Teksti suurus:

Kasuliku mudeli prioriteeti tõendava dokumendi vorminõuded ja vormistamise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.01.2012, 10

Kasuliku mudeli prioriteeti tõendava dokumendi vorminõuded ja vormistamise kord

Vastu võetud 03.01.2012 nr 10

Määrus kehtestatakse „Kasuliku mudeli seaduse” § 33 lõike 3 alusel.

§ 1.  Prioriteeti tõendava dokumendi mõiste

  (1) Prioriteeti tõendava dokumendi (edaspidi prioriteedidokument) all mõistetakse „Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni” (RT II 1994, 4/5, 19) artikli 4D lõikes 3 nimetatud taotluse koopiat, mis on koostatud ja kinnitatud käesoleva määruse kohaselt Patendiameti poolt.

  (2) Prioriteedidokumendi väljastamist on õigus nõuda taotlejal, kasuliku mudeli omanikul või nende õigusjärglasel alates kasuliku mudeli registreerimise taotluse (edaspidi registreerimistaotlus) menetlusse võtmisest, sõltumata registreerimistaotluse menetluse käigust ja registreerimistaotluse suhtes tehtud otsusest.

§ 2.  Prioriteedidokumendi koosseis

  (1) Prioriteedidokument koosneb tõendist (määruse lisa), andmelehest ja registreerimistaotluse algdokumentide ärakirjast.

  (2) Registreerimistaotluse algdokumentide ärakiri koosneb „Kasuliku mudeli seaduse” § 20 kohaselt määratud registreerimistaotluse esitamise kuupäeval esitatud leiutiskirjelduse, kasuliku mudeli nõudluse ning illustratsioonide koopiatest.

§ 3.  Tõendi andmed ja rekvisiidid

  Tõendile kantakse järgmised andmed ja rekvisiidid:

1) riigi nimi

Eesti Vabariik;

2) riigi vapp

Eesti väike riigivapp;

3) dokumendi väljaandnud asutuse nimi eesti keeles

Patendiamet;

4) dokumendi väljaandnud asutuse nimi inglise keeles

The Estonian Patent Office;

5) dokumendi nimetus eesti keeles

tõend;

6) dokumendi nimetus inglise keeles

certificate;

7) viide registreerimistaotluse numbrile eesti keeles

taotluse nr;

8) viide registreerimistaotluse numbrile inglise keeles

application No;

9) ametliku kinnituse tekst eesti keeles

„Käesolevaga tõendatakse, et lisatud ärakiri on Patendiametile esitatud taotluse algdokumentide tõene ärakiri.”;

10) ametliku kinnituse tekst inglise keeles

„This is to certify that the copy annexed hereto is a true copy from the documents of application as originally filed with the Estonian Patent Office.”;

11) dokumendi väljaandnud asutuse asukoht

Tallinn;

12) dokumendi väljaandnud ametniku ametinimetus eesti keeles

osakonnajuhataja;

13) dokumendi väljaandnud ametniku ametinimetus inglise keeles

head of department.

§ 4.  Andmelehe andmed

  (1) Andmelehele kantakse järgmised andmed, mis on varustatud Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni (edaspidi WIPO) standardi ST. 9 kohase numberkoodiga (edaspidi INID-kood):

1) taotleja nimi

(71);

2) registreerimistaotluse number

(21);

3) registreerimistaotluse esitamise kuupäev

(22);

4) leiutise nimetus

(54).

  (2) Andmelehele märgitakse selle koostanud ametniku nimi ja koostamise kuupäev.

§ 5.  Registreerimistaotluse algdokumentide ärakiri

  (1) Registreerimistaotluse algdokumentide ärakiri koosneb § 2 lõikest 2 tulenevalt järgmiste dokumentide koopiatest:
  1) leiutiskirjeldus või dokument, mida „Kasuliku mudeli seaduse” § 20 lõike 1 punkti 3 mõistes on registreerimistaotluse esitamise kuupäeva määramisel loetud leiutiskirjelduseks;
  2) kasuliku mudeli nõudlus, kui see oli registreerimistaotluse esitamise päeval esitatud dokumentide hulgas;
  3) illustratsioonidena käsitletavad graafilised materjalid (tehnilised joonised, skeemid, graafikud, epüürid, joonistused, ostsillogrammid jms), fotod, tabelid või diagrammid.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentide koopiad valmistatakse kasulike mudelite registri registritoimikus hoitavatest originaaldokumentidest.

§ 6.  Tõendi vorminõuded

  (1) Tõendi plank on valgest A4 formaadis (210 mm × 297 mm) poolkartongist leht, mille esiküljele on kantud §-s 3 nimetatud andmed ja rekvisiidid.

  (2) Andmed ja rekvisiidid trükitakse tõendi plangi esiküljele musta trükivärviga. Trükkimisel kasutatakse Charlesworth Bold kirja tüüpi.

  (3) Tõendi plangi esikülje veeristel olevad humalavanikud trükitakse sinise trükivärviga.

  (4) Tõendi plangi esiküljel on sinise turvapõhjaga märgistatud koht registreerimistaotluse numbri jaoks.

  (5) Registreerimistaotluse number kantakse märgistatud kohale numbritempliga musta trükivärviga.

§ 7.  Andmelehe vorminõuded

  (1) Andmeleht on valge A4 formaadis (210 mm × 297 mm) kirjapaberi leht, mille esiküljele on kantud §-s 4 nimetatud andmed.

  (2) Andmete trükkimisel kasutatakse Times New Roman kirja tüüpi.

§ 8.  Prioriteedidokumendi vormistamine

  (1) Prioriteedidokument vormistatakse ehisköites.

  (2) Tõend, andmeleht ja lisatavad dokumendid kinnitatakse kahe öösiga ja seotakse kokku ehispaelaga.

  (3) Öösid on metallist ja nende läbimõõt on 4 mm. Öösid asetsevad esikaane vasakust servast 8 mm kaugusel ning ülemisest servast vastavalt 69,5 mm ja 149,5 mm kaugusel.

  (4) Ööse läbiv ehispael sõlmitakse alumise öösi kohal ja selle otsad kinnitatakse kleebisega esikaane vasakpoolsesse alaossa.

  (5) Ehispael on tekstiilist, Eesti Vabariigi riigilipu värvides ja 6 mm laiune.

  (6) Kleebis on metalliseeritud paberist, ringikujuline ning hõbehalli värvi. Ringi läbimõõt on 42 mm.

  (7) Kleebisele pressitakse Patendiameti reljeefpitsati jäljend.

§ 9.  Prioriteedidokumendi kinnitamine

  Prioriteedidokumendi kinnitab oma allkirjaga Patendiameti pädev ametnik. Allkirja juurde märgitakse allkirjastamise kuupäev.

§ 10.  Prioriteedidokumendi väljastamine

  Prioriteedidokument antakse taotlejale, kasuliku mudeli omanikule, nende õigusjärglasele või neid esindavale patendivolinikule kätte Patendiametis või edastatakse neile lihtkirjaga posti teel pärast riigilõivu tasumist.

Kristen Michal
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

Lisa Tõendi vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json