Teksti suurus:

Patendikirja vorminõuded ning vormistamise ja väljaandmise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.09.2023, 12

Patendikirja vorminõuded ning vormistamise ja väljaandmise kord

Vastu võetud 03.01.2012 nr 20
RT I, 10.01.2012, 20
jõustumine 13.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.09.2023RT I, 08.09.2023, 111.09.2023

Määrus kehtestatakse „Patendiseaduse” § 36 lõike 9 alusel.

1. peatükk Patendikiri 

§ 1.  Patendikirja mõiste

  Patendikiri on dokument, mis tõendab leiutise registreerimist patendiregistris (edaspidi register) ja patendiomaniku ainuõigust patendikirjelduses toodud leiutisele.

§ 2.  Patendikirja koosseis

  (1) Patendikiri koosneb tunnistusest ja patendikirjeldusest.

  (2) Tunnistus vormistatakse tunnistuse lehena, millele lisatakse patendikirjeldus.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

§ 3.  Tunnistuse lehe andmed ja rekvisiidid
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  Tunnistuse lehele kantakse järgmised andmed ja rekvisiidid:
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

1) riigi nimi

Eesti Vabariik;

2) riigi vapp

Eesti väike riigivapp;

3) dokumendi nimetus

patendikiri;

4) dokumendi number (patendi number)

registreeringu number;

5) dokumendi väljaandnud asutuse nimi

Patendiamet;

6) dokumendi väljaandnud asutuse juhi ametinimetus

peadirektor;

7) dokumendi väljaandnud asutuse juhi omakäelise allkirja kujutis;
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

 

 

8) dokumendi väljaandnud asutuse juhi nimi;

 

 

9) [kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

 

 

10) dokumendi väljaandnud asutuse asukoht
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

Tallinn;

11) dokumendi väljaandmise kuupäev

tunnistuse allakirjutamise kuupäev;

12) [kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

 

 

13) tekst viitega dokumendi väljaandmise õiguslikule alusele, patendi kehtivusajale ja dokumendiga tõendatavatele õigustele

„Patent on välja antud 23. mail 1994. a jõustunud patendiseaduse § 5 alusel. Patent kehtib 20 aastat patenditaotluse esitamise kuupäevast arvates. Patendi jõushoidmiseks tuleb tasuda riigilõivu iga kehtivusaasta eest. Patendikiri tõendab registreeringut ja patendiomaniku ainuõigust patendikirjelduses toodud leiutisele.”

2. peatükk Patendikirja vormistamine ja väljaandmine 

§ 4.  Tunnistuse kaane vorminõuded
[Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

§ 5.  Tunnistuse köitmine
[Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

§ 6.  Patendikirja kinnitamine

  Patendikirja allkirjastab Patendiameti juht või tema volitatud isik.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

§ 7.  Patendikirja ja patendikirja duplikaadi väljaandmine
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (1) Patendiamet vormistab ja annab patendikirja patendiomanikule välja ühe kuu jooksul patendi väljaandmise teate Eesti Patendilehes avaldamise kuupäevast arvates.

  (11) Tunnistus antakse välja PDF-vormingus ja saadetakse digitaalselt allkirjastatuna patendiomaniku või tema esindaja e-posti aadressil.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (12) Tunnistuse paberil ärakirja paremasse ülaossa kantakse sõna „KOOPIA” ja see antakse omakäeliselt allkirjastatuna patendiomanikule või tema esindajale üle Patendiametis kohapeal või saadetakse tähtsaadetisena.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (2) [Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (3) Kui patendiomanik ei ole registreerimise avalduses märkinud e-posti aadressi või kui patendiomanik või tema esindaja on kirjalikult teatanud Patendiametile, et soovib tunnistuse väljastamist paberil, antakse lõikes 1 nimetatud tunnistuse asemel välja tunnistuse paberil ärakiri ilma paremasse ülaossa kantud sõnata „KOOPIA” ja see väljastatakse lõikes 2 sätestatud viisil.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (4) Tunnistuse ja tunnistuse paberil ärakirja allkirjastab Patendiameti juht või tema volitatud isik.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (5) Patendiomanik võib nõuda elektroonilise tunnistuse elektroonilise ärakirja väljastamist.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

3. peatükk Patendikirja duplikaat 

§ 8.  Patendikirja duplikaadi väljaandmise taotlemine

  (1) Patendikirja duplikaadi (edaspidi duplikaat) taotlemisel esitab patendiomanik või teda esindav patendivolinik sellekohase avalduse ja tasub riigilõivu. Mitme patendiomaniku korral võib avalduse esitada ka ükskõik kes patendiomanikest teiste ühisomanike nõusolekuta.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (2) Avalduses peab sisalduma:
  1) patendi või registreeringu number;
  2) patendiomaniku ees- ja perekonnanimi, tema elukoha või tema ettevõtte asukoha aadress ja riigi kood, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress ja riigi kood;
  3) patendiomaniku või patendivoliniku allkiri.

  (3) [Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (4) Duplikaati võib taotleda ka pärast patendi kehtivuse lõppemist, kuid mitte pärast patendi tühistamist.

  (5) Ühe avaldusega võib taotleda ainult üht duplikaati. Avalduse esitamise korduste arv ja sagedus ei ole piiratud.

  (6) Patendi ülemineku korral uuele omanikule uut patendikirja või patendikirja duplikaati uue omaniku nimega ei väljastata.

§ 9.  Duplikaadi vormistamise kord

  Patendiamet kontrollib duplikaadi avalduse vastavust käesoleva määruse §-s 8 kehtestatud nõuetele ja, kui avaldus vastab nõuetele, vormistab patendikirja vastavalt käesoleva määruse 2. peatükile, märkides patendikirja paremasse ülaossa sõna „duplikaat”.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

§ 10.  Duplikaadi väljaandmine

  (1) Duplikaat vormistatakse ja antakse välja ühe kuu jooksul avalduse Patendiametisse saabumise kuupäevast või pärast riigilõivu tasumist, kui viimane toimus hiljem.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

  (2) Duplikaat antakse välja vastavalt §-s 7 tunnistuse kohta sätestatule.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

Lisa Tunnistuse esikülje vorm
[Kehtetu - RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json