Teksti suurus:

Rahvusvaheliste patenditaotluste ja nende menetluse andmekogu asutamine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.09.2023, 15

Rahvusvaheliste patenditaotluste ja nende menetluse andmekogu asutamine

Vastu võetud 03.01.2012 nr 26
RT I, 10.01.2012, 26
jõustumine 13.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.09.2023RT I, 08.09.2023, 111.09.2023

Määrus kehtestatakse „Patendiseaduse” § 331 lõike 5 alusel.

1. Asutada rahvusvaheliste patenditaotluste ja nende menetluse andmekogu (edaspidi andmekogu).

2. Andmekogu on korrastatud andmete kogum Patendiametile kui patendikoostöölepingu (RT II 1994, 6/7, 21) artikli 2 lõike (xv) kohasele vastuvõtvale ametile esitatud rahvusvaheliste patenditaotluste dokumentide ja nende menetluse kohta.

3. Andmekogu eesmärk on töödelda ja kaitsta menetlusse võetud patenditaotlustesse puutuvat teavet ja teha see patendiseaduse § 331 lõigetes 2 ja 3 sätestatud ulatuses avalikkusele kättesaadavaks.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

4. Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja on Patendiamet.

5. Andmekogus hoitakse rahvusvahelise patenditaotluse ja selle menetluse andmeid alates patenditaotluse menetlusse võtmisest rahvusvahelise patenditaotluse menetluse toimiku sulgemiseni.

6. Andmekogu moodustavad menetluse toimikud, mille koosseisu kuuluvad:
– rahvusvahelise patenditaotluse patendikoostöölepingu artiklites 3–7 sätestatud dokumendid Patendiametile kui vastuvõtvale ametile esitatud rahvusvahelise patenditaotluse ärakirjana;
– Patendiameti teated ja otsused rahvusvahelise patenditaotluse kohta;
– patenditaotleja poolt Patendiametile esitatud kirjad ja dokumendid;
– Patendiameti kirjavahetus Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni Rahvusvahelise Bürooga;
– muud rahvusvahelise patenditaotlusega seotud dokumendid.

7. Rahvusvahelise patenditaotluse menetluse toimikuga tutvumine ja teabe väljastamine andmekogust on vastavalt patendiseaduse § 331 lõikele 2 ja patendikoostöölepingu artiklile 30 enne rahvusvahelise patenditaotluse avaldamist keelatud.

8. Pärast rahvusvahelise patenditaotluse patendikoostöölepingu artikli 21 kohast rahvusvahelist avaldamist on rahvusvahelise patenditaotluse menetluse toimik avalik. Igaühel on õigus toimikuga tutvuda ja saada selle kohta andmekogust teavet.

9. Teabe väljastamine andmekogust on tasuline, välja arvatud teabe väljastamine järelevalveõiguslikule riigiasutusele või kohtule. Teabe väljastamise eest tasutakse iga rahvusvahelise patenditaotluse kohta riigilõiv riigilõivuseaduses ettenähtud määras. Patendiamet väljastab soovitud andmed nii mitme patenditaotluse kohta, kui mitme eest on tasutud riigilõiv.

10. Teavet väljastatakse avalduse alusel. Avalduses peavad sisalduma tutvuda soovija nimi ja kontaktandmed, päringuobjekt ja soovitud andmete loetelu. Riigilõiv tuleb tasuda.
[RT I, 08.09.2023, 1 - jõust. 11.09.2023]

11. Päringuobjekti määramiseks tuleb esitada rahvusvahelise patenditaotluse number või kombinatsioon järgmistest andmetest: rahvusvahelise patenditaotluse saabumise kuupäev, prioriteediandmed, patenditaotleja nimi, patenditaotleja esindaja nimi.

12. Teave väljastatakse andmekoguteatena. Paberkandjal väljastatud andmekoguteated kinnitatakse Patendiameti vastuvõtuosakonna pitsati jäljendiga ja Patendiameti volitatud esindaja allkirjaga.

13. Teabe väljastab Patendiameti vastuvõtuosakond hiljemalt viiendal tööpäeval avalduse esitamise kuupäevale järgnevast päevast.

14. Teabe väljastamise üle peetakse arvestust.

15. Andmekogu tegevuse seaduslikkuse üle valvab andmekaitse järelevalveasutus.

16. Teenistusalast järelevalvet andmekogu pidamise üle teostab Patendiamet.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json