Teksti suurus:

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 10.01.2019, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
31.12.2018 otsus nr 376

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 19.12.2018

§ 1.  Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmine

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Käesolevas seaduses nimetatud otsused toimetatakse kätte elektrooniliselt, posti teel lihtkirjaga või Eesti Töötukassa kohalikus osakonnas, arvestades käesolevas seaduses sätestatud erisusi.”;

2) paragrahvi 31 lõigetes 4 ja 5, § 6 lõikes 1 ning § 10 lõike 2 punktis 7 asendatakse sõnad „isiku tuvastamist võimaldav infotehnoloogiline lahendus” sõnadega „Eesti Töötukassa infosüsteem” vastavas käändes;

3) paragrahvi 31 lõige 41 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „3–13” tekstiosaga „3–5 ja 7–13”;

5) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 8 lõige 51 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahv 81 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 10 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Individuaalne tööotsimiskava toimetatakse töötule kätte Eesti Töötukassa kohalikus osakonnas allkirja vastu või elektrooniliselt.”;

10) paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Töövahendus on töö ja töötaja leidmiseks vajaliku teabe vahendamine isiku ja tööandja vahel.”;

11) paragrahv 16 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Palgatoetust ei maksta, kui töötu on selle käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud eraõigusliku juriidilise isiku, kuhu teda tahetakse tööle võtta, juhtimis- või kontrollorgani liige, usaldusühingu või täisühingu osanik või kui talle kuulub sellest äriühingust rohkem kui 50 protsenti.”;

13) paragrahvi 26 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 31 lõike 6 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) töötu elektroonilise, notariaalselt tõestatud või Eesti Töötukassas vormistatud kirjaliku avalduse alusel teise isiku pangakontole Eestis maksja kulul.”;

15) paragrahvi 38 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ettevõtja esitab enne majandustegevuse alustamist majandustegevusteate majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud korras, kui ta:
1) tegeleb käesoleva seaduse § 12 lõikes 1 nimetatud töövahendusega;
2) sõlmib isikuga töölepingu eesmärgiga suunata ta renditööle töölepingu seaduse § 6 lõike 5 tähenduses (edaspidi renditööjõu vahendamine).”;

16) paragrahvi 391 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ettevõtja, kes tegeleb käesoleva seaduse § 12 lõikes 1 nimetatud töövahendusega, ei tohi nõuda tööd leida soovivalt isikult tasu töövahenduse eest.

(2) Ettevõtja, kes tegeleb käesoleva seaduse § 38 punktis 2 nimetatud renditööjõu vahendamisega, ei tohi nõuda töötajalt tasu tema renditööle suunamise eest.”;

17) paragrahvi 40 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 41 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Eesti Töötukassa nõuab käesoleva seaduse § 18 lõikes 9, § 19 lõigetes 8 ja 81 ning § 20 lõikes 5 nimetatud juhtudel tööturuteenuste osutamiseks kulunud summad tagasi.”;

19) paragrahvi 41 lõige 11 loetakse lõikeks 12 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Eesti Töötukassa võib tagasi nõuda käesoleva seaduse § 9 lõike 1 punktides 3, 5, 7 ja 11–14 sätestatud tööturuteenustele ja §-s 25 sätestatud tööturutoetusele õigusliku aluseta kulunud summa.”;

20) paragrahvi 41 lõikes 12 asendatakse tekstiosa „lõikes 1 nimetatud” tekstiosaga „lõigetes 1 ja 11 nimetatud summade tagasinõudmiseks”;

21) paragrahvi 41 lõiget 2 täiendatakse pärast esimest lauset lausega järgmises sõnastuses:

„Ettekirjutus koos hoiatusega toimetatakse kätte elektrooniliselt või posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.”;

22) seaduse 71. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

71. peatükk
HALDUSJÄRELEVALVE JA RIIKLIK JÄRELEVALVE
”;

23) seaduse 71. peatüki tekst loetakse 1. jaoks ja see pealkirjastatakse järgmiselt:

1. jagu
Haldusjärelevalve
”;

24) paragrahvi 421 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

25) seaduse 71. peatükki täiendatakse 2. jaoga järgmises sõnastuses:

2. jagu
Riiklik järelevalve

§ 424. Riiklik järelevalve

(1) Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse §-des 38 ja 391 sätestatud nõuete täitmise üle teostab Tööinspektsioon.

(2) Tööinspektsioon võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30–32 ja 49–51 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.”;

26) paragrahvi 43 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Käesoleva seaduse § 16 alusel sõlmitud halduslepingutele kohaldatakse käesoleva seaduse 2018. aasta 1. mail jõustunud redaktsiooni kuni lepingute kehtivuse lõpuni, kuid kõige kauem kuus kuud pärast § 16 kehtetuks tunnistamist.”;

27) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse sõnadega „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/104/EÜ renditöö kohta (ELT L 327, 05.12.2008, lk 9–14).”.

§ 2.  Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmine

Soolise võrdõiguslikkuse seaduse § 6 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Ettevõtja, kes tegeleb tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 12 lõikes 1 nimetatud töövahendusega, ja tööandja ei või nõuda tema poole tööleidmise sooviga pöördunud isikult andmeid käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud asjaolude kohta.”.

§ 3.  Töölepingu seaduse muutmine

Töölepingu seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

§ 61. Töölepingu sõlmimine kasutajaettevõtjaga

Tingimused, mis takistavad tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 38 punktis 2 nimetatud ettevõtja töötajat, kes täidab tööülesandeid renditööna, sõlmimast töölepingut kasutajaettevõtjaga pärast kasutajaettevõttes ajutise töötamise lõppemist, on tühised.”;

2) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse sõnadega „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/104/EÜ renditöö kohta (ELT L 327, 05.12.2008, lk 9–14).”.

§ 4.  Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 24 lõige 9 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Töötuskindlustuse seaduse muutmine

Töötuskindlustuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsus toimetatakse kindlustatule kätte elektrooniliselt, posti teel lihtkirjaga või töötukassa kohalikus osakonnas.”;

2) paragrahvi 12 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) kindlustatu elektroonilise, notariaalselt tõestatud või töötukassas vormistatud kirjaliku avalduse alusel teise isiku pangakontole Eestis maksja kulul.”;

3) paragrahvi 13 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Töötukassa toimetab käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud otsuse kindlustatule kätte elektrooniliselt või posti teel lihtkirjaga.”;

4) paragrahvi 144 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Töötukassa toimetab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsuse tööandjale ja töötajale või ametnikule kätte elektrooniliselt või posti teel lihtkirjaga.”;

5) paragrahvi 144 lõike 4 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) elektroonilise, notariaalselt tõestatud või töötukassas vormistatud kirjaliku avalduse alusel teise isiku pangakontole Eestis maksja kulul.”;

6) paragrahvi 22 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Töötukassa toimetab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsuse avalduse esitajale kätte elektrooniliselt või posti teel lihtkirjaga.”;

7) paragrahvi 22 lõike 5 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) töötaja elektroonilise, notariaalselt tõestatud või töötukassas vormistatud kirjaliku avalduse alusel teise isiku pangakontole Eestis maksja kulul.”;

8) paragrahvi 23 lõike 2 punkt 81 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„81) täidab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/589, milles käsitletakse Euroopa tööturuasutuste võrgustikku (EURESe võrgustik), töötajate juurdepääsu liikuvusteenustele ja tööturgude edasist integratsiooni ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 492/2011 ja (EL) nr 1296/2013 (ELT L 107, 22.04.2016, lk 1–28), tähenduses riikliku koordinatsioonibüroo ülesandeid, on EURESe võrgustiku liige ning korraldab organisatsioonide EURESe võrgustiku liikmeks ja partneriks vastuvõtmist ning nendega koostööd;”;

9) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 81 nimetatud EURESe võrgustiku liikmeks ja partneriks vastuvõtmise ning koostöö tingimused ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

10) paragrahvi 35 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 37 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Töötukassal on õigus tööhõivet soodustavast Euroopa Liidu toetusest kaasrahastatavate tegevuste kulude finantseerimiseks kasutada ajutiselt kuni väljamaksetaotluse rahuldamiseni töötuskindlustushüvitiste sihtfondi vahendeid. Väljamaksetaotluse rahuldamata jätmise korral kaetakse eelnimetatud tegevuste kulud käesoleva seaduse §-s 381 ettenähtud vahenditest.”;

12) paragrahvi 38 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Töötukassal on õigus tööhõivet soodustavast Euroopa Liidu toetusest kaasrahastatavate tegevuste kulude finantseerimiseks kasutada ajutiselt kuni väljamaksetaotluse rahuldamiseni koondamise ja tööandja maksejõuetuse korral makstavate hüvitiste sihtfondi vahendeid. Väljamaksetaotluse rahuldamata jätmise korral kaetakse eelnimetatud tegevuste kulud käesoleva seaduse §-s 381 ettenähtud vahenditest.”;

13) paragrahvi 381 lõiget 4 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) tööhõivet soodustavast Euroopa Liidu toetusest kaasrahastatavate teenuste osutamiseks ja toetuste maksmiseks.”;

14) paragrahvi 46 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Töötukassa võib nõuda kindlustatule, töötajale või ametnikule (edaspidi hüvitise saaja) õigusliku aluseta määratud ja makstud hüvitised hüvitise saajalt tagasi.”;

15) paragrahvi 46 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Ettekirjutus koos hoiatusega toimetatakse kätte elektrooniliselt või posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.”.

§ 6.  Töövõimetoetuse seaduse muutmine

Töövõimetoetuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Töötukassa toimetab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsuse isikule kätte elektrooniliselt, posti teel lihtkirjaga või töötukassa kohalikus osakonnas.”;

2) paragrahvi 13 lõige 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(31) Kui töövõimetoetuse saaja on tõendanud, et tema sissetulek töövõimetoetuse maksmise kuule eelnenud kalendrikuul ületas 90-kordset kehtivat päevamäära puhkusetasu, tööandja makstava haigushüvitise või ajutise töövõimetuse hüvitise väljamaksmise aja või temast olenemata põhjusel muutunud tasu või hüvitise väljamaksmise aja tõttu, loetakse sissetulek saaduks kalendrikuul, millal see oleks välja makstud, kui nimetatud asjaolusid ei oleks esinenud.”;

3) paragrahvi 13 lõige 32 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 16 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Töötukassa toimetab käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nimetatud töövõimetoetuse määramise otsuse isikule kätte elektrooniliselt, posti teel lihtkirjaga või töötukassa kohalikus osakonnas.”;

5) paragrahvi 17 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) tema elektroonilise, notariaalselt tõestatud või töötukassa kohalikus osakonnas vormistatud kirjaliku avalduse alusel teise isiku, sealhulgas kohaliku omavalitsuse üksuse pangakontole Eestis maksja kulul;”;

6) paragrahvi 18 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Töötukassa toimetab käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud otsuse isikule kätte elektrooniliselt, posti teel lihtkirjaga või töötukassa kohalikus osakonnas.”;

7) paragrahvi 19 lõiked 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Töötukassa teeb toetuse maksmise lõpetamise otsuse käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1, 2, 4 või 5 sätestatud juhul 15 tööpäeva jooksul selle aluseks olevast asjaolust teadasaamise päevast arvates.

(5) Töötukassa toimetab käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud otsuse isikule kätte elektrooniliselt, posti teel lihtkirjaga või töötukassa kohalikus osakonnas.”;

8) paragrahvi 20 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud ettekirjutus koos hoiatusega toimetatakse kätte elektrooniliselt või posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json