Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. juuli 2006. a määruse nr 73 „Lennuameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.02.2012
Avaldamismärge:RT I, 10.02.2012, 11

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. juuli 2006. a määruse nr 73 „Lennuameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 07.02.2012 nr 12

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 42 lõike 1 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. juuli 2006. a määruses nr 73 „Lennuameti põhimäärus” (RT I, 03.11.2010, 6) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõike 1 teises lauses asendatakse sõna „ametnikud” sõnaga „teenistujad”;

2) paragrahvi 15 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ameti teenistujate koosseisu kinnitab minister ameti peadirektori ettepanekul.”;

3) paragrahvi 18 lõiked 6–10 tunnistatakse kehtetuks.;

4) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Vahetult peadirektorile alluvate ning osakondade koosseisu mittekuuluvate teenistujate põhiülesandeks on ameti tegevuse eesmärgi täitmine eri valdkondade ühtse ja tasakaalustatud arendamise ja omavahelise seostamise kaudu ning ameti igapäevast tööd toetava tegevuse tagamine.”;

5) paragrahvi 20 lõikes 7 asendatakse sõnad „ametnikele ja abiteenistujatele” sõnaga „teenistujatele”.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json