punktide numbrid ja kehtiva redaktsiooni Patendiametisse saabumise kuupäev. Illustratsioonide korral märgitakse figuuri number ja kehtiva variandi Patendiametisse saabumise kuupäev.

  (3) Leiutiskirjelduse, nõudluse ja illustratsioonide kõigi lehtede ülaveerise parempoolsesse ossa paigutatakse WIPO standardi ST. 10/B kohaselt § 3 lõike 1 punktis 2 kehtestatud formaadile vastav dokumendi number.

§ 7.  Kasuliku mudeli kirjelduse komplekteerimine

  Patendikirjeldus komplekteeritakse dokumentidest §-s 1 toodud järjestuse kohaselt.

3. peatükk Kasuliku mudeli kirjelduse paljundamine, avaldamine, levitamine ja säilitamine 

§ 8.  Kasuliku mudeli kirjelduse paljundamine

  (1) Kasuliku mudeli kirjeldusest tehakse vähemalt kaks ärakirja, millest üht kasutatakse kasuliku mudeli tunnistuse koostamiseks ja teine edastatakse avalikustamiseks juriidilisele isikule, kellega riik on sõlminud vastava lepingu.
[RT I, 31.05.2013, 2 - jõust. 03.06.2013]

  (2) Patendiamet võib valmistada kasuliku mudeli kirjeldusest seoses registrist teabe väljastamisega piiranguteta vajaliku arvu ärakirju ja levitada ärakirja avalikes digitaalsetes andmebaasides.

§ 9.  Kasuliku mudeli kirjelduse avaldamine

  (1) Kasuliku mudeli kirjeldus avaldatakse kasuliku mudeli registreerimise teate Eesti Kasuliku Mudeli Lehes avaldamise päeval.

  (2) Juriidiline isik, kellega riik on sõlminud vastava lepingu, paneb kasuliku mudeli registreerimise teate Eesti Kasuliku Mudeli Lehes avaldamise päeval avalikuks tutvumiseks välja vähemalt ühe eksemplari kasuliku mudeli kirjelduse ärakirja.
[RT I, 31.05.2013, 2 - jõust. 03.06.2013]

§ 10.  Kasuliku mudeli kirjelduse levitamine

  (1) Paberkandjal kasuliku mudeli kirjelduste siseriiklikku levitamist ja levitamist välisriikides ning vahetust välisriikide patendiametite ja muude asutuste ning organisatsioonidega korraldab juriidiline isik, kellega riik on sõlminud vastava lepingu.
[RT I, 31.05.2013, 2 - jõust. 03.06.2013]

  (2) Kasuliku mudeli kirjelduste digitaalset levitamist korraldab Patendiamet.

§ 11.  Kasuliku mudeli kirjelduse säilitamine

  (1) Käesoleva määruse alusel koostatud kasuliku mudeli kirjelduse originaali säilitatakse alaliselt registritoimikus.

  (2) Vähemalt üht kasuliku mudeli kirjelduse paberkandjal eksemplari säilitatakse alaliselt juriidilise isiku juures, kellega riik on sõlminud vastava lepingu.
[RT I, 31.05.2013, 2 - jõust. 03.06.2013]

  (3) Patendiamet ja juriidiline isik, kellega riik on sõlminud vastava lepingu, võivad valmistada kasuliku mudeli kirjeldustest digitaalseid ärakirju, koostada nendest asutusesiseseid andmekogusid ning kasutada ja töödelda nende andmeid.
[RT I, 31.05.2013, 2 - jõust. 03.06.2013]

Lisa Kasuliku mudeli kirjelduse tiitellehe vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json