Teksti suurus:

Loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 10.01.2014, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
06.01.2014 otsus nr 356

Loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 18.12.2013

§ 1.  Loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmine

Loovisikute ja loomeliitude seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Loovisik käesoleva seaduse tähenduses on autoriõiguse seaduse tähenduses autor või esitaja, kes tegutseb järgmisel loomealal:
1) arhitektuur;
2) audiovisuaalne kunst;
3) disain;
4) etenduskunst;
5) helikunst;
6) kirjandus;
7) kujutav kunst või
8) stsenograafia.”;

2) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vabakutseline loovisik on loovisik, kes tegutseb käesoleva seaduse § 2 lõikes 1 märgitud loomealal ja kes ei ole avalikus teenistuses või ei tööta töölepingu või muu sellesarnase iseloomuga võlaõigusliku lepingu alusel.

(2) Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev vabakutseline loovisik võib äriregistrisse kandmisel kasutada ärinimes täiendit „vabakutseline loovisik”.”;

3) paragrahvi 4 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Loomeliit on käesolevas seaduses sätestatud korras tunnustatud mittetulundusühing, mille eesmärk on edendada ühte loomeala ja toetada oma liikmeks olevate loovisikute loometegevust.

(2) Loomeliit ühendab ja esindab ühel loomealal tegutsevaid isikuid. Ühel loomealal võib eraldi luua kutsealapõhiseid loomeliite. Loomeliidu liikmetest üle 40 protsendi ei või kuuluda mõne teise samal loomealal tunnustatud loomeliidu liikmeskonda.

(3) Loomeliidus peab olema vähemalt 50 teovõimelist füüsilist isikut, kes on vähemalt kolm viimast aastat vastaval loomealal loometööga tegelenud ja kelle teosed on selles ajavahemikus avaldatud või üldsusele suunatud autoriõiguse seaduse §-de 9 ja 10 tähenduses.

(4) Loomeliidu põhikirjaline eesmärk ja kutseala, millel tegutsevaid isikuid loomeliit ühendab ja esindab, ei või ühtida mõne teise samal loomealal tunnustatud loomeliidu põhikirjalise eesmärgi ja kutsealaga. Loomeliit ei või oma liikmeskonnale ja tegevusele seada piirkondlikke, etnilisi, soolisi, rassilisi või muid piiranguid, mis ei tulene loome- või kutsealast.”;

4) paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahv 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 7. Mittetulundusühingu tunnustamine loomeliiduna

(1) Mittetulundusühingu tunnustamine loomeliiduna on menetlus, mille käigus hinnatakse mittetulundusühingu vastavust käesolevas seaduses loomeliidule esitatavatele nõuetele.

(2) Mittetulundusühingu loomeliiduna tunnustamise, tunnustamisest keeldumise või tunnustamise kehtetuks tunnistamise otsuse teeb kultuuriminister käskkirjaga.”;

6) paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Loomeliiduna tunnustamiseks esitab mittetulundusühing kirjaliku taotluse Kultuuriministeeriumile.”;

7) paragrahvi 8 lõike 2 punktid 4, 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„4) mittetulundusühingu asutamise aeg;
5) liikmete arv;
6) liikmeks olevate loovisikute nimekiri;”;

8) paragrahvi 8 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahv 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 9. Loomeliiduna tunnustamise ja tunnustamisest keeldumise otsus

(1) Kultuuriminister teeb loomeliiduna tunnustamise või tunnustamisest keeldumise otsuse 30 kalendripäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaega võib pikendada kuni kahe kuu võrra, kui otsustamiseks on vaja lisateavet või esitatud teavet tuleb täiendavalt kontrollida. Tähtaja pikendamisest, selle põhjustest ja uuest tähtajast teatatakse taotlejale kirjalikult.

(3) Kultuuriminister keeldub loomeliiduna tunnustamisest, kui taotleja:
1) ei vasta käesoleva seaduse §-s 4 sätestatud nõuetele või
2) põhikiri ei vasta käesoleva seaduse §-s 6 sätestatud nõuetele.”;

10) paragrahvi 10 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) loomeliit ei vasta käesoleva seaduse §-s 4 sätestatud nõuetele;”;

11) paragrahvi 10 lõike 1 punktis 3, § 13 lõikes 3, § 15 lõikes 5 ja § 19 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „§ 13 lõikes 1” tekstiosaga „§ 13 lõigetes 1 ja 11”;

12) paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tunnustamise kehtetuks tunnistamise otsus saadetakse taotlejale elektrooniliselt või postiga viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.”;

13) paragrahv 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 11. Loomeliitude andmekogu

(1) Loomeliitude üle arvestuse pidamiseks ning järelevalve teostamiseks asutab kultuuriminister loomeliitude andmekogu.

(2) Loomeliitude andmekogu põhimääruse kehtestab kultuuriminister määrusega.

(3) Loomeliitude andmekogu vastutav töötleja on Kultuuriministeerium.”;

14) paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Loomeliidu kirjaliku taotluse alusel eraldatakse riigieelarvest loomeliidule toetus. Selle suurus on loomeliitu kuuluva loovisiku kohta aastas 21,5 protsenti keskmisest kuupalgast, mida Statistikaameti andmetel maksti Eestis taotluse esitamisele eelnenud aastal. Toetuse eraldamise otsustab kultuuriminister käskkirjaga, kus märgitakse toetuse suurus ja selle kasutamise sihtotstarve.”;

15) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui üks loovisik kuulub mitmesse loomeliitu ja ta ei ole oma avaldusega määranud, millisele loomeliidule tema eest arvestatud toetust maksta, jaotatakse toetuse summa vastavate loomeliitude vahel võrdselt. Loovisik esitab toetust saava loomeliidu määramise avalduse loomeliidule, keda ta soovib määrata tema eest arvestatud toetuse saajaks. Määratud loomeliit edastab avalduse Kultuuriministeeriumile koos käesoleva seaduse § 12 lõikes 2 nimetatud taotlusega.”;

16) paragrahvi 12 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetuse saamiseks esitab loomeliit toetuse saamisele eelneva eelarveaasta 1. veebruariks Kultuuriministeeriumile kirjaliku taotluse koos loomeliidu liikmeks olevate loovisikute nimekirjaga, märkides nimekirjas eraldi ära käesoleva seaduse § 4 lõikes 3 nimetatud tingimustele vastavad loovisikud.”;

17) paragrahvi 12 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetatud kohustuste täitmise korraldamisega seotud kulude katteks, kuid mitte üle 15 protsendi riigieelarvest eraldatud toetuse summast.”;

18) paragrahvi 12 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Toetuse eraldamisel sõlmivad loomeliit ja Kultuuriministeerium toetuse maksmise ja arvestuse pidamise korraldamiseks toetuslepingu. Toetuslepingus märgitakse vähemalt:
1) eraldatud toetuse rahastamise alused ja rahastamise ulatus;
2) eraldatud toetuse kasutamise aruande esitamise kord ja tähtaeg.”;

19) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kui loomeliidu liikmete seas on loovisikuid, kes kuuluvad mitmesse loomeliitu, lisatakse toetuslepingule nimekiri mitmesse loomeliitu kuuluvate liikmete kohta, märkides ära, mitu protsenti loovisiku pealt arvestatud summast eraldatakse konkreetsele loomeliidule.”;

20) paragrahvi 12 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Toetuse kasutamise kohta peab loomeliit eraldi arvestust. Eraldatud toetuse kasutamise aruanne esitatakse toetuslepingus sätestatud tähtajaks.”;

21) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotluse ja lõikes 6 nimetatud aruande vormi kehtestab kultuuriminister käskkirjaga.”;

22) paragrahvi 13 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kultuuriminister keeldub loomeliidule toetuse eraldamisest, kui esineb vähemalt üks järgnevas nimetatud juhtudest:
1) loomeliit ei ole kasutanud eelmist toetust sihipäraselt;
2) loomeliidu suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus.”;

23) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kultuuriminister võib keelduda loomeliidule toetuse eraldamisest, kui esineb vähemalt üks järgnevas nimetatud juhtudest:
1) loomeliit ei ole tähtajaks esitanud käesoleva seaduse § 12 lõikes 6 nimetatud aruannet;
2) loomeliit ei ole taotlemisele eelnenud aastal äriregistrile tähtajaks esitanud majandusaasta aruannet;
3) loomeliidul on toetuse eraldamise aasta 15. jaanuari seisuga maksuvõlg, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud ja tasumine on toimunud ajakava kohaselt.”;

24) paragrahvi 15 lõiked 1, 2 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

25) paragrahvi 15 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

26) paragrahvi 16 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

27) paragrahvi 18 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Loometoetuse saamiseks esitab vabakutseline loovisik kirjaliku taotluse loomeliidu juhatusele, nimetades taotluses teised loomeliidud, mille liikmeks ta on. Kui isik kuulub mitmesse loomeliitu, esitab ta vastava taotluse igale loomeliidule eraldi. Vabakutseline loovisik saab loometoetust taotleda ainult nendest loomeliitudest, millele on tema pealt toetust arvestatud.

(2) Vabakutselisele loovisikule, kes kuulub samal ajal mitmesse loomeliitu ja kelle pealt arvestatav toetus on käesoleva seaduse § 12 lõike 11 alusel jaotatud mitme loomeliidu vahel, maksavad loometoetust need loomeliidud võrdsetes osades. Erinevatest loomeliitudest ühele loovisikule makstava loometoetuse kogusumma ei tohi ületada käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud summat.”;

28) paragrahvi 18 lõike 5 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

29) paragrahvi 19 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Loomeliit keeldub toetuse maksmisest, kui taotleja ei vasta käesoleva seaduse §-s 3 nimetatud tunnustele või ta ei ole kolm viimast aastat vastaval loomealal loonud ja tema teoseid ei ole selles ajavahemikus avaldatud või üldsusele suunatud autoriõiguse seaduse §-de 9 ja 10 tähenduses.”;

30) paragrahvi 21 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva seadusega kehtestatud nõuete täitmise üle teostab riiklikku järelevalvet Kultuuriministeerium. Kultuuriminister määrab riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku.”;

31) paragrahvi 22 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riiklikku järelevalvet teostav ametiisik võib käesoleva seadusega kehtestatud nõuete rikkumise korral teha loomeliidule ettekirjutuse.”;

32) paragrahvi 23 täiendatakse lõigetega 3–6 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva seaduse § 12 lõikes 11 nimetatud avalduse esitamise tähtaeg 2014. aasta toetuse väljamaksmiseks on 2014. aasta 1. veebruar.

(4) Käesoleva seaduse § 12 lõikes 2 nimetatud taotluse esitamise tähtaeg 2015. aasta toetuse saamiseks on 2014. aasta 15. veebruar.

(5) Pärast käesoleva seaduse §-s 11 nimetatud andmekogu kasutusele võtmist loetakse käesoleva seaduse § 12 lõikes 2 nimetatud taotlusele lisatavad andmed esitatuks vastavate kirjete tegemisega käesoleva seaduse §-s 11 nimetatud andmekogusse.

(6) Loomeliidud viivad oma tegevuse käesoleva seaduse §-s 4 sätestatud nõuetega kooskõlla 2014. aasta 1. juuliks.”.

§ 2.  Ravikindlustuse seaduse muutmine

Ravikindlustuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) isik, kelle eest on sotsiaalmaksuseaduse § 6 alusel kohustatud sotsiaalmaksu maksma riik, kohalik omavalitsus või loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel tunnustatud loomeliit (edaspidi loomeliit);”;

2) paragrahv 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 7. Kindlustuskaitse kestus isiku puhul, kelle eest maksab sotsiaalmaksu riik, kohalik omavalitsus või loomeliit

(1) Käesoleva seaduse § 5 lõike 2 punktis 3 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekib ravikindlustuse andmekogusse kindlustuskaitse algamise kande tegemisest. Isiku ravikindlustuse andmekogusse kandmiseks vajalikud dokumendid on kohustatud haigekassale esitama asutus, mille kaudu riik või kohalik omavalitsus maksab isiku eest sotsiaalmaksu, või loomeliit.

(2) Käesoleva seaduse § 5 lõike 2 punktis 3 nimetatud isiku kindlustuskaitse lõpeb ühe kuu möödumisel riigi, kohaliku omavalitsuse või loomeliidu poolt sotsiaalmaksu maksmise kohustuse lõppemisest. Asutus, mille kaudu riik või kohalik omavalitsus maksis isiku eest sotsiaalmaksu, ja loomeliit on kohustatud sotsiaalmaksu maksmise kohustuse lõppemisest kümne kalendripäeva jooksul haigekassale teatama.”;

3) paragrahvi 55 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kalendripäeva keskmise tulu arvutamisel ei võeta arvesse sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõike 1 punktide 1–3 ja 6–13 ning lõigete 11 ja 12 alusel riigi, valla, linna või loomeliidu makstavat sotsiaalmaksu.”.

§ 3.  Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmine

Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 12 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse, muu avalik-õigusliku juriidilise isiku või loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel tunnustatud loomeliidu poolt sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõigetes 1–12 sätestatud juhtudel – arvestatud sotsiaalmaks;”.

§ 4.  Sotsiaalmaksuseaduse muutmine

Sotsiaalmaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kui füüsilisest isikust ettevõtja eest maksab sotsiaalmaksu ka tööandja või käesoleva seaduse § 6 alusel riik, linn, vald või juriidiline isik ja tema ettevõtlusest saadud tulu on käesoleva seaduse §-s 21 nimetatud kuumäära 12-kordsest summast väiksem, võib tema ettevõtlusest saadud tulu alusel makstava sotsiaalmaksu summa olla nimetatud summalt arvutatud maksusummast väiksem tingimusel, et tööandja või käesoleva seaduse § 6 alusel riigi, linna, valla või juriidilise isiku poolt tema eest ja ettevõtlusest saadud tulu alusel makstav sotsiaalmaksu summa kokku on vähemalt võrdne sellelt summalt arvutatud maksusummaga.”;

2) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Loomeliit maksab sotsiaalmaksu vabakutselise loovisiku eest, kellele loomeliit maksab loometoetust loovisikute ja loomeliitude seaduse §-de 18 ja 19 alusel.”;

3) paragrahvi 6 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 11 nimetatud sotsiaalmaksu maksab asutus või avalik-õiguslik juriidiline isik, millele nähakse riigi-, valla või linna eelarves ette vastavad kulud. Käesoleva paragrahvi lõikes 12 nimetatud sotsiaalmaksu maksab loomeliit, kes maksab loometoetust loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel. Sotsiaalmaksu maksmise korra kehtestab rahandusminister.”;

4) paragrahvi 9 lõike 1 punktides 5 ja 6 asendatakse tekstiosa „1 või 11” tekstiosaga „1, 11 või 12”;

5) paragrahvi 9 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui füüsilisest isikust ettevõtja eest maksab käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud kvartali jooksul sotsiaalmaksu ka tööandja või käesoleva seaduse § 6 alusel riik, linn, vald või juriidiline isik, võib tema makstavate avansiliste maksete summa olla kolm korda väiksem käesoleva seaduse §-s 21 nimetatud kuumääralt arvutatud maksusummast, kui tööandja või § 6 alusel riigi, linna, valla või juriidilise isiku poolt eelnimetatud kvartali jooksul tema eest ja tema poolt avansiliste maksetena makstav sotsiaalmaksu summa kokku on võrdne kolmekordse käesoleva seaduse §-s 21 nimetatud kuumääralt arvutatud maksusummaga.”.

§ 5.  Vanemahüvitise seaduse muutmine

Vanemahüvitise seaduse § 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ühe kalendrikuu keskmise isikustatud sotsiaalmaksu suurus on hüvitise taotleja hüvitisele õiguse tekkimise päevale eelnenud kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu, välja arvatud töötuskindlustuse seaduses sätestatud töötuskindlustushüvitiselt ning sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõike 1 punktide 1–4 ja 6–11 ning lõigete 11 ja 12 alusel makstud sotsiaalmaks, ja kalendrikuude arvu jagatis.”.

§ 6.  Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punkt 13, punktis 23 sätestatud loovisikute ja loomeliitude seaduse § 13 lõike 11 punktid 2 ja 3 ning punkt 24 jõustuvad 2015. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json