Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine seoses isikut tõendava dokumendi menetluses kogutavate andmete täpsustamisega

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 10.01.2020, 2

Siseministri määruste muutmine seoses isikut tõendava dokumendi menetluses kogutavate andmete täpsustamisega

Vastu võetud 02.01.2020 nr 2

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 121 lõike 9, § 15 lõike 1 ja § 152 lõike 1 alusel.

§ 1.  Siseministri 18. detsembri 2015. a määruses nr 77 „Isikutunnistuse, elamisloakaardi, digitaalse isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning väljaandmise tähtajad” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Isikutunnistuse, elamisloakaardi, digitaalse isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu, väljastamise kord ning väljaandmise tähtajad”;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 121 lõike 9 ja § 15 lõike 1 alusel.”;

3) paragrahvi 2 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„(2) E-residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmisel kaaluka avaliku huvi korral esitatakse §-s 25 sätestatud andmed ning isiku foto ja koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest või muu samaväärne tõend.”;

4) paragrahvi 25 lõike 1 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „sugu” sõnadega „ja e-posti aadress”;

5) paragrahvi 25 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) kirjaliku kinnituse, et isik on nõus temale dokumendi väljaandmisega ja andmete edastamisega Politsei- ja Piirivalveametile, teda on teavitatud tema andmete töötlemise eesmärkidest, andmete säilitamise tähtaegadest ja isikuandmete kaitse alastest õigustest ning ta on tutvunud ja nõustub dokumendile kantud sertifikaatide kasutustingimustega, mida käsitatakse selle dokumendi taotlemisena.”;

6) paragrahvi 25 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „andmete” sõnadega „või muu samaväärse tõendi”;

7) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kaaluka avaliku huvi korral väljaantud e-residendi digitaalne isikutunnistus väljastatakse isikule isiklikult allkirja vastu ning see kirjalik kinnitus dokumendi väljastamise kohta edastatakse Politsei- ja Piirivalveametile.”.

§ 2.  Siseministri 18. detsembri 2015. a määruse nr 78 „Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus” § 8 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) E-residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmisel kaaluka avaliku huvi korral kantakse andmekogusse isiku kirjalik kinnitus dokumendi väljastamise kohta.”.

Mart Helme
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json