Teksti suurus:

Prokuröride töötasustamine 2017. aastal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 10.01.2017, 2

Prokuröride töötasustamine 2017. aastal

Vastu võetud 06.01.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse prokuratuuriseaduse § 22 lõigete 3 ja 31 alusel.

§ 1. Palgaastmetele vastavate kuupalgamäärade kehtestamine

 (1) Määrusega kehtestatakse prokuröride palgaastmetele vastavad kuupalgamäärad vastavalt lisale.

 (2) Riigi peaprokurör otsustab eraldi iga ametisse nimetatava või ametis oleva abiprokuröri kuupalgamäära suuruse, lähtudes lõike 1 alusel abiprokurörile kehtestatud kuupalgamäära vahemikust.

§ 2. Kuupalgamäärade suurendamine

 (1) Riigi peaprokurör võib Ida-Viru maakonda Viru Ringkonnaprokuratuuri ametisse nimetatavatel või üleviidavatel prokuröridel suurendada kuupalgamäära kuni 1000 euro võrra kuni neljaks aastaks.

 (2) Lõikes 1 ettenähtud kuupalgamäära suurendamise otsustab riigi peaprokurör eraldi iga ametisse nimetatava või üleviidava prokuröri puhul.

§ 3. Muutuvpalga maksmine

 (1) Riigi peaprokurör võib prokurörile määrata muutuvpalgana tulemuspalga kindlaks määratud kriteeriumide alusel konkreetse töö või perioodi eest, preemia erakordsete teenistusalaste saavutuste eest või lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest.

 (2) Tulemuspalga määramise aluseks on prokuröri töötulemustele antud hinnang.

 (3) Tulemuspalga määramise aluseks võib olla ka asutuse või selle struktuuriüksuse töö tulemuslikkusele antud hinnang, milles võetakse arvesse kollektiivset panust asutuse eesmärkide saavutamisel. Asutuse või selle struktuuriüksuse töö tulemuslikkust eesmärkide saavutamisel hindab riigi peaprokurör.

 (4) Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse riigi peaprokuröri, prokuröri vahetu juhi või struktuuriüksuse juhi poolt prokurörile antud, kuid tööjaotuskavas nimetamata teenistusülesandeid.

 (5) Muutuvpalga maksmise täpsemad tingimused ja kord nähakse ette prokuratuuri palgajuhendis.

§ 4. Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2017. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Urmas Reinsalu
Justiitsminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa Prokuröride kuupalgamäärad

/otsingu_soovitused.json