Teksti suurus:

Kasuliku mudeli tunnistuse vorminõuded ning vormistamise ja väljaandmise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.09.2023, 5

Kasuliku mudeli tunnistuse vorminõuded ning vormistamise ja väljaandmise kord

Vastu võetud 03.01.2012 nr 11
RT I, 10.01.2012, 11
jõustumine 13.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.09.2023RT I, 08.09.2023, 111.09.2023

Määrus kehtestatakse „Kasuliku mudeli seaduse” § 32 lõike 12 alusel.

1. peatükk Kasuliku mudeli tunnistus 

§ 1.   Kasuliku mudeli tunnistuse mõiste

  Kasuliku mudeli tunnistus (edaspidi tunnistus) on dokument, mis tõendab kasuliku mudeli registreerimist kasulike mudelite registris (edaspidi register) ja kasuliku mudeli omaniku ainuõigust kasuliku mudeli kirjelduses toodud leiutisele.

§ 2.   Tunnistuse koosseis

  Tunnistus koosneb tunnistuse lehest ja kasuliku mudeli kirjeldusest.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

§ 3.   Tunnistuse lehe andmed ja rekvisiidid
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  Tunnistuse lehele kantakse järgmised andmed ja rekvisiidid:
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

1) riigi nimi

Eesti Vabariik;

2) riigi vapp

Eesti väike riigivapp;

3) dokumendi nimetus

kasuliku mudeli tunnistus;

4) dokumendi number (tunnistuse number)

registreeringu number;

5) dokumendi väljaandnud asutuse nimi

Patendiamet;

6) dokumendi väljaandnud asutuse juhi ametinimetus

peadirektor;

7) dokumendi väljaandnud asutuse juhi omakäelise allkirja kujutis;
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

 

 

8) dokumendi väljaandnud asutuse juhi nimi;

 

 

9) [kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

 

 

10) dokumendi väljaandnud asutuse asukoht


[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

Tallinn;

11) dokumendi väljaandmise kuupäev

tunnistuse allakirjutamise kuupäev;

12) [kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

 

 

13) tekst viitega dokumendi väljaandmise õiguslikule alusele, dokumendiga tõendatavatele õigustele ja registreeringu kehtivusajale

„Tunnistus on välja antud kasuliku mudeli seaduse § 32 järgi. Tunnistus tõendab registreeringut ja kasuliku mudeli omaniku ainuõigust kasuliku mudeli kirjelduses toodud leiutisele. Registreering kehtib neli aastat registreerimistaotluse esitamise kuupäevast arvates. Registreeringu kehtivust võib pikendada riigilõivu tasumisel esmalt neljaks ja hiljem veel kaheks aastaks.”

2. peatükk Tunnistuse vormistamine ja väljaandmine 

§ 4.   Tunnistuse kaane vorminõuded
[Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

§ 5.   Tunnistuse köitmine
[Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

§ 6.   Tunnistuse kinnitamine

  Vormistatud tunnistusele kirjutab alla Patendiameti juht või tema volitatud isik.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

§ 7.   Tunnistuse ja tunnistuse ärakirja väljaandmine
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (1) Patendiamet vormistab ja annab tunnistuse kasuliku mudeli omanikule välja ühe kuu jooksul kasuliku mudeli registreerimise teate Eesti Kasuliku Mudeli Lehes avaldamise kuupäevast arvates.

  (11) Tunnistus antakse välja PDF-vormingus ja saadetakse digitaalselt allkirjastatuna kasuliku mudeli omaniku või tema esindaja e-posti aadressil.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (12) Tunnistuse paberil ärakirja paremasse ülaossa kantakse sõna „KOOPIA” ja see antakse omakäeliselt allkirjastatuna kasuliku mudeli omanikule või tema esindajale üle Patendiametis kohapeal või saadetakse tähtsaadetisena.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (2) [Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (3) Kui kasuliku mudeli omanik ei ole kasuliku mudeli registreerimise avalduses märkinud e-posti aadressi või kui kasuliku mudeli omanik või tema esindaja on kirjalikult teatanud Patendiametile, et soovib tunnistuse väljastamist paberil, antakse lõikes 1 nimetatud tunnistuse asemel välja tunnistuse paberil ärakiri ilma paremasse ülaossa kantud sõnata „KOOPIA” ja see väljastatakse lõikes 12 sätestatud viisil.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (4) Tunnistuse ja tunnistuse paberil ärakirja allkirjastab Patendiameti juht või tema volitatud isik.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (5) Kasuliku mudeli omanik võib nõuda elektroonilise tunnistuse elektroonilise ärakirja väljastamist.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

3. peatükk Tunnistuse duplikaat 

§ 8.   Tunnistuse duplikaadi väljaandmise taotlemine

  (1) Tunnistuse duplikaadi (edaspidi duplikaat) taotlemisel esitab kasuliku mudeli omanik või teda esindav patendivolinik sellekohase avalduse ja tasub riigilõivu. Mitme kasuliku mudeli omaniku korral võib avalduse esitada üks kasuliku mudeli omanikest teiste ühisomanike nõusolekuta.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (2) Avalduses peab sisalduma:
  1) tunnistuse või registreeringu number;
  2) kasuliku mudeli omaniku ees- ja perekonnanimi, tema elukoha või tema ettevõtte asukoha aadress ja riigi kood, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress ja riigi kood;
  3) kasuliku mudeli omaniku või patendivoliniku allkiri.

  (3) [Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (4) Duplikaati võib taotleda ka pärast registreeringu kehtivuse lõppemist, kuid mitte pärast registreeringu tühistamist.

  (5) Ühe avaldusega võib taotleda ainult üht duplikaati. Avalduse esitamise korduste arv ja sagedus ei ole piiratud.

  (6) Kasuliku mudeli ülemineku korral uuele omanikule uut tunnistust või tunnistuse duplikaati uue omaniku nimega ei väljastata.

§ 9.   Duplikaadi vormistamise kord

  Patendiamet kontrollib duplikaadi taotluse vastavust §-s 8 kehtestatud nõuetele ja, kui taotlus vastab nõuetele, vormistab tunnistuse vastavalt määruse 2. peatükile, märkides tunnistuse esikaane paremasse ülaossa sõna „duplikaat”.

§ 10.   Duplikaadi väljaandmine

  (1) Duplikaat vormistatakse ja antakse välja ühe kuu jooksul avalduse Patendiametisse saabumise kuupäevast või pärast riigilõivu tasumist, kui viimane toimus hiljem.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (2) Duplikaat antakse välja vastavalt §-s 7 tunnistuse kohta sätestatule.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

Lisa Kasuliku mudeli tunnistuse esikaane vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json