Teksti suurus:

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 56 „Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.02.2012
Avaldamismärge:RT I, 10.02.2012, 13

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 56 „Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Vastu võetud 08.02.2012 nr 14

Määrus kehtestatakse „Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse” § 3 lõike 3, § 61 lõike 4, § 62 lõike 6, § 65 lõigete 4 ja 7, § 72 lõike 5, § 73 lõigete 5 ja 7, § 74 lõike 5, § 75 lõigete 2 ja 4, § 76 lõike 4, § 96 lõike 2, § 97 lõigete 2 ja 10, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 105 lõike 5 ning § 117 lõike 5 alusel.

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 56 „Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” (RT I, 27.12.2011, 5) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse” § 3 lõike 3, § 61 lõike 4, § 62 lõike 6, § 65 lõigete 4 ja 7, § 72 lõike 5, § 73 lõigete 5 ja 7, § 74 lõike 5, § 75 lõigete 2 ja 4, § 76 lõike 4, § 96 lõike 2, § 97 lõigete 2 ja 10, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 105 lõike 5 ning § 117 lõike 5 alusel.”;

2) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „kvaliteedinõuded, seemne” sõnadega „ja säilitussegu”;

3) määrust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

§ 41. Säilitussegu ja koostisosade kvaliteedinõuded

(1) Otsekoristuse teel saadava säilitussegu koostises olevate taimeliikide ja taime alamliikide seemnete idanevus peab olema piisav, et tagada nende külvi korral kogumiskoha kasvukohatüübile iseloomulike taimeliikide kooslus.

(2) Otsekoristuse teel saadava säilitussegu koostises olevate taimeliikide ja taime alamliikide, mis ei ole säilitussegu koostisosana olulised loodusliku keskkonna säilitamiseks, seemnete sisaldus võib olla kuni 1 massiprotsent.

(3) Otsekoristuse teel saadav säilitussegu ei sisalda tuulekaera (Avena fatua), viljatu kaera (Avena sterilis) ja võrmi (Cuscuta spp.) ning oblika (Rumex spp.) liikide seemneid, välja arvatud väikse oblika (Rumex acetosella) ja merioblika (Rumex maritimus) liigid, mille seemnete sisaldus võib olla kuni 0,05 massiprotsenti.

(4) Kasvatatavate taimekultuuride säilitussegu koostises olevate §-s 2 loetletud taimeliikide seemned peavad enne segu moodustamist vastama lisa 1 punktis 3 sätestatud tarbeseemne nõuetele.”;

4) määrust täiendatakse §-dega 61 ja 62 järgmises sõnastuses:

§ 61. Otsekoristuse teel saadava säilitussegu tootmine

(1) Otsekoristuse teel saadav säilitussegu kogutakse lähtepiirkonna kogumiskohast, kuhu ei ole seemet külvatud 40 aasta jooksul enne säilitussegu turustamise loa taotluse esitamise päeva. Lähtepiirkond asub säilitussegu päritolupiirkonnas.

(2) Otsekoristuse teel saadava säilitussegu koostises olevate kogumiskoha kasvukohatüübile iseloomulike taimeliikide ja taime alamliikide, mis on segu koostisosana olulised loodusliku keskkonna säilitamiseks geneetiliste ressursside säilitamise kontekstis, seemnete osakaal peab olema piisav, et tagada nende külvi korral kogumiskoha kasvukohatüübile iseloomulike taimeliikide kooslus.

§ 62. Kasvatatavate taimekultuuride säilitussegu tootmine

(1) Kasvatatavate taimekultuuride säilitussegu puhul kogutakse seeme lähtepiirkonna kogumiskohast, kuhu ei ole seemet külvatud 40 aasta jooksul enne säilitussegu turustamise loa taotluse esitamise päeva. Lähtepiirkond asub säilitussegu päritolupiirkonnas.

(2) Kasvatatavate taimekultuuride säilitussegu seemned on nende taimeliikide ja taime alamliikide seemned, mis on iseloomulikud kogumiskoha kasvukohatüübile ja säilitussegu koostisosana olulised loodusliku keskkonna säilitamiseks geneetiliste ressursside säilitamise kontekstis.

(3) Kasvatatavate taimekultuuride säilitussegu koostisosaks olevaid seemneid on säilitussegu tootmiseks lubatud paljundada viis põlvkonda.”;

5) paragrahvi 14 lõike 1 teist lauset täiendatakse pärast sõnu „Säilitussordi seemne” sõnadega „ja säilitussegu”;

6) paragrahv 161 sõnastatakse järgmiselt:

§ 161. Säilitussordi seemne ja säilitussegu müügipakendi märgistamine

Säilitussordi seemne ja säilitussegu müügipakendile kinnitab pakendaja etiketi, arvestades § 16 lõigetes 1, 3 ja 7 sätestatud nõudeid. Pakendaja lisab etiketil ettenähtud teabele sertifitseeritud säilitussordi seemnepartii või säilitussegu seemnepartii numbri.”;

7) paragrahvi 18 täiendatakse lõigetega 8–10 järgmises sõnastuses:

„(8) Säilitussegu etiketile märgitakse:
1) sõnad „EL nõuded ja standardid”;
2) etiketi kinnitamise eest vastutava isiku nimi ja aadress või tunnusmärk;
3) koristusmeetod, märgituna „Otsekoristus” või „Kasvatatavad taimekultuurid”;
4) pakendi pitseerimise kuu ja aasta, märgituna „Pitseeritud …” (kuu ja aasta);
5) päritolupiirkond;
6) lähtepiirkond;
7) kogumiskoht;
8) kogumiskoha kasvukohatüüp;
9) sõnad „Söödakultuuride seemne säilitussegu, mis on mõeldud kasutamiseks alal, mille kasvukohatüüp on sama mis kogumiskohal (v.a biootilised tingimused)”;
10) seemnepartii number;
11) koostisosade massiprotsent taimeliikide ja taime alamliikide kaupa;
12) deklareeritud puhas- või kogukaal;
13) granuleeritud pestitsiidide, puhtimisainete või muude tahkete lisandite kasutamise korral lisandi laad ning otsekoristuse teel kogutud seemnekogumi ligikaudse kaalu või kasvatatavate taimekultuuride puhaste seemnete kaalu ja kogukaalu suhe;
14) kasvatatavate taimekultuuride säilitussegu puhul andmed sellise koostisosaks oleva §-s 2 loetletud taimeliigi idanevuse kohta, mis ei vasta lisas 1 sätestatud idanevuse nõuetele.

(9) Lõike 8 punkti 11 puhul piisab, kui märgitakse taimeliigid ja taime alamliigid, mis on kogumiskoha kasvukohatüübile iseloomulikud ning mis on säilitussegu koostisosana olulised loodusliku keskkonna säilitamiseks geneetiliste ressursside säilitamise kontekstis.

(10) Kui lõike 8 punktis 14 nimetatud koostisosi, mille idanevus ei vasta lisas 1 sätestatud idanevuse nõuetele, on rohkem kui viis, märgitakse etiketile koostisosade idanevuste keskmine.”;

8) määruse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga „komisjoni direktiiv 2010/60/EL, millega sätestatakse teatavad erandid looduskeskkonna säilitamiseks mõeldud söödakultuuride seemnesegude turustamiseks (ELT L 228, 31.08.2010, lk 10–14)”.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json