Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.02.2016
Avaldamismärge:RT I, 10.02.2016, 1

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 05.02.2016 nr 9

Määrus kehtestatakse rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 punktide 81 ja 82 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 20. juuli 2007. a määruse nr 59 „Tervisekaitsenõuded asenduskoduteenusele“ muutmine

Sotsiaalministri 20. juuli 2007. a määruses nr 59 „Tervisekaitsenõuded asenduskoduteenusele“ tehakse järgmised muudatused:

1) preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 punkti 81 alusel.“;

2) paragrahvis 1 asendatakse tekstiosa „«Sotsiaalhoolekande seaduse» §-s 153“ tekstiosaga „sotsiaalhoolekande seaduse §-s 118”;

3) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „«Ehitusseaduse» §-s 3“ tekstiosaga „ehitusseadustiku §-s 11”;

4) paragrahvi 2 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Asenduskoduteenuse osutaja tagab asenduskoduteenust saava lapse hooldamise, kasvatamise, arendamise ja turvalisuse vastavalt heale tavale, sotsiaalhoolekande seaduses ja rahvatervise seaduses sätestatule ning asenduskoduteenuse ohutuse vastavalt tarbijakaitseseaduse §-le 91.“;

5) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) valamuga tualettruum, põrandapindalaga vähemalt 2 m2, ja duširuum, põrandapindalaga vähemalt 4 m2. Kui duširuum ja tualettruum on ühendatud, peab ruumi põrandapindala olema vähemalt 6 m2. Kui asenduskodu peres on rohkem kui viis last, peab asenduskodu perel olema vähemalt kaks tualettruumi ja kaks duširuumi. Puudega lapsele asenduskoduteenuse osutamisel arvestatakse ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel kehtestatud nõuetega.“.

§ 2. Sotsiaalministri 12. märtsi 2007. a määruse nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“ muutmine

Sotsiaalministri 12. märtsi 2007. a määruses nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“ tehakse järgmised muudatused:

1) preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 punkti 81 alusel.“;

2) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „«Ehitusseaduse» §-s 3“ tekstiosaga „ehitusseadustiku §-s 11”;

3) paragrahvi 2 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Lapsehoiuteenuse osutaja tagab lapsehoiuteenust saava lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse vastavalt heale tavale ning lapsehoiuteenuse ohutuse vastavalt tarbijakaitseseaduse §-le 91.“;

4) paragrahvi 8 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Lapsehoiuteenuse osutamise korral rohkem kui nelja tunni vältel võimaldab lapsehoiuteenuse osutaja lapsele hügieenilise magamiskoha, mis vastab lapse eale ja vajadustele ning lapsehoiuteenust saama õigustatud isiku ja lapsehoiuteenuse osutaja vahelisele kokkuleppele. Igal lapsel on magamiseks vajalik isiklik voodipesu.“.

§ 3. Sotsiaalministri 30. juuni 2009. a määrus nr 58 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile ” (RT I, 08.08.2013, 2) tunnistatakse kehtetuks.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json