Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Kreeka Vabariigi valitsuse vaheline kultuuri-, haridus- ja teadusalase koostöö kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.04.2002
Avaldamismärge:RT II 2002, 16, 71

Eesti Vabariigi valitsuse ja Kreeka Vabariigi valitsuse vaheline kultuuri-, haridus- ja teadusalase koostöö kokkulepe

(õ) 8.01.10 13:25

Eesti Vabariigi valitsuse ja Kreeka Vabariigi valitsuse vahelise kultuuri-, haridus- ja teadusalase koostöö kokkuleppe eelnõu heakskiitmine

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Sõlmitud 24. mail 1999. a Ateenas, jõustunud 15. aprillil 2002. a


Eesti Vabariigi valitsus ja Kreeka Vabariigi valitsus, edaspidi nimetatud lepingupooled,

soovides arendada kahe riigi vahelist kultuuri-, haridus- ja teadusalast koostööd,

olles veendunud, et kõnealune koostöö aitab kaasa paremale üksteisemõistmisele ja vastastikuste suhete tihendamisele erinevates valdkondades,

otsustanud heaks kiita Euroopa Julgeoleku ja Koostöö Organisatsiooni Helsingi lõppakti ning Euroopa uue Pariisi harta põhimõtted,

on kokku leppinud järgnevas.

Artikkel 1

Lepingupooled ergutavad vastastikku huvi riigi kultuuripärandi vastu ning avardavad teadmisi teineteise kultuurisaavutuste osas.

Sellel eesmärgil tõhustavad ja lihtsustavad lepingupooled oma pädevuse ja võimaluste piires ning vastastikuse kasu põhimõttel kahe riigi vahelist kunsti, kultuuri, hariduse ja teaduse vahetust ning koostööd neis valdkondades luues nendes valdkondades tegutsevate institutsioonide, organisatsioonide ja isikute vahel kontakti- ja koostöövõimalusi.

Lepingupooled ergutavad oma riikide pädevaid ametivõime ja institutsioone kaalutlema valdkondi, mis hõlmavad muuhulgas:
1. kultuuri- ja haridusalaste näituste, dokumentaalnäituste ning teiste väljapanekute vahetamist;
2. teises riigis loodud kunsti- ja kirjandusteoste ning teadustööde tõlkimist ja avaldamist;
3. teise riigi näidendite ja muusikateoste esitamist;
4. teise riigi dokumentaal- ja hariduslike filmide levitamist ja linastamist, samuti teiste raadio-, televisiooni- ja kinoalaste vastastikku kasulike ürituste korraldamist;
5. üksikesinejate ja gruppide esinemist;
6. osavõtt mõlemas riigis korraldatavatest rahvusvahelistest konverentsidest, festivalidest, võistlustest ja teistest kultuuriüritustest;
7. arheoloogia-, arhitektuuri-, kirjandus-, folkloori-, muusika-, maalikunsti-, skulptuuri-, teatriekspertide ja teiste kunstialade spetsialistide vahetust;
8. ülikoolide ja teiste kõrgemate õppe- ja teadusasutuste, samuti kultuuri- ja teadusorganisatsioonide vahelist koostööd ühist huvi pakkuvates valdkondades;
9. raamatute, perioodikaväljaannete ja teiste dokumentaalsete materjalide vahetamist;
10. koostööd ühisuurimuste, -konverentside ja -sümpoosiumide korraldamisel.

Artikkel 2

Lepingupooled ergutavad üliõpilaste, magistrantide ja doktorantide, õppejõudude, teadlaste, teaduslike uurijate, õpetajate ning professorite ja teiste haridusala spetsialistide vahetust.

Artikkel 3

Lepingupooled vahetavad nende käsutuses olevate vahendite piires stipendiume diplomi- ja magistri- ning doktoriõppeks, samuti teadustööde tegemiseks kõrgemates õppeasutustes.

Artikkel 4

Lepingupooled arendavad vastastikust avalike arhiivide ja raamatukogude vahelist koostööd vastavuses kummagi riigi kehtivate seadustega.

Artikkel 5

Lepingupooled lihtsustavad arheoloogiaalast koostööd ja asjaomaste pädevate ametkondade vahelist infovahetust.

Artikkel 6

Lepingupooled ergutavad teise lepingupoole riigi keele ja kultuuri õpetamist.

Artikkel 7

Lepingupooled julgustavad ja lihtsustavad vastastikuse kasu eesmärgil teoreetiliste ja rakendusteaduste valdkondade vahetust ja koostööd neis valdkondades ning loovad kontaktivõimalusi kahe riigi teadusinstitutsioonide ja -organisatsioonide, uurimisinstituutide, ülikoolide, samuti teiste kõrgemate õppeasutuste, teadlaste, teaduslike uurijate ja erialaspetsialistide vahel. Nad ergutavad ka ühisettevõtmisi ühist huvi pakkuvates valdkondades ja teemadel.

Arendamaks ja laiendamaks teadusalast koostööd, lihtsustavad ja finantseerivad lepingupooled muuhulgas:
1. teaduslike uurijate, teadlaste ja teiste spetsialistide visiite, õppereise ja nõupidamisi;
2. teadusprogrammide ja -projektide ühist väljatöötamist ja läbiviimist ning nende tulemuste vahetamist;
3. ühiskursuste, konverentside ja sümpoosiumide korraldamist;
4. teadusalase audiovisuaalse materjali vahetamist;
5. teadusalaste näituste ja väljapanekute korraldamist;
6. teadusalase kirjanduse, dokumentatsiooni ja teabe vahetust.

Kreekapoolseks täideviivaks asutuseks sellel eesmärgil on Arendusministeeriumi teadusuuringute ja tehnoloogia peasekretariaat ning Eestipoolseks Haridusministeeriumi teaduse ja ülikoolide osakond.

Eriprotokoll ülalmainitud vahetuste läbiviimiseks kirjutatakse alla vaheldumisi kummagi lepingupoole pealinnas.

Ülalnimetatud koostööd finantseerivad mõlemad lepingupooled ühiselt võrdsetel alustel.

Artikkel 8

Hõlbustamaks teineteise lõputunnistuste, atesteerimistunnistuste, diplomite, teaduskraadide ja akadeemiliste kraadide vastastikust tunnustamist, vahetavad lepingupooled informatsiooni ja dokumente vastavuses kummagi riigi kehtiva õigusaktidega.

Artikkel 9

Lepingupooled edendavad aktiivset kultuuri-, haridus- ja teadusalast koostööd UNESCO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide raames.

Artikkel 10

Lepingupooled ergutavad kahe riigi uudisteagentuuride ja ajakirjandusorganisatsioonide vahelist koostööd ning otsekontaktide loomist ajalehtede ja perioodikaväljaannete kirjastajate vahel, samuti ajakirjanike ja korrespondentide vahetust.

Artikkel 11

Lepingupooled ergutavad vastastikku raadio ja televisiooni esindajate osavõttu Eestis ja Kreekas korraldatavatest rahvusvahelistest võistlustest, festivalidest, kongressidest jm üritustest.

Lepingupooled aitavad kaasa oma riikide riiklike raadio- ja teleorganisatsioonide vaheliste kontaktide ja koostöö arendamisele vastavuses kummagi riigi kehtivate seadustega.

Artikkel 12

Lepingupooled edendavad koostööd spordi ja kehalise kasvatuse valdkonnas, püüdes rajada otsekontakte ja tihedat koostööd spordiga tegelevate ametkondade vahel. Nimetatud koostöö raamistik ja täpsemad tingimused kinnitatakse vahetult ülalmainitud ametkondade poolt.

Lepingupooled ergutavad noorte vahelisi kontakte ning kahe riigi noorsoo-organisatsioonide vahelist vahetut koostööd.

Artikkel 13

Lepingupooled annavad käesoleva kokkuleppe kohaste programmide ja vahetustega seotud isikutele mõistlikke soodustusi vastavuses oma territooriumil kehtivate õigusaktidega riiki sisenemisel, seal viibimise ajal ja sealt lahkumisel ning nimetatud programmide ja vahetuste läbiviimiseks vajalike materjalide ja varustuse riiki sissetoomisel.

Artikkel 14

Lepingupooled võivad rajada vastastikku teineteise pealinnas oma kultuurikeskusi, mille õiguslik staatus, ülesehitus ja töökorralduse tingimused reguleeritakse valitsustevahelise erikokkuleppega.

Artikkel 15

Käesolev kokkulepe ei välista kahepoolse koostöö teiste vormide loomise võimalust muudes lähedastes valdkondades või sarnastel eesmärkidel.

Artikkel 16

Käesoleva kokkuleppe täitmiseks moodustavad osapooled Kreeka-Eesti ühiskomitee, millesse kuuluvad mõlema lepingupoole esindajad ning mis tuleb kokku vaheldumisi Ateenas ja Tallinnas.

Ühiskomitee tegeleb käesoleva kokkuleppe rakendamisega seotud küsimustega. Ühiskomitee töötab välja üksikasjalikud koostööprogrammid ja nende rahastamise tingimused.

Artikkel 17

Käesolev kokkulepe jõustub kuupäeval, mil lepingupooled on teineteisele teatanud kokkuleppe jõustumiseks vajalike seadusandlike protseduuride täitmisest.

Artikkel 18

Käesolev kokkulepe kehtib viis aastat, pikenedes selle perioodi möödumisel automaatselt viieks aastaks v.a juhul, kui üks lepingupool teatab hiljemalt kuus kuud enne tähtaja lõppu diplomaatiliste kanalite kaudu kirjalikult oma soovist käesolev kokkulepe lõpetada.

Sõlmitud Ateenas 24. mail 1999. aastal kahes originaaleksemplaris, kumbki eesti, kreeka ja inglise keeles, kusjuures kõik tekstid omavad võrdset jõudu.

Tõlgendamisest tulenevate lahknevuste puhul võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel Kreeka Vabariigi valitsuse nimel
Toomas Hendrik ILVES Yannos KRANIDIOTIS

 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA
AND THE GOVERNMENT OF THE HELLENIC REPUBLIC
ON COOPERATION IN THE FIELDS OF CULTURE, EDUCATION AND SCIENCE


The Government of the Republic of Estonia and the Government of the Hellenic Republic (hereinafter: the Contracting Parties),

Desiring to develop co-operation between the two countries in the fields of culture, education and science,

Convinced that such co-operation will contribute to better mutual understanding and enhancement of relationship at different levels,

Resolved to respect the principles of the Helsinki Final Act of the Organisation for Security and Co-operation in Europe and the Paris Charter for a New Europe,

Have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties shall encourage the development of interest in the cultural heritage and a wider knowledge of the cultural achievements of each other’s country.

To this end, the Contracting Parties shall within their competence and possibilities encourage and facilitate, on the basis of mutual benefit, exchanges and co-operation between the two countries in the fields of arts, culture, education and science and provide appropriate opportunities for contacts and joint activities between the organisations, institutions and persons active in these fields.

The Contracting Parties shall encourage the competent authorities and institutions of their respective countries to consider activities that may include among others:
1. Exchange of exhibitions and other displays of cultural, educational and documentary nature.
2. Translation and publication of artistic, literary and scientific works produced in the other country.
3. Presentation of plays and musical compositions of the other country.
4. Distribution and screening documentary and educational films of the other country as well as the promotion of other mutually beneficial activities in the fields of cinematography, radio and television.
5. Performances of artistic groups and individual artists.
6. Participation in international conferences, festivals, competitions and other cultural events organized in both countries.
7. Exchange of experts in the fields of archaeology, architecture, literature, folklore, music, painting, sculpture, theatre and other areas of the arts.
8. Co-operation in the fields of common interest between universities and other institutions of higher education and science as well as between cultural and scientific organisations.
9. Exchange of books, periodicals and other documentary material.
10. Co-operation in the organization of joint research, conferences and symposia.

Article 2

The Contracting Parties shall encourage the exchange of university students, post-graduates, lecturers, scholars, researchers, teachers, professors, scientists as well as other specialists in education.

Article 3

The Contracting Parties shall, within the availability of their means, exchange scholarships for university and postgraduate studies as well as research in institutions of higher education.

Article 4

The Contracting Parties shall develop co-operation between the public archives and libraries according to the legislation in force in either country.

Article 5

The Contracting Parties shall facilitate co-operation and exchange of information in the field of archaeology between the competent authorities.

Article 6

The Contracting Parties shall encourage the teaching of the language and the culture of the other country.

Article 7

The Contracting Parties shall encourage and facilitate, on the basis of mutual benefit, exchanges and co-operation in the fields of theoretical and applied sciences and provide appropriate opportunities for contact between scientific institutions and organisations, research institutes, universities as well as other institutions of higher education, scholars, researchers and specialists in the two countries; they shall also encourage joint activities in specialized areas and topics of common interest.

In order to develop and expand scientific co-operation, the Contracting Parties shall facilitate and finance, i.a.:
1. Visits, study-trips and consultations of researchers, scientists and other specialists.
2. Joint elaboration and implementation of research programmes and projects and exchange of the results thereof.
3. Organisation of joint courses, conferences and symposia.
4. Exchange of audio visual material of a scientific nature.
5. Organisation of scientific exhibitions and displays.
6. Exchange of scientific literature, documentation and information.

Implementing agency for this purpose on the Greek side is the General Secretariat for Research and Technology of the Ministry of Development and on the Estonian side is the Department of Research and Universities of the Ministry of Education.

A special protocol for the implementation of the above mentioned exchanges will be signed alternatively in the capital of either Contracting Party.

Financing of the above mentioned co-operation will be done jointly on an equitable basis by the two Contracting Parties.

Article 8

The Contracting Parties shall exchange information and documentation in order to facilitate the mutual recognition of certificates, attestations, diplomas, academic degrees and titles, according to the laws and regulations valid in each country.

Article 9

The Contracting Parties shall promote active co-operation within UNESCO and other international organisations in the fields of culture, education and science.

Article 10

The Contracting Parties shall encourage co-operation between the news agencies and press organisations of the two countries, direct contacts between publishers of newspapers and periodicals as well as the exchange of journalists and press correspondents.

Article 11

The Contracting Parties shall encourage the participation of representatives in the radio-television area in international competitions, festivals, congresses etc. that could be organised respectively in Greece and Estonia.

The Contracting Parties shall contribute to the expansion of contacts and co-operation between their public radio and television organisations according to the legislation valid in either country.

Article 12

The Contracting Parties shall encourage co-operation in the fields of sport and physical education. They will pursue to establish direct contacts and close co-operation between their respective sports authorities. The framework and details of this co-operation will be decided directly between the above mentioned authorities.

The Contracting Parties shall encourage contacts between the young people and direct co-operation between youth organisations of the two countries.

Article 13

Within the terms of the laws and regulations in force in its territory, each Contracting Party shall grant to the other every reasonable facility for the entry, stay and departure of persons, and for the importation of the material and equipment necessary for carrying out the programmes or exchanges which may be established in accordance with this Agreement.

Article 14

The Contracting Parties may establish mutually cultural centres in their respective capitals, the legal status, the terms of operation and functioning of which shall be regulated by a special intergovernmental agreement.

Article 15

The present Agreement does not exclude the possibility of establishing other forms of bilateral co-operation in other fields related to it or corresponding to its objectives.

Article 16

For the purpose of the implementation of this Agreement, the Contracting Parties shall establish a joint Greek-Estonian Committee, which will be composed by representatives of both Contracting Parties and will meet alternatively in Athens and in Tallinn.

The Committee shall consider matters relating to the application of this Agreement. It shall elaborate the details of programmes of co-operation as well as their financial terms.

Article 17

This Agreement shall enter into force on the date when the Contracting Parties have notified each other that all necessary legal formalities for its entry into force have been completed.

Article 18

This Agreement shall remain in force for a period of five years. It shall thereafter be automatically renewed for a successive period of five years unless denounced in writing through diplomatic channels by either Party six months prior to the expiry of any one period.

Done at Athens on May 24, 1999 in two original copies in the Greek, Estonian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergency of interpretation, the text in the English language shall prevail.

For the Government of the Republic of Estonia For the Government of the Hellenic Republic
Toomas Hendrik ILVES Yannos KRANIDIOTIS

 

Õiend
Metaandmetes parandatud akti andja: Vabariigi Valitsus. Lisatud seosed ja ingliskeelne tekst.

 

/otsingu_soovitused.json