Teksti suurus:

Töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.02.2012
Avaldamismärge:RT I, 10.02.2012, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
07.02.2012 otsus nr 50

Töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus1

Vastu võetud 25.01.2012

§ 1.  Töölepingu seaduse muutmine

Töölepingu seaduses (RT I 2009, 5, 35; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„11) viide tööandja kehtestatud töökorralduse reeglitele;”;

2) paragrahvi 6 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui tööandja ja töötaja lepivad kokku, et töötaja teeb tööd, alludes ajutiselt kolmanda isiku (kasutajaettevõtja) juhtimisele ja kontrollile (renditöö), peab tööandja lisaks käesoleva seaduse §-s 5 nimetatule teatama töötajale, et tööülesandeid täidetakse renditööna kasutajaettevõttes.”;

3) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Kui tööülesandeid täidetakse renditööna, võib tähtajalise töölepingu sõlmida ka juhul, kui seda õigustab töö ajutine iseloom kasutajaettevõtjas.”;

4) paragrahvi 10 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Kui tööülesandeid täidetakse renditööna, kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtajalise töölepingu järjestikuse sõlmimise või pikendamise piirangut iga kasutajaettevõtja kohta eraldi.”;

5) paragrahvi 28 lõiget 2 täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:

„91) teavitama töötajat, kes täidab tööülesandeid renditööna, tema teadmistele ja oskustele vastavatest kasutajaettevõtja vabadest töökohtadest, kus töötamiseks on võimalik sõlmida tähtajatu tööleping, kui kasutajaettevõtja ei ole töötajat vabadest töökohtadest teavitanud;”;

6) paragrahvi 64 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Emal ja isal, kes kasvatab kuni 14-aastast last või kuni 18-aastast puudega last, on õigus saada igal kalendriaastal kuni kümme tööpäeva tasustamata lapsepuhkust.”;

7) paragrahvi 68 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Põhipuhkuse andmise õiguse aluseks oleva aja hulka arvestatakse lisaks töötatud ajale ajutise töövõimetuse aeg, puhkuse aeg (välja arvatud lapsehoolduspuhkuse ja poolte kokkuleppel antud tasustamata puhkuse aeg), samuti aeg, kui töötajal on seaduse alusel õigus tööst keelduda käesoleva seaduse § 19 punktis 3 nimetatud juhul, ning muu aeg, milles pooled on kokku leppinud.”;

8) paragrahvi 115 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse § 5 lõigetes 1 ja 3, §-s 7, § 8 lõigetes 1–3 ning 6 ja 7, § 28 lõike 2 punktides 9–10, § 29 lõigetes 3 ja 6, § 33 lõikes 1, §-s 43, § 44 lõigetes 2 ja 3 ning 5–7; §-s 45, § 46 lõigetes 1–3 ja 5; § 47 lõigetes 2 ja 3, § 48 lõigetes 1 ja 2, §-des 49–53, § 101 lõigetes 1–3, § 102 lõigetes 1 ja 2 ning § 113 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuete täitmise üle teeb Tööinspektsioon töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.”;

9) paragrahvi 120 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Teavitamiskohustuse täitmata jätmise eest tööandja poolt käesoleva seaduse § 28 lõike 2 punktide 9–10 kohaselt –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.”

§ 2.  Töötajate usaldusisiku seaduse muutmine

Töötajate usaldusisiku seaduse (RT I 2007, 2, 6; 2010, 22, 108) § 20 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) tööandja struktuur, töötajate, sealhulgas tööülesandeid renditööna täitvate töötajate koosseis, nende muudatused ja kavandatavad otsused, mis avaldavad olulist mõju tööandja struktuurile ja töötajate koosseisule;”.

§ 3.  Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (RT I, 30.12.2011, 41) § 12 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui tööülesandeid täidetakse renditööna, tagab kasutajaettevõtja töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise kasutajaettevõtja juures.”

§ 4.  Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmine

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduses (RT I, 21.12.2011, 23) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 381 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 381. Tegutsemine renditöö vahendajana

(1) Renditööteenust võib osutada eraõiguslik juriidiline isik, kes on registreeritud renditöö vahendajana majandustegevuse registris.

(2) Renditöö vahendaja ei tohi tööd renditööna tegevalt töötajalt nõuda tasu tema vahendamise eest kasutajaettevõtja juurde tööülesannete täitmiseks või kasutajaettevõtjaga töölepingu sõlmimise eest.”;

2) paragrahvis 39 asendatakse sõna „renditööjõud” sõnaga „renditöö” vastavas käändes.

§ 5.  Võrdse kohtlemise seaduse muutmine

Võrdse kohtlemise seaduses (RT I 2008, 56, 315; 2009, 48, 323) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 111 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 111. Osalise tööajaga ja tähtajalise töölepinguga töötaja ning töötaja, kes täidab tööülesandeid renditööna, võrdne kohtlemine”;

2) paragrahvi 111 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Töötajale, kes täidab tööülesandeid renditööna, ei või kohaldada ebasoodsamaid töötervishoiu ja tööohutuse, töö- ja puhkeaja ning töötasu tingimusi kui võrreldavale kasutajaettevõtja töötajale. Töötajal, kes täidab tööülesandeid renditööna, on õigus kasutada tööülesannete täitmise perioodil kasutajaettevõtja võrreldava töötajaga samadel tingimustel kasutajaettevõtja hüvesid, eelkõige toitlustamis-, transpordi- ja lapsehoiuteenust.”


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/104/EÜ renditöö kohta (ELT L 327, 05.12.2008, lk 9–14) ja Nõukogu direktiiv 2010/18/EL, millega rakendatakse Euroopa Tööstuse ja Tööandjate Keskliitude Ühenduse, Euroopa Käsitööga Tegelevate Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtete Keskliidu, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni poolt vanemapuhkuse kohta sõlmitud muudetud raamkokkulepet ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 96/34/EÜ (ELT L 68, 18.03.2010, lk 13–20).

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json