Teksti suurus:

Tee ohutuse kontrollimise tingimused ja nõuded tee ohutuse kontrollimisele

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 10.02.2017, 7

Tee ohutuse kontrollimise tingimused ja nõuded tee ohutuse kontrollimisele

Vastu võetud 08.02.2017 nr 8

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 102 lõike 2 punkti 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Tee ohutuse kontrollimise eesmärk on tuvastada ja liiklusohutuse parandamiseks kõrvaldada teedevõrgu ülevaatusel tuvastatud puudused esimesel mõistlikul võimalusel.

  (2) Tee ohutuse kontrollimisel keskendutakse puudustele, mida on võimalik kõrvaldada korrashoiuga.

  (3) Tee ohutuse kontrollimine jaguneb teedevõrgu ülevaatuseks ja tee ehitamise aegseks ülevaatuseks.

  (4) Tee ohutuse kontrollimine on kohustuslik Eestis asuvatel üleeuroopalisse teedevõrku kuuluvatel teedel.

  (5) Tee ohutuse kontrollimist korraldab riigiteel Maanteeamet ja kohalikul teel valla- või linnavalitsus (edaspidi pädev asutus).

  (6) Pädev asutus säilitab käesoleva määruse § 2 lõikes 4 ning § 3 lõikes 4 nimetatud aruandeid vähemalt viis aastat või arhiiviseaduses sätestatud korras arhiivi üleandmiseni.

§ 2.   Teedevõrgu ülevaatuse nõuded

  (1) Teedevõrgu ülevaatus viiakse läbi vähemalt kord aastas.

  (2) Teedevõrgu ülevaatusel kontrollitakse tee vastavust ehitusseadustiku § 97 lõike 2 alusel kehtestatud nõuetele.

  (3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule kontrollitakse teedevõrgu ülevaatusel ohutu liiklemise tingimusi järgmiste asjaolude osas:
  1) lubatud suurima sõidukiiruse vastavus liikluskeskkonnale;
  2) nähtavuse vastavus nõuetele;
  3) tee valgustuse vastavus nõuetele;
  4) teepiirdesüsteemide vastavus nõuetele;
  5) liikluskorralduse selgus ja täiendavate liikluskorraldusvahendite paigaldamise vajadus;
  6) raudteeületuskoha ohutus;
  7) ülekäiguraja ja ülekäigukoha ohutus;
  8) kergliiklejate liiklemise ohutus;
  9) ühissõiduki peatuse ohutus;
  10) sõidutee haardeteguri piisavus hinnanguna;
  11) teele kehtestatud seisundinõuete piisavus;
  12) muu täiendav asjaolu, mida nõuab pädev asutus.

  (4) Teedevõrgu ülevaatuse tulemusena koostatakse aruanne, mis sisaldab:
  1) ülevaatust teostanud isiku nime ja ametinimetust;
  2) üle vaadatud tee või teelõigu kirjeldust;
  3) ülevaatuse kuupäeva;
  4) tuvastatud puuduste kirjeldust;
  5) muud täiendavad andmed, mida nõuab pädev asutus.

§ 3.   Tee ehitamise aegse ülevaatuse nõuded

  (1) Tee ehitamise aegne ülevaatus on kohustuslik tee rajamisel, ümberehitamisel, laiendamisel ja lammutamisel. Tee ehitamise aegne ülevaatus on kohustuslik osa asendamisel samaväärsega, kui sellega kaasneb oluline mõju liiklusvoo ohutusele.

  (2) Tee ehitamise aegne ülevaatus viiakse läbi vähemalt üks kord pärast ajutise liikluskorralduse kehtestamist ning vähemalt üks kord pärast iga ajutise liikluskorralduse olulist muutust.

  (3) Tee ehitamise aegsel ülevaatusel kontrollitakse:
  1) liikluskorralduse vastavust liiklusseaduse § 71 lõike 4 alusel kehtestatud ajutise liikluskorralduse nõuetele;
  2) ohutu liiklemise tingimusi käesoleva määruse § 2 lõikes 3 nimetatud asjaolude osas.

  (4) Tee ehitamise aegse ülevaatuse tulemusena koostatakse aruanne, mis sisaldab käesoleva määruse § 2 lõikes 4 nimetatud andmeid.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja taristuministri 25. juuni 2015. a määrus nr 71 „Tee ohutuse kontrollimise tingimused ja nõuded tee ohutuse kontrollimisele“ tunnistatakse kehtetuks.


1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/96/EÜ maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta (ELT L 319, 29.11.2008, lk 59–67).

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json