Teksti suurus:

Meditsiini- ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse tunnistuse vormi ja väljaandmise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.01.2012, 14

Meditsiini- ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse tunnistuse vormi ja väljaandmise kord

Vastu võetud 03.01.2012 nr 14

Määrus kehtestatakse „Patendiseaduse” § 397 lõike 2 alusel.

  Üldsätted 

§ 1.  Mõistete määratlemine

  Määruses kasutatakse järgmisi mõisteid ja mõistete lühendeid:
  1) „täiendav kaitse” on meditsiinitoote või taimekaitsetoote täiendav õiguskaitse;
  2) „tunnistus” on meditsiinitoote või taimekaitsetoote täiendava kaitse tunnistus;
  3) „täiendava kaitse taotlus” on meditsiinitootele või taimekaitsetootele täiendava õiguskaitse saamiseks esitatav taotlus;
  4) „täiendava kaitse saanud isik” on isik, kelle nimi on täiendava kaitse andmise teates ja kellele on väljastatud tunnistus. Tunnistus väljastatakse aluspatendi omanikule.

1. peatükk Tunnistusele kantavad andmed ja rekvisiidid 

§ 2.  Tunnistuse osad

  Tunnistus koosneb kaantest ja andmelehest.

§ 3.  Esikaane andmed ja rekvisiidid

  Tunnistuse kaane esiküljele kantakse järgmised andmed ja rekvisiidid:

1) riigi nimi

Eesti Vabariik;

2) riigi vapp

Eesti Vabariigi väike riigivapp;

3) tunnistuse nimetus

täiendava kaitse tunnistus;

4) tunnistuse number

tunnistuse number;

5) tunnistuse väljaandnud asutuse nimetus

Patendiamet;

6) tunnistuse väljaandnud asutuse juhi ametinimetus

peadirektor;

7) tunnistuse väljaandnud asutuse juhi allkiri;

8) tunnistuse väljaandnud asutuse juhi nimi;

9) tunnistuse väljaandnud asutuse pitsati jäljend

Patendiameti väikese riigivapi kujutisega pitsati jäljend;

10) tunnistuse väljaandnud asutuse asukoht

Tallinn;

11) tunnistuse väljaandmise kuupäev

tunnistuse allakirjutamise kuupäev;

12) tunnistuse väljaandnud asutuse reljeefpitsati jäljend

Patendiameti reljeefpitsati jäljend;

13) tunnistuse väljaandmise õiguslik alus 

 

tunnistus on välja antud patendiseaduse § 397 järgi;

14) tunnistusega tõendatavad õigussuhted

tunnistus tõendab leiutise registreeringust tulenevate õiguste kehtivuse pikendamist tunnistuses märgitud patendi kehtivusaja lõppemisel tunnistuses nimetatud toote suhtes tunnistuses märgitud ajani;

15) täiendava kaitse kehtivus

täiendav kaitse kehtib tunnistuses märgitud ajani, kui iga kehtivusaasta eest on tasutud riigilõiv.

§ 4.  Tunnistuse andmelehe andmed

  Tunnistuse andmelehele kantakse järgmised andmed koos Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) standardi ST. 9 „Soovitused patendidokumente ja täiendava kaitse tunnistusi puudutavate bibliograafiliste andmete kohta (identifitseerimine ja miinimumnõuded)” kohaste bibliograafiliste andmete identifitseerimise numberkoodidega (INID-koodid):
  1) tunnistuse number (11);
  2) täiendava kaitse kehtivuse lõppemise kuupäev (94);
  3) täiendava kaitse taotluse number (21);
  4) täiendava kaitse taotluse esitamise kuupäev (22);
  5) täiendava kaitse saanud isiku ees- ja perekonnanimi, tema elukoha või tema ettevõtte asukoha aadress ja riigi kood, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress ja riigi kood (71);
  6) aluspatendi number (68);
  7) leiutise nimetus (54);
  8) meditsiinitoote või taimekaitsetoote registreerimise kuupäev ning registreerimist tõendava dokumendi number ja väljaandmise kuupäev (92);
  9) meditsiinitoote või taimekaitsetoote nimetus (95);
  10) patendivoliniku korral tema ees- ja perekonnanimi ning aadress, ühise esindaja korral tema ees- ja perekonnanimi, juriidilisest isikust ühise esindaja korral nimi (74).

2. peatükk Tunnistuse vormistamine ja väljaandmine 

§ 5.  Tunnistuse kaane vorminõuded

  (1) Tunnistuse kaante plank on kahepoolne kokkumurtud leht, mille esiküljele on kantud määruse §-s 3 nimetatud andmed ja rekvisiidid (lisa).

  (2) Tunnistuse kaante plangi mõõtmed on: kõrgus 300 mm ja laius 426 mm.

  (3) Tunnistuse kaante plank valmistatakse valgest poolkartongist, millel on valtsitud murdejooned 200 mm ja 213 mm kaugusel paremast servast.

  (4) Määruse §-s 3 nimetatud andmed ja rekvisiidid trükitakse tunnistuse kaane esiküljele musta trükivärviga. Trükkimisel kasutatakse Charlesworth Bold kirja tüüpi.

  (5) Tunnistuse kaane esikülje veeristel olevad humalavanikud trükitakse sinise trükivärviga.

  (6) Tunnistuse kaane esiküljel on sinise turvapõhjaga märgistatud koht tunnistuse numbri jaoks.

  (7) Tunnistuse number kantakse märgistatud kohale numbritempliga.

§ 6.  Tunnistuse andmelehe vorminõuded

  Tunnistuse andmelehe plank on A4 formaadis leht, millele kantakse määruse §-s 4 toodud andmed.

§ 7.  Tunnistuse köitmine

  (1) Tunnistus vormistatakse ehisköites.

  (2) Tunnistuse kaante kokkumurtud plangi vahele asetatakse andmeleht, tunnistus kinnitatakse kahe öösiga ja seotakse kokku ehispaelaga.

  (3) Öösid on metallist ja nende läbimõõt on 4 mm. Öösid asetsevad esikaane vasakust servast 8 mm kaugusel ning ülemisest servast vastavalt 69,5 mm ja 149,5 mm kaugusel.

  (4) Ööse läbiv ehispael sõlmitakse alumise öösi kohal ja selle otsad kinnitatakse kleebisega esikaane vasakpoolsesse alaossa.

  (5) Ehispael on tekstiilist, Eesti Vabariigi riigilipu värvides, 6 mm laiune.

  (6) Kleebis on metalliseeritud paberist, ringikujuline ning hõbehalli värvi. Ringi läbimõõt on 42 mm.

  (7) Kleebisele pressitakse Patendiameti reljeefpitsati jäljend.

§ 8.  Tunnistuse väljaandmine

  (1) Vormistatud tunnistusele kirjutab alla Patendiameti juht ja allkiri kinnitatakse Patendiameti pitsati jäljendiga.

  (2) Tunnistus antakse täiendava kaitse saanud isikule või tema esindajale kätte või väljastatakse kaaskirjaga posti teel.

3. peatükk Tunnistuse duplikaat 

§ 9.  Tunnistuse duplikaadi väljaandmise avaldus

  (1) Tunnistuse duplikaadi (edaspidi duplikaat) väljaandmise avalduse esitab täiendava kaitse saanud isik ise või patendivoliniku kaudu. Kui täiendav kaitse on mitme isiku ühine õigus, võib duplikaadi väljaandmise avalduse esitada ka üks isik ilma teiste isikute nõusolekuta.

  (2) Duplikaadi väljaandmise avalduses peab sisalduma:
  1) tunnistuse number;
  2) täiendava kaitse saanud isiku ees- ja perekonnanimi, tema elukoha või tema ettevõtte asukoha aadress ja riigi kood, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress ja riigi kood;
  3) täiendava kaitse saanud isiku või patendivoliniku allkiri.

  (3) Avaldusele peab olema lisatud:
  1) riigilõivu tasumist tõendav dokument;
  2) volikiri, kui avaldus on esitatud patendivoliniku kaudu. Volikirja ei ole vaja esitada, kui varem Patendiametile esitatud volikiri selle toimingu sooritamiseks on kehtiv.

§ 10.  Duplikaadi vormistamise kord

  Patendiamet kontrollib registreeringu kehtivust, vormistab tunnistuse vastavalt määruse peatükile 2 ning kannab templiga tunnistuse esikaane paremasse ülaossa sõna „DUPLIKAAT” ja duplikaadi väljaandmise kuupäeva.

§ 11.  Duplikaadi väljaandmine

  (1) Duplikaadile kirjutab alla Patendiameti juht. Allkiri kinnitatakse Patendiameti pitsati jäljendiga.

  (2) Duplikaat antakse täiendava kaitse saanud isikule või tema esindajale kätte või väljastatakse kaaskirjaga posti teel.

Kristen Michal
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

Lisa Tunnistuse kaante esikülje vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json