Teksti suurus:

Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.02.2016, 7

Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele

Vastu võetud 12.03.2007 nr 28
RTL 2007, 23, 411
jõustumine 24.03.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.02.2016RT I, 10.02.2016, 113.02.2016

Määrus kehtestatakse rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 punkti 81 alusel.
[RT I, 10.02.2016, 1 - jõust. 13.02.2016]

1. peatükk ÜLDNÕUDED JA REGULEERIMISALA 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tervisekaitsenõuded väljaspool lapsehoiuteenusel viibiva lapse eluruume osutatavale lapsehoiuteenusele ja lapsehoiuteenuse osutamise ruumidele (edaspidi ruumidele).

§ 2.   Üldnõuded

  (1) Lapsehoiuteenust võib osutada ruumides, mis vastavad ehitusseadustiku §-s 11 ja selle alusel kehtestatud ehitisele esitatavatele nõuetele ning käesoleva määrusega kehtestatud tervisekaitsenõuetele.
[RT I, 10.02.2016, 1 - jõust. 13.02.2016]

  (2) Lapsehoiuteenuse osutajal peavad olema lapsehoiuteenuse osutamiseks sobivad ruumid, kus on võimalikult väike risk lastel vigastuste, mürgistuste ja muude tervisehäirete tekkeks.

  (3) Ruumides peab olema piisav õhuvahetus, piisav loomulik ja kunstlik valgustus, «Veeseaduse» ja selle alusel joogiveele kehtestatud nõuetele vastav joogivesi, kanalisatsioon ning võimalused tualeti kasutamiseks, pesemiseks ja telefoni kasutamiseks.

  (4) Ruumid ei tohi asuda keldri- ega soklikorrusel.

  (5) Lapsehoiuteenuse osutaja tagab lapsehoiuteenust saava lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse vastavalt heale tavale ning lapsehoiuteenuse ohutuse vastavalt tarbijakaitseseaduse §-le 91.
[RT I, 10.02.2016, 1 - jõust. 13.02.2016]

2. peatükk LAPSEHOIUTEENUSE OSUTAMISE ALA, RUUMID JARUUMIDE SISUSTUS 

§ 3.   Lapsehoiuteenuse osutamise ala

  (1) Lapsehoiuteenuse osutaja valib või sisustab lapsele õues tegevusteks võimalusi pakkuva ja võimalikult ohutu ala (edaspidi õue mänguala), kus:
  1) haljastuses ei ole mürgiste lehtede, õite või viljadega taimi ning ala on võimaluse korral piiratud heki või aiaga;
  2) atraktsioonid (mängumajad, ronimisvahendid, õuemööbel, kiiged, karussellid, liurajad, batuudid jt) on eakohased, turvaliste piiretega, ohutult kinnitatud ja teravate väljaulatuvate osadeta;
  3) kiikede ja liuradade alused on kukkumislööki vähendava turvakattega nagu liiv, turvamatid jm;
  4) liiv liivakastis ega liuraja all ei ole saastunud;
  5) läheduses ei ole mürarikas ega ohtlik ettevõte, suure liiklustihedusega või tolmav maantee või muu lapse elu või tervist ohustav saasteallikas «Välisõhu kaitse seaduse» tähenduses.

  (2) Lapse juurdepääs lapsehoiuteenuse osutamise alal asuva kraavi, basseini ja muu tehis- või loodusliku veekogu juurde peab olema ohutuks muudetud ja pideva järelevalve all või tehtud lastele kättesaamatuks. Kõik laste tegevused veega peavad olema turvalised ja vahetult jälgitud.

§ 4.   Ruumid ja ruumide sisustus

  (1) Ruumid ja ruumide sisustus peab vastama lapse eale ja vajadustele ning olema ohutu ja turvaline. Ruumides peab olema piisavalt mängimise ja liikumise ruumi, et ohutult läbi viia last arendavaid ja muid vajalikke tegevusi.

  (2) Ruumis, välja arvatud abiruumid (köök, tualettruum, koridor, vannituba, garderoob jt), peab olema põrandapindala vähemalt 8 m2. Õhumaht iga ruumis viibiva isiku kohta peab olema vähemalt 5 m3.

  (3) Lapsehoiuteenuse osutamise ruumides peab olema iga ruumis viibiva isiku kohta vähemalt 4 m2 mööbliga katmata vaba põrandapinda. Kui lapsehoiuteenuse osutamisel on mängimiseks ja magamiseks eraldi ruumid, siis peab iga ruumis viibiva isiku kohta magamisruumis olema vähemalt 2 m2 ning mänguruumis vähemalt 2,5 m2 vaba põrandapinda.

  (4) Treppide olemasolu korral tuleb alla 3-aastase lapse ohutus tagada trepi turvapiiretega ja trepile juurdepääsu takistava kaitsega ning lapsehoidja järelevalvega.

  (5) Klaasuksed, põrandani ulatuvad klaasist aknad ja vaheseinad, peegeluksed ning -pinnad ruumides peavad olema ohutud ja lapse kõrguselt varustatud kaitsega või nähtavalt märgistatud.

  (6) Ruumide uksed tehakse võimaluse korral lävepakkudeta või madalate lävepakkudega. Lükanduksed varustatakse kaitsega, mis takistab ukse juhtteelt välja libisemist ning ülespoole avanevatele ustele pannakse allalangemist takistav seade.

  (7) Alla 7-aastasele lapsele kättesaadavas kõrguses asuvad elektripistikupesad kaetakse lapsekindlate kaitsetega.

  (8) Ruumis tuleb arvesse võtta järgmist:
  1) tuulutamist võimaldavad aknad peavad olema laste ruumis viibimise ajal suletud, v.a tuulutamispilu;
  2) päikesepoolsed aknad peavad olema varustatud kardina, ruloo või valguse reguleerimist võimaldava muu kattega;
  3) puhastusvahendid (v.a kätepesemiseks mõeldud seep) ja teised kemikaalid peavad asuma lukustatud või turvakinnisega kapis või muus lastele kättesaamatus kohas;
  4) põrandapind peab olema lapse liikumist takistavate konarusteta, mitte libe, kergesti puhastatav, sh pestav ja vajadusel desinfitseeritav, temperatuuriga vähemalt 20 °C.

  (9) Laste väljapääs lapsehoiuteenuse osutamise ruumidest lapsehoidja teadmata peab olema välistatud.

§ 5.   Riskianalüüs laste haigestumise ja vigastuste ennetamiseks

  Lapsehoiuteenuse osutaja viib läbi laste haigestumise ja vigastuste ennetamiseks ning ruumide ja õue mänguala ohutuse hindamiseks riskianalüüsi, dokumenteerib riskianalüüsi tulemused ning esitab riskianalüüsi tulemused järelevalveametniku nõudmisel.

3. peatükk SISEKLIIMA JA VALGUSTUS RUUMIDES 

§ 6.   Ruumide sisekliima

  (1) Ruumide (v.a abiruumid) siseõhu koostis, siseõhu puhtus, sh kahjulike gaaside ja tolmu sisaldus siseõhus ning õhuvahetus vastab vähemalt Eesti standardis EVS 839:2003 «Sisekliima» eluruumidele esitatud miinimumnõuetele ja õhu liikumise kiirus B-klassi nõuetele.

  (2) Ruumide optimaalne õhuniiskus on vahemikus 40% kuni 60%.

  (3) Ruumi temperatuur peab olema vähemalt 20 °C.

§ 7.   Ruumide valgustus

  (1) Kunstlik valgustus peab tagama kõikides ruumides piisava ühtlase ja hajutatud valguse.

  (2) Kunstliku valgustuse valgusallikate keskmine valgustustihedus (valgustatus) mänguruumis peab olema vähemalt 300 luksi, tualettruumis 200 luksi, treppidel 150 luksi ja magamisruumis 100 luksi.

4. peatükk RUUMIDE JA SISUSTUSE KORRASHOID, HÜGIEENINÕUDED JA PÄEVAKAVA 

§ 8.   Ruumide ja sisustuse korrashoid ning hügieeninõuded

  (1) Ruumid ja sisustus peavad olema puhtad. Puhastamisel kasutatakse «Kemikaaliseaduse» nõuetele vastavaid aineid kasutusjuhendi kohaselt.

  (2) Ruumides ei tohi olla närilisi ega kahjurputukaid.

  (3) Ruumides ja õue mängualal ei tohi suitsetada, tarvitada alkohoolseid jooke ega narkootilisi aineid.

  (4) Ruume, kus puudub konditsioneer, tuulutatakse korrapäraselt. Ruumide tuulutamisel laste ruumis viibimise ajal ei tohi tuulutuspilu kaudu tekitada tuuletõmmet ega tuule puhumist otse lapsele.

  (5) Ruumides ei ole lubatud hoida lemmikloomi ja -linde. Lapsehoidja võib üksnes lapsehoiuteenusele õigustatud isiku nõusolekul lubada lapsel kokku puutuda ainult nõuetekohaselt vaktsineeritud tervete lemmikloomadega.

  (6) Lapsehoiuteenuse osutamise korral rohkem kui nelja tunni vältel võimaldab lapsehoiuteenuse osutaja lapsele hügieenilise magamiskoha, mis vastab lapse eale ja vajadustele ning lapsehoiuteenust saama õigustatud isiku ja lapsehoiuteenuse osutaja vahelisele kokkuleppele. Igal lapsel on magamiseks vajalik isiklik voodipesu.
[RT I, 10.02.2016, 1 - jõust. 13.02.2016]

  (7) Lapsel peavad olema vajalikud isiklikud hügieenivahendid ning võimalus hügieeniliselt pesta käsi voolava sooja vee ja seebiga.

  (8) Lapsehoiuteenuse osutaja korraldab laste kätepesu enne sööki ning iga kord kui käed määrduvad, alati pärast tualeti kasutamist ning pärast õuest tulekut.

  (9) Lapsehoiuteenusel viibiva lapse toit peab olema ohutu, eakohane, rahuldama lapse füsioloogilisi vajadusi ning olema lapsehoiuteenusele õigustatud isikuga kooskõlastatud. Toitlustamisel järgitakse «Toiduseaduse» nõudeid.

  (10) Lapsele peab olema kättesaadav nõuetekohane joogivesi.

  (11) Lapsel peab olema võimalus kasutada hügieeniliselt ja ohutult tualetti.

§ 9.   Päevakava

  (1) Lapsehoiuteenuse osutamise päevakava määratakse kindlaks lapsehoidja ja lapsehoiuteenusele õigustatud isiku vahelise kokkuleppe kohaselt, võttes arvesse lapse vanust, vajadusi, sh erivajadusi ja lapsehoiu kestust päevas. Võimaluse korral arvestatakse lastele soovitatud värskes õhus viibimise aega, televiisori vaatamise piiranguid ja tervisliku toitumise soovitusi.

  (2) Laps peab süüa saama vähemalt iga 3 kuni 3,5 tunni järel.

§ 10.   Määruse rakendamine

  (1) Lapsehoiuteenuse osutaja, kelle suhtes «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 48 lõikest 20 tulenevalt kohaldatakse tegevusloa omamise nõuet 2007. aasta 1. juulist, peab tema poolt osutatava lapsehoiuteenuse käesoleva määruse nõuetega vastavusse viima hiljemalt 2007. aasta 1. juuliks.

  (2) Käesoleva määruse § 5 sätestatud riskianalüüs tuleb läbi viia hiljemalt 2008. aasta 1. juuliks.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json