Teksti suurus:

Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 258

Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri põhimäärus

Vastu võetud 06.02.2015 nr 14
RT I, 10.02.2015, 6
jõustumine 13.02.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.08.2015RT I, 26.08.2015, 101.09.2015
14.03.2019RT I, 15.03.2019, 4018.03.2019
26.10.2020RT I, 06.11.2020, 101.01.2021
10.12.2020RT I, 16.12.2020, 101.01.2021
28.10.2022RT I, 01.11.2022, 204.11.2022
17.11.2022RT I, 22.11.2022, 225.11.2022
22.06.2023RT I, 05.07.2023, 408.07.2023

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 98 lõike 2 ja § 100 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Andmekogu nimi ja eesmärk

  (1) Andmekogu ametlik nimi on põllumajandustoetuste ja põllumassiivide register (edaspidi register).

  (2) Registri pidamise eesmärk on koguda, töödelda ja säilitada andmeid ühise põllumajanduspoliitika abinõude, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise riiklike abinõude ning kalandusturu korraldamise abinõude rakendamiseks, eriotstarbelise diislikütuse ostuõiguse kasutamiseks ja järelevalve teostamiseks.
[RT I, 22.11.2022, 2 - jõust. 25.11.2022]

  (3) Lõikes 2 nimetatud abinõud selle määruse tähenduses on:
  1) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud ühise põllumajanduspoliitika abinõud;
  2) maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse §-des 7, 17 ja 201 nimetatud riiklikud abinõud;
[RT I, 15.03.2019, 40 - jõust. 18.03.2019]
  3) kalandusturu korraldamise seaduse § 2 lõike 1 punktis 1 nimetatud kalandusturu korraldamise abinõud.

§ 2.   Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA), kes majutab registrit, korraldab registri teenuste ja tehnoloogilise keskkonna haldamist ning töötleb registriandmeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, avalikustab, muudab, säilitab ja kustutab neid.

  (2) Registri volitatud töötleja, kes töötleb Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses sätestatud võrdlushindade kataloogi andmeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab ja muudab neid, on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi hallatav asutus, kelle tegevusvaldkonda kuuluvad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamiseks vajalikud tegevused (edaspidi Maaeluministeeriumi hallatav asutus).
[RT I, 05.07.2023, 4 - jõust. 08.07.2023]

  (3) Registri volitatud töötleja on andmete töötlemisel kohustatud täitma vastutava töötleja juhiseid ja tagama andmekogu turvalisuse.
[RT I, 15.03.2019, 40 - jõust. 18.03.2019]

§ 3.   Registri kasutajad

  (1) Registri vastutav töötleja määrab oma ametniku või töötaja, kes täidab registri vastutava töötleja ülesandeid, sealhulgas kontrollib registri pidamise seaduslikkust, ja kellel on juurdepääsu õigus kõigile registri andmetele ja logidele.

  (2) Registri vastutav töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri administraatori õigustega kasutajaks (edaspidi administraator). Administraator täidab registri vastutava töötleja ülesandeid, sealhulgas annab vastutav töötleja ametnikule või töötajale juurdepääsu õiguse registri tehnoloogilisele keskkonnale. Administraatoril on juurdepääsu õigus kõigile andmetele ja logidele ning ta võib muuta andmeid, kui see on vajalik süsteemi tõrgeteta töö või andmetervikluse tagamiseks.
[RT I, 15.03.2019, 40 - jõust. 18.03.2019]

  (3) Registri vastutav ja volitatud töötleja määravad oma ametniku või töötaja registri volitatud kasutajaks (edaspidi volitatud kasutaja). Volitatud kasutaja täidab vastutava või volitatud töötleja ülesandeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, avalikustab, muudab, säilitab ja kustutab registriandmeid. Volitatud kasutajal on õigus pääseda ligi andmetele ulatuses, mis on vajalik tema ameti- või tööülesannete täitmiseks.
[RT I, 15.03.2019, 40 - jõust. 18.03.2019]

  (4) Registri vastutav töötleja annab tööülesannete täitmiseks vajalikele andmetele juurdepääsu õiguse järgmistele asutustele ja isikutele:
[RT I, 15.03.2019, 40 - jõust. 18.03.2019]
  1) Keskkonnaamet;
  2) Maksu- ja Tolliamet;
  3) Põllumajandus- ja Toiduamet;
[RT I, 06.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  4) [kehtetu - RT I, 06.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  5) [kehtetu - RT I, 16.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  6) Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi hallatav asutus;
[RT I, 05.07.2023, 4 - jõust. 08.07.2023]
  7) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 65 lõike 7 alusel sõlmitud halduslepingu kohaselt metsanduse valdkonna toetuste taotlusi menetlev isik;
  8) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 69 lõikes 2 nimetatud kohalik tegevusgrupp;
  9) Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
[RT I, 05.07.2023, 4 - jõust. 08.07.2023]

§ 4.   Registriandmete õiguslik tähendus

  Registriandmetel on õiguslik tähendus Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika seaduses, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses, kalandusturu korraldamise seaduses ning vedelkütuse erimärgistamise seaduses sätestatud ulatuses.
[RT I, 22.11.2022, 2 - jõust. 25.11.2022]

§ 5.   Registri ülesehitus ja turvaklass

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise digitaalse andmekoguna, mis hõlmab aktuaalseid ja arhiveeritud registriandmeid, sealhulgas põllumassiivide kaarte ja võrdlushindade kataloogi.

  (2) Registriandmete turvaklass on K2T2S2. Registri turbeaste on keskmine (M).

2. peatükk Registrisse kantavad andmed 

§ 6.   Andmed taotleja ja abi saaja kohta

  (1) Toetuse või abi taotlemiseks taotluse esitanud isiku kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) nimi või ärinimi, seltsingu ja muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühenduse puhul selle esindaja nimi;
  2) registrikood või isikukood, isikukoodi puudumise korral sünniaeg;
  3) elu- või asukoha aadress ja kontaktandmed;
  4) isiku tegevuskoht (ettevõtte või selle osa asukoht);
  5) arvelduskonto number ning riigiasutuse ja kohaliku omavalitsuse asutuse puhul raamatupidamise seaduse § 36 lõike 1 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud tehingupartneri kood ja arvelduskonto viitenumber ning arvelduskonto omaniku nimi ja muud pangarekvisiidid;
  6) säilitatava püsirohumaa pindala;
  7) andmed nime muutmise ja füüsilise isiku surma kohta;
  8) andmed ärinime muutmise ja juriidilise isiku likvideerimise kohta;
  9) andmed toetusõiguste kohta.

  (2) Kui abi saajaks ei ole lõikes 1 nimetatud isik, siis kantakse abi saaja kohta registrisse lõike 1 punktides 1–3 nimetatud andmed.

§ 7.   Toetuse andmise ja abinõude rakendamisega seotud andmed

  (1) Toetuse taotluse kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) toetuse liik;
  2) taotluse saabumise kuupäev;
  3) andmed toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise kohta, taotluse rahuldamata jätmise korral selle põhjendus;
  4) andmed toetuse suuruse ja väljamaksmise kohta;
  5) andmed toetuse sihipärase kasutamise üle teostatud järelevalve kohta;
  6) andmed toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise kohta;
  7) toetuse taotlemisega seotud muud andmed.

  (2) Ühise põllumajanduspoliitika abinõudes osalemise heakskiitmise taotluse kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) taotluse saabumise kuupäev;
  2) andmed taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;
  3) põllumajandustoote kood kombineeritud nomenklatuuri alamrubriigi järgi;
  4) Põllumajandus- ja Toiduameti väljastatav ettevõtte tunnustamise otsuse number;
[RT I, 06.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  5) heakskiitmise taotlemisega seotud muud andmed.

  (3) Sekkumiskokkuostu pakkumise kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) sekkumiskokkuostuks pakutava põllumajandustoote nimetus;
  2) põllumajandustoote asukoht;
  3) põllumajandustootega seotud kvaliteedinäitajad;
  4) sekkumiskokkuostu pakkumisega seotud muud andmed.

  (4) Määratud tootmiskvoodi kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) tootmiskvoodi liik;
  2) tootmiskvoodi suurus;
  3) tootmiskvoodi määramise kuupäev ja kehtivusaeg;
  4) selle põllumajandustoote liik, mille kohta tootmiskvoot on määratud;
  5) tootmiskvoodi täitmise andmed;
  6) tootmiskvoodi määramisega seotud muud andmed.

  (5) Impordi- ja ekspordilitsentsi taotluse kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) litsentsi liik;
  2) litsentsi kehtivusaeg;
  3) impordilitsentsi puhul lähteriik ja päritoluriik;
  4) ekspordilitsentsi puhul sihtriik;
  5) eelkinnitus;
  6) tagatise liik ja summa;
  7) imporditava põllumajandustoote nimetus;
  8) eksporditava põllumajandustoote nimetus;
  9) põllumajandustoote kood kombineeritud nomenklatuuri alamrubriigi järgi;
  10) põllumajandustoote kogus;
  11) impordi- ja ekspordilitsentsi taotlemisega seotud muud andmed.

  (6) Eksporditoetuse sertifikaadi taotluse kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) sihtriik;
  2) eelkinnitus;
  3) tagatise liik ja summa;
  4) toetuse kogusumma;
  5) eksporditoetuse sertifikaadi taotlemisega seotud muud andmed.

  (7) Seestöötlemise sertifikaadi taotluse kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) sertifikaadi kehtivusaeg;
  2) imporditava põllumajandustoote nimetus;
  3) põllumajandustoote kood kombineeritud nomenklatuuri alamrubriigi järgi;
  4) põllumajandustoote kogus;
  5) seestöötlemise sertifikaadi taotlemisega seotud muud andmed.

  (8) Põllumassiivi kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) piiripunktide koordinaadid;
  2) pindala;
  3) tunnused;
  4) toetusõiguslikkuse staatus;
  5) püsirohumaa säilitamise kohustusega, sealhulgas keskkonnatundlike püsirohumaadega seotud andmed;
  6) maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõudena määratletud maastikuelementide, sealhulgas ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade piiripunktide koordinaadid, elemendi tüüp ja pindala;
  7) põllumassiiviga seotud muud andmed.

  (9) Otsuse kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) märge taotluse rahuldamise, rahuldamata jätmise või osalise rahuldamise kohta;
  2) otsuse number, kuupäev;
  3) otsuse sisu ja muud otsusega seotud andmed.

  (10) Võrdlushindade kataloogi asjade ja teenuste kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) asja või teenuse kood;
  2) asja või teenuse nimetus;
  3) asja või teenuse kirjeldus ja tehnilised näitajad;
  4) asja või teenuse piirhind ning selle kehtivuse algus ja lõpp;
  5) teave asja piirhinna mõistlikkuse kontrollimisel tehtud toimingute kohta;
  6) asja või teenusega seotud muud andmed.

§ 71.   Eriotstarbelise diislikütuse ostuõigusega seotud andmed

  Eriotstarbelise diislikütuse ostuõiguse kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) ostuõiguse taotleja ja saaja nimi ning registrikood;
  2) andmed füüsilise isiku surma ja juriidilise isiku likvideerimise kohta;
  3) ostuõiguse taotleja ja saaja telefoninumber, e-posti aadress ning asu- ja tegevuskoha aadress;
  4) ostuõiguse taotluse esitanud isiku nimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress ja postiaadress ning esindusõiguse alus;
  5) eriotstarbelise diislikütuse ostmiseks volitatud isiku nimi ja isikukood või isikukoodi puudumise korral sünniaeg ning volituse kestus;
  6) ostuõiguse taotluses esitatud andmed;
  7) ostuõiguse taotluse esitamise kuupäev;
  8) andmed ostuõiguse andmise või taotluse rahuldamata jätmise kohta, taotluse rahuldamata jätmise korral selle põhjendus;
  9) andmed vedelkütuse erimärgistamise seaduses sätestatud nõuete täitmise üle teostatud järelevalve kohta;
  10) andmed aktsiisisoodustuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise kohta;
  11) andmed ostuõiguse kehtivuse kohta, sealhulgas andmed ostuõiguse kehtetuks tunnistamise kohta.
[RT I, 22.11.2022, 2 - jõust. 25.11.2022]

3. peatükk Registriandmete töötlemine 

§ 8.   Andmete esitamine

  (1) Registriandmete esitaja on toetuse või abi taotleja.

  (2) Toetuse või abi taotleja esitab registriandmed PRIA-le.
[RT I, 15.03.2019, 40 - jõust. 18.03.2019]

  (3) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 100 lõikes 1 nimetatud isik esitab avalduse enda andmete registrisse kandmiseks, märkides avaldusel § 6 lõike 1 punktides 1–5 sätestatud andmed.

  (4) PRIA koostab lõikes 3 sätestatud avalduse vormi ja avaldab selle oma veebilehel.

  (5) Eriotstarbelise diislikütuse ostuõiguse andmete esitaja on ostuõiguse taotleja või ostuõigust omav isik.
[RT I, 22.11.2022, 2 - jõust. 25.11.2022]

§ 9.   Alusdokumendid

  Registrisse kantavate andmete alusdokumendid on:
  1) avaldus andmete registrisse kandmiseks;
  2) paragrahvides 6–71 nimetatud taotlus või pakkumus ja nendega seotud dokumendid;
[RT I, 22.11.2022, 2 - jõust. 25.11.2022]
  3) paragrahvi 7 lõikes 9 nimetatud otsus ja § 71 punktis 8 sätestatud andmete aluseks olev otsus;
[RT I, 22.11.2022, 2 - jõust. 25.11.2022]
  4) taotleja avaldus registriandmete muutmiseks ja § 7 lõikes 8 sätestatud andmete registrisse kandmiseks;
  5) Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi hallatava asutuse eksperdiarvamus võrdlushindade kataloogi asjade ja teenuste kohta kantava piirhinna kohta.
[RT I, 05.07.2023, 4 - jõust. 08.07.2023]

§ 10.   Andmete registrisse kandmine

  (1) PRIA kannab § 8 lõikes 3 nimetatud avalduses esitatud andmed registrisse 15 tööpäeva jooksul avalduse saamisest arvates.

  (2) Paragrahvi 7 lõigetes 1–7 ja 9 nimetatud andmed kannab PRIA isiku avalduseta registrisse 30 tööpäeva jooksul andmete saamisest või haldus- või järelevalvetoimingu tegemisest arvates.

  (3) Paragrahvi § 7 lõikes 8 nimetatud andmed kannab PRIA registrisse 30 tööpäeva jooksul andmete saamisest arvates.

  (4) Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi hallatav asutus kannab § 7 lõikes 10 nimetatud võrdlushindade kataloogi asjade ja teenuste andmed registrisse piirhinna kinnitamise päeval.
[RT I, 05.07.2023, 4 - jõust. 08.07.2023]

§ 11.   Ebaõigete andmete parandamine

  (1) Põhjendatud kahtluse korral esitab PRIA registriandmete esitajale ebaõigete andmete kohta järelepärimise viie tööpäeva jooksul ebaõigetest andmetest teadasaamisest arvates.
[RT I, 15.03.2019, 40 - jõust. 18.03.2019]

  (2) Registriandmete esitaja esitab PRIA-le õiged andmed kümne tööpäeva jooksul nimetatud päringu saamisest arvates.
[RT I, 15.03.2019, 40 - jõust. 18.03.2019]

  (3) Isik, kelle registrisse kantud §-s 6 ja § 7 lõikes 8 sätestatud andmed on muutunud või ei ole muul põhjusel õiged, esitab PRIA-le registrikande muutmiseks avalduse 15 tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates.

  (4) PRIA parandab § 7 lõikes 8 nimetatud andmed, mis on ebaõiged, 30 tööpäeva jooksul ja muud ebaõiged andmed 15 tööpäeva jooksul õigete andmete saamisest arvates.
[RT I, 15.03.2019, 40 - jõust. 18.03.2019]

  (5) Ebaõiged andmed, mis on teatavaks saanud muul kui lõikes 3 nimetatud viisil, parandab PRIA isiku avalduseta 30 tööpäeva jooksul andmete saamisest või haldus- või järelevalvetoimingu tegemisest arvates.

§ 12.   Registriandmete õigsuse tagamine

  Andmete esitaja vastutab PRIA-le esitatud andmete õigsuse eest andmete esitamise ajal. Andmete registrisse kandja vastutab selle eest, et registrisse kantud andmed vastavad andmete esitaja poolt registrisse kandmiseks esitatud andmetele.
[RT I, 15.03.2019, 40 - jõust. 18.03.2019]

§ 13.   Andmevahetus teiste andmekogudega

  Riigi infosüsteemi haldussüsteemis muu andmekogu põhiandmeteks määratud andmed saadakse sellest andmekogust, mis neid põhiandmetena kogub.

§ 14.   Andmete registrisse vastuvõtmise ja registrist väljastamise üle arvestuse pidamine

  (1) Andmete registrisse vastuvõtmise korral registreeritakse alusdokumentide kohta:
  1) järjekorranumber;
  2) nimetus;
  3) väljaandmise kuupäev;
  4) väljaandja;
  5) taotluse ja muude dokumentide saabumise kuupäev;
  6) kande tegemise aeg.

  (2) Andmete registrist väljastamise korral registreeritakse:
  1) andmete koosseis;
  2) andmete kasutamise otstarve;
  3) andmete väljastamise aeg;
  4) andmed saanud isiku nimi või ärinimi, seltsingu ja muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühenduse puhul selle esindaja nimi;
  5) andmed saanud isiku registrikood või isikukood, isikukoodi puudumise korral sünniaeg.

§ 15.   Andmete logimine

  (1) Andmete registrisse kandmine, sealhulgas registriandmete muutmine, logitakse. Logis säilitatakse kande sisu, kuupäev ja kellaaeg ning selle tegija nimi.

  (2) Logi säilitatakse kolm aastat kande tegemisest arvates.

§ 16.   Registriandmete säilitamine

  (1) Paragrahvis 6 ja § 7 lõikes 8 nimetatud andmed arhiveeritakse nelja aasta möödumisel viimase taotluse esitamisest.

  (2) Paragrahvi 7 lõikes 10 nimetatud andmed arhiveeritakse kahe aasta möödumisel piirhinna kinnitamise päevast.

  (3) Paragrahvi 7 lõigetes 8 ja 10 nimetatud andmeid säilitatakse tähtajatult nende saamisest arvates.

  (4) Lõikes 3 nimetamata registriandmeid säilitatakse kümme aastat nende saamisest arvates, kui Euroopa Liidu õiguses ei ole sätestatud teisiti.

§ 17.   Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  (1) Registrisse kantud andmed avalikustatakse PRIA veebilehel masinloetaval kujul, kui neile ei ole seaduses või seaduse alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud juurdepääsupiirangut.
[RT I, 15.03.2019, 40 - jõust. 18.03.2019]

  (2) Juurdepääsuõigusega isikutele ja asutustele väljastab PRIA andmeid kirjaliku taotluse alusel avaliku teabe seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul. Taotluses tuleb loetleda soovitud andmed ja märkida nende kasutamise otstarve.

  (3) Teadustegevuseks või statistilise töö tegemiseks väljastatakse andmed isikuandmete kaitse seaduse §-s 16 sätestatud korras.

  (4) Juurdepääsu ebaõigetele registri andmetele või andmetele, mille õigsuse suhtes on tekkinud kahtlus, sulgeb PRIA kuni õigete andmete registrisse kandmiseni või kaheldavate andmete õigsuse tuvastamiseni.

4. peatükk Järelevalve ja registri likvideerimine 

§ 18.   Järelevalve registri pidamise üle

  Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja, Andmekaitse Inspektsioon ja avaliku teabe seaduse § 531 lõikes 1 nimetatud asutus oma pädevuse piires.

§ 19.   Registri likvideerimine

  Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Register likvideeritakse kooskõlas arhiiviseaduses ja avaliku teabe seaduses sätestatuga.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 20.   Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri andmed

  (1) 1. jaanuaril 2010. a jõustunud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 88 lõike 1 alusel peetud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud andmed loetakse kantuks 1. jaanuaril 2015. a jõustunud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 98 lõike 1 alusel peetavasse põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

  (2) Registrisse kantakse ka lõikes 1 nimetatud andmetega seotud uued tekkinud andmed ja andmed aastatel 2015–2017 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 126 lõike 2 kohaselt „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” alusel antavate toetuste kohta.

§ 21.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json