Teksti suurus:

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja halduskohtumenetluse seadustiku muutmise seadus (paberivabale kohtumenetlusele üleminek)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2023
Avaldamismärge:RT I, 10.02.2023, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
02.02.2023 otsus nr 248

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja halduskohtumenetluse seadustiku muutmise seadus (paberivabale kohtumenetlusele üleminek)

Vastu võetud 25.01.2023

§ 1.  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmine

Tsiviilkohtumenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 56 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 56. Toimik tsiviilasjas

(1) Kohus peab iga tsiviilasja kohta toimikut kohtute infosüsteemis, kuhu võetakse ajalises järgnevuses kõikide menetlusastmete menetlusdokumendid ja muud asjaga seotud andmed. Seaduses ettenähtud juhul loetakse toimiku osaks ka menetlusega seotud esemed.

(2) Tsiviilasja digitaalse toimiku moodustavad selle kohtuasja dokumendid ja andmed, mis on salvestatud e-toimiku süsteemi kohtute infosüsteemi või muu e-toimiku süsteemiga liidestatud andmekogu kaudu. Toimiku osaks loetud esemete kohta peetakse toimikus loetelu.

(3) Kohtule esitatud dokument ja selle lisa loetakse toimikusse võetuks või sellest eemaldatuks, kui kohus on teinud sellekohase märke kohtute infosüsteemis. Kui dokumenti ei ole võimalik toimikusse salvestada, siis võib selle võtta toimiku juurde digitaalsel andmekandjal või paberdokumendina ning selle kohta tehakse märge toimikusse. Tõendid võetakse toimikusse käesoleva seadustiku § 238 lõikes 4 sätestatud alusel.

(4) Kohtule edastatud või kohtu koostatud paberdokumendid skaneeritakse ja salvestatakse kohtute infosüsteemis asjakohase menetluse juures elektroonilise dokumendina. Kohtute infosüsteem salvestab automaatselt dokumendi süsteemi salvestamise aja ja dokumendi salvestanud isiku andmed. Kohtute infosüsteemi salvestatud dokumendid asendavad ärakirjadena esitatud paberdokumente.

(5) Kui kohus ei määra teisiti, säilitatakse käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nimetatud paberdokumente kohtuasja menetlust lõpetava lahendi jõustumiseni selle kohtu kantseleis, kellele dokument esitati.”;

2) paragrahv 57 tunnistatakse kehtetuks;

3) seadustikku täiendatakse §-ga 571 järgmises sõnastuses:

§ 571. Digitaalse toimiku pidamise võimatus

Kui digitaalse toimiku pidamine on selleks vajalike tehnosüsteemide mittetoimimise või muu erandliku asjaolu tõttu võimatu, samuti kui toimingu tegemise asukoha või menetlusdokumendi koostamise kiireloomulisuse tõttu ei ole seda ajutiselt võimalik teha digitaalselt, peetakse toimikut või selle osa paberil. Erandliku asjaolu möödumisel lisatakse pabertoimik või selle osaks olev dokument viivitamata kohtute infosüsteemi.”;

4) paragrahvi 59 lõige 52 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(52) Riigisaladust ja salastatud välisteavet hoitakse asja menetlevas kohtus toimikust eraldi ümbrikus või köites riigisaladuse ja salastatud välisteabe ning salastatud teabekandja töötlemisele esitatavate nõuete kohaselt. Menetlusosalise või tema esindaja taotlusel esitatakse talle riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse korra kohaselt tutvumiseks asjas tõendina kasutatav riigisaladust või salastatud välisteavet sisaldav teabekandja. Sellise teabekandja tutvustamise kohta tehakse märge kohtuasja andmete juurde kohtute infosüsteemi.”;

5) paragrahvi 273 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „ärakirja” sõnadega „või lugeda piisavaks käesoleva seadustiku § 56 lõike 4 alusel loodud elektroonilise dokumendi”;

6) paragrahvi 273 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kohus võib paberdokumendi tagastada esitaja taotluse alusel menetluse jooksul või pärast menetlust lõpetava kohtulahendi jõustumist.”;

7) paragrahvi 273 lõike 4 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 277 lõike 5 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „toimikus” sõnadega „käesoleva seadustiku § 56 lõikes 5 sätestatud korras”;

9) seadustiku 6. osa 33. peatükki täiendatakse §-ga 3101 järgmises sõnastuses:

§ 3101. Teabe kättetoimetamine ja edastamine kättetoimetamiseta

Menetlusega seotud teabe kättetoimetamisele ja edastamisele kohaldatakse menetlusdokumendi kättetoimetamise ja edastamise kohta sätestatut.”;

10) paragrahvi 321 lõige 3 ja § 334 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 464 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Asja lahendamist ettevalmistava või muu korraldava määruse, mille peale ei saa edasi kaevata, võib teha osaliselt või täielikult automatiseeritult selleks ettenähtud infosüsteemi vahendusel, arvestades käesolevas seadustikus kohtumääruse kohta sätestatut. Sel juhul ei pea määrus olema allkirjastatud.”;

12) paragrahvid 636 ja 675 ning § 708 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Halduskohtumenetluse seadustiku muutmine

Halduskohtumenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 87 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Riigisaladust või salastatud välisteavet sisaldavate dokumentide suhtes kohaldatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 59 lõiget 52.”;

2) paragrahvid 186 ja 216 ning § 219 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 244 lõike 2 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „, mis tagastatakse halduskohtule”.

§ 3.  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmine

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse 1. peatükki täiendatakse §-ga 117 järgmisest sõnastuses:

§ 117. Pabertoimikud

Kohtuasja toimikutele, mis on alustatud enne 2023. aasta 1. aprilli, kohaldatakse kuni 2023. aasta 31. märtsini kehtinud regulatsiooni.”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2023. aasta 1. aprillil.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json