HALDUSÕIGUSKultuur ja sport

HALDUSÕIGUSPensionide eriregulatsioonid

ERAÕIGUSMittetulundusühingud ja sihtasutused

Teksti suurus:

Loovisikute ja loomeliitude seadus (lühend - LLS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RT I, 10.01.2014, 7

Loovisikute ja loomeliitude seadus

Vastu võetud 18.11.2004
RT I 2004, 84, 568
jõustumine 01.01.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.10.2005RT I 2005, 57, 45118.11.2005
08.03.2006RT I 2006, 14, 11306.04.2006
24.01.2007RT I 2007, 12, 6601.01.2008
11.12.2008RT I 2008, 60, 33101.01.2009
28.01.2009RT I 2009, 11, 6701.05.2009
18.06.2009RT I 2009, 38, 25418.07.2009
21.10.2009RT I 2009, 51, 34915.11.2009
22.04.2010RT I 2010, 22, 10801.01.2011jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
09.06.2010RT I 2010, 41, 24001.09.2010
18.12.2013RT I, 10.01.2014, 220.01.2014, osaliselt 01.01.2015

§ 1.  Seaduse eesmärk

  (1) Käesoleva seaduse eesmärk on toetada kultuurilist loovust ja kaunite kunstide professionaalsel tasemel säilimist ja arenemist ning loomeliitude kaudu parandada loovisikute loometegevuseks vajalikke tingimusi ja luua selleks tagatisi.

  (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

§ 2.  Loovisik

  (1) Loovisik käesoleva seaduse tähenduses on autoriõiguse seaduse tähenduses autor või esitaja, kes tegutseb järgmisel loomealal:
  1) arhitektuur;
  2) audiovisuaalne kunst;
  3) disain;
  4) etenduskunst;
  5) helikunst;
  6) kirjandus;
  7) kujutav kunst või
  8) stsenograafia.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (2) Loovisik võib kuuluda samal ajal mitmesse loomeliitu.
[RT I 2006, 14, 113 - jõust. 06.04.2006]

§ 3.  Vabakutseline loovisik

  (1) Vabakutseline loovisik on loovisik, kes tegutseb käesoleva seaduse § 2 lõikes 1 märgitud loomealal ja kes ei ole avalikus teenistuses või ei tööta töölepingu või muu sellesarnase iseloomuga võlaõigusliku lepingu alusel.

  (2) Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev vabakutseline loovisik võib äriregistrisse kandmisel kasutada ärinimes täiendit „vabakutseline loovisik”.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

§ 4.  Loomeliit

  (1) Loomeliit on käesolevas seaduses sätestatud korras tunnustatud mittetulundusühing, mille eesmärk on edendada ühte loomeala ja toetada oma liikmeks olevate loovisikute loometegevust.

  (2) Loomeliit ühendab ja esindab ühel loomealal tegutsevaid isikuid. Ühel loomealal võib eraldi luua kutsealapõhiseid loomeliite. Loomeliidu liikmetest üle 40 protsendi ei või kuuluda mõne teise samal loomealal tunnustatud loomeliidu liikmeskonda.

  (3) Loomeliidus peab olema vähemalt 50 teovõimelist füüsilist isikut, kes on vähemalt kolm viimast aastat vastaval loomealal loometööga tegelenud ja kelle teosed on selles ajavahemikus avaldatud või üldsusele suunatud autoriõiguse seaduse §-de 9 ja 10 tähenduses.

  (4) Loomeliidu põhikirjaline eesmärk ja kutseala, millel tegutsevaid isikuid loomeliit ühendab ja esindab, ei või ühtida mõne teise samal loomealal tunnustatud loomeliidu põhikirjalise eesmärgi ja kutsealaga. Loomeliit ei või oma liikmeskonnale ja tegevusele seada piirkondlikke, etnilisi, soolisi, rassilisi või muid piiranguid, mis ei tulene loome- või kutsealast.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

§ 5.  Loomeliidule esitatavad nõuded
[Kehtetu - RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

§ 6.  Loomeliidu põhikiri

  (1) Loomeliidu põhikirjas märgitakse mittetulundusühingute seaduses sätestatule lisaks:
[RT I 2006, 14, 113 - jõust. 06.04.2006]
  1) loomeliidu asutamise aeg;
  2) loomeliidu loomeala;
  3) loomeliidu juhtimise kord;
  4) kord, mille kohaselt tuleb teatada teostest, mis loomeliidu liige on loomeliidu loomealal loonud või esitanud, ja neid registreerida;
  5) loometoetuse määramise komisjoni liikmete valimise kord ja komisjoni töökord;
  6) loometoetust saavate isikute ja loometoetuste üle arvestuse pidamise kord;
  7) loovisikule makstavate stipendiumide ja muude hüvitiste maksmise alused ja kord.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 4–7 nimetatud korrad võivad olla kinnitatud põhikirja alusel eraldi dokumendiga.
[RT I 2009, 38, 254 - jõust. 18.07.2009]

§ 7.  Mittetulundusühingu tunnustamine loomeliiduna
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (1) Mittetulundusühingu tunnustamine loomeliiduna on menetlus, mille käigus hinnatakse mittetulundusühingu vastavust käesolevas seaduses loomeliidule esitatavatele nõuetele.

  (2) Mittetulundusühingu loomeliiduna tunnustamise, tunnustamisest keeldumise või tunnustamise kehtetuks tunnistamise otsuse teeb kultuuriminister käskkirjaga.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

§ 8.  Tunnustamise taotlemine

  (1) Loomeliiduna tunnustamiseks esitab mittetulundusühing kirjaliku taotluse Kultuuriministeeriumile.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (2) Taotluses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) taotleja nimetus ja registrikood;
  2) taotleja asukoht, aadress ja sidevahendi andmed;
  3) loomeala;
  4) mittetulundusühingu asutamise aeg;
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]
  5) liikmete arv;
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]
  6) liikmeks olevate loovisikute nimekiri;
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]
  7) taotlejat esindama volitatud isiku nimi ja allkiri.

  (3) [Kehtetu - RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (4) Kultuuriministeeriumil on õigus taotlejalt nõuda täiendavaid andmeid tema liikmete loodud teoste ja esituste kohta.

§ 9.  Loomeliiduna tunnustamise ja tunnustamisest keeldumise otsus
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (1) Kultuuriminister teeb loomeliiduna tunnustamise või tunnustamisest keeldumise otsuse 30 kalendripäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaega võib pikendada kuni kahe kuu võrra, kui otsustamiseks on vaja lisateavet või esitatud teavet tuleb täiendavalt kontrollida. Tähtaja pikendamisest, selle põhjustest ja uuest tähtajast teatatakse taotlejale kirjalikult.

  (3) Kultuuriminister keeldub loomeliiduna tunnustamisest, kui taotleja:
  1) ei vasta käesoleva seaduse §-s 4 sätestatud nõuetele või
  2) põhikiri ei vasta käesoleva seaduse §-s 6 sätestatud nõuetele.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

§ 10.  Tunnustamise kehtetuks tunnistamine

  (1) Kultuuriminister tunnistab tunnustamise otsuse kehtetuks, kui:
  1) loomeliit ei vasta käesoleva seaduse §-s 4 sätestatud nõuetele;
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]
  2) loomeliidule on käesoleva seaduse alusel riikliku järelevalve teostamise käigus antud tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks ja puudused ei ole määratud tähtaja jooksul kõrvaldatud ning riiklikku järelevalvet teostav ametiisik teeb kehtetuks tunnistamise ettepaneku või
  3) kultuuriminister on teist korda keeldunud loomeliidule riigieelarvest toetuse eraldamisest käesoleva seaduse § 13 lõigetes 1 ja 11 sätestatud põhjusel.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (2) Tunnustamise kehtetuks tunnistamise otsus saadetakse taotlejale elektrooniliselt või postiga viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

§ 11.  Andmete kogumine

  Kultuuriministeerium peab arvestust tunnustatud loomeliitude üle ning säilitab loomeliitude poolt tunnustamise taotlemisel esitatud dokumente ning teisi käesoleva seaduse alusel esitamisele kuuluvaid andmeid ja dokumente. Vajaduse korral asutab kultuuriminister selleks riigiasutuse registri, lähtudes avaliku teabe seadusest.
[RT I 2007, 12, 66 - jõust. 01.01.2008]

§ 12.  Loomeliidu toetus

  (1) Loomeliidu kirjaliku taotluse alusel eraldatakse riigieelarvest loomeliidule toetus. Selle suurus on loomeliitu kuuluva loovisiku kohta aastas 21,5 protsenti keskmisest kuupalgast, mida Statistikaameti andmetel maksti Eestis taotluse esitamisele eelnenud aastal. Toetuse eraldamise otsustab kultuuriminister käskkirjaga, kus märgitakse toetuse suurus ja selle kasutamise sihtotstarve.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (11) Kui üks loovisik kuulub mitmesse loomeliitu ja ta ei ole oma avaldusega määranud, millisele loomeliidule tema eest arvestatud toetust maksta, jaotatakse toetuse summa vastavate loomeliitude vahel võrdselt. Loovisik esitab toetust saava loomeliidu määramise avalduse loomeliidule, keda ta soovib määrata tema eest arvestatud toetuse saajaks. Määratud loomeliit edastab avalduse Kultuuriministeeriumile koos käesoleva seaduse § 12 lõikes 2 nimetatud taotlusega.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (2) Toetuse saamiseks esitab loomeliit toetuse saamisele eelneva eelarveaasta 1. veebruariks Kultuuriministeeriumile kirjaliku taotluse koos loomeliidu liikmeks olevate loovisikute nimekirjaga, märkides nimekirjas eraldi ära käesoleva seaduse § 4 lõikes 3 nimetatud tingimustele vastavad loovisikud.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (3) Loomeliit kasutab toetust:
  1) käesolevas seaduses sätestatud loometoetuse maksmiseks vabakutselistele loovisikutele;
  2) loovisikute loometegevuseks ning sellega seotud täiendusõppeks antavateks stipendiumideks;
  3) käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetatud kohustuste täitmise korraldamisega seotud kulude katteks, kuid mitte üle 15 protsendi riigieelarvest eraldatud toetuse summast.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (4) Toetuse eraldamisel sõlmivad loomeliit ja Kultuuriministeerium toetuse maksmise ja arvestuse pidamise korraldamiseks toetuslepingu. Toetuslepingus märgitakse vähemalt:
  1) eraldatud toetuse rahastamise alused ja rahastamise ulatus;
  2) eraldatud toetuse kasutamise aruande esitamise kord ja tähtaeg.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (41) Kui loomeliidu liikmete seas on loovisikuid, kes kuuluvad mitmesse loomeliitu, lisatakse toetuslepingule nimekiri mitmesse loomeliitu kuuluvate liikmete kohta, märkides ära, mitu protsenti loovisiku pealt arvestatud summast eraldatakse konkreetsele loomeliidule.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (5) Loovisikute loometegevuseks ning sellega seotud täiendusõppeks antavateks stipendiumideks võib loomeliit toetust kasutada toetuse eraldamise aastale järgneval aastal, kui toetust ei ole kasutatud täies ulatuses loometoetuste maksmiseks vabakutselistele loovisikutele.

  (6) Toetuse kasutamise kohta peab loomeliit eraldi arvestust. Eraldatud toetuse kasutamise aruanne esitatakse toetuslepingus sätestatud tähtajaks.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (7) Kultuuriministril on õigus jätta reservi viis protsenti loomeliitudele riigieelarvest eraldatavast summast käesoleva seaduse § 19 lõigetes 4 ja 5 sätestatud kohustuse täitmiseks.
[RT I 2006, 14, 113 - jõust. 06.04.2006]

  (8) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotluse ja lõikes 6 nimetatud aruande vormi kehtestab kultuuriminister käskkirjaga.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

§ 13.  Toetuse eraldamisest keeldumine

  (1) Kultuuriminister keeldub loomeliidule toetuse eraldamisest, kui esineb vähemalt üks järgnevas nimetatud juhtudest:
  1) loomeliit ei ole kasutanud eelmist toetust sihipäraselt;
  2) loomeliidu suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (11) Kultuuriminister võib keelduda loomeliidule toetuse eraldamisest, kui esineb vähemalt üks järgnevas nimetatud juhtudest:
  1) loomeliit ei ole tähtajaks esitanud käesoleva seaduse § 12 lõikes 6 nimetatud aruannet;
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]
  2) loomeliit ei ole taotlemisele eelnenud aastal äriregistrile tähtajaks esitanud majandusaasta aruannet;
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]
  3) loomeliidul on toetuse eraldamise aasta 15. jaanuari seisuga maksuvõlg, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud ja tasumine on toimunud ajakava kohaselt.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (2) Summa, mida loomeliit ei ole kasutanud sihipäraselt, tuleb tagastada riigieelarvesse.

  (3) Kui kultuuriminister on käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 11 nimetatud põhjusel keeldunud toetuse eraldamisest, on loomeliidul õigus taotleda toetust pärast keeldumisest ühe aasta möödumist.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

§ 14.  Loomeliidu õigused

  (1) Loomeliidul on õigus nõuda oma liikmeks olevatelt loovisikutelt andmeid loodud teoste ja esituste kohta vastavalt põhikirjale või selle alusel sätestatud korrale.
[RT I 2009, 38, 254 - jõust. 18.07.2009]

  (2) Loomeliit võib autoriõiguse seaduse ja oma põhikirja kohaselt olla oma liikmete varaliste ja isiklike autoriõiguste või autoriõigustega kaasnevate õiguste kollektiivse esindamise organisatsiooniks.

  (3) Loomeliidul on õigus loometoetuse määramiseks saada Kultuuriministeeriumilt andmeid vabakutseliste loovisikute kohta, kes taotlevad või saavad teistest loomeliitudest loometoetust.

§ 15.  Loomeliidu kohustused

  (1) Loomeliidu juhatus peab oma liikmeks olevate loovisikute registrit, millesse kantakse loovisiku nimi, elukoht, isikukood, loovisikuna registreerimise päev, kuu ja aasta ning andmed loodud teoste ja esituste kohta, loovisikuks oleku peatamise, loomeliidust väljaastumise või väljaarvamise kohta. Registrisse võib kanda ka muid andmeid, kui see on sätestatud põhikirjas ega ole vastuolus seadusega.

  (2) Loomeliit peab vabakutselise loovisiku loometoetuse saajate registrit, millesse kantakse toetust saava loovisiku nimi, toetuse saamise ajavahemik ja vajaduse korral muud andmed. Registriandmete muutumise korral esitab loomeliit muudatused jooksvalt Kultuuriministeeriumile.

  (3) [Kehtetu - RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (4) Loomeliit kogub andmeid (teose pealkiri, teose loomise või teose esitamise või avaldamise aeg jne) oma liikmete loodud teoste ja esituste kohta.

  (5) Kui loomeliidu tunnustamise otsus tunnistatakse kehtetuks vastavalt käesoleva seaduse § 10 lõikele 1 või kui kultuuriminister keeldub loomeliidule toetuse eraldamisest käesoleva seaduse § 13 lõigetes 1 ja 11 sätestatud põhjusel, on loomeliit kohustatud viivitamatult esitama Kultuuriministeeriumile loometoetuse taotlejate ja saajate andmed koos loometoetuse määramise otsuste ärakirjadega ja andmetega selleks hetkeks väljamakstud toetuste kohta ning muud toetuse määramise aluseks olevate dokumentide ärakirjad.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

§ 16.  Loometoetuse taotlemise tingimused

  (1) Vabakutselisel loovisikul, kes ei saa loometegevusest sissetulekut, on õigus saada loomeliidu kaudu vabakutselise loovisiku loometoetust.

  (2) Vabakutselise loovisiku loometoetust on õigus saada vabakutselisel loovisikul, kes vastab järgmistele tunnustele:
  1) on vanuses 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani;
  2) [Kehtetu – RT I 2009, 38, 254 - jõust. 18.07.2009]
  3) ei ole saanud tulu võlaõigusliku lepingu alusel vähemalt loometoetuse taotlemisele eelnenud kuul;
  4) ei õpi õppeasutuses statsionaarses õppes või täiskoormusega õppes;
[RT I 2010, 41, 240 - jõust. 01.09.2010]
  5) ei teeni kaitseväes või asendusteenistuses;
  6) ei saa riiklikku pensioni ega välisriigi poolt makstavat pensioni, välja arvatud töövõimetuspension osalise töövõime kaotuse korral, kui selle suurus ei ületa poolt käesoleva seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest;
[RT I 2009, 38, 254 - jõust. 18.07.2009]
  7) [Kehtetu – RT I 2009, 38, 254 - jõust. 18.07.2009]
  8) ei saa vanemahüvitist vanemahüvitise seaduse alusel.

  (3) Loometegevusest saadava sissetuleku hulka ei arvata loovisikule laekuvat loometegevusest saadavat sissetulekut, mille suurus ei ületa poolt käesoleva seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest kuus ja tulumaksuseaduse § 19 lõikes 3 nimetatud tulumaksuga mittemaksustatavat tulu.
[RT I 2009, 38, 254 - jõust. 18.07.2009]

  (4) [Kehtetu - RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

§ 17.  Loometoetuse määramise komisjon

  (1) Loomeliit võib moodustada loovisiku loometoetuse määramise komisjoni, millesse kuulub vähemalt kolm loomeliidu liiget ja mille liikmed valitakse üldkoosolekul.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud komisjoni kuulub riigi esindajana Kultuuriministeeriumi ametnik, kelle nimetab kultuuriminister.

  (3) Kui loomeliidul ei ole moodustatud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud komisjoni, täidab komisjoni ülesandeid loomeliidu juhatus, kaasates riigi esindajana kultuuriministri nimetatud ametniku.

§ 18.  Loometoetuse maksmine

  (1) Loometoetuse saamiseks esitab vabakutseline loovisik kirjaliku taotluse loomeliidu juhatusele, nimetades taotluses teised loomeliidud, mille liikmeks ta on. Kui isik kuulub mitmesse loomeliitu, esitab ta vastava taotluse igale loomeliidule eraldi. Vabakutseline loovisik saab loometoetust taotleda ainult nendest loomeliitudest, millele on tema pealt toetust arvestatud.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (2) Vabakutselisele loovisikule, kes kuulub samal ajal mitmesse loomeliitu ja kelle pealt arvestatav toetus on käesoleva seaduse § 12 lõike 11 alusel jaotatud mitme loomeliidu vahel, maksavad loometoetust need loomeliidud võrdsetes osades. Erinevatest loomeliitudest ühele loovisikule makstava loometoetuse kogusumma ei tohi ületada käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud summat.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (3) Loomeliit otsustab toetuse määramise kuni 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.
[RT I 2009, 38, 254 - jõust. 18.07.2009]

  (4) Loometoetuse määramise korral makstakse vabakutselisele loovisikule toetust taotluse esitamise päevast alates.

  (5) Vabakutselisele loovisikule iga kuu makstava loometoetuse suuruseks on Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär ühes kuus.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (6) Loometoetust makstakse üks kord kuus.

  (7) Vabakutselisel loovisikul on õigus käesolevas paragrahvis nimetatud loometoetusele kuus kuud. Toetuse korduvaks taotlemiseks peab eelmise toetuse maksmise ajavahemiku lõppemisest olema möödunud vähemalt kaks aastat. Käesolevas lõikes sätestatut kohaldatakse ka juhul, kui loovisik taotleb toetust mõnest teisest loomeliidust, mille liige ta samal ajal on.

  (71) Vabakutselise loovisiku taotluse alusel võib loomeliit otsustada lõikes 7 nimetatud loometoetuse saamise perioodi pikendada kuue kuu võrra, kui taotluse esitamise ajal vastab vabakutseline loovisik endiselt käesoleva seaduse § 16 lõikes 2 sätestatud tingimustele. Loometoetuse maksmise perioodi pikendamise taotlus peab olema esitatud vähemalt 30 päeva enne loometoetuse maksmise perioodi lõppemist.
[RT I 2009, 38, 254 - jõust. 18.07.2009]

  (8) [Kehtetu – RT I 2009, 38, 254 - jõust. 18.07.2009]

  (9) Kui tekivad asjaolud, mille tõttu vabakutseline loovisik, kellele makstakse loometoetust, ei vasta käesoleva seaduse §-s 16 sätestatud tingimustele, on loovisik kohustatud sellest viivitamatult loomeliidule teatama.

§ 19.  Loometoetuse maksmise erisused

  (1) Vabakutseline loovisik, kes ei kuulu ühtegi loomeliitu, kuid kes vastab käesoleva seaduse § 16 lõikes 2 nimetatud tunnustele ja kes soovib taotleda loometoetust, esitab kirjaliku taotluse Kultuuriministeeriumile.

  (2) Kultuuriministeerium esitab taotluse viivitamatult otsustamiseks vastavat loomeala esindavale loomeliidule, kes annab hinnangu loovisiku vastavusele käesoleva seaduse nõuetele ning määrab toetuse. Loomeliit otsustab loometoetuse maksmise 15 tööpäeva jooksul. Kui vastavat loomeala esindavat loomeliitu ei ole, määrab Kultuuriministeerium taotlust menetleva loomeliidu.

  (3) Loomeliit keeldub toetuse maksmisest, kui taotleja ei vasta käesoleva seaduse §-s 3 nimetatud tunnustele või ta ei ole kolm viimast aastat vastaval loomealal loonud ja tema teoseid ei ole selles ajavahemikus avaldatud või üldsusele suunatud autoriõiguse seaduse §-de 9 ja 10 tähenduses.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (4) Loometoetust, mille loomeliit on määranud käesoleva paragrahvi alusel, maksab loomeliit rahast, mille on selleks sihtotstarbeliselt eraldanud Kultuuriministeerium. Loometoetuse maksmine toimub käesoleva seaduse §-s 18 sätestatud korras.

  (5) Kui Kultuuriministeerium keeldub loomeliidule toetuse eraldamisest käesoleva seaduse § 13 lõigetes 1 ja 11 nimetatud põhjusel või kui loomeliidu tunnustamise otsus tunnistatakse kehtetuks vastavalt käesoleva seaduse §-le 10, tagab Kultuuriministeerium toetuse maksmise vabakutselisele loovisikule, kellele loomeliit on alustanud loometoetuse maksmist või kellele toetuse määramise kohta on loomeliit otsuse teinud.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud juhul maksab Kultuuriministeerium loometoetust käesoleva seaduse § 18 lõigetes 3–7 sätestatud korras.

  (7) Kultuuriministeeriumil on õigus keelduda käesoleva paragrahvi lõikes 1 esitatud taotluse rahuldamisest või rahuldada see osaliselt, kui käesoleva seaduse alusel loomeliitudele riigieelarvest eraldatud toetusest reservi jäetud vahendid on jooksvaks eelarveaastaks lõppenud või vahenditest ei piisa taotluse täielikuks rahuldamiseks.
[RT I 2009, 38, 254 - jõust. 18.07.2009]

  (8) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud juhul on vabakutselisel loovisikul, kelle taotluse rahuldamisest keelduti osaliselt või täielikult, õigus esitada uus taotlus riigieelarvest järgmise aasta toetuse eraldamisel, kui ta uue taotluse esitamise ajal vastab käesoleva seaduse §-s 16 sätestatud tingimustele.
[RT I 2009, 38, 254 - jõust. 18.07.2009]

§ 20.  Loometoetuse maksmise lõpetamine

  (1) Loometoetuse maksmine lõpetatakse, kui vabakutseline loovisik on esitanud loometoetuse taotlemisel loomeliidule teadlikult valeandmeid või vabakutseline loovisik ei vasta enam käesoleva seaduse §-s 16 sätestatud tingimustele.

  (2) Kui toetuse maksmise lõpetamise aluseks on teadlik valeandmete esitamine, kaotab vabakutseline loovisik kolmeks aastaks loometoetuse taotlemise õiguse.

  (3) Vabakutseline loovisik on kohustatud tagastama valeandmete esitamise tulemusena saadud loometoetuse.

  (4) Loomeliidul on õigus katkestada käesoleva seaduse §-s 18 sätestatud loometoetuse maksmine, kui loomeliidul lõppevad käesoleva seaduse § 12 lõike 1 kohaselt eraldatud vahendid, ja keelduda uute taotluste rahuldamisest.
[RT I 2009, 38, 254 - jõust. 18.07.2009]

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud juhul on vabakutselisel loovisikul, kellele loometoetuse maksmine katkestati või kelle taotluse rahuldamisest keelduti, õigus esitada uus taotlus riigieelarvest järgmise aasta toetuse eraldamisel, kui ta uue taotluse esitamise ajal vastab käesoleva seaduse §-s 16 sätestatud tingimustele.
[RT I 2009, 38, 254 - jõust. 18.07.2009]

§ 21.  Järelevalve

  (1) Käesoleva seadusega kehtestatud nõuete täitmise üle teostab riiklikku järelevalvet Kultuuriministeerium. Kultuuriminister määrab riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (2) Järelevalvet teostaval ametiisikul on õigus:
  1) nõuda loomeliidult andmeid ja dokumente loomeliidu liikmeks olevate loovisikute loodud teoste ja esituste kohta;
  2) tutvuda dokumentidega, mis vabakutseline loovisik on loometoetuse saamiseks esitanud;
  3) nõuda käesoleva seaduse § 12 lõikes 4 nimetatud lepingu alusel esitatava aruande koostamise aluseks olevaid dokumente.

§ 22.  Ettekirjutus

  (1) Riiklikku järelevalvet teostav ametiisik võib käesoleva seadusega kehtestatud nõuete rikkumise korral teha loomeliidule ettekirjutuse.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (2) Ettekirjutuses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) selle loomeliidu nimetus, kellele ettekirjutus tehakse;
  2) andmed rikkumise kohta viitega käesoleva seaduse paragrahvidele ning nõue viia olukord seadusega vastavusse;
  3) ettekirjutuse tegemise põhjendus;
  4) tähtaeg ettekirjutuse täitmiseks;
  5) ettekirjutuse koostanud ametiisiku nimi, ametikoht, ettekirjutuse kuupäev ja ametiisiku allkiri;
  6) märge ettekirjutuse vaidlustamise võimaluse, tähtaja ja korra kohta.

  (3) Kui loomeliit jätab ettekirjutuse täitmata, võib järelevalvet teostav ametiisik rakendada asendustäitmise ja sunniraha seaduse kohaselt sunniraha või teha kultuuriministrile ettepaneku tunnistada loomeliidu tunnustamine kehtetuks käesoleva seaduse § 10 lõike 1 punkti 2 kohaselt. Sunniraha ülemmäär on 640 eurot. Sunniraha rakendamine ei välista ettepaneku tegemist loomeliidu tunnustamise kehtetuks tunnistamiseks.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 23.  Seaduse rakendamine

  (1) Käesoleva seaduse jõustumise aastal ei kohaldata § 12 lõikes 2 sätestatud loomeliidu toetuse saamiseks taotluse esitamise tähtaega. Nimetatud taotluse esitamise tähtaja kehtestab kultuuriminister ühe kuu jooksul pärast seaduse jõustumist ning see avalikustatakse Kultuuriministeeriumi veebilehel.
[RT I 2008, 60, 331 - jõust. 01.01.2009]

  (2) 2009. aasta jooksul kohaldatakse maksukohustuslaste registris registreeritud vabakutselisele loovisikule maksukorralduse seaduse §-s 1681 ja äriseadustiku §-s 5114 sätestatut.
[RT I 2008, 60, 331 - jõust. 01.01.2009]

  (3) Käesoleva seaduse § 12 lõikes 11 nimetatud avalduse esitamise tähtaeg 2014. aasta toetuse väljamaksmiseks on 2014. aasta 1. veebruar.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (4) Käesoleva seaduse § 12 lõikes 2 nimetatud taotluse esitamise tähtaeg 2015. aasta toetuse saamiseks on 2014. aasta 15. veebruar.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (5) Pärast käesoleva seaduse §-s 11 nimetatud andmekogu kasutusele võtmist loetakse käesoleva seaduse § 12 lõikes 2 nimetatud taotlusele lisatavad andmed esitatuks vastavate kirjete tegemisega käesoleva seaduse §-s 11 nimetatud andmekogusse.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

  (6) Loomeliidud viivad oma tegevuse käesoleva seaduse §-s 4 sätestatud nõuetega kooskõlla 2014. aasta 1. juuliks.
[RT I, 10.01.2014, 2 - jõust. 20.01.2014]

§ 24–26.    [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 27.  Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 2005. aasta 1. jaanuaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json