Teksti suurus:

Mikrolülituse topoloogia tunnistuse vorminõuded ja väljaandmise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.01.2012, 16

Mikrolülituse topoloogia tunnistuse vorminõuded ja väljaandmise kord

Vastu võetud 03.01.2012 nr 16

Määrus kehtestatakse „Mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse” § 46 lõike 4 alusel.

  I. Üldsätted 

1. Mikrolülituse topoloogia tunnistus (edaspidi tunnistus) antakse välja 16. märtsil 1999. aastal jõustunud mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse alusel.

2. Patendiamet annab pärast mikrolülituse topoloogia registreerimist riiklikus mikrolülituste topoloogiate registris kümne tööpäeva jooksul registreerimise päevast mikrolülituse topoloogia omanikule välja tunnistuse.

3. Tunnistus on dokument, mis tõendab mikrolülituse topoloogia registreeringut ja mikrolülituse topoloogia omaniku ainuõigust mikrolülituse topoloogiale.

4. Pärast registreeringu andmete muutmise kande tegemist riiklikus mikrolülituste topoloogiate registris annab Patendiamet mikrolülituse topoloogia omanikule välja tunnistuse lisa, mis on tunnistuse lahutamatu osa. Tunnistuse lisana bibliograafiliste andmete muutmise või nendes vigade parandamise korral käsitletakse mikrolülituse topoloogia omanikule väljastatavat registreeringu andmete muutmise teadet. Muudatuste tegemisel mikrolülituse topoloogias vormistatakse tunnistuse lisa käesoleva korra kohaselt.

5. Patendiamet annab mikrolülituse topoloogia omanikule välja tunnistuse duplikaadi ühe kuu jooksul avalduse ja riigilõivu tasumist tõendava dokumendi saabumise päevast.

  II. Tunnistusele kantavad andmed ja rekvisiidid 

6. Tunnistus koosneb kaantest, andmelehest ja mikrolülituse topoloogia identifitseerimise dokumentidest.

7. Tunnistuse esikaanele kantakse järgmised andmed ja rekvisiidid:
7.1. riigi nimi – Eesti Vabariik;
7.2. riigi vapp – Eesti Vabariigi väike riigivapp;
7.3. tunnistuse nimetus – mikrolülituse topoloogia tunnistus;
7.4. tunnistuse number – registreeringu number;
7.5. tunnistuse väljaandnud asutuse nimetus – Patendiamet;
7.6. tunnistuse väljaandnud asutuse juhi ametinimetus – peadirektor;
7.7. tunnistuse väljaandnud asutuse juhi allkiri;
7.8. tunnistuse väljaandnud asutuse juhi nimi;
7.9. tunnistuse väljaandnud asutuse pitsati jäljend – Patendiameti väikese riigivapi kujutisega pitsati jäljend;
7.10. tunnistuse väljaandnud asutuse asukoht – Tallinn;
7.11. tunnistuse väljaandmise kuupäev – tunnistuse allakirjutamise kuupäev;
7.12. tunnistuse väljaandnud asutuse reljeefpitsati jäljend – Patendiameti reljeefpitsati jäljend;
7.13. tunnistuse väljaandmise õiguslik alus – Tunnistus on välja antud 16. märtsil 1999. aastal jõustunud mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse § 46 järgi;
7.14. tunnistusega tõendatavad õigussuhted – Tunnistus tõendab mikrolülituse topoloogia registreeringut riiklikus mikrolülituste topoloogiate registris ja mikrolülituse topoloogia omaniku ainuõigust mikrolülituse topoloogiale;
7.15. registreeringu kehtivus – mikrolülituse topoloogia õiguskaitse lõpeb kümne kalendriaasta möödumisel õiguskaitse algusaasta viimasest kalendripäevast;
7.16. originaalsuse kontrollimine – Patendiamet ei ole kontrollinud mikrolülituse topoloogia originaalsust tulenevalt mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse § 29 lõike 2 punktist 1.

8. Tunnistuse andmelehtedele kantakse järgmised andmed ja rekvisiidid:
8.1. registreeringu number;
8.2. mikrolülituse topoloogia nimetus;
8.3. mikrolülituse topoloogia autori ees- ja perekonnanimi ning aadress;
8.4. mikrolülituse topoloogia omaniku ees- ja perekonnanimi, tema elukoha või ettevõtte asukoha aadress ja riigi kood, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress ja riigi kood;
8.5. registreeringu kehtivuse alguse kuupäev;
8.6. registreeringu kehtivuse lõppemise kuupäev;
8.7. patendivoliniku korral tema ees- ja perekonnanimi;
8.8. füüsilisest isikust ühise esindaja korral tema ees- ja perekonnanimi, juriidilisest isikust ühise esindaja korral nimi;
8.9. registreerimistaotluse number;
8.10. registreerimistaotluse esitamise kuupäev;
8.11. mikrolülituse topoloogia esmakordse ärieesmärgil kasutamise päev.

9. Mikrolülituse topoloogia identifitseerimise dokumentideks käesoleva korra mõistes on mikrolülituse topoloogia registreerimise taotluses sisalduv komplekt nimetatud dokumentide lehtede teisest eksemplarist.

  III. Tunnistuse vormistamine 

10. Tunnistuse vorminõuded

10.1. Tunnistus vormistatakse ehisköites.

10.2. Tunnistuse kaaned

10.2.1. Tunnistuse kaante plank on kahepoolne kokkumurtud leht, mille esiküljele on kantud käesoleva korra punktis 7 nimetatud andmed ja rekvisiidid (lisa 1).

10.2.2. Tunnistuse kaante plangi mõõtmed on: kõrgus 300 mm ja laius 426 mm.

10.2.3. Tunnistuse kaante plank valmistatakse valgest poolkartongist, millel on valtsitud murdejooned 200 mm ja 213 mm kaugusel paremast servast.

10.2.4. Käesoleva korra punktis 7 nimetatud andmed ja rekvisiidid trükitakse tunnistuse esikaanele musta trükivärviga. Trükkimisel kasutatakse Charlesworth Bold kirja tüüpi.

10.2.5. Tunnistuse esikaane veeristel olevad humalavanikud trükitakse sinise trükivärviga.

10.2.6. Tunnistuse esikaanel on sinise turvapõhjaga märgistatud koht tunnistuse numbri jaoks.

10.2.7. Tunnistuse number kantakse märgistatud kohale numbritempliga.

10.3. Tunnistuse andmelehe plank on A4 formaadis leht, millele kantakse käesoleva korra punktis 8 toodud andmed.

10.4. Mikrolülituse topoloogia identifitseerimise dokumentide iga lehe ülaveerise parempoolsele nurgale kantakse registreeringu number.

11. Tunnistuse köitmine

11.1. Tunnistuse kaante kokkumurtud plangi vahele asetatakse esmalt andmeleht ning selle järele mikrolülituse topoloogia identifitseerimise dokumendid. Kõik nimetatud dokumendid kinnitatakse omavahel kahe öösiga ja seotakse kokku ehispaelaga.

11.2. Öösid on metallist ja nende läbimõõt on 4 mm. Öösid asetsevad esikaane vasakust servast 8 mm kaugusel ning ülemisest servast vastavalt 69,5 mm ja 149,5 mm kaugusel.

11.3. Ööse läbiv ehispael sõlmitakse alumise öösi kohal ja selle otsad kinnitatakse kleebisega esikaane vasakpoolsesse alaossa.

11.4. Ehispael on tekstiilist, Eesti Vabariigi riigilipu värvides, 6 mm laiune.

11.5. Kleebis on metalliseeritud paberist, ringikujuline ning hõbehalli värvi. Ringi läbimõõt on 42 mm.

11.6. Kleebisele pressitakse Patendiameti reljeefpitsati jäljend.

  IV. Tunnistuse väljaandmine 

12. Vormistatud tunnistusele kirjutab alla Patendiameti juht ja allkiri kinnitatakse Patendiameti pitsati jäljendiga.

13. Tunnistus antakse mikrolülituse topoloogia omanikule või tema esindajale otse üle või saadetakse kaaskirjaga posti teel.

  V. Tunnistuse lisa 

14. Tunnistuse lisa koosneb kaantest ja mikrolülituse topoloogias tehtud muudatusi sisaldavatest mikrolülituse topoloogia identifitseerimise dokumentidest.

15. Tunnistuse lisa kaante plangi mõõtmed, materjal ja rekvisiidid vastavad käesoleva korra punktides 10.2.2–10.3.6 kehtestatud nõuetele.

16. Tunnistuse lisa esikaanele kantakse järgmised andmed (lisa 2):
16.1. riigi nimi – Eesti Vabariik;
16.2. riigi vapp – Eesti Vabariigi väikese riigivapi kujutis;
16.3. dokumendi nimetus – mikrolülituse topoloogia tunnistuse lisa;
16.4. registreeringu number;
16.5. lisa number;
16.6. registreeringu muudetud andmete liik – muudatused mikrolülituse topoloogias;
16.7. registrikande tegemise kuupäev;
16.8. tunnistuse lisa väljaandnud asutuse nimetus – Patendiamet;
16.9. registrisekretäri ees- ja perekonnanimi;
16.10. registrisekretäri allkiri;
16.11. tunnistuse lisa väljaandnud asutuse asukoht – Tallinn.

17. Tunnistuse lisa vormistamine ja väljaandmine

17.1. Tunnistuse lisa plangile kantakse märgistatud kohale numbritempliga registreeringu ja tunnistuse lisa number.

17.2. Vormistatud tunnistuse lisale kirjutab alla registrisekretär. Tema allkiri kinnitatakse Patendiameti pitsati jäljendiga.

17.3. Tunnistuse lisa antakse mikrolülituse topoloogia omanikule või tema esindajale otse üle või saadetakse kaaskirjaga posti teel.

  VI. Tunnistuse duplikaat 

18. Tunnistuse duplikaadi väljaandmise avaldus

18.1. Tunnistuse duplikaadi väljaandmise avalduse esitab mikrolülituse topoloogia omanik ise või patendivoliniku kaudu. Ühisomandi korral ei ole teiste ühisomanike nõusolek duplikaadi saamiseks vajalik.

18.2. Tunnistuse duplikaadi väljaandmise avalduses peab sisalduma:
18.2.1. tunnistuse number;
18.2.2. füüsilisest isikust mikrolülituse topoloogia omaniku korral ees- ja perekonnanimi ning elukoha aadress ja riigi kood, juriidilisest isikust omaniku korral nimi, asukoha aadress ning riigi kood;
18.2.3. mikrolülituse topoloogia omaniku või patendivoliniku allkiri.

18.3. Avaldusele peab olema lisatud:
18.3.1. riigilõivu tasumist tõendav dokument;
18.3.2. volikiri, kui avaldus on esitatud patendivoliniku kaudu. Volikirja ei ole vaja esitada, kui varem Patendiametile esitatud volikiri selle toimingu sooritamiseks on kehtiv.

19. Patendiamet kontrollib registreeringu kehtivust, vormistab tunnistuse vastavalt käesoleva korra osale III ning kannab templiga tunnistuse esikaane paremasse ülaossa sõna „DUPLIKAAT” ja duplikaadi väljaandmise kuupäeva.

20. Tunnistuse duplikaadi väljaandmine

20.1. Vormistatud tunnistuse duplikaadile kirjutab alla Patendiameti juht ja allkiri kinnitatakse Patendiameti pitsati jäljendiga.

20.2. Tunnistuse duplikaat antakse mikrolülituse topoloogia omanikule või tema esindajale otse üle või saadetakse kaaskirjaga posti teel.

Kristen Michal
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

Lisa 1 Tunnistuse esikaane vorm

Lisa 2 Tunnistuse lisa esikaane vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json