Teksti suurus:

Rahandusministri 15. märtsi 2010. a määruse nr 18 „E-saatelehe menetlemise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.02.2023
Avaldamismärge:RT I, 10.02.2023, 38

Rahandusministri 15. märtsi 2010. a määruse nr 18 „E-saatelehe menetlemise kord” muutmine

Vastu võetud 02.02.2023 nr 7

Määrus kehtestatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 45 lõike 13 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Rahandusministri 15. märtsi 2010. a määruses nr 18 „E-saatelehe menetlemise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 684/2009” tekstiosaga „komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2022/1636, millega täiendatakse nõukogu direktiivi (EL) 2020/262, kehtestades aktsiisikauba liikumisega seoses vahetatavate dokumentide ülesehituse ja sisu ning kauba laadist tuleneva kao piirnormi (ELT L 247, 23.9.2022, lk 2–56),”;

2) paragrahvi 1 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „määruses nr 684/2009” tekstiosaga „delegeeritud määruses nr 2022/1636”;

3) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) e-saatelehele märgitud aktsiisikauba vastuvõtjal puudub õigus võtta vastu ajutises aktsiisivabastuses või ilma ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud kaupa;”;

4) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktidega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„6) saatelehe andmed ei vasta sertifitseeritud kaubasaatjaks registreerimise andmetele;

7) e-saateleht on esitatud rohkem kui seitse päeva enne saatelehele märgitud aktsiisikauba lähetamise kuupäeva.”;

5) paragrahvi 3 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Aktsiisikauba lähetaja peab teatama maksuhaldurile kehtivaks tunnistatud e-saatelehe andmete muutmisest enne aktsiisikauba lähetamist, välja arvatud aktsiisikauba sihtkoha muutmise korral aktsiisikauba veo ajal. E-saatelehe andmete muutmiseks täidab aktsiisikauba lähetaja kehtivaks tunnistatud e-saatelehe vastavad andmeväljad ja esitab saatelehe uuesti kinnitamiseks. Aktsiisikauba lähetaja esitab enne aktsiisikauba lähetamist maksuhaldurile kehtivaks tunnistatud LRA-saatelehe tühistamise teatise ja uue LRA-saatelehe nende andmete muutmise korral, mida ei saa muuta kehtivaks tunnistatud saatelehel.

(2) Aktsiisikauba sihtkoha muutmise korral saab muuta lisaks aktsiisikauba saaja, transpordikorralduse, veo kestuse ja kaubaarve andmeid. Aktsiisikauba lähetaja peab teatama aktsiisikauba sihtkoha muutmisest veo ajal enne selle muutmist. Tarbimisse lubatud aktsiisikauba sihtkoha muutmisel veo ajal lähtutakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 45 lõikes 7 sätestatust.”;

6) paragrahvi 3 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) on tunnistatud kehtetuks LRA-saatelehele märgitud aktsiisikauba vastuvõtja õigus võtta vastu ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaupa;”;

8) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„5) kaubasaatja on esitanud taotluse LRA-saatelehe tühistamiseks;

6) on tuvastatud, et aktsiisikaupa ei ole lähetatud LRA-saatelehele märgitud kuupäeval.”;

9) paragrahvi 5 lõike 1 punktis 3 asendatakse tekstiosa „Euroopa Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 161 lõiget 5” tekstiosaga „komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558–893), artikli 221 lõiget 2”;

10) paragrahvis 6 asendatakse tekstiosa „Euroopa Nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ” tekstiosaga „nõukogu direktiivi (EL) 2020/262, 19. detsember 2019, millega nähakse ette aktsiisi üldine kord (uuesti sõnastatud) (ELT L 58, 27.2.2020, lk 4–42),”;

11) paragrahvis 7 jäetakse läbivalt välja sõnad „ajutises aktsiisivabastuses”;

12) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Nõukogu direktiivi (EL) 2020/262 artiklis 48 sätestatud juhul teavitab kaubasaaja väikese veinitootja lähetatud veini vastuvõtmisest SADHESi kaudu.”;

13) paragrahvi 7 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „1 ja 11” tekstiosaga „1–12”;

14) paragrahvi 7 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Maksuhaldur täidab aktsiisikauba vastuvõtmise teatise käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud andmete alusel ja edastab teatise saatelehe elektroonilise süsteemi kaudu aktsiisikauba lähetamise liikmesriigi maksuhaldurile.”;

15) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maksuhaldur võrdleb tolli koostatud ekspordikinnituse andmeid LRA-saatelehe andmetega ja teavitab EMCSi kaudu aktsiisikauba lähetamise liikmesriiki LRA-saatelehe ja ekspordi tollideklaratsiooni erinevustest nende olemasolul. Maksuhaldur täidab saatelehe elektroonilises süsteemis aktsiisikauba eksportimise teatise, kui ekspordikinnituse andmed kinnitavad LRA-saatelehele märgitud aktsiisikauba eksportimist. Ekspordikinnitus tõendab aktsiisikauba väljumist liidu territooriumilt või välistransiidiprotseduuri rakendamist aktsiisikaubale.”;

16) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Maksuhaldur teavitab aktsiisikauba lähetamise liikmesriigi pädevat asutust, et aktsiisikaupa ei viida liidu territooriumilt välja, niipea kui see selgub. Maksuhaldur edastab teisest liikmesriigist saadud teatise kauba liidu territooriumilt väljaveo mittetoimumise kohta aktsiisikauba lähetajale.”;

17) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Maksuhaldur koostab eksportimise teatise aktsiisikauba väljaveo kohta liidu territooriumilt või väljaveo mittetoimumise kohta asendustoiminguna, kui teatis on vaja esitada kiiremini ajast, mis kulub saatelehe elektrooniline süsteemi töö taastumiseks.”;

18) paragrahvi 12 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „Euroopa Nõukogu määrusega (EÜ) nr 2073/2004 aktsiisimaksude valdkonnas halduskoostöö kohta (EÜT L 359, 4.12.2004, lk 1–10)” tekstiosaga „nõukogu määrusega (EL) nr 389/2012, milles käsitletakse halduskoostööd aktsiisimaksude valdkonnas ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2073/2004 (ELT L 121, 8.5.2012, lk 1–15),”;

19) paragrahvid 14 ja 15 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2023. aasta 13. veebruaril.

Annely Akkermann
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json