Teksti suurus:

Diplomaatilise passi väljaandmise tähtajad ning diplomaatilise passi väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.01.2020, 9

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Diplomaatilise passi väljaandmise tähtajad ning diplomaatilise passi väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu

Vastu võetud 28.12.2015 nr 10
RT I, 05.01.2016, 19
jõustumine 08.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.01.2020RT I, 10.01.2020, 813.01.2020

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

  Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, arvestades isikut tõendavate dokumentide seadusest tulenevaid erisusi.

§ 2.   Diplomaatilise passi väljaandmise taotlemine

  Taotleja esitab Välisministeeriumile diplomaatilise passi väljaandmise taotluse (edaspidi taotlus), millele on lisatud määruses sätestatud dokumendid.
[RT I, 10.01.2020, 8 - jõust. 13.01.2020]

§ 3.   Taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Taotlus täidetakse eesti keeles trükitähtedega ning sellel ei tohi olla parandusi. Taotlus täidetakse tumedas kirjas viisil, mis tagab esitatud andmete säilimise. Taotleja kirjutab allkirjanäidise tumedas kirjas, mille tähtede joone läbimõõt on soovitavalt 0,8–1,5 mm.
[RT I, 10.01.2020, 8 - jõust. 13.01.2020]

  (2) Taotleja kirjutab taotlusele allkirjanäidise oma käega.
[RT I, 10.01.2020, 8 - jõust. 13.01.2020]

  (3) Taotlusele kirjutab alla taotleja, kinnitades taotluses esitatud andmete ja taotlusele lisatud dokumentide õigsust.

  (4) Kui teovõimeline taotleja ei ole võimeline taotlusele allkirjanäidist kirjutama ega taotlusele alla kirjutama, jäetakse allkirjanäidis kirjutamata ja taotluse vastu võtnud ametnik teeb taotlusele märke selle põhjuse kohta.
[RT I, 10.01.2020, 8 - jõust. 13.01.2020]

§ 4.   Piiratud teovõimega isiku taotlusele esitatavate nõuete erisused

  (1) Vähemalt 15-aastane taotleja kirjutab taotlusele allkirjanäidise oma käega.

  (2) 7–14-aastane või piiratud teovõimega täisealine taotleja võib taotlusele allkirjanäidise kirjutada oma käega.

  (3) Alla 7-aastase või allkirjavõimetu taotleja taotlusele allkirjanäidist ei kirjutata.

  (4) Vähemalt 15-aastane taotleja võib taotlusele oma käega alla kirjutada.

  (5) Alla 15-aastase taotleja, piiratud teovõimega täisealise taotleja või allkirjavõimetu taotleja eest kirjutab taotlusele alla taotleja seaduslik esindaja.
[RT I, 10.01.2020, 8 - jõust. 13.01.2020]

2. peatükk Diplomaatilise passi väljaandmise taotlemisel esitatavad dokumendid 

§ 5.   Taotluse esitamine

  (1) Taotlus esitatakse isiklikult, postiga, elektrooniliselt, ametiasutuse kulleriga või seadusliku esindaja poolt.

  (2) Taotluse isiklikul esitamisel esitab taotleja isikusamasuse kontrollimiseks Eesti kodaniku passi või isikutunnistuse (edaspidi isikut tõendav dokument).

  (3) Kui taotluse esitab seaduslik esindaja, esitab ta isikusamasuse kontrollimiseks oma isikut tõendava dokumendi.

  (4) Taotluse võib edastada postiga, elektrooniliselt või ametiasutuse kulleriga, kui taotlejale on varem välja antud diplomaatiline pass, taotleja isikuandmed ega allkirjanäidis ei ole muutunud ning sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui viis aastat või kui taotletakse esmakordselt diplomaatilist passi alla 12-aastasele, kelle isikuandmed on kantud rahvastikuregistrisse.

  (5) Taotluse postiga või elektroonilisel esitamisel lisatakse taotlusele määruses sätestatud dokumendid. Elektrooniliselt esitatav taotlus allkirjastatakse digitaalselt.
[RT I, 10.01.2020, 8 - jõust. 13.01.2020]

§ 6.   Foto

  Taotlusele lisatakse üks foto, mis peab vastama isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavatele nõuetele.

§ 7.   Diplomaatilise passi väljaandmise taotlusele lisatavad dokumendid

  (1) Diplomaatilise passi taotlemisel isikut tõendavate dokumentide seaduse § 22 lõike 2 punktide 1–2, 3–7, 10 ja 11 alusel lisatakse taotlusele ametiasutuse kiri.
[RT I, 10.01.2020, 8 - jõust. 13.01.2020]

  (2) Diplomaatilise passi taotlemisel isikut tõendavate dokumentide seaduse § 22 lõike 2 punkti 8 alusel lisatakse taotlusele välislähetuskäskkiri, punkti 9 alusel diplomaatilise passi esmakordsel taotlemisel välislähetuskäskkiri, lähetuskorraldus või vahetu juhi kirjalik seletus ning punkti 12 alusel käskkiri diplomaatilise kulleri määramise kohta.
[RT I, 10.01.2020, 8 - jõust. 13.01.2020]

  (3) Diplomaatilise passi taotlemisel isikut tõendavate dokumentide seaduse § 22 lõike 41 alusel lisatakse välisesinduses töötava diplomaadiga või karjääridiplomaadi kandidaadiga kaasasoleva perekonnaliikme taotlusele Välisministeeriumi kantsleri käskkiri, mis kinnitab diplomaadiga või karjääridiplomaadi kandidaadiga välislähetuses kaasas viibimise õigust. Kui perekonnaliige ei viibi välisesinduses töötava diplomaadiga või karjääridiplomaadi kandidaadiga kaasas, lisatakse taotlusele diplomaadi või karjääridiplomaadi kandidaadi kirjalik seletus, mis kinnitab diplomaatilise passi väljaandmise põhjendatud vajadust. Diplomaatilise passi väljaandmise otsustab Välisministeeriumi kantsler.
[RT I, 10.01.2020, 8 - jõust. 13.01.2020]

  (4) Diplomaatilise passi taotlemisel isikut tõendavate dokumentide seaduse § 22 lõike 2 punktide 8 ja 9 alusel välisesinduses töötava diplomaadiga või karjääridiplomaadi kandidaadiga kaasasolevale üldhariduskoolis õppivale täisealisele lapsele lisatakse taotlusele kinnitus õpingute jätkamise kohta üldhariduskoolis.
[RT I, 10.01.2020, 8 - jõust. 13.01.2020]

  (5) Diplomaatilise passi taotlemisel isikut tõendavate dokumentide seaduse § 22 lõike 3 alusel lisatakse taotlusele riikliku ülesande täitmist põhjendav ametiasutuse kiri.
[RT I, 10.01.2020, 8 - jõust. 13.01.2020]

  (6) Diplomaatilise passi taotlemisel diplomaatilisse passi kantud andmete muutumise või diplomaatilisse passi kantud ebaõigete andmete tõttu esitatakse lisaks õigeid andmeid tõendav dokument.

  (7) [Kehtetu - RT I, 10.01.2020, 8 - jõust. 13.01.2020]

  (8) Kui diplomaatilist passi taotletakse põhjusel, et varem välja antud dokument on kasutamiskõlbmatu, hävinud või kaotatud, lisab taotleja taotlusele omakäelise seletuskirja diplomaatilise passi kasutamiskõlbmatuks muutumise, hävimise või kaotamise kohta.

  (9) Lisapassi taotlemisel lisab taotleja taotlusele kirjaliku seletuse diplomaatilise lisapassi väljaandmise põhjuste kohta.
[RT I, 10.01.2020, 8 - jõust. 13.01.2020]

§ 8.   Daktüloskopeerimise võimatusel taotlusele lisatavad dokumendid

  (1) Kui diplomaatilise passi taotlejalt ei ole terviseseisundi tõttu ajutiselt või püsivalt võimalik üheltki sõrmelt sõrmejälge võtta, peab dokumendi taotleja lisama taotlusele raviarsti väljastatud käesoleva määruse lisas toodud vormi kohase tõendi (edaspidi tõend). Eesti välisesinduses esitatava taotluse puhul võib taotleja lisada vormikohase tõendi asemel välisriigi arsti tõendi.

  Ajutist sõrmejälgede võtmise võimatust kinnitav tõend kehtib kuni kuus kuud.
[RT I, 10.01.2020, 8 - jõust. 13.01.2020]

  (2) Kui taotleja ühelt või kummaltki käelt ei saa sõrmejälge võtta sõrme esimese lüli puudumise tõttu, siis ei ole lõikes 1 nimetatud tõendit lisada vaja. Sõrme esimese lüli puudumise tuvastab ametnik.

§ 9.   Alaealise taotlusele lisatavad dokumendid

  Kui taotleja on alaealine, kellele ei ole väljastatud Eesti isikut tõendavat dokumenti, lisatakse taotlusele sünnitunnistus. Sünnitunnistust ei ole vaja esitada, kui andmed sisalduvad rahvastikuregistris.
[RT I, 10.01.2020, 8 - jõust. 13.01.2020]

§ 10.   Välisriigis väljaantud dokumendile esitatavad nõuded
[Kehtetu - RT I, 10.01.2020, 8 - jõust. 13.01.2020]

§ 11.   Seaduslikku esindusõigust tõendav dokument

  Kui taotlusele kirjutab alla seaduslik esindaja, lisab ta taotlusele esindusõigust tõendava dokumendi. Dokumenti ei ole vaja esitada, kui andmed sisalduvad rahvastikuregistris.
[RT I, 10.01.2020, 8 - jõust. 13.01.2020]

3. peatükk Diplomaatilise passi väljaandmise taotlemisel esitatavad andmed 

§ 12.   Taotluses esitatavad andmed

  (1) Taotleja esitab taotluses järgmised andmed:
[RT I, 10.01.2020, 8 - jõust. 13.01.2020]
  1) eesnimi;
  2) perekonnanimi;
  3) sünniaeg ja -koht;
  4) Eesti isikukood;
  5) kontaktandmed Eestis;
[RT I, 10.01.2020, 8 - jõust. 13.01.2020]
  6) ametikoht, mis on diplomaatilise passi taotlemise aluseks.

  (2) Kui taotluse esitab seaduslik esindaja, lisab ta lõikes 1 loetletule ka oma ees- ja perekonnanime.

  (3) Taotluse esitamisel võetakse taotleja sõrmejäljed vastavalt isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise korrale.
[RT I, 10.01.2020, 8 - jõust. 13.01.2020]

  (4) [Kehtetu - RT I, 10.01.2020, 8 - jõust. 13.01.2020]

  (5) Diplomaatilise passi taotlemisel isikut tõendavate dokumentide seaduse § 22 lõike 41 alusel lisab taotleja lõike 1 punktides 1–5 loetletule järgmised andmed:
  1) ametniku, kelle kaudu diplomaatilise passi taotlemise õigus tekib, ees- ja perekonnanimi, välisesindus, ametikoht;
  2) sugulusaste.

§ 13.   Isikuandmete kaitse

  Määruses sätestatud andmete töötlemisel järgitakse isikuandmete töötlemise korda kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega.
[RT I, 10.01.2020, 8 - jõust. 13.01.2020]

§ 14.   Taotluste ja dokumentide säilitamine

  Taotlusi ja neile lisatud dokumente säilitatakse 50 aastat.
[RT I, 10.01.2020, 8 - jõust. 13.01.2020]

4. peatükk Diplomaatilise passi väljaandmise tähtajad 

§ 15.   Diplomaatilise passi väljaandmise taotluse läbivaatamise tähtaeg

  (1) Välisministeerium annab diplomaatilise passi välja või keeldub nimetatud toimingust 30 tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmise või taotluses esinenud puuduste kõrvaldamise päevast arvates.

  (2) Diplomaatilise passi väljaandmisest keeldumise ja selle põhjused teeb Välisministeerium taotlejale teatavaks kolme tööpäeva jooksul dokumendi väljaandmisest keeldumise päevast arvates taotluses või ametiasutuse kaaskirjas esitatud kontaktandmete kaudu.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 16.   Välisministri määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 17.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2016. a.

Lisa 1 Diplomaatilise passi väljaandmise taotlus
[Kehtetu - RT I, 10.01.2020, 8 - jõust. 13.01.2020]

Lisa 2 Tõend

/otsingu_soovitused.json