Teksti suurus:

Kasuliku mudeli tunnistuse vorminõuded ning vormistamise ja väljaandmise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.09.2023
Avaldamismärge:RT I, 10.01.2012, 11

Kasuliku mudeli tunnistuse vorminõuded ning vormistamise ja väljaandmise kord

Vastu võetud 03.01.2012 nr 11

Määrus kehtestatakse „Kasuliku mudeli seaduse” § 32 lõike 12 alusel.

1. peatükk Kasuliku mudeli tunnistus 

§ 1.  Kasuliku mudeli tunnistuse mõiste

  Kasuliku mudeli tunnistus (edaspidi tunnistus) on dokument, mis tõendab kasuliku mudeli registreerimist kasulike mudelite registris (edaspidi register) ja kasuliku mudeli omaniku ainuõigust kasuliku mudeli kirjelduses toodud leiutisele.

§ 2.  Tunnistuse koosseis

  Tunnistus koosneb kaantest ja kasuliku mudeli kirjeldusest.

§ 3.  Kaane esikülje andmed ja rekvisiidid

  Tunnistuse kaane esiküljele kantakse järgmised andmed ja rekvisiidid:

1) riigi nimi

Eesti Vabariik;

2) riigi vapp

Eesti väike riigivapp;

3) dokumendi nimetus

kasuliku mudeli tunnistus;

4) dokumendi number (tunnistuse number)

registreeringu number;

5) dokumendi väljaandnud asutuse nimi

Patendiamet;

6) dokumendi väljaandnud asutuse juhi ametinimetus

peadirektor;

7) dokumendi väljaandnud asutuse juhi allkiri;

 

 

8) dokumendi väljaandnud asutuse juhi nimi;

 

 

9) dokumendi väljaandnud asutuse pitsati jäljend

Patendiameti väikese riigivapi kujutisega pitsati jäljend;

10) dokumendi väljaandnud asutuse asukoht (seesütlevas käändes)

Tallinnas;

11) dokumendi väljaandmise kuupäev

tunnistuse allakirjutamise kuupäev;

12) dokumendi väljaandnud asutuse reljeefpitsati jäljend

Patendiameti reljeefpitsati jäljend;

13) tekst viitega dokumendi väljaandmise õiguslikule alusele, dokumendiga tõendatavatele õigustele ja registreeringu kehtivusajale

„Tunnistus on välja antud kasuliku mudeli seaduse § 32 järgi. Tunnistus tõendab registreeringut ja kasuliku mudeli omaniku ainuõigust kasuliku mudeli kirjelduses toodud leiutisele. Registreering kehtib neli aastat registreerimistaotluse esitamise kuupäevast arvates. Registreeringu kehtivust võib pikendada riigilõivu tasumisel esmalt neljaks ja hiljem veel kaheks aastaks.”

2. peatükk Tunnistuse vormistamine ja väljaandmine 

§ 4.  Tunnistuse kaane vorminõuded

  (1) Tunnistuse kaante plank on kahepoolne kokkumurtud leht, mille esiküljele on kantud §-s 3 nimetatud andmed ja rekvisiidid.

  (2) Tunnistuse kaante plangi mõõtmed on: kõrgus 300 mm ja laius 426 mm.

  (3) Tunnistuse kaante plank valmistatakse valgest poolkartongist, millel on valtsitud murdejooned 200 mm ja 213 mm kaugusel paremast servast.

  (4) Paragrahvis 3 nimetatud andmed ja rekvisiidid trükitakse tunnistuse kaane esiküljele musta trükivärviga. Trükkimisel kasutatakse Charlesworth Bold kirja tüüpi.

  (5) Tunnistuse kaane esikülje veeristel olevad humalavanikud trükitakse sinise trükivärviga.

  (6) Tunnistuse kaane esiküljel on sinise turvapõhjaga märgistatud koht tunnistuse numbri (registreeringu numbri) jaoks.

  (7) Tunnistuse number kantakse märgistatud kohale numbritempliga.

§ 5.  Tunnistuse köitmine

  (1) Tunnistus vormistatakse ehisköites.

  (2) Tunnistuse kaante kokkumurtud plangi vahele asetatakse kasuliku mudeli kirjeldus.

  (3) Kasuliku mudeli kirjeldus kinnitatakse kaante vahele kahe öösiga ja seotakse kokku ehispaelaga.

  (4) Öösid on metallist ja nende läbimõõt on 4 mm. Öösid asetsevad esikaane vasakust servast 8 mm kaugusel ning ülemisest servast vastavalt 69,5 mm ja 149,5 mm kaugusel.

  (5) Ööse läbiv ehispael sõlmitakse alumise öösi kohal ja selle otsad kinnitatakse kleebisega esikaane vasakpoolsesse alaossa.

  (6) Ehispael on tekstiilist, Eesti Vabariigi riigilipu värvides ja 6 mm laiune.

  (7) Kleebis on metalliseeritud paberist, ringikujuline ning hõbehalli värvi. Ringi läbimõõt on 42 mm.

  (8) Kleebisele pressitakse Patendiameti reljeefpitsati jäljend.

  (9) Kui kasuliku mudeli kirjeldus ei mahu oma mahukuse tõttu kaante valtsitud murdejoonte vahele, valmistatakse tunnistuse kaaned kahest eraldi lehest, mille mõõtmed on: kõrgus 300 mm ja laius 212 mm. Tunnistus seotakse kokku ehispaelaga. Ööse sel juhul tunnistuse kinnitamiseks ei kasutata.

§ 6.  Tunnistuse kinnitamine

  Vormistatud ja köidetud tunnistusele kirjutab alla Patendiameti juht. Allkirja juurde märgitakse allkirjastamise kuupäev. Allkiri kinnitatakse Patendiameti pitsatiga.

§ 7.  Tunnistuse väljaandmine

  (1) Patendiamet vormistab ja annab tunnistuse kasuliku mudeli omanikule välja ühe kuu jooksul kasuliku mudeli registreerimise teate Eesti Kasuliku Mudeli Lehes avaldamise kuupäevast arvates.

  (2) Tunnistus antakse kasuliku mudeli omanikule või teda esindavale patendivolinikule kätte Patendiametis või edastatakse lihtkirjaga posti teel.

3. peatükk Tunnistuse duplikaat 

§ 8.  Tunnistuse duplikaadi väljaandmise taotlemine

  (1) Tunnistuse duplikaadi (edaspidi duplikaat) taotlemisel esitab kasuliku mudeli omanik või teda esindav patendivolinik sellekohase avalduse. Mitme kasuliku mudeli omaniku korral võib avalduse esitada üks kasuliku mudeli omanikest teiste ühisomanike nõusolekuta.

  (2) Avalduses peab sisalduma:
  1) tunnistuse või registreeringu number;
  2) kasuliku mudeli omaniku ees- ja perekonnanimi, tema elukoha või tema ettevõtte asukoha aadress ja riigi kood, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress ja riigi kood;
  3) kasuliku mudeli omaniku või patendivoliniku allkiri.

  (3) Avaldusele peab olema lisatud:
  1) riigilõivu tasumist tõendav dokument;
  2) volikiri, kui avaldus on esitatud patendivoliniku kaudu. Volikirja ei ole vaja esitada, kui varem Patendiametile esitatud volikiri selle toimingu sooritamiseks on kehtiv.

  (4) Duplikaati võib taotleda ka pärast registreeringu kehtivuse lõppemist, kuid mitte pärast registreeringu tühistamist.

  (5) Ühe avaldusega võib taotleda ainult üht duplikaati. Avalduse esitamise korduste arv ja sagedus ei ole piiratud.

  (6) Kasuliku mudeli ülemineku korral uuele omanikule uut tunnistust või tunnistuse duplikaati uue omaniku nimega ei väljastata.

§ 9.  Duplikaadi vormistamise kord

  Patendiamet kontrollib duplikaadi taotluse vastavust §-s 8 kehtestatud nõuetele ja, kui taotlus vastab nõuetele, vormistab tunnistuse vastavalt määruse 2. peatükile, märkides tunnistuse esikaane paremasse ülaossa sõna „duplikaat”.

§ 10.  Duplikaadi väljaandmine

  (1) Duplikaat vormistatakse ja antakse välja ühe kuu jooksul avalduse Patendiametisse saabumise kuupäevast või riigilõivu tasumist tõendava dokumendi saabumise kuupäevast arvates, kui viimane saabus hiljem.

  (2) Duplikaat antakse kasuliku mudeli omanikule või teda esindavale patendivolinikule kätte Patendiametis või edastatakse talle lihtkirjaga posti teel.

Kristen Michal
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

Lisa Kasuliku mudeli tunnistuse esikaane vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json