Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise piiriülese keskkonnamõju hindamise kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.06.2002
Avaldamismärge:RT II 2002, 16, 70

Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise piiriülese keskkonnamõju hindamise kokkulepe

Vastu võetud 21.02.2002

(õ) 8.01.10 13:25

«Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise piiriülese keskkonnamõju hindamise kokkuleppe» eelnõu heakskiitmine ja volituste andmine

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 


Eesti Vabariigi valitsus ja Soome Vabariigi valitsus, edaspidi pooled,

kinnitades vajadust soodustada ning tagada keskkonnasõbralikku ja säästvat arengut;

otsustades tõhustada kahepoolset koostööd eriti piiriülese keskkonnamõju hindamisel;

arvestades, et majandustegevus ja selle keskkonnamõju on omavahel tihedalt seotud;

pidades meeles 7. novembril 1991. aastal Helsingis alla kirjutatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelist keskkonnakaitsealase koostöö lepingut, 2. juulil 1993. aastal Tallinnas alla kirjutatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelist õhukaitsealase koostöö lepingut ja 12. veebruaril 1999. aastal Tallinnas alla kirjutatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise veekaitsealase koostöö lepingut;

arvestades samuti Euroopa Ühenduse õigusakte, mis käsitlevad 25. veebruaril 1991. aastal Espoos koostatud piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsiooni;

kindlalt otsustanud ellu rakendada piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsiooni;

meenutades konventsiooni artiklit 8 ja VI lisa,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1. Mõisted

Kokkuleppes kasutatakse järgmisi mõisteid:
a) päritolupool – pool, kelle jurisdiktsiooni all hakkab kavandatav tegevus toimuma;
b) mõjutatav pool – pool, keda kavandatava tegevuse piiriülene mõju eeldatavasti puudutab;
c) kavandatav tegevus – tegevus või oluline muutus tegevuses, mille puhul on vaja kohaldatava riigisisese menetlusega kooskõlas tehtud pädeva asutuse asjakohast otsust;
d) keskkonnamõju hindamine (KMH) – riigisisene menetlus kavandatava tegevuse poolt keskkonnale avaldatava eeldatava mõju hindamiseks;
e) mõju – kavandatava tegevuse mis tahes mõju keskkonnale, sealhulgas inimese tervisele ja turvalisusele, bioloogilisele mitmekesisusele, pinnasele, õhule, veele, kliimale, maastikule ja ajaloomälestistele või muudele füüsilistele struktuuridele või nende tegurite vahelisele koosmõjule; mõiste hõlmab ka nende tegurite muutustega kaasnevaid tagajärgi kultuuripärandile või sotsiaal-majanduslikele tingimustele;
f) piiriülene mõju – mistahes, mitte üksnes globaalne mõju mõjutatava poole jurisdiktsiooni all olevale piirkonnale, mis lähtub kavandatavast tegevusest, mille füüsiline põhjus asub täielikult või osaliselt päritolupoole jurisdiktsiooni all olevas piirkonnas;
g) pädev asutus – poole määratud riiklik asutus või riiklikud asutused, kes on saanud volitused sellest kokkuleppest tulenevate ülesannete täitmiseks ja/või poole kavandatava tegevuse üle otsuse langetamiseks;
h) avalikkus – üks või mitu füüsilist või juriidilist isikut;
i) konventsioon – 25. veebruaril 1991 Espoos sõlmitud piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsioon;
j) keskkonnamõju ühishindamine – kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamine, mida pooled viivad läbi ühiselt.

Artikkel 2. Kokkuleppe eesmärk

Kokkuleppe eesmärk on soodustada ja edasi arendada konventsiooni ellurakendamist poolte vahel.

Artikkel 3. Pädevad asutused

1. Diplomaatilisi toiminguid kasutades teavitavad pooled teineteist enda määratud pädevatest asutustest 30 päeva jooksul kokkuleppe jõustumisest alates.

2. Pädevad asutused lepivad kokku koostöö edasise korraldamise suhtes.

3. Pädevad asutused teevad kokkuleppest tulenevate kohustuste täitmiseks riigisisest koostööd teiste ministeeriumide ja ametiasutustega.

Artikkel 4. Kokkuleppe kohaldamisala

1. Kokkulepet kohaldatakse kokkuleppe I lisas loetletud kavandatavale tegevusele, mis eeldatavalt avaldab olulist kahjulikku piiriülest mõju.

2. Kokkulepe laieneb päritolupoole riigisiseste KMH toimingutega reguleeritavale muule kavandatavale tegevusele, kui see eeldatavasti avaldab olulist kahjulikku piiriülest mõju. Poolte pädevad asutused otsustavad iga juhtumi korral eraldi, kas kokkulepet kohaldatakse sellise tegevuse suhtes. Iga juhtumi läbivaatamise käigus tuleb arvesse võtta II lisas esitatud valikukriteeriumeid.

Artikkel 5. Keskkonnamõju hindamise komisjon

1. Kokkuleppe ellurakendamiseks luuakse keskkonnamõju hindamise ühiskomisjon, edaspidi komisjon. Komisjon on 7. novembril 1991 Helsingis alla kirjutatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise keskkonnakaitsealase koostöö lepingu alusel moodustatud Eesti-Soome töörühma alamrühm.

2. Kokkuleppe jõustumisest alates ühe kuu jooksul määrab kumbki pool komisjoni koosseisu kuus liiget, kaasa arvatud kaasesimehe. Kaasesimehed juhivad komisjoni istungeid kordamööda.

3. Kumbki pool osutab komisjonile sekretariaaditeenuseid ja määrab komisjoni abistamiseks vajalikud eksperdid.

4. Komisjon tuleb kokku vajaduse järgi, kuid vähemalt kord aastas ja ükskõik kumma poole komisjoniliikmete ettepanekul.

5. Komisjoni esimene istung kutsutakse kokku kuue kuu jooksul kokkuleppe jõustumisest alates.

6. Komisjoni esimesel istungil lepitakse kokku komisjoni töökorra põhimõtetes.

7. Komisjoni tegevust finantseerivad asjaomased pooled.

8. Komisjon annab aru artikli 5 lõikes 1 nimetatud töörühmale.

Artikkel 6. Komisjoni ülesanded

1. Komisjonil on nõuandev roll ning ta vahendab teavet ja lahendab vaidlusi.

2. Komisjoni ülesanded on:
a) jälgida ja vaadata üle kokkuleppe täitmist;
b) teha ettepanekuid kokkuleppe edendamiseks, täitmise tagamiseks ja arendamiseks;
c) moodustada vajaduse korral ad hoc töörühmi piiriülese keskkonnamõju hindamise aruannete läbivaatamiseks ja järelkontrolliks või kokkuleppest tulenevate muude eesmärkide saavutamiseks;
d) edastada teates sisalduv kohustuslik informatsioon vastavalt artikli 7 lõikele 2;
e) pakkuda välja poolte pädevatele asutustele keskkonnamõju ühishindamiseks võimalikke tegevusi ja kaaluda nende vajadust;
f) pakkuda poolte pädevatele asutustele välja võimalikke projektijärgseid analüüse ja neid arvesse võtta ning
g) täita kokkuleppest tulenevaid muid ülesandeid.

Artikkel 7. Teatamine

1. Kokkuleppe artikli 4 kohaselt peab päritolupoole pädev asutus informeerima kavandatavast tegevusest mõjutatava poole pädevat asutust esimesel võimalusel, kuid hiljemalt siis, kui ta informeerib kavandatavast tegevusest oma avalikkust.

2. Teade peab sisaldama muu hulgas:
a) informatsiooni kavandatava tegevuse kohta, sealhulgas olemasolevat informatsiooni selle võimaliku piiriülese mõju kohta;
b) võimalikku otsuse olemust;
c) hindamise programmi.

3. Mõjutatava poole pädev asutus vastab päritolupoole pädevale asutusele kahe kuu jooksul teate saamisest alates ja teatab, kas ta kavatseb osaleda keskkonnamõju hindamise menetluses. Lisaks peab mõjutatava poole pädev asutus ette valmistama oma otsuse ja vajaduse korral lisama eeldokumentatsiooni kohta arvamuse kahe kuu jooksul teate saamisest alates.

4. Päritolupoole pädev asutus saadab teate komisjoniliikmetele informatsiooniks.

5. Kui mõjutatav pool teatab, et ta ei soovi osaleda keskkonnamõju hindamise menetluses või kui ta ei vasta kahe kuu jooksul teate saamisest alates, siis artikleid 8–13 ei kohaldata.

Artikkel 8. Mõjutatava poole avalikkuse informeerimine

Informeerimaks mõjutatava poole asutusi ja avalikkust piirkondades, mida kavandatav tegevus eeldatavasti mõjutab, korraldab mõjutatava poole pädev asutus neile teate edastamise.

Mõjutatava poole pädev asutus tagab samuti selle, et asutustele ja avalikkusele nendes piirkondades, mida kavandatav tegevus eeldatavasti mõjutab, antakse võimalus esitada oma arvamus kavandatava tegevuse kohta, ning korraldab arvamuse edastamise päritolupoole pädevale asutusele kahe kuu jooksul teate saamisest alates.

Artikkel 9. Informatsiooni edastamine eeldatavasti mõjutatava piirkonna kohta

Mõjutatava poole pädev asutus edastab päritolupoole pädevale asutusele viimase taotlusel kogu jõukohaselt kättesaadava informatsiooni eeldatavalt mõjutatava keskkonna kohta, kui informatsiooni on vaja keskkonnamõju hindamise dokumentatsiooni ettevalmistamiseks.

Artikkel 10. Keskkonnamõju hindamise dokumentatsioon

1. Päritolupoole pädev asutus esitab keskkonnamõju hindamise dokumentatsiooni mõjutatava poole pädevale asutusele otsuse tegemiseks ja arvamuse esitamiseks ning võimalike konsultatsioonide vajaduse hindamiseks. Samuti edastab päritolupoole pädev asutus komisjoniliikmetele informatsiooniks keskkonnamõju hindamise dokumentatsiooni.

2. Mõjutatava poole pädevale asutusele esitatav keskkonnamõju hindamise dokumentatsioon peab sisaldama vähemalt kokkuleppe III lisas nimetatud informatsiooni.

Artikkel 11. Mõjutatava poole avalikkuse kaasamine

Informeerimaks mõjutatava poole asutusi ja avalikkust piirkondades, mida kavandatav tegevus eeldatavasti mõjutab, teeb mõjutatava poole pädev asutus keskkonnamõju hindamise dokumentatsiooni neile kättesaadavaks. Mõjutatava poole pädev asutus tagab samuti selle, et asutustele ja avalikkusele nendes piirkondades, mida kavandatav tegevus eeldatavasti mõjutab, antakse võimalus esitada oma arvamus kavandatava tegevuse kohta, ning korraldab arvamuse edastamise päritolupoole pädevale asutusele kahe kuu jooksul keskkonnamõju hindamise dokumentatsiooni saamisest alates.

Artikkel 12. Pooltevahelised konsultatsioonid

1. Pärast keskkonnamõju hindamise dokumentatsiooni edastamist mõjutatavale poolele alustavad poolte pädevad asutused vajaduse korral viivitamata konsultatsioone.

Konsultatsioonidel võidakse arutada:
a) kavandatava tegevuse võimalikke alternatiive, sealhulgas tegevuse ärajätmist ning olulise kahjuliku piiriülese keskkonnamõju leevendamise võimalikke meetmeid ja meetmete tõhususe seiret päritolupoole kulul;
b) muid võimalikke vastastikuse abi vorme kavandatava tegevuse olulise kahjuliku piiriülese mõju vähendamiseks; ning
c) muid kavandatavat tegevust käsitlevaid asjakohaseid küsimusi.

2. Poolte pädevad asutused lepivad konsultatsioone alustades kokku konsultatsioonide läbiviimiseks vajaliku mõistliku aja suhtes. Konsultatsioonide kestus ei ületa kolme kuud. Kõiki konsultatsioone võib korraldada komisjoni kaudu.

Artikkel 13. Otsus

1. Pooled tagavad, et kavandatava tegevuse kohta otsuse tegemisel arvestatakse keskkonnamõju hindamise tulemusi, sealhulgas keskkonnamõju hindamise dokumentatsiooni ja vastavalt artiklitele 9 ja 11 saadud arvamusi ning artiklis 12 nimetatud konsultatsioonide tulemusi.

2. Päritolupoole pädev asutus esitab mõjutatava poole pädevale asutusele kavandatava tegevuse kohta tehtud otsuse koos põhjenduse ja kaalutlustega, mille põhjal otsus on tehtud.

3. Kui enne tegevuse alustamist saab mõjutatava poole pädev asutus kavandatava tegevuse olulise piiriülese mõju kohta lisainformatsiooni, mis ei olnud kättesaadav selle tegevuse kohta otsuse tegemise ajal, kuid mis oleks võinud otsust oluliselt mõjutada, peab selle poole pädev asutus kohe informeerima teise poole pädevat asutust. Kui ükskõik kumma poole pädev asutus taotleb otsuse läbivaatamist, alustatakse konsultatsioone.

Artikkel 14. Keskkonnamõju ühishindamine

Poolte pädevad asutused võivad kokku leppida keskkonnamõju ühishindamises oma riigisiseste õigusaktide alusel.

Artikkel 15. Projektijärgne analüüs

1. Poolte pädevad asutused määravad teise poole pädeva asutuse taotlusel kindlaks, kas ja millises ulatuses on projektijärgne analüüs vajalik, arvestades vastavalt kokkuleppele läbi viidud keskkonnamõju hindamise aluseks olnud tegevuse eeldatavat olulist kahjulikku piiriülest mõju. Projektijärgne analüüs peab eriti kajastama tegevuse järelevalvet ja kahjuliku piiriülese mõju kindlaksmääramist.

2. Kui projektijärgse analüüsi tulemusena on päritolupoole pädeval asutusel või mõjutatava poole pädeval asutusel piisavalt alust järeldada, et tegemist on olulise kahjuliku piiriülese mõjuga või on ilmnenud tegurid, mis võivad avaldada sellist mõju, informeerib ta viivitamata teise poole pädevat asutust. Poolte pädevad asutused alustavad seejärel konsultatsioone nimetatud mõju vähendamiseks või kõrvaldamiseks vajalike meetmete üle.

Artikkel 16. Poolte kohustused

1. Päritolupoole pädev asutus vastutab mõjutatava poole pädevale asutusele sellise artiklites 7 ja 10 nimetatud dokumentatsiooni edastamise eest, mis on poolte pädevate asutuste vastastikku kokkulepitud keeltes ning mis vastab komisjoni kehtestatud juhendile.

2. Kui poolte pädevad asutused ei ole kokku leppinud teisiti, vastutavad nad oma riigi avalikkuse kaasamise korraldamise ja sellega kaasnevate kulutuste kandmise eest.

Artikkel 17. Vaidluste lahendamine

Kokkuleppe tõlgendamisel või kohaldamisel tekkiva vaidluse püüavad pooled lahendada komisjonis läbirääkimiste teel või mõlemale poolele vastuvõetaval muul viisil.

Artikkel 18. Kokkuleppe lisad

Kokkuleppe lisad on kokkuleppe lahutamatud osad.

Artikkel 19. Lõppsätted

1. Kokkulepe jõustub 30 päeva möödumisel päevast, mil pooled on teineteist kirjalikult teavitanud kokkuleppe jõustumiseks vajalike riigisiseste toimingute lõpetamisest.

2. Kokkulepe on jõus kuni edasise teateni. Pooled võivad kokkuleppe lõpetada kirjaliku teatise alusel. Kokkuleppe lõpetamine jõustub 12 kuu möödumisel sellest, kui teine pool on kirjaliku teatise kätte saanud.

Kokkulepe on koostatud 21. veebruaril 2002. a Helsingis inglise keeles kahes eksemplaris.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel Soome Vabariigi valitsuse nimel
Heiki KRANICH Satu SASSI

 

  I lisa

TEGEVUSTE LOETELU

1) Toornafta rafineerimise tehased (v.a ettevõtted, mis toodavad toornaftast ainult määrdeaineid) ja seadmed, kus kivisöe või bitumenoosse põlevkivi gaasistamiseks ja vedeldamiseks kasutatakse päevas 500 tonni või rohkem toorainet.

2) Soojuselektrijaamad ja muud põletusseadmed, mille soojatootlikkus on 300 megavatti või rohkem, ning tuumaelektrijaamad ja muud tuumareaktorid (v.a lõhustuvate ja tuumasünteesmaterjalide tootmise ja töötlemise uurimisseadmed, mille maksimaalvõimsus ei ületa 1 kilovatti püsivat soojuskoormust).

3) Üksnes tuumakütuse tootmiseks või rikastamiseks, kiiritatud tuumakütuse töötlemiseks või radioaktiivsete jäätmete ladustamiseks, hävitamiseks ja töötlemiseks mõeldud seadmed.

4) Suure võimsusega seadmed malmi ja terase eelsulatuseks ning värviliste metallide tootmiseks.

5) Seadmed asbesti tootmiseks, asbesti või asbesti sisaldavate toodete töötlemiseks ja käitlemiseks, kui asbesttsementtoodete valmistoodangu maht ületab 20 000 tonni, hõõrdematerjalide valmistoodangu maht 50 tonni ning muude asbesttoodete valmistoodangu maht 200 tonni aastas.

6) Ühtse terviku moodustavad keemiatööstuse seadmed, st keemiliste muundus-protsesside abil keemiliste ainete tööstuslikus mahus tootmise seadmed, kus mitu seadet on järjestatud ja omavahel funktsionaalselt seotud ning toodavad:
(a) üldorgaanilisi aineid;
(b) üldanorgaanilisi aineid;
(c) fosfor-, lämmastik- või kaaliumväetisi (liht- või kompleksväetisi);
(d) põhilisi taimekaitsevahendeid ja biotsiide;
(e) farmaatsiatooteid keemilise või bioloogilise töötlemise teel;
(f) lõhkeaineid.

7) Autoteede, kiirteede* ja magistraalraudteede ning kogupikkusega 2100 m või rohkem lennuvälja põhiradade rajamine. Tunnelite rajamine Eesti ja Soome vahel.

8) Suureläbimõõdulised nafta- ja gaasijuhtmed. Veealused torujuhtmed Läänemeres.

9) Kaubasadamad ning samuti siseveeteed ja siseveesadamad, mis võimaldavad teenindada aluseid veeväljasurvega üle 1350 t.

10) Seadmed toksiliste ja ohtlike jäätmete põletamiseks, keemiliseks töötlemiseks või matmiseks.

11) Suured tammid ja veehoidlad.

12) Põhjavee ammutamine juhul, kui ammutatava vee hulk ületab 10 mln m3 aastas.

13) Tselluloosi ja paberi tootmine 200 ja enam õhkkuiva tonni päevas.

14) Suured metallimaakide või kivisöekaevandused ning üksikud kaevandamis- ja töötlemispaigad.

15) Nafta ammutamine avamerel või rannikuvetes.

16) Suured nafta-, naftakeemia- ja keemiatoodete hoidlad.

17) Suurte alade lageraie.
* Kokkuleppes kasutatakse järgmisi mõisteid:
aon paigaldatud asjakohane autoteetähistus.
kiirtee – mootorsõidukite liikluseks ettenähtud tee, millele pääseb ainult eritasandiliste või reguleeritud ristmike kaudu ning mille sõiduradadel on keelatud peatumine ja parkimine.

 

  I lisa

ÜLDKRITEERIUMID I LISAS NIMETAMATA TEGEVUSTE KESKKONNAMÕJU OLULISUSEKINDLAKSMÄÄRAMISEL

1. Asjaomased pooled võivad ühe või mitme alljärgneva kriteeriumi alusel otsustada, kas artikli 4 lõikele 2 vastav kavandatav tegevus avaldab olulist piiriülest kahjulikku keskkonnamõju.
(a)Ulatus: kavandatav tegevus, mis on selle tegevusliigi seisukohalt suure-mastaabiline;
(b)asukoht: kavandatav tegevus erilise keskkonnatundlikkuse või -olulisusega piirkonnas (nagu Ramsari konventsiooni alusel määratletud märgalad, rahvuspargid, looduskaitsealad, erilist teadusalast huvi pakkuvad piirkonnad või arheoloogilise, kultuuriloolise või ajaloolise tähtsusega paigad) või selle lähedal; samuti kavandatav tegevus kohtades, kus tegevus võib avaldada olulist mõju asustusele;
(c)mõju: kompleksse ning võimaliku kahjuliku toimega kavandatav tegevus, sealhulgas selline tegevus, mis põhjustab inimestele või väärtuslikele liikidele või elusorganismidele tõsiseid tagajärgi, ohustab mõjutatava piirkonna praegust ning tulevast kasutamist ning põhjustab looduskeskkonna taluvusvõimet ületavat lisakoormust.

2. Asjaomased pooled peavad sel eesmärgil arvesse võtma nii riigipiiri läheduses kui ka sellest kaugemal toimuvat kavandatavat tegevust, mis võib avaldada olulist piiriülest keskkonnamõju ka kaugel eemal toimumiskohast.

 

  III lisa

KESKKONNAMÕJU HINDAMISE DOKUMENTATSIOONI SISU

Vastavalt artikli 10 lõikele 2 peab keskkonnamõju hindamise dokumentatsioon sisaldama vähemalt järgmist teavet:
(a) kavandatava tegevuse kirjeldus ning eesmärk;
(b) kavandatava tegevuse võimalike alternatiivide kirjeldus (näiteks asukoht või tehnoloogia) ning samuti tegevusest loobumise alternatiiv;
(c) kirjeldus keskkonnast, millele kavandatav tegevus ja selle alternatiivid võivad avaldada olulist mõju;
(d) kavandatava tegevuse ja selle alternatiivide võimalik keskkonnamõju ning selle olulisuse hinnang;
(e) kahjuliku keskkonnamõju vähendamiseks võetavate meetmete kirjeldus;
(f) prognoosimeetodite ja nendel põhinevate oletuste ning kasutatud asjakohaste keskkonnaandmete detailne nimekiri;
(g) nõutud informatsiooni kogumisel tekkinud teadmistelünkade ning küsitavuste väljaselgitamine;
(h) vajaduse korral lühikokkuvõte seire- ja juhtimisprogrammidest ning kõigist projektijärgse analüüsi kavadest; ning
(i) mittetehniline sisukokkuvõte, mis sisaldab asjakohaseid visuaalmaterjale (kaardid, graafikud jne).

 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND
ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT IN A TRANSBOUNDARY CONTEXT

The Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Finland, hereinafter referred to as “the Parties”,

affirming the need to promote and ensure environmentally sound and sustainable development,

resolving to enhance bilateral cooperation in assessing environmental impact in particular in a transboundary context,

considering interrelationships between economic activities and their environmental impacts,

bearing in mind the Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of the Republic of Estonia on Environmental Cooperation, signed in Helsinki on 7 November 1991, the Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of the Republic of Estonia in the Field of Air Pollution Control, signed in Tallinn on 2 July 1993, and the Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of the Republic of Estonia in the Field of Water Protection, signed in Tallinn on 12 February 1999,

taking also into account legislation of the European Community relevant to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, done at Espoo on 25 February 1991,

determined to implement the provisions of the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context,

recalling article 8 and Annex VI of the Convention,

have agreed as follows:

Article 1. Definitions

For the purposes of this Agreement:
(i) “Party of origin” means the Party under whose jurisdiction a proposed activity is envisaged to take place;
(ii) “Affected Party” means the Party likely to be affected by the transboundary impact of a proposed activity;
(iii) “Proposed actiyity” means any activity or any major change to an activity subject to a decision of a competent authority in accordance with an applicable national procedure;
(iv) “EIA” (Environmental impact assessment) means a national procedure for evaluating the likely impact of a proposed activity on the environment;
(v) “Impact” means any effect caused by a proposed activity on the environment including human health and safety, biodiversity, soil, air, water, climate, landscape and historical monuments or other physical structures, or the interaction between these factors; it also includes effects on cultural heritage or socioeconomic conditions resulting from alterations to those factors;
(vi) “Transboundary impact” means any impact, not exclusively of a global nature, within an area under the jurisdiction of the affected Party caused by a proposed activity the physical origin of which is situated wholly or in part within the area under the jurisdiction of the Party of origin;
(vii) “Competent authority” means the national authority or authorities designated by the Party as responsible for performing the tasks covered by this Agreement and/or the authority or authorities entrusted by the Party with decision making powers regarding a proposed activity;
(viii) “The public” means one or more natural or legal persons;
(ix) “Convention” means Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, done at Espoo on 25 February 1991;
(x) “Joint EIA” means an EIA which is carried out jointly by the Parties.

Article 2. Objective of the Agreement

The objective of this Agreement is to promote and develop further the implementation of the Convention between the Parties.

Article 3. Competent Authorities

1. The Parties shall notify each other of their competent authorities through diplomatic procedures within 30 days of the entry into force of this Agreement.

2. The competent authorities shall agree further on the organization of the cooperation.

3. The competent authorities shall cooperate nationally with other ministries and authorities to enforce the obligations of this Agreement.

Article 4. Field of Application of the Agreement

1. This agreement shall apply to a proposed activity listed in Annex I to this Agreement which is likely to cause significant adverse transboundary impact.

2. This Agreement applies to any other proposed activity under the national EIA procedure of the Party of origin, if the activity is likely to cause significant adverse transboundary impact. The competent authorities of the Parties shall decide on a case-by-case basis whether this Agreement applies to such an activity. When a case-by-case examination is carried out, the relevant selection criteria set out in Annex II shall be taken into account.

Article 5. Commission on EIA

1. The joint commission on EIA in a transboundary context, hereinafter referred to as the “Commission”, shall be established for the implementation of the provisions of this Agreement. The Commission shall be organized as a sub-group under the Finnish - Estonian Working Group, set by the Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of the Republic of Estonia on Environmental Cooperation, signed in Helsinki on 7 November 1991.

2. Each Party shall nominate 6 members to the Commission, including a co-chair within one month from the entry into force of this Agreement. The meetings of the Commission shall be chaired in turn by the nominated co-chairs.

3. Each Party shall provide the Commission with secretarial services and appoint the needed experts to assist the Commission.

4. The Commission shall convene as necessary; however, the Commission shall convene at least once a year, and at the request of the members of the Commission of either of the Parties.

5. The first meeting of the Commission shall be convened within six months from the entry into force of this Agreement.

6. The main principles for the rules of procedure of the Commission shall be agreed on during the first meeting of the Commission.

7. The activities of the Commission shall be financed by the respective Parties.

8. The Commission shall report to the Working Group referred to in Article 5, paragraph 1.

Article 6. Tasks of the Commission

1. The Commission has an advisory role and acts as a forum for information exchange and dispute settlement.

2. The tasks of the Commission are:
a) to oversee and review the implementation of this Agreement;
b) to make proposals for the promotion, enforcement and development of this Agreement;
c) to establish, where appropriate ad hoc working groups for overseeing and following up transboundary EIA’s in individual cases, or for other purposes under this Agreement;
d) to develop further the mandatory information to be included in the notification, in accordance with Article 7, paragraph 2;
e) to consider the necessity for and to propose to the competent authorities of the Parties possible activities for joint EIAs;
f) to consider and propose possible post-project analyses to the competent authorities of the Parties; and
g) to perform other tasks as required under this Agreement.

Article 7. Notification

1. In accordance with the provisions of Article 4 of this Agreement, the competent authority of the Party of origin shall notify the competent authority of the affected Party of a proposed activity as early as possible and no later than when informing its own public about that proposed activity.

2. Notification shall contain inter alia:
a) information on the proposed activity, including any available information on its possible transboundary impact;
b) the nature of the possible decision;
c) an assessment programme.

3. The competent authority of the affected Party shall respond to the competent authority of the Party of origin within two months of the receipt of notification and shall indicate whether it intends to participate in the EIA procedure. In addition, the competent authority of the affected Party shall provide a statement and comments, if any, on the scoping documentation within two months of the receipt of the notification.

4. The competent authority of the Party of origin shall send the notification to the members of the Commission for information.

5. If the affected Party indicates that it does not intend to participate in the environmental impact assessment procedure, or if it does not respond within two months of the receipt of the notification, the provisions in Article 8–13 will not apply.

Article 8. Informing the public of the affected Party

The competent authority of the affected Party shall arrange for distribution of the notification to the authorities and the public in the areas likely to be affected in the country of the affected Party in order to inform them of the proposed activity. The competent authority of the affected Party shall also ensure that the authorities and the public in the areas likely to be affected are provided with possibilities to comment on the proposed activity, and it shall arrange for transmittal of these comments to the competent authority of the Party of origin within two months of the receipt of the notification.

Article 9. Transmittal of information on the potentially affected area by the affected Party

The competent authority of the affected Party shall provide the competent authority of the Party of origin, at its request, with reasonably obtainable information relating to the potentially affected environment, where such information is necessary for the preparation of the EIA documentation.

Article 10. EIA documentation

1. The competent authority of the Party of origin shall submit the EIA documentation to the competent authority of the affected Party for statements and comments and for evaluation of the need for possible consultations. The competent authority of the Party of origin shall also submit the EIA documentation to the members of the Commission for information.

2. The EIA documentation to be submitted to the competent authority of the affected Party shall contain, at a minimum, the information described in Annex III of this Agreement.

Article 11. Participation of the public in the country of the affected Party

The competent authority of the affected Party shall arrange for distribution of the EIA documentation to the authorities and the public in the areas likely to be affected in the country of the affected Party in order to inform them of the proposed activity. The competent authority of the affected Party shall also ensure that the authorities and the public in the areas likely to be affected are provided with possibilities to comment on the proposed activity, and it shall arrange for transmittal of these comments to the competent authority of the Party of origin within two months of the receipt of the EIA documentation.

Article 12. Consultations between the Parties

1. When the EIA documentation has been submitted to the affected Party, the competent authorities of the Parties shall, without undue delay, enter into consultations where appropriate.

Consultations may relate to:
a) possible alternatives to the proposed activity, including the no-action alternative and possible measures to mitigate significant adverse transboundary impact and to monitor the effects of such measures at the expense of Party of origin;
b) other forms of possible mutual assistance in reducing any significant adverse transboundary impact of the proposed activity; and
c) any other appropriate matters relating to the proposed activity.

2. The competent authorities of the Parties shall agree, at the commencement of such consultations, on a reasonable time-frame for the duration of the consultation period. The duration of the consultations shall not exceed three months. Any such consultations may be conducted through the Commission.

Article 13. Decision

1. The Parties shall ensure that, in the decision on the proposed activity, due account is taken of the outcome of the EIA, including the EIA documentation, as well as the comments thereon received pursuant to Article 9 and Article 11 and the outcome of the consultations as referred to in Article 12.

2. The competent authority of the Party of origin shall provide to the competent authority of the affected Party the decision on the proposed activity along with the reasons and considerations on which it was based.

3. If additional information on the significant transboundary impact of a proposed activity, which was not available at the time a decision was made with respect to that activity and which could have materially affected the decision, becomes available to the competent authority of a concerned Party before work on that activity commences, the competent authority of that Party shall immediately inform the competent authority of the other concerned Party. If either of the competent authorities of the concerned Parties so requests, consultations shall be held as to whether the decision needs to be revised.

Article 14. Joint EIA

The competent authorities of the Parties may agree to carry out a joint environmental impact assessment within the framework of their national legislation.

Article 15. Post-project analysis

1. The competent authorities of the Parties, at the request of the competent authority of the other Party, shall determine whether, and if so to what extent, a post-project analysis shall be carried out, taking into account the likely significant adverse transboundary impact of the activity for which an environmental impact assessment has been undertaken pursuant to this Agreement. Any post-project analysis undertaken shall include, in particular, the surveillance of the activity and the determination of any adverse transboundary impact.

2. When, as a result of post-project analysis, the competent authority of the Party of origin or the competent authority of the affected Party has reasonable grounds for concluding that there is a significant adverse transboundary impact or factors have been discovered which may result in such an impact, it shall immediately inform the competent authority of the other Party. The competent authorities of the Parties shall then consult on necessary measures to reduce or eliminate the impact.

Article 16. Responsibilities of the Parties

1. The competent authority of the Party of origin shall be responsible for providing the competent authority of the affected Party with documentation referred in Articles 7 and 10 in languages mutually agreed by the competent authorities of the Parties, in accordance with the guidelines establishes by the Commission.

2. The competent authorities of the Parties are responsible for arranging and bearing the costs of public participation in their respective countries unless the competent authorities of the Parties agree on other arrangements.

Article 17. Dispute settlement

If a dispute arises between the Parties about the interpretation or application of this Agreement, the Parties shall seek a solution through negotiation in the Commission or through any other method of dispute settlement acceptable to both Parties.

Article 18. Annexes

The Annexes attached to this Agreement are an integral part of the Agreement.

Article 19. Final clauses

1. This Agreement shall enter into force 30 days after the date on which the Parties have notified each other in writing that the internal procedures necessary for the entry into force of this Agreement have been completed.

2. The Agreement is in force until further notice. The Parties may denounce this Agreement by written notification. The denunciation shall enter into force twelve months after the receipt of the written notification by the other Party.

Done at Helsinki on 21st February 2002 in duplicates in English.

For the Government of the Republic of Estonia
Heiki KRANICH
For the Government of the Republic of Finland
Satu SASSI

 

  Annex I

LIST OF ACTIVITIES

1. Crude oil refineries (excluding undertakings manufacturing only lubricants from crude oil) and installations for the gasification and liquefaction of 500 tons or more of coal or bituminous shale per day.

2. Thermal power stations and other combustion installations with a heat output of 300 megawatts or more and nuclear power stations and other nuclear reactors (except research installations for the production and conversion of fissionable and fertile materials, whose maximum power does not exceed 1 kilowatt continuous thermal load).

3. Installations solely designed for the production or enrichment of nuclear fuels, for the reprocessing of irradiated nuclear fuels or for the storage, disposal and processing of radioactive waste.

4. Major installations for the initial smelting of cast-iron and steel and for the production of non-ferrous metals. Major installations for the re-smelting of cast-iron, steel and non-ferrous metals.

5. Installations for the extraction of asbestos and for the processing and transformation of asbestos and products containing asbestos: for asbestos- cement products, with an annual production of more than 20,000 tons finished product; for friction material, with an annual production of more than 50 tons finished product; and for other asbestos utilization of more than 200 tons per year.

6. Integrated chemical installations i.e. those installations for the manufacture on an industrial scale of substances using chemical conversion processes, in which several units are juxtaposed and are functionally linked to one another and which are:
(i) for the production of basic organic chemicals;
(ii) for the production of basic inorganic chemicals;
(iii) for the production of phosphorous-, nitrogen- or potassium-based fertilizers (simple or compound fertilizers);
(iv) for the production of basic plant health products and biosides;
(v) for the production of basic pharmaceutical products using a chemical or biological process;
(vi) for the production of explosives.

7. Construction of motorways, express roads* and lines for long-distance railway traffic and of airports with a basic runway length of 2,100 meters or more. Tunnels between Estonia and Finland.

8. Large-diameter oil and gas pipelines. Underwater pipelines in the Baltic Sea.

9. Trading ports and also inland waterways and ports for inland-waterway traffic which permit the passage of vessels of over 1,350 tons.

10. Waste-disposal installations for the incineration, chemical treatment or landfill of toxic and dangerous wastes.

11. Large dams and reservoirs.

12. Groundwater abstraction activities in cases where the annual volume of water to be abstracted amounts to 10 million cubic meters or more.

13. Pulp and paper manufacturing of 200 air-dried metric tons or more per day.

14. Major mining, on-site extraction and processing of metal ores or coal.

15. Offshore hydrocarbon production.

16. Major storage facilities for petroleum, petrochemical and chemical products.

17. Deforestation of large areas.
* For the purposes of this Agreement:
– “Motorway” means a road specially designed and built for motor traffic, which does not serve properties bordering on it, and which:
(a) Is provided, except at special points or temporarily, with separate carriageways for the two directions of traffic, separated from each other by a dividing strip not intended for traffic or, exceptionally, by other means;
(b) Does not cross at level with any road, railway or tramway track, or footpath; and
(c) Is specially sign-posted as a motorway.
– “Express road” means a road reserved for motor traffic accessible only from interchanges or controlled junctions and on which, in particular, stopping and parking are prohibited on the running carriageways.

 

  Annex II

GENERAL CRITERIA TO ASSIST IN THE DETERMINATION OF THE ENVIRONMENTAL SIGNIFICANCE OF ACTIVITIES NOT LISTED IN ANNEX I

1. In considering proposed activities to which Article 4, paragraph 2, applies, the concerned Parties may consider whether the activity is likely to have a significant adverse transboundary impact in particular by virtue of one or more of the following criteria:
(a) Size: proposed activities which are large for the type of the activity;
(b) Location: proposed activities which are located in or close to an area of special environmental sensitivity or importance (such as wetlands designated under the Ramsar Convention, national parks, nature reserves, sites of special scientific interest, or sites of archaeological, cultural or historical importance); also, proposed activities in locations where the characteristics of proposed development would be likely to have significant effects on the population;
(c) Effects: proposed activities with particularly complex and potentially adverse effects, including those giving rise to serious effects on humans or on valued species or organisms, those which threaten the existing or potential use of an affected area and those causing additional loading which cannot be sustained by the carrying capacity of the environment.

2. The concerned Parties shall consider for this purpose proposed activities which are located close to an international frontier as well as more remote proposed activities which could give rise to significant transboundary effects far removed from the site of development.

 

  Annex III

CONTENT OF THE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT DOCUMENTATION

Information to be included in the environmental impact assessment documentation shall, as a minimum, contain, in accordance with Article 10, paragraph 2:
(a) A description of the proposed activity and its purpose;
(b) A description, where appropriate, of reasonable alternatives (for example, locational or technological) to the proposed activity and also the no-action alternative;
(c) A description of the environment likely to be significantly affected by the proposed activity and its alternatives;
(d) A description of the potential environmental impact of the proposed activity and its alternatives and an estimation of its significance;
(e) A description of mitigation measures to keep adverse environmental impact to a minimum;
(f) An explicit indication of predictive methods and underlying assumptions as well as the relevant environmental data used;
(g) An identification of gaps in knowledge and uncertainties encountered in compiling the required information;
(h) Where appropriate, an outline for monitoring and management programs and any plans for post-project analysis; and
(i) A non-technical summary including a visual presentation as appropriate (maps, graphs, etc.).

 

Õiend
Metaandmetes parandatud akti andja: Vabariigi Valitsus. Lisatud seosed ja ingliskeelne tekst.