Teksti suurus:

Regionaalministri perioodi 2007–2013 meetme tingimuste määruste muutmine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.02.2011
Avaldamismärge:RT I, 10.02.2011, 1

Regionaalministri perioodi 2007–2013 meetme tingimuste määruste muutmine

Vastu võetud 07.02.2011 nr 2

Määrus kehtestatakse „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 12 lõike 4 alusel.

§ 1. Regionaalministri 22. oktoobri 2007. a määruses nr 7 „Meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tingimused” (RTL 2007, 81, 1389; RT I, 23.12.2010, 4) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõiget 11 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) liiklusvahendite soetamine, juhul kui liiklusvahend on ekspositsiooni osa või kui see on eriotstarbelise liiklusvahendina hädavajalik objekti sihipärase kasutamise tagamisel ning selle rakendatus on täies ulatuses tagatud objekti territooriumi teenindamisega.”;

2) paragrahvi 111 täiendatakse lõikega 101 järgmises sõnastuses:

„(101) Kui pärast lõikes 10 nimetatud taotluste rahuldamata jätmise otsuse tegemist, arvestades § 9 lõike 1 alusel kinnitatud taotlusvooru vahendite mahtu, suunatakse § 5 lõikes 1 nimetatud meetme toetatavateks tegevusteks (edaspidi meetme alasuund) täiendavaid vahendeid või projektidest vabaneb vahendeid, siis uuendab EAS rahuldamata jäetud positiivse hinnangu saanud taotluse menetluse. Vastavalt pingerea järjestusele küsib EAS taotlejalt, kelle taotluses märgitud summa ületas taotlusvooru eelarvet, kas taotleja soovib taotluses kirjeldatud projekti esitatud kujul ellu viia. Kui taotleja soovib projekti esitatud kujul ellu viia, siis teeb EAS taotluse rahuldamise otsuse taotlust uuesti hindamata kuni täiendavalt meetme alasuunda suunatud või vabanenud vahendite lõppemiseni. Pingeritta kantud taotluste, mille summa ületab meetme alasuunda täiendavalt suunatud vahendeid või projektidest vabanenud vahendeid või taotluste, milles kirjeldatud projekti elluviimist taotleja esitatud kujul ei soovi, rahuldamata jätmise otsuseid ei muudeta.”

§ 2. Regionaalministri 28. mai 2008. a määruse nr 4 „Meetme „Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamine” tingimused ja investeeringutoetuste kava koostamise kord” (RTL 2008, 46, 641; RT I, 23.12.2010, 4) § 14 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Projektide osas, mille puhul on põhjendatud projekti elluviimine eraldiseisvate etappidena, võib iga etapi kohta esitada eraldi taotluse. Projekti eraldiseisvate etappidena elluviimise vajalikkuse põhjendatuse üle otsustab § 12 lõike 2 alusel moodustatud hindamiskomisjon.”

§ 3. Regionaalministri 3. juuli 2009. a määruse nr 10 „Meetme „Kompetentsikeskuste arendamine” tingimused” (RTL 2009, 56, 820; RT I, 23.12.2010, 4) § 7 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) õppereisi lähetusega seotud kompetentsikeskuse palgaliste töötajate, kompetentsikeskuse juhtorgani liikmete, ideekavandi esitanud organisatsiooni töötajate ja koostöölepingu allkirjastanud organisatsioonide töötajate majutus- ja transpordikulud ning päevarahad vastavalt Vabariigi Valitsuse 29. juuli 2006. a määrusele nr 453 „Töölähetuse kulude hüvitiste ja päevaraha määrad ning nende maksmise tingimused ja kord”;”.

Siim Kiisler
Regionaalminister

Tarmo Türkson
Kantsler

/otsingu_soovitused.json