Teksti suurus:

Maaeluministri 30. juuni 2017. a määruse nr 51 „Koolikava toetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2021
Avaldamismärge:RT I, 10.02.2021, 1

Maaeluministri 30. juuni 2017. a määruse nr 51 „Koolikava toetus” muutmine

Vastu võetud 05.02.2021 nr 16

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 35 lõike 3 ning § 44 lõigete 4 ja 5, komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/39, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 kohaldamise eeskirjad seoses liidu toetusega, mida antakse haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ja piima tarnimiseks (ELT L 5, 10.01.2017, lk 1–10), artikli 4 lõike 1 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671–854), artikli 217 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 30. juuni 2017. a määruse nr 51 „Koolikava toetus” muutmine

Maaeluministri 30. juuni 2017. a määrust nr 51 „Koolikava toetus” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulist jäetakse pärast tekstiosa „komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/39, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 kohaldamise eeskirjad seoses liidu toetusega, mida antakse haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ja piima tarnimiseks (ELT L 5, 10.01.2017, lk 1–10), artikli 4 lõike 1” välja sõna „alusel”;

2) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Haridusasutuses puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoote pakkumise toetust võib taotleda kuni viis korda aastas järgmiste taotlusperioodide kohta: 1. august – 31. oktoober; 1. november – 31. detsember; 1. jaanuar – 28. veebruar; 1. märts – 31. aprill ning 1. mai – 31. juuli.”;

3) paragrahvi 8 lõike 1 sissejuhatavas lauses asendatakse tekstiosa „1. veebruarist kuni 15. veebruarini” tekstiosaga „15. oktoobrist kuni 31. oktoobrini”;

4) paragrahvi 8 lõike 2 esimeses lauses ja lõikes 3 asendatakse tekstiosa „500 eurot” tekstiosaga „1000 eurot”;

5) paragrahvi 8 lõikest 5 jäetakse välja teine lause;

6) paragrahvi 8 lõike 6 teises lauses asendatakse tekstiosa „30 eurot” tekstiosaga „25 eurot”;

7) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„(8) Kaasnevate haridusmeetmete toetuse taotleja ei tohi olla kaasnevate haridusmeetmete hinnapakkujaga seotud isik tulumaksuseaduse § 8 tähenduses.

(9) Hinnapakkumused peavad olema saadud isikute käest, kes ei ole omavahel seotud isikud tulumaksuseaduse § 8 tähenduses.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. augustil 2021. a.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json