Teksti suurus:

Patendikoostöölepinguga ettenähtud tasude maksmise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.01.2012, 22

Patendikoostöölepinguga ettenähtud tasude maksmise kord

Vastu võetud 03.01.2012 nr 22

Määrus kehtestatakse „Patendiseaduse” § 32 lõike 9 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega reguleeritakse 1970. aasta 19. juunil Washingtonis sõlmitud patendikoostöölepinguga (edaspidi patendikoostööleping) ettenähtud tasude (edaspidi tasud) Patendiametile kui vastuvõtvale ametile maksmise ning Patendiameti poolt nende tasude Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni Rahvusvahelisele Büroole (edaspidi Rahvusvaheline Büroo) ja Euroopa Patendiametile (edaspidi EPO) kui rahvusvahelise otsingu ametkonnale ülekandmise korda.

  (2) Määrusega ei reguleerita nende tasude maksmise korda, mida patenditaotleja peab maksma vahetult Rahvusvahelisele Büroole ja EPO-le kui rahvusvahelise eelekspertiisi ametkonnale, samuti riigilõivuga maksustatavate Patendiameti toimingute eest tasumist.

§ 2.  Tasude liigid

  (1) Rahvusvahelisele Büroole makstav rahvusvahelise patenditaotluse esitamise tasu (edaspidi rahvusvaheline esitamistasu) koosneb vastavalt patendikoostöölepingu juhendi (Regulations under PCT) reeglile 15 järgmistest osadest:
  1) põhitasu;
  2) lisatasu rahvusvahelise patenditaotluse iga lehe eest, mis on üle 30 lehe.

  (2) EPO-le rahvusvahelise otsingu ametkonna ülesannetes makstakse rahvusvahelise otsingutasu vastavalt patendikoostöölepingu juhendi reeglile 16.

§ 3.  Tasude määrad ja maksmine

  (1) Rahvusvahelisele Büroole makstava rahvusvahelise esitamistasu määrad on toodud patendikoostöölepingu juhendi lisas.

  (2) EPO-le rahvusvahelise otsingu ametkonna ülesannetes makstava rahvusvahelise otsingutasu määrad on toodud Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni tasusid käsitlevate eeskirjade artikli 2 punktis 2.

  (3) Tasud makstakse järgmiselt:
  1) Rahvusvahelisele Büroole makstavad tasud Šveitsi frankides;
  2) EPO-le makstavad tasud eurodes.

  (4) Tasude maksmise kohta esitatakse Patendiametile järgmised andmed:
  1) maksedokumendi number ja kuupäev:
  2) maksja nimi;
  3) tasutud summa;
  4) tasu liik;
  5) rahvusvahelise taotluse number või leiutise nimetus.

  (5) Patendiamet avaldab teabe Rahvusvahelisele Büroole ja EPO-le makstavate tasude määrade kohta ning konto andmed oma ametlikus väljaandes Eesti Patendileht ja oma veebilehel.

§ 4.  Tasude ülekandmine

  (1) Patendiamet vastuvõtva ameti ülesannetes kannab hiljemalt iga kuu 25. kuupäeval Rahvusvahelisele Büroole eelmisel kuul laekunud rahvusvahelised esitamistasud ja EPO-le eelmisel kuul laekunud rahvusvahelised otsingutasud.

  (2) Tasud kantakse Rahvusvahelisele Büroole üle Šveitsi frankides ja EPO-le eurodes.

  (3) Patendiamet edastab hiljemalt iga kuu 25. kuupäeval Rahvusvahelisele Büroole ja EPO-le koondandmed eelmise kuu jooksul laekunud rahvusvaheliste patenditaotluste kohta, näidates ära iga patenditaotluse numbri, taotleja nime, makstud tasu liigi ja suuruse ning maksmiskuupäeva.

Kristen Michal
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json