Teksti suurus:

SADHESi kaudu teabe esitamise kord aktsiisikauba veol liikmesriikide vahel

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.02.2023, 36

SADHESi kaudu teabe esitamise kord aktsiisikauba veol liikmesriikide vahel

Vastu võetud 02.02.2023 nr 5

Määrus kehtestatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 45 lõigete 15 ja 16 alusel.

§ 1.  LRM-saatelehele kantavad andmed

  LRM-saatelehele (edaspidi saateleht) märgitakse järgmised andmed:
  1) kaubasaatja andmed, sealhulgas ärinimi, registrikood, maksuhalduri elektroonilises infosüsteemis aktsiisikauba käitlejana registreerimise number selle olemasolul, aadress, käibemaksukohustuslasena registreerimisnumber selle olemasolul;
  2) kaubasaaja andmed, sealhulgas ärinimi, käibemaksukohustuslasena registreerimise number selle olemasolul ja aktsiisikauba käitlejana registreerimise number selle olemasolul;
  3) aktsiisikauba lähetamise koha aadress juhul, kui see erineb kaubasaatja andmete lahtris esitatud aadressist;
  4) aktsiisikauba saajale üleandmiskoha aadress juhul, kui see erineb kaubasaaja andmete lahtris esitatud aadressist;
  5) arve number või muu viitenumber, mille abil on võimalik saadetist kaubasaatja raamatupidamises eristada;
  6) veo korraldamise eest vastutava isiku ja veoks kasutatava veovahendi andmed;
  7) aktsiisikauba kirjeldus selle tuvastamist ja sellelt aktsiisisumma arvutamist võimaldava täpsusega ning alternatiivsete tubakatoodete puhul märge, kas tooted on aktsiisiga maksustatud või maksustamata;
  8) aktsiisikauba kogus vastavalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses sätestatud aktsiisimäära ühikule. Kütuste, mille aktsiisimäära ühik on 1000 liitrit, kogus märgitakse täiendavalt ka kilogrammides;
  9) veo kestuse aeg saadetise sihtkohta jõudmiseks;
  10) aktsiisikauba lähetamise aeg;
  11) aktsiisikauba vastuvõtmise eeldatav kuupäev.

§ 2.  Saatelehe andmete erisused Eestist lähtuva kaugmüügi korral

  (1) Eestist lähtuva kaugmüügi korral koostatakse saateleht aktsiisikauba erineva sihtliikmesriigi, veovahendi ja maksuesindaja lõikes eraldi.

  (2) Saatelehele märgitakse aktsiisimaksja, see on kaugmüüja, maksuesindaja või aktsiisikauba vastuvõtja.

  (3) Saatelehe lahtrisse „kaubasaaja” märgitakse:
  1) kaubasaaja nimi ja aadress, kui saatelehele märgitud aktsiisikaupa võtab vastu vaid üks isik;
  2) aktsiisikauba sihtliikmesriik, kui saatelehele märgitud kaupa võtab vastu mitu isikut ja aktsiisi maksab kaugmüüja või maksuesindaja.

  (4) Kui saatelehele märgitud aktsiisikauba vastuvõtjaid on mitu või aktsiisi maksab maksuesindaja, laaditakse saatelehe juurde lisadokument. Lisadokumendile märgitakse aktsiisikauba vastuvõtjate nimed ja nende elukoha aadressid asustatud punkti nime täpsusega ning maksuesindajat identifitseerida võimaldavad andmed, kui aktsiisi maksab maksuesindaja.

  (5) Saatelehele märgitakse eelnevalt saadetisest teavitatud sihtliikmesriigi pädeva ametiasutuse nimi.

§ 3.  Saatelehe kehtivaks tunnistamise kord

  Maksuhaldur tunnistab saatelehe kehtivaks sellele numbri andmisega SADHESi kaudu, kui saateleht on täidetud nõuetekohaselt, ei ole avastatud vigu ning saateleht on esitatud kuni seitse päeva enne saatelehele märgitud aktsiisikauba lähetamise kuupäeva.

§ 4.  Saatelehe andmete muutmise kord

  (1) Aktsiisikauba lähetaja peab teatama maksuhaldurile kehtivaks tunnistatud saatelehe andmete muutmisest enne aktsiisikauba lähetamist.

  (2) Aktsiisikauba lähetaja esitab enne aktsiisikauba lähetamist maksuhaldurile SADHESi kaudu kehtivaks tunnistatud saatelehe tühistamise teatise ja uue saatelehe nende andmete muutmise korral, mida ei saa muuta kehtivaks tunnistatud saatelehel.

  (3) Aktsiisikauba veo ajal võib muuta veovahendit. Aktsiisikauba lähetaja teatab SADHESi kaudu maksuhaldurile veovahendi muutmisest veo ajal ja lisab muutmise põhjenduse.

§ 5.  Saatelehe tühistamise kord

  (1) Aktsiisikauba lähetajal on õigus saateleht tühistada enne aktsiisikauba lähetamist, esitades selleks maksuhaldurile saatelehe tühistamise teatise. Saateleht loetakse tühistatuks momendist, mil SADHESis on saatelehe olekuks omistatud „tühistatud”.

  (2) Aktsiisikauba lähetaja peab esitama maksuhaldurile viivitamata saatelehe tühistamise teatise, kui saatelehele märgitud ajal aktsiisikaupa ei ole lähetatud.

  (3) Saateleht on tühine, kui saatelehele märgitud ajal aktsiisikaupa ei ole lähetatud.

§ 6.  Saatelehe asendamise kord

  (1) Saatelehe võib koostada paberil juhul, kui SADHES ei tööta. Saatelehte asendavale pabersaatelehele märgitakse samad andmed, mis saatelehele SADHESis. Aktsiisikauba lähetaja teavitab maksuhaldurit taasesitamist võimaldaval moel pabersaatelehest enne selle kasutamist.

  (2) Aktsiisikauba lähetaja peab maksuhaldurile esitama kronoloogilises järjekorras kõik paberil koostatud saatelehed SADHESi kaudu niipea, kui selle süsteemi kasutamise võimalus on taastunud.

§ 7.  Saatelehe esitamise ja aktsiisikauba vastuvõtmise teatise esitamise kohustuse erijuhtumid

  (1) Ettevõtja peab SADHESi kaudu esitama saatelehe enne, kui lähetab teise liikmesriiki, või teatama aktsiisikauba vastuvõtmisest enne, kui võtab vastu teisest liikmesriigist:
  1) rasket kütteõli, mille KNi kaheksa numbrit on 2707 99 99;
  2) põlevkivikütteõli, mille KNi kaheksa numbrit on 2707 99 99;
  3) pakendatult kuni 210 liitristes anumates kütust, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 või 2710 20 90;
  4) vedelat põlevainet lähetamise korral oma aktsiisilaost või vastuvõtmisel oma aktsiisilattu.

  (2) Ettevõtja peab teavitama maksuhaldurit SADHESi kaudu lõikes 1 nimetatud kütuste vastuvõtmise kavatsusest enne nende teisest liikmesriigist lähetamist ja vastuvõtmisest viivitamata, kuid mitte hiljem kui viiendal päeval pärast vastuvõtmist.

§ 8.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 15. märtsi 2010. a määrus nr 17 „Euroopa Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3649/92 kehtestatud saatelehe liikumise ja täitmise täpsustatud kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2023. aasta 13. veebruaril.

Annely Akkermann
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json