Teksti suurus:

Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 10.01.2014, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
06.01.2014 otsus nr 355

Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.12.2013

§ 1.  Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmine

Euroopa Parlamendi valimise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse pealkirja täiendatakse ülaindeksiga „1”;

2) paragrahvi 4 lõike 5 punktis 3 asendatakse sõna „hääletamisõigust” sõnaga „kandideerimisõigust”;

3) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Euroopa Liidu kodanik kinnitab kandideerimisavalduses, et temalt ei ole päritoluliikmesriigis kandideerimisõigust ära võetud.”;

4) paragrahvi 27 lõiget 4 täiendatakse punktidega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„11) sünniaeg ja -koht;
12) viimane elukoha aadress päritoluliikmesriigis;”;

5) paragrahvi 27 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 27 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Euroopa Liidu kodaniku kandideerimisavalduse esitamisest teavitab Vabariigi Valimiskomisjon viivitamata päritoluriigi pädevat haldusasutust, kellelt Vabariigi Valimiskomisjon saab teavet isiku kandideerimisõiguse olemasolu kohta päritoluliikmesriigis.”;

7) paragrahvi 29 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kandidaatide registreerimiseks esitamine lõpeb valimispäevale eelneval 50. päeval kell 18.00.”;

8) seadust täiendatakse §-ga 321 järgmises sõnastuses:

§ 321. Eesti kodaniku kandideerimisõiguse tõendamine Euroopa Liidu liikmesriigis kandideerimisel

Vabariigi Valimiskomisjon edastab elukohajärgsele pädevale haldusasutusele viie tööpäeva jooksul alates kohase teatise kättesaamisest andmed vastavalt nõukogu direktiivi 93/109/EÜ, millega sätestatakse üksikasjalik kord, mille alusel liikmesriigis elavad, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanikud saavad kasutada õigust hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel (EÜT L 329, 30.12.1993, lk 34–38), muudetud direktiiviga 2013/1/EL (ELT L 26, 26.01.2013, lk 27–29), artikli 6 lõikele 1.”;

9) seadust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 93/109/EÜ, millega sätestatakse üksikasjalik kord, mille alusel liikmesriigis elavad, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanikud saavad kasutada õigust hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel (EÜT L 329, 30.12.1993, lk 34–38), muudetud direktiiviga 2013/1/EL (ELT L 26, 26.01.2013, lk 27–29).”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punkt 7 jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json