Teksti suurus:

Patendikirja vorminõuded ning vormistamise ja väljaandmise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.01.2012, 20

Patendikirja vorminõuded ning vormistamise ja väljaandmise kord

Vastu võetud 03.01.2012 nr 20

Määrus kehtestatakse „Patendiseaduse” § 36 lõike 9 alusel.

1. peatükk Patendikiri 

§ 1.  Patendikirja mõiste

  Patendikiri on dokument, mis tõendab leiutise registreerimist patendiregistris (edaspidi register) ja patendiomaniku ainuõigust patendikirjelduses toodud leiutisele.

§ 2.  Patendikirja koosseis

  (1) Patendikiri koosneb tunnistusest ja patendikirjeldusest.

  (2) Tunnistus vormistatakse kaantena, mille vahele paigutatakse patendikirjeldus.

§ 3.  Kaane esikülje andmed ja rekvisiidid

  Tunnistuse kaane esiküljele kantakse järgmised andmed ja rekvisiidid:

1) riigi nimi

Eesti Vabariik;

2) riigi vapp

Eesti väike riigivapp;

3) dokumendi nimetus

patendikiri;

4) dokumendi number (patendi number)

registreeringu number;

5) dokumendi väljaandnud asutuse nimi

Patendiamet;

6) dokumendi väljaandnud asutuse juhi ametinimetus

peadirektor;

7) dokumendi väljaandnud asutuse juhi allkiri;

 

 

8) dokumendi väljaandnud asutuse juhi nimi;

 

 

9) dokumendi väljaandnud asutuse pitsati jäljend

Patendiameti väikese riigivapi kujutisega pitsati jäljend;

10) dokumendi väljaandnud asutuse asukoht (seesütlevas käändes)

Tallinnas;

11) dokumendi väljaandmise kuupäev

tunnistuse allakirjutamise kuupäev;

12) dokumendi väljaandnud asutuse reljeefpitsati jäljend

Patendiameti reljeefpitsati jäljend;

13) tekst viitega dokumendi väljaandmise õiguslikule alusele, patendi kehtivusajale ja dokumendiga tõendatavatele õigustele

„Patent on välja antud 23. mail 1994. a jõustunud patendiseaduse § 5 alusel. Patent kehtib 20 aastat patenditaotluse esitamise kuupäevast arvates. Patendi jõushoidmiseks tuleb tasuda riigilõivu iga kehtivusaasta eest. Patendikiri tõendab registreeringut ja patendiomaniku ainuõigust patendikirjelduses toodud leiutisele.”

2. peatükk Patendikirja vormistamine ja väljaandmine 

§ 4.  Tunnistuse kaane vorminõuded

  (1) Tunnistuse kaante plank on kahepoolne kokkumurtud leht, mille esiküljele on kantud käesoleva määruse §-s 3 nimetatud andmed ja rekvisiidid (vt lisa).

  (2) Tunnistuse kaante plangi mõõtmed on: kõrgus 300 mm ja laius 426 mm.

  (3) Tunnistuse kaante plank valmistatakse valgest poolkartongist, millel on valtsitud murdejooned 200 mm ja 213 mm kaugusel paremast servast.

  (4) Andmed ja rekvisiidid trükitakse tunnistuse kaane esiküljele musta trükivärviga. Trükkimisel kasutatakse Charlesworth Bold kirja tüüpi.

  (5) Tunnistuse kaane esikülje veeristel olevad humalavanikud trükitakse sinise trükivärviga.

  (6) Tunnistuse kaane esiküljel on sinise turvapõhjaga märgistatud koht tunnistuse numbri (patendi numbri) jaoks.

  (7) Tunnistuse number kantakse märgistatud kohale numbritempliga.

§ 5.  Tunnistuse köitmine

  (1) Tunnistus vormistatakse ehisköites.

  (2) Tunnistuse kaante kokkumurtud plangi vahele asetatakse patendikirjeldus.

  (3) Patendikirjeldus kinnitatakse kaante vahele kahe öösiga ja seotakse kokku ehispaelaga.

  (4) Öösid on metallist ja nende läbimõõt on 4 mm. Öösid asetsevad esikaane vasakust servast 8 mm kaugusel ning ülemisest servast vastavalt 69,5 mm ja 149,5 mm kaugusel.

  (5) Ööse läbiv ehispael sõlmitakse alumise öösi kohal ja selle otsad kinnitatakse kleebisega esikaane vasakpoolsesse alaossa.

  (6) Ehispael on tekstiilist, Eesti Vabariigi riigilipu värvides, 6 mm laiune.

  (7) Kleebis on metalliseeritud paberist, ringikujuline ning kuldkollast värvi. Ringi läbimõõt on 42 mm.

  (8) Kleebisele pressitakse Patendiameti reljeefpitsati jäljend.

  (9) Kui patendikirjeldus ei mahu oma mahukuse tõttu kaante valtsitud murdejoonte vahele, valmistatakse tunnistuse kaaned kahest eraldi lehest, mille mõõtmed on: kõrgus 300 mm ja laius 212 mm. Tunnistus seotakse kokku ehispaelaga. Ööse sel juhul tunnistuse kinnitamiseks ei kasutata.

§ 6.  Patendikirja kinnitamine

  Patendiameti juht allkirjastab vormistatud ja köidetud patendikirja. Allkirja juurde märgitakse allkirjastamise kuupäev. Allkirja võib kinnitada Patendiameti pitsatiga.

§ 7.  Patendikirja väljaandmine

  (1) Patendiamet vormistab ja annab patendikirja patendiomanikule välja ühe kuu jooksul patendi väljaandmise teate Eesti Patendilehes avaldamise kuupäevast arvates.

  (2) Patendikiri antakse patendiomanikule või teda esindavale patendivolinikule kätte Patendiametis või edastatakse talle lihtkirjaga posti teel.

3. peatükk Patendikirja duplikaat 

§ 8.  Patendikirja duplikaadi väljaandmise taotlemine

  (1) Patendikirja duplikaadi (edaspidi duplikaat) taotlemisel esitab patendiomanik või teda esindav patendivolinik sellekohase avalduse. Mitme patendiomaniku korral võib avalduse esitada ka ükskõik kes patendiomanikest teiste ühisomanike nõusolekuta.

  (2) Avalduses peab sisalduma:
  1) patendi või registreeringu number;
  2) patendiomaniku ees- ja perekonnanimi, tema elukoha või tema ettevõtte asukoha aadress ja riigi kood, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress ja riigi kood;
  3) patendiomaniku või patendivoliniku allkiri.

  (3) Avaldusele peab olema lisatud:
  1) riigilõivu tasumist tõendav dokument;
  2) volikiri, kui avaldus on esitatud patendivoliniku kaudu. Volikirja ei ole vaja esitada, kui varem Patendiametile esitatud volikiri on selle toimingu sooritamiseks kehtiv.

  (4) Duplikaati võib taotleda ka pärast patendi kehtivuse lõppemist, kuid mitte pärast patendi tühistamist.

  (5) Ühe avaldusega võib taotleda ainult üht duplikaati. Avalduse esitamise korduste arv ja sagedus ei ole piiratud.

  (6) Patendi ülemineku korral uuele omanikule uut patendikirja või patendikirja duplikaati uue omaniku nimega ei väljastata.

§ 9.  Duplikaadi vormistamise kord

  Patendiamet kontrollib duplikaadi avalduse vastavust käesoleva määruse §-s 8 kehtestatud nõuetele ja, kui avaldus vastab nõuetele, vormistab patendikirja vastavalt käesoleva määruse 2. peatükile, märkides patendikirja esikaane paremasse ülaossa sõna „duplikaat”.

§ 10.  Duplikaadi väljaandmine

  (1) Duplikaat vormistatakse ja antakse välja ühe kuu jooksul avalduse Patendiametisse saabumise kuupäevast või riigilõivu tasumist tõendava dokumendi saabumise kuupäevast arvates, kui viimane saabus hiljem.

  (2) Duplikaat antakse patendiomanikule või teda esindavale patendivolinikule kätte Patendiametis või edastatakse talle lihtkirjaga posti teel.

Kristen Michal
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

Lisa Tunnistuse kaante esikülje vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json